Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Rok 2010 w Tarnowie: mnóstwo inwestycji i rekordowy dług    -   16/12/2009
Budżet rozwoju czy zadłużania?
Jutro, tj. w czwartek 17 grudnia radni Rady Miasta Tarnowa debatować będą nad prezydencką propozycją budżetu na rok 2010. Przewiduje on bardzo wiele inwestycji, ale i rekordowy dług który wzrośnie o 81 mln do sumy 256 mln zł. Przy planowanych dochodach – 488 mln, oznacza to dług na poziomie 52,5%, o 7,5% poniżej poziomu dopuszczanego przez ustawę. ”Nie uważam zadłużania miasta za coś nagannego, w sytuacji gdy środki te przeznacza się nie na konsumpcję, ale na rozwój”-odpowiadał w dniu dzisiejszym na pytania dziennikarzy prezydent Ryszard Ścigała. Jego optymizmu nie podzielają radni PiS. ”A co stanie się, gdy przyszłoroczne wpływy staną się mniejsze od planowanych i deficyt przekroczy poziom 60 procent? Wówczas grozi nam zarząd komisaryczny, wstrzymanie inwestycji oraz powstrzymanie działań do samego administrowania miastem” - stwierdza Jacek Łabno.

Posłuchaj, jak na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Ryszard Ścigała przedstawiał założenia swojego budżetu :

Ogloszenie

Podczas konferencji prasowej prezydent stwierdził m.in. że do ustawowego progu 60 procent jeszcze sporo brakuje, a są miasta którym zdarzyło się próg ten przekroczyć do poziomu 62 procent. Opozycja nie zgadza się z takimi porównaniami i argumentacją. Radny Jacek Łabno obawia się, że mimo iż zadłużenie jest odrobinę mniejsze od pierwotnych propozycji prezydenta, to w sytuacji gdyby przyszłoroczne wpływy okazały się mniejsze od planowanych, mogłoby grozić nam przekroczenie progu, a tym samym wprowadzenie zarządu komisarycznego, który jedynie administrowałby miastem. -Przecież takie np. Kielce, większe od Tarnowa, mają dług – o ile pamiętam – na poziomie 15 procent, tak chętnie stawiany u nas za wzór Rzeszów – 20 procent. A co będzie, gdy w kolejnych latach pojawią się nowe perspektywy inwestycyjne? Miasto nie będzie mogło skorzystać z środków zewnętrznych, bo nie będzie mogło nawet zaciągnąć kredytu by wykazać wkład własny. Przyszły prezydent i rada miejska pozbawione zostaną pola manewru. Poza tym, odnośnie progu 60 procent – jeżeli gdzieś byłaby dozwolona prędkość 200 kilometrów na godzinę, to czy oznacza to, że musimy z maksymalną prędkością cały czas jechać? Co się stanie z naszym pojazdem?” - mówi Jacek Łabno.

Na przestrzeni ostatnich lat rosły dochody Tarnowa – od 333 mln zł w roku 2006 do 415 obecnie; w roku 2010 ma to być 488 mln zł, na co złożą się:
-Subwencje - 164 mln zł
-Udziały w PIT i CIT - 85 mln zł
-Podatki i opłaty - 69 mln zł
-Środki z Funduszy Europejskich - 63 mln zł
-Dotacje - 63 mln zł
-Dochody z majątku - 25 mln zł
-Dochody pozostałe - 19 mln zł
Rosły również wydatki: z 358 mln zł w roku 2006 do 477 mln obecnie, w przyszłym roku ma to być aż 588 mln zł. Tak więc po stronie dochodów będziemy mieli według założeń 488 mln zł, zaś wydatków – 588 mln zł; poziom długu w stosunku do dochodów zwiększy się do 52,5 procent (8 procent pójdzie na spłatę zadłużenia). W minionych latach zadłużenie wahało się w granicach średnio 30-36 procent. W 2006 roku dług wynosił 133 mln, w kolejnych latach 127, 146, obecnie jest to 134 mln zł, choć prezydent zapowiada zaciągnięcie kredytu jeszcze w tym roku na sumę około 60 mln zł (środki te wydatkowane zostaną w roku kolejnym). W przyszłym roku dług wyniesie 256 mln zł, zaciągnięte zostaną kredyty i pożyczki na kwotę 81 mln zł, na spłatę kredytów, pożyczek i odsetek pójdzie 37 mln zł (z tego 10 mln wynoszą odsetki). Jednak w kontekście zadłużenia prezydent zwraca uwagę na fakt, że wzrosła również wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa – z 639 mln zł w roku 2006 do 799 mln zł obecnie.
Ryszard Ścigała podkreśla również, iż jego projekt przeszedł konsultacje – pozytywnie zaopiniowała go w dniu 14 grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa, a także społeczne ciała doradcze, „w tym”: Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa, Rada Sportu Gminy Miasta Tarnowa, Powiatowa Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Założenia budżetu
W założeniach prezydencki budżet, w sensie inwestycji prezentuje się ambitnie. Jak czytamy w komunikacie: ”Szykuje się absolutnie wyjątkowy rok. Rok znacznej absorpcji środków zewnętrznych, wielu poważnych działań i inwestycji.”
W projekcie tym przyjęto za priorytet m.in. :
-priorytet zadań wieloletnich nad zamierzeniami rocznymi,
-pierwszeństwo zamierzeń strategicznych nad operacyjnymi,
-priorytet zamierzeń stymulujących wzrost dochodów miasta nad zamierzeniami o charakterze konsumpcyjnym,
-zadania współfinansowane przed zamierzeniami, których pełne koszty ponosi gmina,
-przyjęcie takiego założenia w zamierzeniach jednostek organizacyjnych (np. szkoły 50-50),
-zwiększenie stanu zadłużenia skierowane na cele rozwojowe i absorpcję środków zewnętrznych,
-wyższość zamierzeń dotyczących dużej liczby mieszkańców nad zamierzeniami indywidualnymi itp. obejmującymi małą liczbę mieszkańców lub domostw,
-ukierunkowanie działań na funkcjonowanie całego Miasta, bez faworyzowania poszczególnych dzielnic,
-określenie maksymalnej puli na zadania remontowe dróg i chodników oraz typowanie zadań pozostałych w oparciu o przyjęte kryteria, którymi są: natężenie przepływu pojazdów i mieszkańców, liczba osób korzystających z danej inwestycji, stan techniczny i użytkowy, połączenie z innymi ciągami komunikacyjnymi, udrożnienie przepływu, skrócenie dróg dojścia i dojazdu, usunięcie barier urbanistyczno-architektonicznych, okres oczekiwania na określone remonty lub inwestycje, minimalizacja obciążeń dla mieszkańców – średni wzrost podatku o 1%, minimalizacja obciążeń o charakterze administracyjno-biurokratycznym.
Jak czytamy, ”wydatki majątkowe skoncentrowane zostaną w obszarach zmierzających do wzmocnienia pozycji miasta jako stolicy subregionu, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia wewnętrznego potencjału miasta”.

Stolica subregionu:
edukacyjna – wydatki na oświatę około 209 mln zł, prowadzenie szkół, w tym poprawa bazy i inwestycje - 24,6 mln zł,
- Centrum Kształcenia Budowlanego – 1 mln zł (inwestycja o koszcie 4 mln zł),
- Zespół Szkół Plastycznych – 6 mln zł (inwestycja o koszcie 16 mln zł),
kulturalna:
- Tarnowski Teatr – 10 mln zł (inwestycja o koszcie ok. 14 mln zł),
- pozarządówki – 860 tyś,
- Panorama Siedmiogrodzka – przygotowanie inwestycji – 200 tyś zł,
- Amfiteatr – 700 tys. zł,
opieki zdrowotnej:
- Szpital im. Szczeklika – 2.8 mln zł,
- kriokomora w ZPS – 40 tyś (2008), 900 tyś (2009), 210 tyś (2010), łącznie 1.150 tyś,
sportowo-rekreacyjna: podwojenie wydatków całkowitych na sport i rekreację – około 21 mln zł,
- podejście do sportu kwalifikowanego 300 tyś (2008), 300 tyś (2009), 700 tyś (2010)
- infrastruktura sportowa PCSR – park wodny - 9.4 mln zł,
- obiekty Unii – 600 tyś zł, Orlik na Zielonym – 1.2 mln zł, hala przy Gumniskiej – 1 mln zł,
komunikacyjna – układ drogowy dojazdowy: dworzec PKP i okolice:
-dworzec PKP i okolice – ul.Dworcowa i Bandrowskiego – około 3,5 mln zł,
-rondo Błonie - Jana Pawła II, podwójna nitka Błonie - 6 mln zł,
-skrzyżowanie Błonie – Nowodąbrowska - dodatkowy pas ruchu, bypas przy Shell-u – 2 mln zł,
-połączenie Jana Pawła II z węzłem autostradowym Krzyż (prace związane z korytowaniem i infrastrukturą podziemną nowej drogi) – 20 mln zł w 2010,
-przebudowa wjazdu, Krakowska – 600 tys zł,
administracyjna – CA – analizy i ekspertyzy prawne – 1 mln zł.

Jakość życia:
przemieszczanie po mieście – układ drogowy:
- inwestycje powiatowe - 48,5 mln,
- inwestycje gminne - 49,5 mln zł,
1)poszerzenie Mickiewicza – przejście podziemne Goldhamera, Brodzińskiego 5,7 mln zł,
2)modernizacja Krakowskiej 800 tys zł,
3)przejścia dla pieszych: Szkotnik, Słoneczna, Mościckiego, Reymonta,
4)zatoka autobusowa przy Reymonta 160 tys. zł,
5)ścieżki rowerowe 1.5 mln zł,
6)ekrany akustyczne na obwodnicy – 500 tys. zł,
7)wykupy - 5 mln zł,
8)remonty (TZDM) – 10 mln zł – realizowane w oparciu o kryteria,
parkingi – 2.5 mln zł,
rewitalizacja: osiedla – usunięcie zaniedbań – 500 tyś zł,
czas wolny,
-nowe mobilne lodowisko - 380 tyś zł,
-boisko Orlik 2012 na osiedlu Zielonym – 1,2 mln zł,
-Orliki Plus (zmiana nawierzchni) – propozycje lokalizacji: Pałac Młodzieży, SP8, SP9, SP11, G6 – koszt około 2 mln zł,
-2 etap remontu hali sportowej przy ulicy Chemicznej,
-rozpoczęcie modernizacji hali przy ulicy Gumniskiej,
rewitalizacja i estetyka z wyłączeniem modernizacji drogowych – 3 mln zł,
- modernizacja Krakowskiej – 800 tyś,
- skwery miejskie – 600 tys zł,
- renowacja murów miejskich i pierzeja południowa – 850 tys zł,
bezpieczeństwo publiczne:
- Straż Miejska – 3,3 mln zł, w tym inwestycje i zakupy – 405 tyś zł, skierowane na rozbudowę monitoringu i zakup sprzętu, w tym samochód,
- Policja - 200 tyś zł – zakupy sprzętu oraz poprawa infrastruktury,
- Straż Pożarna – 12 mln zł, w tym inwestycje i zakupy – 160 tyś zł, OSP Rzędzin – inwestycja w siedzibę 350 tyś zł,
- rozpoczęcie programu przeciwpowodziowego – 400 tys zł.

Wewnętrzny potencjał miasta:
społeczeństwo informacyjne:
- Karta Mieszkańca – 3.2 mln zł,
- Edunet, e-learning – 1.8 mln zł,
- rozwój sieci Hot-Spotów oraz miejskiej magistrali światłowodowej,
realizacja strategii mieszkaniowej - mieszkania socjalne odzyskane dzięki inwestycji w mieszkania komunalne na ul. Pszennej – 2 mln zł,
dostosowanie bazy szkolnej na potrzeby dzieci 6-letnich – 1 mln zł,
pomoc społeczna – całość 71,5 mln zł, głównie zasiłki, dodatki, funkcjonowanie MOPS,
- Pogotowie Opiekuńcze i bursa międzyszkolna – 4.5 mln zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 500 tyś zł,
- rozpoczęcie przebudowy domu dla bezdomnych mężczyzn – dokumentacja – 150 tyś,
wzmocnienie bazy sportowej, również zawodowej – 700 tyś zł,
żłobki – 260 tyś zł,
nowe przedszkole dla 200 dzieci przy ul. Olszynowej – 4 mln zł,
mieszkania via TTBS – 2.6 mln zł – kolejne mieszkania dla średniozamożnych,
tereny handlowe – nowa „Kapłanówka” – 4 mln zł,
cmentarze
- Klikowa – 1,6 mln zł,
- cmentarz wojenny 202 – 100 tyś zł,
- nagrobki – 60 tyś zł,
Rady Osiedli – 965 tyś zł.

Mamy więc bardzo ambitny budżet, wręcz zapowiadane „święto inwestycji” – jednak budżet ten, bardzo przypomina budżetu państwa z jego deficytem i kojarzy się z sytuacją zadłużonych po uszy Węgier, których śladem idziemy; niebezpiecznie powiększające się zadłużenie, wiąże się z koniecznością „rolowania długów”, ograniczeniem możliwości inwestycyjnych w kolejnych latach i obciążaniem kolejnych pokoleń podatników, albowiem za długi publiczne, płacimy my wszyscy. To może być ciekawa sesja Rady Miasta Tarnowa...
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 8)Dodaj komentarz
(16-12-2009) Legalny Banita :
Od kąd pamiętam, każdy pierniczył "Jeżeli zadłużanie się nie idzie na konsumpcję tylko na inwestycje to jest ok". Po mijam już fakt, że konsumpcja też może być jednym ze sposobów inwestowania np. w siebie, co nie zmienia faktu, że przez krótkowzroczność kolejnych ekip przyjdzie nam zacisnąć pasa najprawdopodobniej za 2-3 lata, ale tak, że w pięty wszystkim pójdzie. Od czasów Bienia a może i Rojka zwracano już uwagę na niepokojący wzrost zadłużenia i nic. Genialny menedżer, a geniusz kończy się w okolicach najbliższej kampanii wyborczej. Dalej jakby nic nie istniało. Aż się chce przeklinać na brak kompetencji rządzących nami ludzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-12-2009) Tyś :
Zanim Państwo rozpocznie dyskutować o budżecie może usunięcie błędy ortograficzne z tej informacji. To, że są one na oficjalnej stronie miasta już dawno nie dziwi, ale w tej redakcji chyba ktoś jednak umie pisać po polsku?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) Lewacki Klangor Pejsatego Euroentuzjasty :
Dokładnie, błędy ortograficzne rażą w oczy przy przeglądaniu...Ale teraz jest "tyś" potem będzie "oś." Zielone i tak dalej...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) nic dodać nic ująć :
jeżeli można narobić dług ok 200mln to nie mamy do czynienia z tzw. menadżerstwem, a raczej z nieudolnością, w czasach gdzie dużo przedsięwzięć finansuje unia , dotacje, tzw orliki itp- to coś chyba jest nie tak , przy 1/4 takiego długu w pop czasach to ludzie omało nie wywieżli prezydenta na taczkach , co teraz ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) abc :
co teraz? teraz to mądrale tylko biadolić w internecie potrafią...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) Legalny Banita :
Bo nikt z UM nie słuchał mądrych rad.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-12-2009) do wyżej :
nie nikt , tylko Ci wysoko postawieni- mały szary urzędnik nie ma nic do gadania

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-12-2009) Hamak Obama :
Skoro zadłużenie osiągnęło limit to znaczy, że nie będzie można więcej brać dużych pożyczek i zadłużać miasto, a co za tym idzie to ostatni budżet inwestycji w najbliższych latach? Czyż nie?:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947