Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Forum przenosi się na Pomorze   -   08/9/2004
Dziś rano z dworca kolejowego w Tarnowie odjechała na Pomorze blisko 200 osobowa grupa uczestników XII Światowego Forum Mediów Polonijnych. Zanim nastąpił wyjazd dziennikarze polonijni z 27 krajów świata przeżyli bardzo intensywny dzień. Przed południem w Auli MUW odbyła się uroczysta inauguracja Forum, podczas której wręczono tegoroczne nagrody Fidelis Poloniae oraz tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs literacki "Powroty do do źródeł" oraz konkurs na reportaż z ubiegłorocznego forum. Popołudniu Forum przeniosło się do Ratusza.

Ogloszenie

Tu odbyło się m.in. spotkanie z Prezydentem Miasta, wicemarszałek Senatu Jolantą Danielak oraz redakcją TEMI. Redakcja tygodnika obchodzącego w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia zaprosiła następnie uczestników Forum na uroczysty bankiet do restauracji "Pasaż".

Uroczystej inauguracji XII Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów-Gdańsk-Gdynia-Sopot’2004” w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonała Wicemarszałek Senatu RP JOLANTA DANIELAK.
W imieniu organizatorów 150 dziennikarzy polonijnych z 27 krajów świata przywitał STANISŁAW LIS, dyrektor Biura Organizacyjnego Światowego Forum Mediów Polonijnych. Mówił m.in. takie słowa :
" Chińczycy wynaleźli proch, papier i flagi, a także wprowadzili do słownika pierwsze terminy polityczne. Grecy wnieśli do cywilizacji sztukę prowadzenia sporów – erystykę i sztukę dziwienia się – filozofię. Rzymianom zawdzięczamy łacinę, fundamenty prawa i wzory organizacji państwa. Kolumb odkrył nowy kontynent, a Kopernik w zasadniczy sposób odwrócił perspektywę poznawczą ludzkości. Polska wywiodła ze swej tradycji „Za wolność waszą i naszą” ideę Solidarności, która wpłynęła na pokojowe i polityczne przemiany w Europie i stała się jednym z nielicznych, optymistycznych znaków XX wieku. I ta symbolika ma szczególne znaczenie w kontekście tegorocznego forum, które zaczynamy dzisiaj w Tarnowie, ale od 8 września gościć będziemy na Pomorzu w Trójmieście.

W inauguracji XII ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH wzięli udział, poza Panią Wicemarszałek, m.in. minister Ryszard ULICKI, reprezentujący Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Ryszard KLEMM, przedstawiciel Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jerzy ADAMIK, wojewoda małopolski, Michał WOJTKIEWICZ, starosta powiatu tarnowskiego, Mieczysław BIEŃ, prezydent Tarnowa, uczestniczyli w inauguracji również – Antoni BARTKIEWICZ – dyrektor TELEWIZJI POLONIA, Michał MALISZEWSKI, dyrektor RADIA POLONIA a także Wojciech BIAŁASIEWICZ, redaktor naczelny „Dziennika Związkowego” w Chicago i Czesław DONDZIŁŁO, reprezentujący POLSKĄ AGENCJĘ PRASOWĄ.
Jolanta DANIELAK, wicemarszałek Senatu RP w swoim wystąpieniu programowym – „Polityka państwa wobec polskiej diaspory w świecie” powiedziała m.in.
”Zgodnie z przedwojenną tradycją w wielkim dziele opieki i współdziałania z Polonią i Polakami za granicą zasadniczą rolę odgrywa Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (...) Materialnym wyrazem tej ważnej misji Senatu jest umieszczanie w budżecie jego Kancelarii środków budżetowych na cele polonijne. Senat nadal utrzymuje priorytet kierowania pomocy do środowisk polskich na Wschodzie, bo tam wciąż nasi rodacy znajdują się w najtrudniejszym położeniu materialnym i mają największe potrzeby. Z roku na rok jednak notujemy coraz więcej wystąpień o wsparcie finansowe także z innych stron świata. W miarę możliwości, przy współpracy naszych społecznych partnerów, staramy się uwzględniać te oczekiwania. W ostatnich latach wysokość środków pozostających w dyspozycji Prezydium Senatu kształtowała się na poziomie ok.47 milionów zł. Jest to kwota znaczna, pomimo to pokrywa zaledwie trzecią część potrzeb zgłaszanych organom Senatu. O przeznaczeniu tych środków decyduje Prezydium Senatu, uwzględniając każdorazowo liczebność środowiska i specyfikę jego potrzeb. W tym kontekście niezwykle istotna jest rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sieci polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych na całym świecie. W przyjętej w Senacie procedurze decyzyjnej w sprawach polonijnych stale uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele resortu spraw zagranicznych. Prezydium Senatu, rozpatrując wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie zadań państwowych zapoznaje się ze stanowiskiem urzędniczego zespołu międzyresortowego, a także z opinią Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.
W bieżącym roku
– dodała Danielak – Prezydium Senatu rozpatrzyło 324 wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym. Prezydium Senatu podjęło 133 uchwały w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r., wyczerpując niemalże w całości tegoroczny budżet polonijny.

Obecność wicewojewody śłąskiego na inauguracji Forum była jakby zapowiedzią przyszłorocznego, trzynastego Światowego Forum Mediów Polonijnych. To właśnie Śląsk odwiedzą w 2005 r. polscy dziennikarze pracujący poza granicami kraju. Antoni BARTKIEWICZ, dyrektor TV POLONIA, Michał MALISZEWSKI, dyrektor Radia POLONIA oraz Zbigniew BAJKA z krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych wypowiadali się na temat roli mediów polskich w budowie więzi pomiędzy Polonią a krajem i promocji Polski.
- Jedenaście lat temu, kiedy powstawała Telewizja Polonia, nikt nie przypuszczał, że będzie taką stacją telewizyjną jak dzisiaj – powiedział A. BARTKIEWICZ. Naszą misją jest budowanie więzi pomiędzy Polonią a krajem. Telewizja Polonia nie jest jedyną telewizją, która dociera za Atlantyk, to pozwoliło nam odpowiedzieć czym ma być Telewizja Polonia. Jeszcze parę lat temu nazywano nas „cepelią”, ale z czasem domagano się od nas informacji z Polski. Temu próbujemy sprostać.
- Służymy promocji Polski –
podkreślił M. MALISZEWSKI – chcemy pokazywać kraj – atrakcyjny, do którego warto przyjechać i robić tu interesy. Potrzebujemy promować Polskę w Europie, ale również Europę w naszym kraju. Naszym zadaniem jest kreowanie polskiej marki narodowej. Jesteśmy stacją radiową programową, misyjnie nastawioną na docieranie do Polaków.
- Prasa polska - zaakcentował Z. BAJKA – nie dociera na Wschód w takiej ilości jak kiedyś. Wielu ludzi na Wschodzie mówiło dawniej, że kontakt z kulturą europejską miało przez polską prasę. Na przykład „Przekrój” docierał tam kiedyś w 170 tys. egzemplarzy. Dziś w krajach wschodnich mamy blisko 100 tytułów pism polskich, tam wydawanych – piętnaście tytułów wydawanych jest np. w Rosji, i dwadzieścia cztery tytuły na Ukrainie.

Miłym akcentem inauguracji było przekazanie przez red. JANUSZA SZLECHTĘ z „NOWEGO DZIENNIKA” (z Nowego Jorku) kwot pieniężnych od Polonii amerykańskiej, dotacji zebranych w stanie NEW JERSEY - dla Polskiego Radia Lwów i redakcji „WOŁANIE Z WOŁYNIA”. Janusz Szlechta przekazał też od chóru „Echo”, który rozwiązał się po 100 latach działalności na terenie USA, w imieniu Eugeniusza Argasińskiego, sekretarza zarządu chóru „Echo” dotacje: ks. Stanisławowi Syworydzkiemu z Husiatynia, w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, Polskiej Macierzy Szkolnej – Centrum Kultury Polskiej w Grodnie na Białorusi, ks. Alojzemu Kossobudzkiemu z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie oraz Polskiemu Radiu Lwów.

Podczas inauguracji Forum wręczono NAGRODY – STATUETKI „FIDELIS POLONIAE 2004”. W KATEGORII I – OSOBA Statuetkę FIDELIS POLONIAE ‘2004 otrzymała:
Halina Subotowicz-Romanow (Rosja)
W KATEGORII II – ORGANIZACJA, INSTYTUCJA, FIRMA – Statuetkę FIDELIS POLONIAE ‘2004 otrzymała nagrodę:
Redakcja „Dziennika Związkowego” (USA).
Natomiast Dyplomy Honorowe otrzymali:
w kategorii – organizacja, instytucja „Za wkład w dzieło umacniania więzi pomiędzy Polonią a krajem i promocję Polski w świecie” - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie
Redakcja „Magazynu Wileńskiego”
Radio Polonia Program dla Zagranicy Polskiego Radia S.A.
Redakcja TEMI –Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego
Redakcja „Kuriera Dąbrowskiego”

Rozstrzygnięto podczas inauguracji konkurs na reportaż z XI Światowego Forum Mediów Polonijnych.
Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:
Martyna Obruśnik-Radłowska za cykl artykułów opublikowanych w „Głosie Ludu”. W tym wypadku jury wyróżniło odważne próby definiowania obaw, kondycji i nadziei Polonii, kreślone na marginesie wydarzeń imprezy oraz interesujące przedstawienie wybranych zagadnień np. turystycznych walorów wielickiej żupy.

Dariusz Witold Kulczyński za teksty opublikowane w „Nowym Kurierze”. Jury zwróciło tutaj uwagę na drobiazgowość relacji, połączenie osobistych przygód z cyklu „historia nieprzespanej hotelowej nocy” z zamiarem diagnozowania stanu polskiej gospodarki czy życia społecznego z transatlantyckiego dystansu. Doceniono konsekwentne, posunięte do granic własnego tytułu w poczynaniach kanadyjskiego pisma na Forum.

Rozstrzygnięto również XII KONKURS LITERACKI „POWROTY DO ŹRÓDEŁ”: Jury postanowiło Główną Nagrodę i Statuetkę „Powrotów do źródeł” w tegorocznej edycji konkursu przyznać pracom opatrzonym godłem „Skalbmierzanka”, autor: Agnieszka Buda-Rodriguez z Kanady, zatytułowanym Trzeci ślub i Moje powroty ze wskazaniem na pierwszy utwór, będący bardzo pięknym powrotem do rodzinnej historii, opowiadającej o przemijaniu i niezwykłych zrządzeniach losu. Autorce udało się przedstawić niepowtarzalny klimat minionej epoki poprzez odczytanie starej rodzinnej fotografii.

Nagrodę „Powrotów do źródeł” otrzymała praca opatrzona godłem „Melania Bardachowska”, autor: Renata Olczykowski z Austrii za utwór pt. Nowe drzwi. I w tym przypadku mamy do czynienia z oryginalnym pomysłem formalnym, powrotem do kamienicy dzieciństwa, w której pozostały jedynie stare drzwi w mieszkaniu ulubionej polonistki. Drzwi jako motyw i pomysł literacki są znakomitą metaforą relacji pomiędzy światem dzieciństwa a życiem już bardzo dorosłym. Wyróżnieniem „Powrotów do źródeł” Jury uhonorowało pracę opatrzoną godłem „Niedźwiedź”, autor: Marek Mańkowski z Kanady, pt. Nowa Polska – za bardzo osobisty pozytywny obraz przemian w III Rzeczypospolitej, napisany barwną, potoczystą polszczyzną.

W godzinach popołudniowych w Sali Pospólstwa tarnowskiego Ratusza odbyło się spotkanie z Panią Wicemarszałek J.Danielak, Prezydentem Tarnowa M.Bieniem oraz redakcją i wydawcą tygodnika TEMI, który reprezentowali redaktor Tomasz A.Żak oraz Prezes T.Bałchanowski.
Redakcja TEMI zaprosiła następnie wszystkich uczestników Forum na uroczysty bankiet do Restauracji "Pasaż", gdzie świętowano m.in. 25-lecie istnienia tygodnika, tak chętnie czytanego przez tarnowskich emigrantów w wielu krajach świata.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 3)Dodaj komentarz
(10-09-2004) MM - 47 :
To forum podobnie jak warszawskie z kwietnia br. jest potrzebne jak ząb w dupie. Świadczy o naszej niepoprawnej infantylności, staroszlacheckim ciągotom do permanentnego biesiadowania. Nawet najbardziej sprawny dziennikarz nie potrafi przekonać czytelników o niezbędności owych forów. Cóż one przyniosły dla kraju i społeczeństwa? Ano dokładnie NIC. Są więc społecznie co najmniej zbędne. A to co wyżej opisałem jest jednym z wielu przyczynków do tego, iż jesteśmy najbiedniejszym społeczeństwem i krajem w Unii europejskiej. Wyprzedziły nas nawet tak biedne republiki postradzieckie jak Litwa, Łotwa czy Estonia o Słowacji nie wspominając.Dokąd będziemy kultywować śmieszne staroszlacheckie tradycje - będziemy śmiesznym zacofanym i biednym społeczeństwem. Czy to tak trudne do zrozumienia dla decydentów? Jeśli tak - to zmieńmy Konstytucję i organizujmy wybory częściej nieco.......by częściej zmieniać decydentów - na młodszych, zdecydowanie na młodszych. Konserwa precz!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-09-2004) winetou :
Jakis zaciety ten mm47 chyab mas z złosc na kogos lub wszystkich a moze jakis niespolnieony polityk.Powiedzialem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2004) Lucyfer :
Ten MM-47, to taki mały duce. Jakby MM-47 dorwał się do władzy, to pewnie wszystkich wysłałby na Madagaskar.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl