To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Poświatowski odpowiada prezesowi MPK na list, z którego treścią ... prezes nie zechciał zapoznać naszej redakcji    -   05/11/2009
Z etyką pod wiatr
Na wrześniowej sesji Rady Miasta Tarnowa zaistniał nasz, złożony z dwóch części artykuł poświęcony sytuacji w MPK. Obecny na sali obrad przedstawiciel władz tej miejskiej spółki – dyrektor Robert Grela zdecydował wówczas, że „z uwagi na obszerność tekstu”, zarząd MPK ustosunkuje się do niego na sesji kolejnej. Podczas rozmowy telefonicznej, zainicjowanej przez dyr. Grelę, wyjaśnienie takie obiecał on przesłać też do naszej redakcji. I „rzeczywiście” – Prezydent Miasta Tarnowa, Rada Nadzorcza, Prokuratura Rejonowa a nawet zakładowa „tablica ogłoszeń” otrzymały pisemne stanowisko prezesa Jerzego Wiatra, w którym to kuriozalnym, pełnym przeinaczeń i manipulacji dokumencie pan prezes zarzuca mi brak rzetelności, przekraczanie granic dobrego smaku, prawa, stronniczość, podawanie nieprawdziwych informacji i opluwanie przedsiębiorstwa. Innymi słowy: napisałem nieprawdę, wykazując przy tym brak zasad etycznych. Bardzo to dowcipne ze strony pana prezesa, że zachowując wysokie rzecz jasna standardy moralne, nie raczył jedynie tego pisma przesłać do naszej redakcji...

Ogloszenie
>

Pismo, datowane na dzień 29 września dotarło do nas dopiero niedawno i to bardzo okrężną drogą. Gdyby trafiło do nas od razu i bezpośrednio, chętnie zajęlibyśmy wobec niego stanowisko już wtedy, ba – gdyby ktoś zwrócił się do nas z taką propozycją - zamieścilibyśmy go wówczas w całości. Pan prezes Wiatr uznał jednak najwyraźniej, że nie ma potrzeby wdawać się w dyskusje z osobą i redakcją, której wiarygodność jednostronnie, za jej plecami, można przecież spróbować podważyć, wprowadzając przy tym w błąd prezydenta, radę nadzorczą oraz radnych. Ale po kolei...

Modelowy przykład braku rzetelności
Jak czytamy w piśmie: ”rzeczony artykuł jest modelowym przykładem braku rzetelności dziennikarskiej, zawiera wiele nieprawdziwych informacji, jest stronniczy, nieobiektywny i mylący począwszy od samego tytułu tejże publikacji. Tekst przede wszystkim dotyczy dwóch kwestii: wymontowania czujnika zmiany ciśnienia i uszczelnienia pokrywy zbiorników gazowych silikonem. Obydwie kwestie były dogłębnie analizowane przez tarnowską Prokuraturę, która posiłkując się opinią biegłego sądowego z Politechniki Łódzkiej odrzuciła zarzuty Pana Jana Gutego wydając ostateczne postanowienie w dniu 30.06.2009. Autor artykułu skupia się na postanowieniu sądu w sprawie zażalenia na pierwsze postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 22.08.2008. Użycie stwierdzenia „Sąd na decyzji prokuratury nie zostawia suchej nitki” jest nadużyciem, gdyż Sąd po prostu nakazał tarnowskiej Prokuraturze dokładniejsze zbadanie kwestii naruszenia zasad bezpieczeństwa w autobusach MPK. Jak wynika ze wspomnianego wcześniej ostatecznego postanowienia Prokuratury z 30.06.2009, pierwotna decyzja o odrzuceniu zarzutów Jana Gutego była trafna, trudno bowiem dyskutować z opinią biegłego sądowego z instytutu samochodów Politechniki Łódzkiej, który stwierdził, że „niesprawność czujnika indukcyjnego w autobusie marki Volvo B10BLE i uszczelnienie otworów konstrukcyjnych występujących w komorach z butlami gazowymi CNG wraz z instalacją nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia w ruchu lądowym”... Dziennikarz piszący ten artykuł bardzo selektywnie podchodzi do oceny rzeczywistości. Gdyby wykazał się prawdziwą rzetelnością dziennikarską, na pewno zwróciłby uwagę na inne stwierdzenie Sądu we ww orzeczeniu, które dotyczy Pana Jana Gutego: „... a zwłaszcza wypada poddać zdecydowanej krytyce próby instrumentalnego wykorzystania mechanizmów postępowania karnego jako środka nacisku jednej ze stron w ramach wspomnianych konfliktów”. (...)”

Cóż, stosując poetykę listu pana prezesa, jego autor „bardzo selektywnie podchodzi do oceny rzeczywistości”. Gdyby chciał się wykazać rzetelnością, na pewno zwróciłby uwagę na inne stwierdzenie biegłego, który orzeka, iż np. autobus z wymontowanym czujnikiem nie powinien być dopuszczony do ruchu. Moim prawem jest natomiast, jak każdego obywatela, posiadanie krytycznego zdania na temat innych sformułowań tej opinii – gdyby bowiem ocenę biegłego przyłożyć do sytuacji panującej w kopalni, to z „bezpośrednim zagrożeniem” mielibyśmy do czynienia nie wówczas, gdy ktoś w tejże kopalni „pozakleja” szyby wentylacyjne i wyłączy czujniki metanu, tylko wówczas, gdy metan ten właśnie wybucha.
Nie jest również nadużyciem z mojej strony stwierdzenie, zgodnie z którym sąd na decyzji prokuratury „nie zostawia suchej nitki” – bo tak jest w istocie: sąd wytknął prokuraturze szereg rażących błędów i można się z nimi w każdej chwili zapoznać, czytając uważnie tekst „Jeździliśmy tykającymi bombami ?”.
Nieprawdziwa jest również zawarta w zacytowanym akapicie sugestia, jakoby sprawa była zamknięta, do czego jeszcze wrócę.
Co zaś się tyczy ostatniego akapitu – zarzutu iż nie zacytowałem fragmentu orzeczenia Sądu, który miał być swego rodzaju przyganą pod adresem Jana Gutego – akapit ów dotyczył drugiego wniosku, dotyczącego utrudniania działalności związkowej a nie naruszenia zasad i przepisów bezpieczeństwa, co było tematem mojego i tak obszernego artykułu. Trudno oczekiwać, abym w tekście który ma być strawny do przeczytania, zamieszczał w całości wszystkie dokumenty i paragrafy w pełnym ich brzmieniu. Bardzo obszernie cytuję natomiast te, które odnoszą się do opisywanej przeze mnie sprawy.

Wrażenie, że Prokuratura jest stronnicza
W dalszej części pisma pan Wiatr, posiłkując się selektywnie wybranymi z mojego artykułu stwierdzeniami, pisze, iż ”Takie stwierdzenia mają na celu stworzenie w oczach czytelnika wrażenia, że Prokuratura jest przychylna dla Zarządu MPK lub co najmniej stronnicza. Uważamy, że używając takich sformułowań autor przekracza nie tylko granice dobrego smaku, ale i prawa!”
Szanowny Panie Prezesie! Otóż wcale nie muszę stwarzać u czytelnika opisanego wrażenia. Powstaje ono bowiem niejako samoistnie i nieuchronnie po zapoznaniu się z przedstawionymi w poprzednich dwóch moich artykułach faktami. Trudno zatem nie odnieść takiego wrażenia w sytuacji, w której tarnowska Prokuratura odmawia stronie składającej zawiadomienie wglądu w dokumenty, uznając, iż składający zawiadomienie związek zawodowy – nie jest stroną. I to w sytuacji gdy w postępowaniu dotyczącym tego samego problemu sąd, w odróżnieniu od Prokuratury, uznał związek za „instytucję społeczną”, która posiada możliwość zaskarżania decyzji prokuratury, składania zażaleń. Co więcej – odmowa dostępu do akt, w tym prawa do zapoznania się z opinią biegłego, pozbawiła Solidarność, a także samego Jana Gutego, dochodzenia swoich praw i złożenia skutecznego zażalenia na Prokuraturę. Co więcej, od ostatecznej decyzji prokuratury, uzależniony był (i jest) również wyrok w postępowaniu toczącym się w sprawie Jana Gutego przed Sądem Pracy. Co więcej, wspomniany związkowiec, zgłaszając się do Prokuratury, po wydaniu przez nią postanowienia, celem zapoznania się z dokumentami które teraz z mocy prawa stały się dostępne, usłyszał sugestię, żeby zaczekał, bo zostaną one przecież przesłane do Sądu Pracy. Z kolei tenże Sąd Pracy, zniecierpliwiony przedłużającym się oczekiwaniem na akta, również interweniował w Prokuraturze. Dodajmy – tej samej Prokuraturze, do której Jan Guty kilkakrotnie kierował pisma, w których wnosił o przesłuchanie w związku z nowymi faktami mającymi wpływ na sprawę i w związku z nowym materiałem dowodowym. Konkretnie, ww. związkowiec stosowne pismo złożył w Prokuraturze w dniu 14 lipca. 30 lipca otrzymał odpowiedź, że wniosek zostanie rozpatrzony po podjęciu zawieszonego postępowania. Wobec braku działań ze strony Prokuratury (i to już jest nowa informacja), Jan Guty w dniu 23 października zwrócił się do Prokuratury ponownie o przesłuchanie oraz o zabezpieczenie dokumentów znajdujących się w Wydziale Komunikacji UMT (wszelkich badań technicznych wykonywanych przez stację diagnostyczną MPK na autobusach miejskich celem wymiany dowodów rejestracyjnych na nowe od października 2007).

Na marginesie, warto chyba przywołać jeszcze jedną dziwną okoliczność: otóż, prowadzący sprawę prokurator nie zadał sobie trudu, by dokonać tak wydawałoby się elementarnej w postępowaniu czynności, jak przesłuchanie osób dokonujących na polecenie przełożonych zaklejeń wzmiankowanych wcześniej otworów w pokrywach komór, w których znajdują się butle ze sprężonym gazem ziemnym.
Oczywiście mógłbym jeszcze przytoczyć różne zbiegi okoliczności, o których wiedza uzupełnia niejako moje ogólne wrażenie. Na przykład wiedza o tym, że - jak pisałem –dokładnie tego samego dnia, w którym Prokuratura wydała decyzję o odmowie wszczęcia postępowania – zanim więc decyzja ta mogła do kogokolwiek dotrzeć, Jan Guty otrzymał zwolnienie dyscyplinarne, ale to oczywiście - zbieg okoliczności.

Prokuratura nie jest instytucją nieomylną i z mocy samego prawa wyjętą spod krytyki. Wręcz przeciwnie. Z postanowieniami i działaniami prokuratora może polemizować nie tylko adwokat.
O tym, że prokuratorzy się mylą, popełniają gafy, a nawet podlegają politycznym wpływom i łamią prawo, słyszymy codziennie. Podczas niedawnej debaty poprzedzającej uchwalenie przez Sejm kontrowersyjnej ustawy o uniezależnieniu Prokuratury, usłyszeliśmy dziesiątki przykładów na „dziwne” decyzje prokuratorów, przykłady łamania prawa i stawania ponad nim. W odpowiedzi na istotne zapotrzebowanie społeczne działają przecież w Polsce stowarzyszenia przeciw bezprawiu sądów, prokuratur – jedno z nich ma siedzibę bodaj w Bielsku-Białej.
Warto w tym miejscu zauważyć również dużą liczbę spraw, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości właśnie, a które Polska przegrywa przed międzynarodowymi trybunałami.
I właśnie w tym zakresie media w wolnym i demokratycznym kraju pełnią, a przynajmniej powinny pełnić, pewną funkcję kontrolną – także, a może nawet zwłaszcza wobec wymiaru sprawiedliwości, bo to on jest właśnie, kto wie czy nie najważniejszym fundamentem warunkującym istnienie państwa i regulującym zasady współżycia społecznego. Z drugiej strony rzecz biorąc – również i my, dziennikarze, podlegamy w swoich publikacjach temuż wymiarowi sprawiedliwości, ponosząc odpowiedzialność za pisane słowo.
Natomiast z całą pewnością nie twierdzę i nie twierdziłem, jak próbuje to sugerować pan Wiatr, że prokuratura złamała prawo. Piszę natomiast, że w mojej ocenie postępowanie prokuratury jest dziwne i istotnie powstaje wrażenie, że Prokuratura sprzyja zarządowi MPK – wrażenie to jednak wynika nie z moich stwierdzeń, ale z przytaczanych faktów.

Jeżeli zatem prezes Wiatr uważa, że „przekroczyłem nie tylko granice dobrego smaku, ale i prawa” – to pragnę zaznaczyć, że od tego są sądy i jeden proces więcej nie powinien panu prezesowi zaszkodzić – chętnie oddam się do dyspozycji sądu. I ufam, że do dyspozycji sądu oddałby się również pan Wiatr, gdyby chciało mi się skarżyć go za pomówienia, albowiem w moim odczuciu, zwłaszcza wobec braku możliwości zapoznania się z listem pana Wiatra w stosownym terminie – cały ów list jest jednym wielkim pomówieniem pod moim adresem, naruszającym moje dobre imię. Niepotrzebnie natomiast pan prezes stawia się w roli obrońcy Prokuratury, bo prokuratura sama sobie bez pomocy pana prezesa potrafi poradzić i jeśli któryś z nie wymienionych z nazwiska prokuratorów poczuł się tą, lub którąś z poprzednich moich publikacji dotknięty, z pewnością się rychło o tym przekonam.

Nieprecyzyjna konfrontacja
A oto kolejny akapit: ”Dziennikarz oparł się na tezach przedstawionych przez Pana Gutego zamiast skonfrontować je precyzyjnie z władzami MPK. Świadczy o tym fakt, że Pan Poświatowski, jak sam pisze, interesował się opisywaną sprawą już rok temu, na pewno nad tak obszernym materiałem pracował wiele dni, a dwudziestominutowe spotkanie z Zarządem MPK odbył na kilka dni przed publikacją w internecie.”
Szanowny Panie Prezesie! Prosiłbym, aby to dziennikarzom i redaktorom naczelnym pozostawił Pan decyzję co do tego, ile czasu trzeba poświęcić na przygotowanie artykułu. Sprawą interesowałem się już rok temu, w takim samym stopniu jak półtora roku temu jeden z czytelników zwracał się do mnie z interwencją dotyczącą podejrzenia nieprawidłowości w jeszcze innej sprawie, a ja dotąd nie znalazłem czasu by temat podjąć – i zapewniam, nie była to na przestrzeni tego czasu jedyna „sprawa”. Trudno natomiast, bym pracę nad artykułem dotyczącym MPK zaczynał od spotkania z zarządem spółki w sytuacji, gdy stroną zawiadamiającą mnie o podejrzeniu zaistnienia nieprawidłowości w tejże spółce, jest nie zarząd, ale związek zawodowy. Nie wiedząc o co chodzi, nie miałbym o czym z Panami rozmawiać. Natomiast gdyby to właśnie zarząd MPK zwrócił się do mnie z interwencją dotyczącą np. podejrzenia „działania na szkodę spółki” przez związek zawodowy „Solidarność” i pana Jana Gutego, artykuł mój z pewnością wyglądałby inaczej – ale obawiam się, że jego wymowa byłaby identyczna jak wymowa tekstu, który napisałem. W każdym razie: podczas tej dwudziestominutowej odbytej z Panami rozmowy, wyłuszczyłem wszystkie najważniejsze zarzuty i wątpliwości zawarte w moim tekście i Panowie żeście się do nich ustosunkowali. Jeżeli uważacie, że nie była to konfrontacja precyzyjna, to proszę mi wskazać w którym miejscu. Czy może moje pytania były nieprecyzyjne? Czy tez nieprecyzyjne były może Panów odpowiedzi? Ja ze swej strony nie mam nic do ukrycia. Można się o tym przekonać, odsłuchując zamieszczone na naszym portalu nagranie z tej rozmowy.

Było źle, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej
Do wiadomości, w dobrej wierze przyjmuję natomiast kolejny fragment listu, w którym pan prezes Wiatr stwierdza, że nie wykonanie kilkuset kilometrów w styczniu 2008 miało związek „ze złym stanem technicznym taboru, jaki zastał obecny Zarząd Spółki” i że sytuacja ulegała poprawie, bo kolejnej zimy „nie zdarzyło się niewykonanie ani 1 kilometra ze względów pogodowych”. Ufam zatem, że tej zimy, w razie gdyby w odróżnieniu od zimy poprzedniej okazała się ona mroźna, tabor znajdował się będzie w stanie technicznym zdolnym „dać zimie odpór”, a obsługa techniczna autobusów jest już i będzie dokonywana w porę, a nie jak w lutym 2008, gdy niektóre samochody zamiast co 5 tys. kilometrów, obsługiwane technicznie były nawet po przejechaniu z pasażerami 8 czy 9 tys. km.

Ten sam dokument w dwóch wersjach
I kolejny fragment: ”Sugestie, że wyjaśniając sprawę czujnika spadku ciśnienia przedstawiliśmy prokuraturze sfałszowany dokument jest typową dla tego artykułu demagogią i naginaniem faktów dla swoich potrzeb. Prawda jest taka, że przedstawiliśmy duplikat zlecenia oznaczony słowem DUPLIKAT, gdyż oryginał zaginął. Dziwnym trafem Jan Guty w swoim doniesieniu do prokuratury posługiwał się tym właśnie oryginałem... Sprawę kradzieży dokumentu zgłosiliśmy na policję.”
Cóż, nie wiem doprawdy jak wytłumaczyć fakt, że ów „oryginał” (ja widziałem kopię oryginału), poświadczony właściwą datą, podpisem, różni się od DUPLIKATU posiadanego przez Jerzego Wiatra? Jeżeli pan Guty dysponuje oryginałem lub kopią oryginału, o kradzież którego to dokumentu oskarża prezes związkowca, i oryginał ów przedstawia coś zgoła innego niż przedłożony przez zarząd MPK „duplikat”, to przepraszam bardzo – ale duplikat „czego” w takim razie przedstawił zarząd Prokuraturze? Z pewnością mamy w tym wypadku do czynienia z fałszowaniem dokumentów.

Fałszowanie dokumentów, czyli prezes mija się z prawdą
”Kolejną kwestią poruszoną w artykule było rzekome fałszowanie dowodów rejestracyjnych. Posiadane przez nas dowody rejestracyjne świadczą, że ich podbicie nastąpiło po przybyciu pojazdów z naprawy w firmie zewnętrznej. Ani Zarządowi, ani Dyrekcji nie są znane przypadki podbijania dowodów rejestracyjnych autobusów bez fizycznego sprawdzenia autobusu. W przypadku, jeżeli takie zdarzenie potwierdziłoby się wyciągniemy surowe konsekwencje służbowe względem osoby odpowiedzialnej.”
Cóż, mamy słowo przeciw słowu. Tyle, że pan prezes delikatnie mówiąc, jest mało wiarygodny, albowiem, o czym pisałem, jedną z przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego pana Gutego miało być „nie poinformowanie przełożonych o praktyce fałszowania dokumentów stacji diagnostycznej”. No, skoro pan prezes Wiatr najpierw zwalnia pracownika pod pretekstem nie poinformowania o fałszowaniu dokumentów stacji, a parę miesięcy później stwierdza iż nic mu o fałszowaniu nie wiadomo – to doprawdy mamy do czynienia albo z kłamstwem, albo z rozdwojeniem jaźni. Co więcej, o praktyce podbijania badań technicznych bez oględzin autobusów już pisałem, cytując zeznania jednego z pracowników przed Sądem Pracy. Jeżeli pan prezes uważa, że pracownik ów poświadcza nieprawdę, pora żeby wytoczył kolejny w swojej karierze proces lub zgłosił kolejne zawiadomienie. Obawiam się jednak, że wobec tej eskalacji „dialogu” toczonego przez pana prezesa w sądach powszechnych, sądach pracy, prokuraturach i na policji, panu prezesowi rychło może zabraknąć czasu na zarządzanie spółką.
Wychodzi więc na to, że pan Wiatr, rzekomo odnosząc się do mojego artykułu, albo ma kłopoty ze zrozumieniem tego co czyta, albo odnosi się tylko do tego, co mu wygodne, na przekór faktom, albo po prostu nie panuje nad sytuacją w zarządzanej przez siebie spółce.
Jak wcześniej wspomniałem, Jan Guty wystąpił o zabezpieczenie dokumentów w Wydziale Komunikacji. Związkowiec wspomniał o tym również na koniec październikowej sesji Rady Miasta Tarnowa, dziwiąc się przy tym, że prezydent Ryszard Ścigała redukuje wszystkie skandaliczne, opisane sytuacje, do sporu między nim, a prezesem Wiatrem.

Dobra kondycja MPK
Dalej w liście pana prezesa czytamy, iż aktualną kondycję MPK (ekonomiczną i zachodzące w spółce zmiany) pozytywnie oceniają Zarząd, Rada Nadzorcza, Biegli Rewidenci, Niezależny Ekspert ECC, Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Komisja Ekonomiczna Rady Miasta Tarnowa. To akurat stwierdzenie pozostawiłbym chętnie opatrując je jedynie niewielkim pytaniem – „dlaczego?”. Ale myślę, że oprócz opisanych w poprzednim dwuczęściowym tekście nieprawidłowości, kondycję przedsiębiorstwa zarządzanego przez pana Wiatra dobrze podsumowuje jeszcze jedno zdarzenie, o którym dotąd nie pisałem – nie chcąc słyszeć zarzutów, że się na kogoś uwziąłem. Ale skoro już zostałem wywołany do tablicy...
Otóż niedługo po publikacji poprzedniego artykułu doszło do sytuacji, w której uszkodzony autobus holowany był przez inny autobus, do tego rodzaju zadań nie przystosowany. Pojazd przeznaczony do holowania znajdował się wówczas... w remoncie. W MPK naprędce zmajstrowano specjalną konstrukcję do holowania i w ten sposób 10-tonowy autobus pociągnął autobus 12-tonowy. Mimo prędkości 20 km na godzinę wystarczyło gwałtowne hamowanie przed wchodzącym na jezdnię pieszym, by hol uległ skrzywieniu i autobusy zczepiły się, doprowadzając do kolizji. Całe szczęście, że skończyło się tylko na tym, a nie na najechaniu na pieszego. Sądząc z pisma, które otrzymała z MPK NSZZ Solidarność, nic się nie stało, bo żadne przepisy nie zostały złamane, a owa „prowizorka” „nie ma znamion istotnych zmian konstrukcyjnych, nie dokonano żadnych wpisów w dowodzie rejestracyjnym”. Tymczasem, jak czytamy w piśmie skierowanym przez „Solidarność” również do Urzędu Miasta Tarnowa, zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, zespół obu autobusów przekraczał dopuszczalną długość. Co więcej, zgodnie z opinią Transportowego Dozoru Technicznego i Okręgowej Stacji Diagnostycznej, każda przeróbka konstrukcyjna powinna być poddana oględzinom rzeczoznawcy i po otrzymaniu akceptacji, zainteresowany, w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu powinien wymienić dowód rejestracyjny w miejscowym urzędzie. W dowodzie rejestracyjnym autobusu holującego nie ma stosownej adnotacji. I nikt przy zdrowych zmysłach takiej adnotacji w urzędzie, w opisanym przypadku prawdopodobnie by nie uczynił. Albowiem w dowodzie rejestracyjnym znajdują się specjalne rubryki, w których wpisana jest dopuszczalna waga holowanego pojazdu (przyczepy) – z hamulcem i bez hamulca. I tak np. samochód osobowy Polonez może holować, a taki „Matiz” już nie. A w dowodzie rejestracyjnym holującego autobusu rubryki opisujące dopuszczalny ciężar możliwy do holowania były puste – innymi słowy, pojazdowi temu nie wolno było holować czegokolwiek.
A oto fragment wzmiankowanego wcześniej pisma: ”Istotne jest że opinia diagnosty uzyskana przez nas była negatywna co do możliwości użycia autobusu PR 110 JELCZ ponieważ posiada on konstrukcję szkieletową, która wyklucza holowanie znacznych ciężarów.” Tak więc tylko dzięki refleksowi kierowcy nie doszło do tragedii. Złamano też prawo. Żeby było ciekawiej, kierownik sekcji BHP MPK nie uznał całego zdarzenia drogowego jako „wypadek” – a wtedy musiałyby być uruchomione procedury związane z dochodzeniem powypadkowym. Skoro zderzenie dwóch autobusów, w tym autobusu, który żadną miarą nie powinien holować drugiego i w którym dokonano niedozwolonych przeróbek nie jest „wypadkiem”, to otwartym pozostaje pytanie, jakież to zdarzenie drogowe i z udziałem ilu autobusów, w przypadku tarnowskiego MPK pod zarządem prezesa Wiatra wypadkiem już by się stało?
I jeszcze jedno: na autobus holujący karty drogowe na stację diagnostyczną zostały wydane „in blanco” z miesięcznym wyprzedzeniem na każdy dzień osobno – z pieczątką dyspozytora i bez jego podpisu. Dla prezesa Wiatra jednak, jak czytamy w piśmie z 28 września, ”karta drogowa jest dokumentem do wypełnienia, który nabiera charakteru dokumentu po jego wypełnieniu przez danego kierowcę”. Jeśli tak jest w istocie, to – jak stwierdził na październikowej sesji RM Jan Guty – co w niej robi pieczątka dyspozytora i do czego jest potrzebna? Zaiste, coraz więcej „dziwnych” zdarzeń ma miejsce w tarnowskim MPK pod zarządem pana Wiatra...

Jeszcze o nierzetelności
Ale powróćmy do naszego listu – pod jego koniec pan prezes pisze m.in.: ”Gdyby pan M. Poświatowski poszedł w kierunku stworzenia rzetelnego tekstu i zorientował się jak finansowana jest komunikacja w naszym mieście nie pisałby insynuacji o nierównym traktowaniu MPK i prywatnych przewoźników. Przecież do przetargów linii stają MPK i prywatni przewoźnicy na takich samych zasadach. Zdarza się, że wygrywa podmiot prywatny (np. PKS). Dotacja przekazywana jest przez Miasto do Zarządu Komunikacji, który finansuje z niej swoją działalność, a nie MPK. Dotacja do komunikacji miejskiej stosowana jest we wszystkich dużych miastach na świecie, co jest zupełnie naturalne. W pierwszej kolejności pokrywa ona koszty ulg dla dzieci i młodzieży, emerytów, osób starszych, krwiodawców, kobiet w ciąży i innych uprawnionych.”
Cóż, w swoim komentarzu pisałem o „komunikacji miejskiej” i dopłacaniu do niej w ogóle. Faktem jest, że głównym beneficjentem dopłat do tej komunikacji jest spółka miejska MPK. Mam prawo wyrażać swoje opinie na ten temat (uczyniłem to – podkreślam - w precyzyjnie oddzielonym od treści artykułu komentarzu) i je wyrażam – a uważam, powtórzę to raz jeszcze, zapewne na przekór opinii pracowników, zarządu MPK a i samych związkowców – że jestem zwolennikiem prywatyzacji i nie widzę powodu, dla którego poprzez system „redystrybucji” pieniądze podatnika – i to częstokroć podatnika, który autobusami nie jeździ – kiedy to te pieniądze, po przejściu przez kosztowne administracyjne tryby, dotują komunikację miejską. Fakt, że robi się tak w wielu krajach na świecie, stanowi dla mnie jedynie dowód na to, że w wielu krajach na świecie nie brak jak widać osób wierzących w Świętego Mikołaja, czyli w to, że to „państwo” albo „samorząd” wytwarza jakieś pieniądze i im je przekazuje w formie ulg, zniżek czy innych dotacji.
Natomiast, tak na marginesie, ciekaw jestem, jaki w swoich planach prezes Jerzy Wiatr zakładał koszt za wykonanie jednego wozokilometra w 2008 i 2009 roku, a jaka jest odpłatność rzeczywista?

”Przestrzegamy etyki w każdym aspekcie naszej pracy”
W dalszej części listu mamy pean pochwalny na temat sytuacji spółki, w szczególności zaś jej planów. Uwagę zwraca akapit ”Przestrzegamy prawa i etyki w każdym aspekcie naszej pracy.” Dalszej części tego fragmentu listu cytował nie będę, bo to już podchodziłoby pod reklamę albo artykuł sponsorowany – i nie chcę odbierać zarządowi MPK możliwości odpłatnego zareklamowania się w naszym portalu, zwłaszcza gdy tak prężnie rozwijającą się dzięki dopłatom firmę stać na sponsoring imprez kulturalnych i inne formy promocji.

Opluwanie MPK, czyli „prywatne rozgrywki” i „dialog” pana Wiatra
I wreszcie ostatni akapit: ”Bardzo żałujemy, że znajdują się media, które pomagają w opluwaniu dobrego imienia naszej Spółki i ciężko pracującej Załogi tarnowskiego przewoźnika. Na szczęście jest to nieliczny wyjątek. Na szczęście przedstawiciele pozostałych mediów lokalnych nie dają się wciągnąć w prywatne rozgrywki pewnych osób, które dla swoich ambicjonalnych interesów są w stanie poświęcić los naszej miejskiej firmy. Pokusić się należy również o taką refleksję, że w pogoni za chwytliwym, skandalicznym tytułem i wietrzeniem taniej tabloidowej sensacji można, w konfrontacji z rzeczywistością popaść w zwykłą śmieszność.”
Hmm, aż chciałoby się zapytać w jaki sposób czyjeś „prywatne rozgrywki” „są w stanie poświęcić los naszej miejskiej firmy”. Wychodzi bowiem na to, że sugerowane zniszczenie firmy polega na wskazaniu nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu – a przypomnieć należy, że „Solidarność” „nie poleciała” z tymi nieprawidłowościami od razu do prokuratury, tylko próbowała normalnie rozmawiać z zarządem, który jednak zamiast dialogu zaoferował arogancję, zwolnienia, zawiadomienia do prokuratury itp.
Przykładem tego dialogu może być choćby „Informacja dla załogi”, jedna z wielu podobnych, zawieszona na terenie MPK w lipcu 2008: ”Informujemy, że z inspiracji Jana Gutego zostało złożone doniesienie do prokuratury na Spółkę i kolegów. Doniesienie dotyczy kwestii zagrożenia bezpieczeństwa obywateli ze względu na używanie do przewozu pasażerów niesprawnych autobusów oraz innych kwestii międzyludzkich. Ponieważ w wyniku toczącego się postępowania naszej Spółce mogą grozić bardzo surowe konsekwencje finansowe i prawne z utratą licencji na przewóz osób włącznie, jesteśmy zmuszeni odroczyć wszelkie spotkania i negocjacje w sprawie płac dla pracowników MPK do momentu wyjaśnienia sprawy. Ze względu na powyższe, piątkowe spotkanie w sprawie podwyżki płac nie odbędzie się.”
Powyższa „informacja dla załogi” jest istotna w dwóch aspektach – po pierwsze: doskonale ilustruje stosunki panujące w MPK pod rządami pana Wiatra, pokazując „modelowo” jak wygląda szczucie ludzi przez zarząd firmy, a z drugiej strony obnaża fakt, iż już w lipcu 2008 roku pan prezes miał coś chyba na sumieniu, a przynajmniej był świadom istnienia w spółce poważnych nieprawidłowości, bo inaczej nie pisałby iż „w wyniku toczącego się postępowania naszej Spółce mogą grozić bardzo surowe konsekwencje finansowe i prawne z utratą licencji na przewóz osób włącznie”. Czy tak napisałby ktoś mający przekonanie, że w spółce wszystko jest w porządku ? Z jakiego to powodu bowiem „Spółce mogą grozić bardzo surowe konsekwencje...” ?
A może chodziło wyłącznie o instrumentalne użycie obosiecznego „argumentu” ?
Powstaje zatem pytanie, jaka jest skala, delikatnie mówiąc „zaniedbań” w MPK, o których pan prezes już wówczas wiedział, a bał się że w przypadku ich odkrycia przez Prokuraturę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – a nie jakiś tam mały lokalny przewoźnik – może nawet stracić licencję.

I jeszcze jeden przykład „dialogu” – NSZZ Solidarność zwraca się do zarządu MPK o udzielenie informacji ”dotyczącej wysokości wpływu ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Spółki (...) W informacji proszę wyszczególnić każdą transakcję osobno z wyszczególnieniem następujących danych (...)”. Na pismo to, posługując się tym samym „znakiem”, prezes zarządu Jerzy Wiatr odpowiada jeszcze tego samego dnia w ten oto sposób: ”W związku z otrzymanym pismem (...) informuję, że aktualna sytuacja ekonomiczna Spółki, na którą przede wszystkim ma wpływ stale występująca wzrostowa tendencja cen paliw, uniemożliwia wypłatę kolejnych podwyżek płac w roku 2008. Okoliczność zaistnienia spraw w Prokuraturze, której wynikiem mogą być bardzo wysokie kary finansowe uniemożliwia wypłatę podwyżek i czyni sytuację Spółki nieprzewidywalną”. Jako że dokument ów ujrzał światło dzienne 24 lipca 2008 r., wyraźnie widać, że okresowa przypadłość zaniku umiejętności czytania ze zrozumieniem, występowała u prezesa Wiatra już sporo wcześniej, a nie dopiero teraz, przy okazji zapoznawania i odpowiadania na mój artykuł.

Wracając do meritum: ciekawe co by się stało, gdyby skład dwóch autobusów z pojazdem nie przeznaczonym do holowania potrącił pieszego? Co by się stało, gdyby wskutek spięcia układu z pominięciem czujnika, albo wskutek zaklejenia (skwapliwie odklejonych po interwencji) otworów doszło do wybuchu gazu w autobusie pełnym ludzi – wszak o rozszczelnieniu takiej instalacji i przedostawaniu się gazu do wnętrza pojazdu pisałem. To dopiero byłoby „szkalowanie firmy” !
Akapitu dotyczącego mediów, które stanęły na wysokości zadania i nie podjęły tematu komentował nie będę. Pozostawiam to inteligencji czytelników. Szkoda natomiast, że „przestrzegając etyki w każdym aspekcie pracy” pan prezes kierując niniejsze pismo – odpowiedź na nasz artykuł – na ręce prezydenta miasta, rady nadzorczej, prokuratury, a nawet tablicy ogłoszeń, nie skierował go ... do nas.
Wydaje się też, że wszystkiemu co złe w firmie winien jest Jan Guty i to doprawdy zakrawa już na jakąś obsesję. Jan Guty zawiadamia o fałszowaniu dokumentów – Jan Guty zwalniany jest za ukrywanie faktu fałszowania dokumentów lub oskarżany o kradzież dokumentów. Pozostaje tylko czekać, jak winą za opisane zderzenie dwóch autobusów miejskich w jakiś przedziwny sposób obarczony również zostanie Jan Guty. Toż to istny demon! Natomiast pan prezes Wiatr, występując płomiennymi słowy w obronie dobrego imienia MPK chyba pomylił obronę imienia własnego, z obroną spółki. Te dwie rzeczy niekoniecznie są tożsame. Czasami wydaje się nawet, że wręcz przeciwnie.

Na zakończenie: warto zaznaczyć że „sprawa ma charakter rozwojowy” i opisane zdarzenia nadal znajdują się trybikach wymiaru sprawiedliwości i innych organów kontrolnych – zaangażowali się w nią bowiem parlamentarzyści i zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność. Pytanie tylko, czy temat zechcą zauważyć tarnowscy radni. Natomiast odnosząc się do nagłych wysypów komentarzy, pojawiających się z nagła po dłuższej przerwie, w rytm kolejnych „przełomów” w sprawie – a uściślając: komentarzy żenujących swym poziomem, w chamski sposób atakujących J. Gutego i osoby z nim związane – otóż niektóre z nich niosą z sobą „wrażliwe” informacje, o których wiedzą tylko bliscy jednej z atakowanych osób oraz – dział kadr MPK. Naprawdę, apeluję o więcej rozwagi, bo w razie czego, niechętnie (dokładamy wszelkich starań, aby miejsce na komentarze było prawdziwym "hyde parkiem'), ale nasza redakcja będzie musiała udostępnić organom ścigania adresy IP komputerów, z których te komentarze zostały wysłane. I nie wiadomo, co się wtedy stanie...

Wzorem pana prezesa Jerzego Wiatra, niniejszy list wysłany zostanie (tyle że drogą mailową) do kancelarii Rady Miasta Tarnowa, Prezydenta Miasta Tarnowa i Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Lista adresatów byłaby z pewnością kompletna, gdyby pan prezes, podobnie jak w przypadku swojego listu, zamieścił niniejszy tekst - odpowiedź również na zakładowej tablicy ogłoszeń. Tego jednak od pana prezesa nie śmiem oczekiwać.

M. Poświatowski

Na zdjęciu: przeróbki spawalnicze belki, za pomocą której był holowany autobus. Jest ona skręcona kilkoma śrubami „na sztywno” i przytwierdzona w ten sposób do konstrukcji autobusu, który ciągnął drugi pojazd o wadze 12 ton. Zachodzi pytanie, czy przy takim ciężarze urządzenie przeznaczone do holowania nie powinno być zamontowane na odpowiednich amortyzatorach, które zapobiegłyby ewentualnemu ścięciu śrub w przypadku nagłych szarpnięć.
Zobacz także :
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 264)Dodaj komentarz
(06-11-2009) pasazer :
A mi sie dobrze naszymi autobusami. Juz sami nie wiecie czego sie macie czepiac. Ale coz taka widac potrzeba.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) wiesiek :
A sprawy do prokuratury i sądu i innych to daje guty, a nie wiatr. co ten poświatowski pisze za głupoty?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) pasażerka :
długi i nudny jak flaki z oleju ten artykuł - nie doczytałam do końca. to chyba bzdury, kogo to obchodzi?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) agent Bolek do wieśka :
spraw, które w prokuraturach i sądach rozpoczął i ma Wiatr w stosunku do tych z zawiadomień Gutego jest jak 5:1

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) hehe :
oooo, już przydupasy prezesa pracują !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) Tomek N. :
Bardzo interesujący jest ten fragment, ze Wiatr zasłania sie doniesieniem Gutego przed podwyżkami na zakładzie. No, to jak ? on nie był pewny , ze postepowanie prokuratury niczego złego zrobic MPK nie może ? Czy jednak były przesłanki aby tak przypuszczać ? Wyjątkowo wredny typ o brudnych rękach i intencjach. Ale taki cwaniaczek pasował Ścigale

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) zdziwiony :
Ja nie bardzo rozumiem ale to na to wychodzi ze pan Wiatr jest bardzo skutecznym i solidnym menagerem. Takie bylo przeslanie tego artykulu ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2009) Jan Guty :
Informuję że wystąpił błąd we fragmencie tekstu bez winy autora. Zawiera on się w opisie korespondencji związku z Prezesem Wiatrem dotyczacej naszego zapytania o zakres i sposób sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych. Na to pismo niestety do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Natomiast zaprezentowana w tekscie Pana Wiatra odpowiedź dotyczyła innego pisma. Prostuję to, a za zaistniałą sytuację przepraszam zarówno Pana Wiatra jak też wszystkich zainteresowanych. Nie zmienia to jednak faktu utrudniania negocjacji płacowych, czego wyraźnym przykładem jest brak odpowiedzi na nasze pismo z opisanego okresu tj. 23 lipca 2008 r., w którym zwracamy się o przedstawienie danych obrazujęcych średnie płace w grupach zawodowych. Te dane były konieczne celem podjęcia konkretnych rozmów. Natomiast przykładem bałamutnego zachowania Pana Wiatra jest podpisane porozumienie płacowe 19 grunia 2008r.i obowiązujące w 2009 r. z innymi organizacjami zwiazkowymi . W porozumieniu zawarte jest stwierdzenie że byliśmy obecni przy podpisywaniu tegoż porozumienia. To porozumienie jest o tyle dziwne bo nie zakłada przyrostu płacy, a wybiega już w kierunku kształtowania się płacy w 2010 r. Ani ja ani też żaden przedstawiciel Solidarności nie był świadkiem tego zdarzenia. Mało tego, do zebrania z Zarządem w dniu 06. lutego 2009 r. nie byliśmy świadomi że istnieje takie dziwne porozumienie. Szydło wyszło z worka, kiedy po nieudanej inicjatywie usunięcia mnie z zebrania pzez przedstawicieli związków które podpisały porozumienie ,,pod stolikiem\\\", musiało zostać ono ujawnione. Nie dało się go już skrywać gdyż inicjatywa spotkania wyszła z naszej organizacji i dotyczyła właśnie ustalenia poziomu płacy na 2009 r. W kontaktach z Panem Prezesem występuje wyraźna niechęć do okazania dokumentów, takich jak plany Techniczno - Ekonomiczne, czy plan restrukturyzacji, które są wielce pomocne w prowadzeniu różnego rodzaju uzgodnień - nie tylko płacowych. Tym samym zmuszeni byliśmy interweniować u Pana Prezydenta. Te interwencje okazały się skuteczne - widać Pan Prezydent w przeciwieństwie do Pana Wiatra nie jest zainteresowany blokowaniem koniecznej nam wiedzy, która umożliwia prowadzenie z Zarządem konkretnego dialogu. Ciekawym przykładem jest uzyskanie po wspomnianej interwencji Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2009 r., ale Plan Techiczno-Ekonomiczny na 2008 r. Pan Prezes już nam nie okazał stwierdzając lapidarnie ,,po co\\\". O ten plan zwracaliśmy się już na początku 2008 r. Związek też chciałby wiedzieć jakie były założenia planu i jak skutecznie je Zarząd zrealizował.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) dulcia :
widzenie kogoś którego nie ma może być objawem zaawansowanej halucynacji

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) Grzesiu :
Jak to wszyskto czytam, to dochodze do jednego wniosku: JERZY WIATR TO ZNAKOMITY MANAGER, KTÓRY TRZMA ZA MORDĘ TĄ CAŁĄ ZWIĄZKOWĄ CHOŁOTĘ. DOBRZE, ŻE NIE DAJE SOLIDARNOŚCI WCHODZIĆ SOBIE NA GŁOWĘ, BO BY BYŁO PO FIRMIE ZARAZ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) pysiek :
to co pisze niejaki Jan Guty jest chyba po chińsku - nic nie rozumiem z tego bojokotu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) do Jana Gutego :
Panie Przewodniczący, to co Pan pisze jest bardzo interesujace. Czy może Pan przestawić tą sytuację dokładniej. Pański komentarz nie jest dość czytelny. Krzysztof Pawłowski

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) mieszkaniec :
czy ten Poświatowski ma jakieś komplesy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) do agenta Boleka do wieśka :
to guty zaczął z tymi sprawami do prokuratury, a nie wiatr. TO FAKT. guty nie kłam!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2009) pasażer :
ja w godzinach wieczornych palę szlugi w autobusach. nigdy nic nie wyjebało. to pierdoły o tym gazie. ha ha ha

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) obserwator :
ja naprawde nie czaje co to za oszolom robi jakies zamieszanie przeciez takich porzadkow jak sa teraz tam jeszcze nigdy nie bylo chociaz moze dlatego ze wiatr jest tak skutecznym zarzadca twego balaganu zawsze znajdzie sie ktos kto szuka na sile kwadratowych jaj i zeby jeszcze je potrafil znalesc a on nawet tego ujac sensownie nie potrafi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) do obserwator :
Wiatrowe "porządki" w MPK grożą zdrowiu i życiu pasażerów a także innym użytkownikom dróg w Tarnowie. Ludziom, którym wiedza o tym nie pozwala spokojnie spać grożą natomiast utratą pracy i ciąganiem po sądach. Ciekawe co będzie się starał zrobić dziennikarzowi, który to wszystko nagłośnił, bo to jest taki typ, że nikomu nie przepuści jak mu stanie na drodze. W Hucie Szkła się o tym przekonaliśmy. Z takimi umiejętnościami i "menedżmentem" jaki prezentuje pan Wiatr to bardziej się nadaje do KGB. Mistrzem wielopiętrowych intryg, podczepiania się pod "układ" i pijaru jest na pewno. Ale ekonomistą żadnym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) MAX :
GRELA I WIATR ,RZĄDZILI NA HUCIE SZKŁA I HUTY JUŻ NIEMA ,TO I DNI MPK SĄ JUŻ POLICZONE ,A DLA NICH ZNAJDZE SIĘ MIEJSCE W JAKIEJŚ PAŃSTWOWEJ SPÓŁCE.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) LOLO :
MAX masz całkowitą rację sprzedają co się dai ciekaw jestem ile za to dostają odstępnego. tak się niszczy MPK a jak są tak dobrymi \"FACHOWCAMI\" jak twierdzą lizusowe związki / a propo dziwię się tym ludziom co jeszcze do nich należą / to powinni wykorzystać ten majątek spółki miele ludzi,chale, a tak to mamy prywatną konkurencjęna własnym podwórku i taki zarząd ma uzdrowić mpk ? dobry gospodarz kupuje i inwestuje o własne interesy to dbają nawet kupił sobie dom w Skrzyszowie w tym miejscu to wie że trzeba kupować bo to jego, a spółka co tam z tym przecierz to nie jego niech się dzieje co chce, i tym sposobem MPK DOCHODZI DO BANKRUCTWA !!!! Obserwatorze co z ciebie za obserwator jak TY prostych rzeczy nie możesz zrozumieć jesteś tak samo kumaty jak zarząd MPK widzi tylko swój nos a swoich rąk już nie, no chyba że garną pod siebie !!!!!! do wszystkich niedowiarków przyjćcie popracować choć jeden dzień a dowiecie się jaka jest atmosfera na zakładzie, pod jakim stresem pracują ludzie to nawet tego jednego dnia nie wytrzymacie. Panie GUTY ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI I ZDROWIA z tą bandą lizusów prezesa no i z samym zarządem. TAK CZYMAJ I NIE PODDAWAJ SIĘ SŁOŃCE KIEDYŚ ZAŚWIECI SPRAWIEDLIWYM !!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) tarnowianin :
Co taki człowiek jak Wiatr robi w kolejnej spółce? Jego miejsce jest na gruzach huty, to jest owoc jego cieżkiej pracy. W polsce jednak na każdym kroku widać układy, jeśli należysz do jakiegoś znaczącego to chociażbyś był najbardziej nieudolnym osłem krzywda ci się nie stanie. Czy w tym kraju naprawdę nie ma mądrych wykształconych ludzi? Po co są te wszystkie uczelnie produkujące zastępy magistrów w każdej dziedzinie? Czy nie znajdzie się wśród nich ani jeden który potrafi zastąpić starych skorumpowanych i nie mających pojęcia o niczym pryków? Pytanie chyba retoryczne, bo to polska i tu są układy, a jak ich nie masz to twoja wiedza funta kłaków nie warta. I tak trwamy w tym piekiełku aż ci skorumpowani wymrą śmiercią naturalną.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2009) do tarnowianina :
ty bucu, za wiatra huta pracowała na 120%, tak jak teraz mpk. leniom sie to nie podoba, dlatego trzeba ich wziąć za modrę! Brawo Panie Wiatr!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) zenek :
mądrzy, wykrztałceni ludzie to są w Solidarności - taki Janek Guty na przykład. Przecież on by był fenomenalnym prezesem MPK!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) hutnik :
tarnowianinie po co te nerwy i zniewagi. Czyzbyś tracił nerwy. O ,,wspaniałym i ludzkim" zarządzaniu w hucie to wiemy my i syndyk masy upadłościowej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) ciekawski :
Yes ! Yes ! Yes ! Tylko pan Guty na prezesa !!! Czy moglibysmy sie jakos z panem Wiatrem dogadac zeby tak na probnie na miesiac zwolnil swoje stanowisko dla pana Gutego. Oczywiscie wszelkie turbulencje finansowe z tego miesiecznego okresu musialby wziasc jak to kodeks nakazuje na swoje konto. Ciekawe co by sie stalo z MPK po takim miesiacu zarzadzania. Czy ruszylyby inwestycje zatrudniono by kolejne 100 osob obnizono by ceny biletow o 50 % a zarobki pracownikow poszly by w gore o 100 % powstalo by kolejne 4 zwiazki zawodowe i pewnie juz czerwone dywany by rozkladano przed gielda papierow wartosciowych........... nooooo chyba ze dokladnie odwrotnie :)) Musimy sprawdzic :))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) KArol :
Szkoda, że Czytelnikom nie starcza cierpliwości na przeczytanie całego tekstu, ale może znają sprawy lepiej niż autor. Schemat znany od lat. Pan Wiatr się sprawdza na pewno zostanie doceniony przez Pracodawcę, a Pan Guty, jak to zwykle bywa, będzie szukał pracy dla uczciwego i niepokornego ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) KArol :
I jeszcze słów kilka do obrazka: jak sama nazwa wskazuje, jest to hol sztywny, czyli bez amortyzacji. Tyle, że nie jest to typowy hol sztywny, bo takowy nie posiada połączeń śrubowych. Faktycznie, przepisy o ruchu drogowym zabraniają holowania pojazdu o masie 12 ton przez pojazd o masie mniejszej. Kolizja pomiędzy dwoma pojazdami tej samej firmy mogła nie być zgłoszona, bo nie ma dochodzenia szkód.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) były handlowiec HSG :
Zarządznie Wiatra nie było "ludzkie", bo było aroganckie i bezwględne. Ale tempa zmian i wyników można pozazdrościć. Gdyby Krosno nie zmusiło nas do zakupu nowego automatu i Wiatr pracowałby u nas to HSG by hulało jak ta lala.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) wiem solidny :
TY ciekwaski jesteś dureń. Gdyby Janek był prezesem to byśmy mieli większą średnią jak MPEC. Firma zawsze miała stratę, po co teraz ten zysk. Pójdxmy w stratę na 1-2 mln, jak dawniej i pieniądze na godne zarobki się znajdą. PROSTE!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) LOLO :
TY były handlowcu HSG to dlaczego wyżuciliście tak wspaniałego prezesa ??? przecierz on ma na wszystko sposoby to i ten automat powinien przynosić zyski, ale tu musi ktoś myśleć a u niego to jest najsłabszy punkt, prezes najlepiej umie zwolnić i sprzedać no i jak ma jeszcze takiego doradcę jak dyr. G.R. to się dzieje to z firmą co jest pod każdym względem łamanie przepisów. ciakaw jestem dlaczego ostatnio na mpk nie ma pana B.B.i jeżeli są tak dobrzy prezesi to niech ich zatrudni w swojej firmie. a ty ciekawski może byś ty sprubował być prezesem mpk było by bardzo ciekawie i nie pisz że Guty na prezesa bo pan Guty zna swoje miejsce i wie co robi nie jak wy lizusyyyyyy !!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) doktor :
Lolo, a czy ty masz równo pod puszką? Czy nie chodzisz do tego samego lekarza, co solidaruch?... Guty wie co robi - większej bzdury nie słyszałem!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) z innej beczki moze ktos odpowiedziec :
Czy jest prawda to ze znany z Zakladow Azotowych zwiazany od wielu lat z PZPR wierny rdzenny przedstawiciel czerwono-komunistycznego ustroju Franciszek Bernat ma zostac mianowany po wyborach samorzadowych przez naszego "bezpartyjnego prezydenta" Ryszarda Scigale (zakladajac ze to on je wygra) na VICE PREZYDENTA MIASTA TARNOWA ??????????? Czy w dzisiejszych czasach mozliwe jest aby ktos taki objal taki urzad ???????????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2009) Franc :
Nichts ist unmoglich...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) pracownik :
jeden działacz został kierownikiem wydziału, drugi działacz został dyspozytorem z kierowcy, trzeci działacz zatrudnił na praktykę syna, czwarty działacz czeka w kolejce. I pewnie są wszyscy już po znacznych podwyżkach w postaci większych premii. Pytam się jaka jest srednia płaca w kraju , a jaka w MPK. Wiatr się chwali że podniósł płace srednio w ciągu trzech lat o 20%. Tyle że średnio. W tym czasie w kraju płace wzrosły o około 80%, a ile wzrosły koszty utrzymania. Jasiek nie zapisał się do klubu biorców i bałwochwalców i schorowany ponosi konsekwencje naznaczenia za ukazywanie chaosu panującego w firmie. Życzę mu jak najlepiej i wiem że poradzi sobie z ,,uczciwymi inaczej".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) mądry pracownik :
prawda pracowniku! gdyby Jasiek był szefem MPK to by podniósł pensej właśnie o 80 proecnt! Wtedy by sie zyło godnie. JASIEK, JASIEK, JASIEK!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) dyspozytor :
Guty, napisz ile zarabiałeś za Łabno jak zostałeś przewodniczącym, a ile pozostali pracownicy... Widzisz źdźbło w oku bliźniego, a belki w swoim nie widzisz???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) ZKN-owiec :
Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) hmm :
widzę że dyżurnym kontrolerom ruchu internetowego oddelegowanym na ten odcinek brakuje merytorycznych argumentów, bo jak dotąd prawie żaden komentarz nie odnosi się do tego, co napisane

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-11-2009) ZKN-owiec :
Co dyspozytorku kłuje prawda że pożaliłeś się adminowi. i usuną mój komentaż.? Napisałem że jesteście bandą nierobów a ciebie najbardziej giełda i lizusostwo interesuje?Wiem coś o tym .Chyba nic innego teraz nie będzesz robił tylko piękne komentarze tworzył .Ale jesteś w pracy uważaj.He he he .......to nara.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-11-2009) muchomor :
zkn- zostaw chłopa i tak los go pokarał wyglądem,z takim ryjem musi iść przez życie. Poza tym żona go wykopała z chaty bo jak sie biedaczka budziła i otwierała oczy nie mogła przeżyć tego koszmaru )) Niech sie chłop nachapie keszem z giełdy itp..Mnie tylko ciekawi ile ja jako podatnik dokładam do tej całej mpk-szopki z wiatrami ,grelami,gutkami i innymi lizusami żurami,kobyłami i całym stadem innych klakierów.............

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-11-2009) LOLO :
widzisz doktorku ja mam w miarę równo ale ty się uważasz za doktorka ale zapewne z psychiatryka bo im się to udziela od pacjentów i szkoda że zabierasz głos w tak ważnych sprawach a prawda w oczy kole oj bardzo koleeeeee !!! muchomorku masz słuszną rację lizusy dostają stanowiska choć we łbach sieczka ale zaząd takich potrzebuje żeby tylko umieli klaskać istna KOMUNA bo kto się sprzeciwia to do zwolnienia albo ma po prostu prze....ne na każdym kroku jest pilnowany żeby tylko coś znaleźć ALE NIE PODDAMY SIĘ BĘDZIEMY NADAL UKAZYWAĆ WSZYSTKIE WASZE BRUDY a gdy to wszystko się skończy to jestem ciekaw co zrobicie lizodupy chyba to co zawsze jak was ktoś opluje to mówicie " o deszcz pada " bo ludzie tego pokroju tylko tyle umieją tylko LIZAAAAAAAĆ !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-11-2009) LOLO :
DYSPOZYTORKU, a dlaczego nim zostałeś ? żeby nim być biegałeś po schodach na piętro że o mało nóg nie połamałeś aby polizać i kopałeś pod swoimi kolegami aż ci się to udało, niektórzy jak się wypisali z NSZZ"S" to na zastępcę kierownika awansowali inni podwyszkę, lepszy autobus, widzicie jak się docenia ludzi ???? wracając do giełdy to ile razy było mówione prezesowi aby założył kasę fiskalną i wtedy by wyszły prawdziwe dochody dla firmy a nie kieszeni prywatnych ile samochodów a ile sprzedanych biletów ciekaw jestem gdzie jest nadzór TARGOWISK MIEJSKICH ?!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-11-2009) zdziwiony :
Jak to jest że Wiatr i Grela są obecni w zakładzie najwyżej dwa dni w tygodniu. A jak ich nie ma to obu na raz. Czyżby razem w duecie szukali sobie nowego miejsca pracy albo się dokształcają , bo inaczej się tego nie da wytłumaczyć. Kto w tej firmie rządzi? Czy to nie jest chaos? Dziś byli nieobecni, a jutro już zwyczajowo jak w każdy piątek pewno ich też nie będzie. Pojawią się w poniedziałek jak zwykle w południe, opieprzą kogo sobie upatrzą, a we wtorek będą albo i nie będą. I tak dalej aby wziąść jeszcze jedną dolę-a resztę czli MPK niech trafi szlag. To jest tzw. bezstresowe życie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-11-2009) zdziwiony powtórnie :
czy na takich małych ośmiu śrubkach jak te na zdjęciu da się holować tak duży dwunastotonowy autobus bez żadnego ryzyka?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-11-2009) meches :
da się holować kretyni 12 metrowy autobus na takim holu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-11-2009) LOLO :
a ty to faktycznie jesteś meches a nie mechanik na holu tak a nie na takim zaczepie i tu chodzi o tony a nie o metry meches dlaczego ubliżasz innym czy wiesz po czym poznaje się kretyna ? to ja ci powiem bo widoczniea sam nim JESTEŚ a wracając do holowania czy wiecie o tym że na jeździe próbnej urwał się zaczep holownik pojechał a holowany pozostał założyli nowe śruby i dopuścili do ruchu i kto powie że MPK nie ma mądrej władzy a co do ich obecności to mają lepiej aniżeli byliby w swojej prywatnej firmie bo o nią musieliby się troszczyć a MPK przecież to nie ich ważna aby była duża no może nawet bardzo duża kasa w przyrównaniu do naszych zarobkówto mamy tylko około16% ich płacy i to jest fer ???!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-11-2009) LOLO :
a wracając jeszcze do naszych wielkich, to jak się ma do dyspozycji samochód służbowy i w dobie kryzysu robi się nim więcej przez DWA LATA kilometrów aniżeli dwaj poprzednicy to jest panowie POTĘPA i ŁABNO przez 12 lat to samo przez siebie mówi że nie mogą być w pracy tylko na turystyce a wy pasażerowie i my pracownicy płacimy za to, wie o tym Rada Nadzorcza pan Prezydent i nic nadal jeżdzi i bawi się naszym kosztem no ale tak właśnie żądzi PO im wszystko wolno i nie wolno się sprzeciwiać bo jesteś wrogiem i co wy lizodupy na tochyba że macie klapy na oczach i tego nie widzicie bo tak wam wygodnie wasze motto być z prezesem a nie z pracownikami pzecież się nie możecie narazić prezesom czyż nie tak jest ??????????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-11-2009) szofer :
Mam pomysł.Skopiować co ciekawsze wpisy i wysłać Prezydentowi na jego skrzynkę e-mailową .Ale myślę że urzędasy też to czytają i "wicherek"częściej będzie przebywał w pracy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-11-2009) ania :
niech też popatrzy na przebieg auta służbowego i na trasy cały czas krąży do krakowa bz córą lekarki i na obiadki do lisiej góry o 13-14 we dwoje miłej zabawy a mpk poleci a latawcami he he

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-11-2009) oserwator :
Uważam że za skandaliczną sytuację w MPK odpowiedzialny w większym stopniu jest dyrektor operacyjny, który ma bezpośrednie rozeznanie problemów organizacyjnych, a tym samym wpływ na decyzje Prezesa, niż prezes spędzający większość swojego czasu w gabinecie z racji swojej funkcji wynikającej z zarządzania firmą na podstawie otrzymanych informacji. Nie zmienia to jednak mojej opinii, iż całą odpowiedzialność za błędne decyzje i jej wyniki ponosi Zarząd reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Wiatra.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) morświn :
bezwzględnie, to co się dzieje w MPK to skandal. Firma leży, nie ma pieniędzy, autobusy stale na trasy nie wyjeżdżają, jak wyjeżdżają to śmiertelne zagrożenie. Jest źle. Straty, zwolnienia. Wiatr jest bucem. Głupek co sobie przyjął barana grelę, co nie zna się na autach. Ja daję MPK maksymalnie jeszcze 2 miesiące i do zamknięcia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) kasia :
a ja bym chciała poznać Pana Poświatowskiego, tego odważnego porządnego człowieka. On jest taki sexy, przystojny, ładne usta, fajny zarost, ładnie pachnie i ubiera się jezzy! Bardzo przyjemny człowiek i pisze ładnie i dużo. Kiss Kiss Kiss

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) paweł :
w świetle przedstawianych tu informacji mam pytanie: czy dzisiaj autobus linii 9 wyjedzie na linię po południu? Muszę odwiedzić chorą babcię w starym szpitalu. Czy ten podły "wicherek" nie wyjeździł całej ropy w MPK i czy starczy na kursy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) ona :
ponoć wiatr i grela piją kolę przeznaczoną dla klientów Spółki - to skandal!!! zrobili sobie prywatny folwark z miejskiego przedsiębiorsta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) urzędniczka :
a ja wiem, że w urzędzie miasta jest tak samo - skandal z tą colą!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) do szofera :
po co wysyłać do ścigały? trzeba wysłać do kaczyńskiego link do artykułu! Pałac prezydencki na pewno zainteresuje Wielka Walka Janka Gutego i to co się tu w MPK dzieje!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) henryk jaśmin :
Jest ewidentne i oczywiste, że pod kierownictwem greli i wiatra firma ledwo dyszy i zaraz upadnie. świadczą o tym jednoznacznie dokumenty księgowe i wyniki spółki. Gdyby nie jan guty firmy by nie było. Dziękuje Janowi Gutemu w imieniu wszystkich tarnowian, gdyż dzięki niemu nie musimy chodzić na piechotę (jeszcze)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) pis man :
GUTY - SKARBNICO MĄDROŚCI, OAZO WIEDZY, GEJZERZE INTELEKTU, WIEŻO DAWIDOWA - ULITUJ SIĘ NAD NAMI !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) PODZIW :
WIATR !!! KAŻY GUPI UMIE ZMNIEJSZYC STRATE W MPK O 2 MILIONY....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) LOLO :
to co niektórzy piszą jest bardzo żenujące albo są tak głupi albo upośledzeni i nie wiedzą co czynią, i dlatego mam taką prośbę piszcie prawdę bo kłamstwami nas zarząd spółki mpk zalewa i nie ubliżajcie drugim osobą w tak beszczelny sposób bo według mnie ten co tak mówi wulgarnie o drugim człowieku to nie jest godzien poszanowania i wypowiadania się w tak ważnym temacie jak MPK. pamiętajcie że kłamstwa mają krutkie nogi a prawda wcześniej czy puźniej wyjdzie i będzie górą i to samo z tymi co piszą kłamstwa co oni w tedy zrobią gdzie się podzieją więc uważajcie obrzydliwi kłamcy a wogule nie rozumiem tego PIS MANA ty to chyba sam siebie nie rozumiesz

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) LOLO :
PIS MANIE jeżeli chcesz wiedzieć to Jan Guty na to co robi ma na wszystko dokumenty nic nie jest niesprawdzone i udokumentowane nie tak jak wy ze związków 80 i pracowników MPK i gdybyście nie zastraszali swoich członków że jak się wypiszą to będą mieć prze....ne to w krutkim czasie zostalibyście wy sami lizusy bo załoga jest zastraszona ale jak się wszystko odmieni to wtedy oni pokażą wam całą prawde POMYŚLCIE O TYM !!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) pis man :
Na szczęście w solidarności nikt nie jest zastraszony... HA HA HA HAAAA HHHAAAAAAA no to dlaczego ci co się chcą wypisać z solidarności wysłają wniosek przez sekretariat??? wszyscy widzieli setki razy krzyki Gutego na korytarzu - taki on jest milutki... Bezczelność pisać takie zakłamane bzdury LOLO! Jesteś wstrętnym zakłamanym murksem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) ficek :
Niech sobie te dokumenty guty wsadzi w komin!!! Przecież to stek bzdur. stwierdziły to już różne instytucje z prokuraturą na czele. Pozostałe "rewelacje" też zostaną wyjaśnione. pamiętajcie że kłamstwa mają krutkie nogi a prawda wcześniej czy puźniej wyjdzie i będzie górą i to samo z tymi co piszą kłamstwa - co wtedy zrobi guty jak się okraże, że niesłusznie oskarża dobry Zarząd MPK?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) ksiądz S. :
Moi drodzy. Ileż jadu i niezdrowych emocji widzę w Waszych wpisach. Opamiętajcie się! Przestańcie się obrzucać błotem. Trzeba wybaczać bliźnim. Nie grzeszcie i nie sądźcie, bo sami będziecie sądzeni!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2009) mieszkańcy :
Oczekujemy na wyjaśnienia Jana Gutego: Guty, napisz ile zarabiałeś za Łabno jak zostałeś przewodniczącym, a ile pozostali pracownicy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) LOLO :
widzisz pis manie jak łatwo można ciebie rozszyfrować ktoś ty jest ja już mugłbym wpisać twoje nazwisko jeżeli uważasz że ja kłamię to pokaż w którym miejscu piszę tą nieprawdę a co do ficka to ty pisz prawdę tylko wy się tak tej prawdy boicie że potrafilibyście sprawiedliwego człowieka zlinczować ale ja wam mówię kij ma zawsze dwa końce i może już w krutkim czasie bić drugą stroną UWAŻAJCIE NA TO !!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) mieszkaniec :
wszystko pieknie ładnie wszyscy na wszystkich napierd...ją .a mnie interesuje jedno!!! kiedy w miescie tarnowie pojawia sie w końcu nowe niskopodłogowe autobusy !!!! bo z tych waszych pustych gadek nie sądze aby cos pozytecznego wynikło dla zwykłych pasazerow .mozecie sie panowie działacze związkowi nawet pozagryzac :) mało mnie to interesuje :( zaiteresowany natomiast jestem komfortem jazdy waszymi autobusami bowiem płace za bilet i mam prawo wymagac !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) kazek :
no niech nam solidarność powie kiedy będą nowe, niskopodłogowe autobusy!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) ficek :
a dlaczego guty chciał naszego Prezesa zlinczować?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) solidny :
dajemy 1000% GWARANCJĘ, że dzięki rządom wiatra w Tarnowie przez najbliższe 5 lat nie pojawi się ANI JEDEN autobus 12 metrowy. taki z niego manager...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) zniesmaczony :
Niedługo na podstawie komentarzy zwolenników prezesa Wiatra trzeba będzie uwierzyć że Pan Guty zarządzał firmą i wprowadził szalęńczy w oszczędnościach program restrukturyzacji, który w konsekwencji doprowadził do takich sytuacji jak np.- używanie niesprawnych autobusów, które w tym stanie technicznym nie powinny być dopuszczone do ruchu, czy holowania autobusu prowizorką która o mało nie skończyła się tragicznie dla pieszego. Fatalny nadzór techniczny i organizacja pracy to też jego wina.Wstrzymane podwyżki w tym roku dla załogi to też chyba decyzja Jana Gutego a nie Wiatra, choć Wiatr jest Prezesem całą gębą a J. Guty jest za bramą bez środków do życia i pelęta się po szpitalach. Nic dodać i ująć bo jest to nagroda za naruszenie ,,UKŁADU", a tego w tym czasie w naszym kraju nie nalży czynić, zwłaszcza w Tarnowskim środowisku. Przecież za pokazane wyczyny niejakiego tuza PO Cezarego Chlebowskiego, czy Panią Poseł Sawicką trzeba zamiast wyróżnić to postawić w stan oskarżenia ministrów Ziobrę i Kamińskiego. Cóż taki działącz terenowy jak J. Guty. Tak jak z Sawickiej robi się ofiarę to to samo można zrobić z Wiatrem, a Gutemu postawić zarzuty ze go np. nękał. I sprawa załatwiona. Ale nie jest to takie proste bo zaszczuci mają to do siebie że się hartują. Myślę ze Pan Guty doprowadzi poprzez swoją determinację sprawy do końca, nawet jak trzeba będzie to na sali sądowej i nie zawiedzie związku którego władze udzieliły mu czytelnego poparcia i wymiernego wsparcia w postaci pomocy prawnej. Najbardziej jestem ciekawy jak prokuratura prowadziła sprawy i jakie były rzeczywiste powody ich umorzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) samorządowiec :
Gdyby samorząd za prezesury Wiatra nie zwiększył srodków na komunikacje, to rok 2008 byłby ostatnim rokiem działąlności MPK. To kasa posypana przez gminę spowodowała że MPK jescze dyszy, a nie pomysły Wiatra. Jaką konkurencję ma MPK skoro w ubiegłym i w tym roku żaden inny podmiot nie wystartował w przetargu. Wiadomo że miasto musi dać tyle pieniędzy by MPK się zbilansowało, gdyż w innym przypadku ze względu na znikomy kapitał spółki, oraz brak kapitału zapasowego musiano by ogłosić upadłość. Tym samym miasto nie może doprowadzić do zaistnienia straty którą by odpisano ze skromnego kapitału. Kto by woził ludzi? I to jest komfortowa sytuacja dla Pana Wiatra, który ochoczo podkreśla ze spółka się pod jego zarządzaniem bilansuje, ale nie mówi o jej rzeczywistej aktualnej wartości.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) mieszkaniec :
przypomniałem sobie jeszcze takie stare ludowe przysłowie \"pies psu ogona nie odgryzie\"\" i tak sobie mysle że w 100% obrazuje sytuacje w tej firmie a cierpią na tym jedynie pasażerowie którzy musza sie tuc po miescie albo starymi przeciekajacymi volvami albo 20letnimi jelczami majacymi za soba po 3 remonty.oczywiście w innych miastach sie da ale nie w tarnowie .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) LOLO :
WIDZISZ FICKU JAK TY WOGULE NIE MYŚLISZ GDZIE TWÓJ ROZUM SIĘ PODZIAŁ ZRESZTĄ CZEMU MAM SIĘ DZIWIĆ PRZECIERZ ZA CIEBIE DECYDUJE PREZES TY TYLKO PODPIS DAJESZ A TYLE TO SIĘ NAUCZYŁEŚ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) nie pijany do ficka :
odkryłeś się że to jest twój prezes. A za co?????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2009) ferfer :
dajcie prezesowi,dyrektorowi i kierownikom taką samą kase jaką otrzymują mechanicy (1200zł) i uzdrowione jest MPK .I tak samo niech pracują w soboty i niedziele

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-11-2009) do samorządowca :
ty głupku urzędasie! a MPGK czy wodociągi też pozyskują wyższe pieniądze podnosząc ceny. MPK też podniosło ceną ZKMowi. Jak rosną koszty to trzeba podnosić ceny sprzedaży. Poprzedni prezes potrafił tylko narzekać i ani grosza z miasta nie potrafił załatwić. Jak gaz rośnie to siedzisz cicho, jak woda też, ale jak bilety czy dotacja z miasta to kłapiesz mordą! Nie odzywaj się ty zakłamana mendo. Nie kłam ludzi co to czytają. Uprawiasz demagogię jak solidarność. Jesteś pewnie w kieszeni w PKS...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-11-2009) odpowiedź :
Poprzedniku to co piszesz to prawda , ale niepełna bo miasto nie dopłaca do wodociągów i ogrzewania. Te spółki są bezszpornymi monopolistami przejmując bezpośrednio odpłatność za sprzedaną usługę, a jest to usługa konieczna bez której nie da się egzystować. Ludzie pić wodę muszą oraz się grzać i to jest ich priorytet w egzystencji, a nie komunikacja miejska dla której obecnie znaczącą konkurencją cenową są m/inn liczne korporacje taxi. Obywatele licząc skromny swój portfel, to zamiast jechać dwa przystanki za cenę biletu, który dla ubogiego społeczństwa jest znacznym kosztem, wolą się przespacerować i tym sposobem zabezpieczyć sobie środki na niezbędne wydatki. To jest tak samo jak z wyborem chorego między np. zakupem czekolady na którą ma się smak, a wykupem zapisanych leków. Kogo stać ten pojedzie taryfą i zafunduje sobie lepsze słodycze. I dlatego by zapewnić odpowiedni standart miasto musi dopłacać do komunikacji, a od tych dopłat jest on uzależniony. I trzeba przyznać ze Prezes Wiatr skuteczny jest w zakresie spowodowania znacznie większej dynamiki wzrostu odpłatności za świadczone przez MPK usługi przewozowe w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Ale też Przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Rady Miasta jest jego oddany przyjaciel Pan BB, który koledze skutecznie pomaga. To bardzo dobrze, tylko zachodzi pytanie czy zwiększenie środków budżetowych miasta pozytywnie wpłynęło na jakość usługi, a płace pracownikoów MPK nadążają za średnią płacą w komunikacji miejskiej w kraju. Czy tych pieniędzy podatnika nie da się lepiej i skuteczniej wydać? Na razie zwiększone dopłaty nie zaowocowały lepszą usługą dla pasażera i lepszą płacą dla tych którzy tą usługę wykonują. Uwaga twoja powinna się skupić na tym dlaczego w mieście jest coraz więcej taksówek, a autobusy miejskie mimo już niezłego poziomu dofinansowania w skali kraju jeżdżą coraz rzadziej i mniej napełnione.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) od odpowiedź :
człowieku, postaraj się zachować chociaż minimum obiektywizmu. W Tarnowie odpłatność na wzmk jest niski. Nie porównuj jakości komuniikacji Tarnowa do dużych miast, jak Kraków czy Wrocław. Tam płaci się za wzkm 5,50 - 6 zł netto, w Tarnowie ok 4 zł netto. Czy widzisz różnicę? Dlatego w Tarnowie komunikacja jest na niższym poziomie, niż w bogatych miastach. Ale pokaż mi podobne miasta, gdzie jest lepiej niż u nas. Płace mamy za małe, ale wzrosły o 20% od czasów Henia Łabno. Ludzie przesiadają się na samochody i taksówki, bo to wygodne, a miasto jest małe i w wiele miejsc szybiej przejdziesz. Bez odbioru...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) LOLO :
Ciemniaku jeżeli uważasz że płace nam wzrosły to fundusz płac powinien wzrosnąć a z tego co jest to jak narazie fundusz płacowy zmalał i jakie tu widzisz podwyższki ??? płace wzrosły tylko dzięki temu że zostali zwolnieni nasi koledzy i dlatego nam coś niecoś kapneli grosza ale powiem tyle że się wcale nie dziwię że tego nie rozumiesz masz klapy na oczach a mówisz tyle co ci prezes powie bo sam nie potrafisz myśleć i nie tylko ty ale twoi koledzy z lizusowych związków tak samo idziecie jak cielęta za prezesem i dlatego cię zapytam ZWIĄZKI ZAWODOWE SĄ DLA PREZESA CZY DLA OBRONY PRACOWNIKÓW ??? jeżeli potrafisz choć tyle pomyśleć

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) do kretyna Lola :
Lolo, ty bucu, średnia nam wzrosła o 20% - było ok. 2.000, jest ponad 2.400. wiedziałem, że jesteś zaślepionym nienawiścią solidaruhem, ale że masz intelignację na poziomie żaby to nie wiedziałem. Związki zawodowe są po to, by dbać o dobro pracowników, a nie żeby stale wywoływac konflikty i żyć kłótnią, tak jak całe twoje życie ty brudasie! Jakbyś nie szukał stale dymu to byś nie był potrzebny, dlatego zżera cie niewawiść i składasz się z kupy i zła!!! Wcześniej wielu szło za tobą i henkiem i firma stanęła na krawędzi bankructwa. Tego chcesz baranie? Będziesz miał wtedy satysfakcję? Buc!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) LOLO :
ładnie żeś się podpisał to już wszystko wyjaśnia kim jesteś widzisz ja sie tym różnię od ciebie że ja nikogo tak nie wymyślam bo mam o czym pisać a ludziom co brakuje słów to piszą to co ty piszesz tak średnia jest taka tylko wyłącz z tego umysłowych i zobaczysz jaka zostanie u pracowników bo co innego u was lizodupów za to lizanie dostajecie premie nawet po 300 więcej a jak umiesz czytać F01 jeżeli wiewsz co to jest to zobacz o ile jest mniejszy fundusz płac PANIE PRZEMĄDRZAŁY

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) solid :
lolo ale żeś mu dorąbał ciekaw jestem jak mu teraz jest w tej pryszczatej gębie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) LOLO :
ja mu tylko udowodniłem że w "SOLIDARNOŚCI" nie ma takich chamów !!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) WIATROŁAP :
TO TROCHĘ PRAWDA... W SOLIDARNOŚCI (W MPK) JEST CORAZ MNIEJ CHAMÓW, GŁÓWNIE DLA TEGO, ŻE JEST W NIEJ CORAZ MNIEJ CZŁONKÓW... NAJPRZYJEMNIEJSZE JEST TO, ŻE TO WYŁĄCZNA ZASŁUGA JANA GUTEGO, KTÓRY LUDZI PO PROSTU ZRAŻA DO TEJ ORGANIZACJI... I CHWAŁA BOGU...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2009) CZAS NA PRAWDĘ :
A TERAZ PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ : 1) Guty na pewno przegra wszystkie procesy jakie wytoczył zarządowi MPK 2) Skutkiem powyższego straci ostatecznie pracę 3) Społeczeństwo mądrzeje, a nie głupieje, więc władza w mieście, się szybko nie zmieni na solidarnościowo-pisowską, a tym samym marzenie Pana Jana o "Wielkim Powrocie" będzie jeszcze bardziej żałosne i nierealne, niż teraz. 4) O rozrabiackiej działalności Jana Gutego w MPK będzie się opowiadać zabawne historie wywołujące śmiech i politowanie. 5) Solidarność w MPK stanie się normalnym związkiem, współpracującym z zarządem lub przestanie istnieć, ze względu na brak członków. I BĘDZIE NORMALNIE

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) do wizjonera :
Rzeczywiście piszesz ciekawy , ale tylko fantastyczny komentarz. Powinieneś nosić togę sędziowską, bo zachowujesz się jak jedyny sędzia sprawiedliwy. Ocenę sytuacji pozostaw jednak wymiarowi sprawiedliwości. Na szczęście to są tylko twoje rozwarzania i marzenia. Guty nie jest sam, o czym zaświadcza pomoc której udzielają mu nieprzerwanie władze związku. To jest kosztowna pomoc, a więc nie może być bezcelowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) do czas naprawdę :
pryszczaty niech powie dlaczego chciano w listopadzie zwolnić kierowcę za opóźnienie odjazdu wynikające nie z jego winy, a następnie wycofano mu wypowiedzenie. Czy powodem nie było to że 13. listopada wciskano mu kolejno dwa niesprawne autobusy pozostawione z poprzedniego dnia, do wyjazdu na linie. Czyżby zaistniała obawa przed ujawnieniem tego bałaganu organizacyjnego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) matamatyk :
wyjaśniam Państwu, że "Lolo" jest kretynem pisząć, że fundusz płac musi wzastać po restrukturyzacji. Oto przykład: zatrudniam 10 pracowników, każdemu płacę 1.000 zł. Fundusz płac wnosi więc 10.000 zł. nastepnie zwalniam połowę pracowników (5). Pozostałym daję 50% podwyżki, czyli zarabiają 1.500 zł. Ile wynosi nowy fundus płac? 5 x1.500, czyli 7.500 zł. Jak widać pomimo podwyżki fundusz jest mniejszy, gdyż oszczędności z redukcji zatrudnienia są większe niż koszt podwyżki. LOLO, CZY TERAZ JUŻ WIESZ, ŻE JESTEŚ DEBILEM?, Bo wszyscy inni dokładnie o tym wiedzą... Od samego wymieniania takich nazw jak F01 nie stajesz się mądry półgłówku!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) do zwolenników wiatra :
WASZE WULGARNE ZACHOWANIE NA PEWNO UWIARYGADNIA I PODNOSI WIARYGODNOŚĆ PANA WIATRA. ,,PRYSZCZATY" JEST CHYBA ZMARTWIONY , GDYŻ MU SIĘ NIEWDZIĘCZNI CZŁONKOWIE ZE ZWIĄZKU WYPISUJĄ ZA ,,ZAŁATWIONE " PRZEZ NIEGO PODWYŻKI DLA SWOJEJ OSOBY I NAJBLIŻSZYCH KOLEGÓW. CYBA ZBYT AKTYWNIE TROSZCZY SIĘ SYTUACJĘ ATRAKCYJNEJ ANI Z., A ZBYT MAŁO CZASU POŚWIĘCA NA TYRANIE ZWIĄZKOWE. WZRUSZAJĄCA JEST PANOWIE WASZA ,,TROSKA" O DALSZY LOS GUTEGO. ON SOBIE DA RADĘ NAWET W SYTUACJI GDYBY WSPARCIA WIATROWI UDZIELIŁ SAM ALEKSANDER. ZRESZTĄ ON MA INNE SWOJE PROBLEMY NA ZNACZNIE WYŻSZYM POZIOMIE I NIE SĄDZĘ BY GO TO SZCZEGÓLNIE INTERESOWAŁO, ZWŁASZCZA GDY CAŁA SPRAWA MOCNO CUCHNIE.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) DO MATEMATYKA :
u chu cha u chu cha idzie zima zła. Tamtego roku jej nie było, ale teraz ma być. I co dalej matematyku, czy matematyka nie polegnie z praktyką? Czas chyba zacząć płacić ludziom , gdyż są już mocno wyeksploatowani i mogą uznać że potrzebują remontów zdrowotnych. Przecież oni nie siedzą z nogami na stole, tylko przez lata ciężko harowali.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) LOLO do matematyka :
matematyku- popatrz do lusterka, a zobaczysz DEBILA, czyżbys tracił nerwy że nie potrafisz rozsądnie czytać i myśleć, a o czym ja wczesniej pisałem ? czytać nie umiesz ? a ciekaw jestem gdyby ciebie zwolnili, a inni dostali te parę złoty za ciebie co byś w tedy powiedział, jakbyś się czuł ??? ale ty nie wiesz co to wspułczucie wy tylko troszczycie się o swoje dupy, a reszte mogą pozwalniać i taki jest twój związek, ale "solidarność " tak nie potrafi i was najbardziej to boli że my jesteśmy dla ludzi, a nie dla prezesa że aż się ślinicie gdy go zobaczycie tak tak tacy jesteście lizodupy !!!!!!!!!! ty nawet swojego ojca byś zaprzedał żeby zdobyć łaski u prezesa !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) matematyk :
o la la! hi hi ha ha!... ale naszym niedorozwiniętym kolegom puszczją nerwy... co? prawda w oczy kole? inne związki chcą dobra firmy, a wy ją chcecie tym sianiem fermentu rozwalić...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) LOLO do matematyka :
a cóż za odmiana nie ma wulgaryzmu u ciebie widzisz nam nigdy nie puszczają nerwy tak jak wam my spokojnie a do celu to wy doprowadzacie swoim postępowaniem lizusowskim do zapadłości firmy że już prawie cały majątek jest sprzedany i jak tak dalej będziecie popierać prezesa to nie będziecie mieć gdzie pracować

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2009) mający nosa :
Czuję że J. Guty wygra sprawy ponieważ opisane zdarzenia ukazują że posiada bardzo mocne argumenty bez względu na obiektywne i produkowane trudności, które napotyka. Czuję też że te najważniejsze argumenty jeszcze nie ujawnił, dlatego że atuty wyciąga się z rękawa na końcu rozgrywki by nie zostały zbite przedwcześnie przez blotki. Widoczne jest to, że wszystkie istotne a obecnie sporne jego działania, podejmowane przez Solidarność były wcześniej przed uruchomieniem konsultowane z prawnikami i oparte na ich opinii. Po prostu trzeba wykazać cierpliwość i poczekać na finał ostateczy w postaci uprawomocnionych wyroków sądowych, a nie wróżyć z fusów czy osobistych pragnień. Na razie to wszystko jest jeszcze grą wstępną, a tak naprawdę liczy się tylko finał.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2009) atos :
Wszyscy jesteście leszcze skłuceni,zajadli,nidouczeni.Bo to najgorsza spółka miejska ostatnich lat.A dlaczego?Kirownictwo z porzednij epoki głąby totalne.Tabor kupowany za cenę złomu(ostatni nowy to pewnie w wiku gimnazjalnym jest)Majątek Urząd Miasta sprzedawał jak chciał wydoił was leszcze bez mrugnęcia okie.A wy durni kundle ,do was piszę pracownicy tego grajdoła na to się zgadzaliście.Na tych zgliszczach powstanie spółka kierowników lizodupców typu (całuję rączki) i prezes z nadania pirwszego.Wicherek chyba nie bo otatnio ma złe notowania u pierwszego.PS nie jeste pracownikiem waszej firmy ale 10 lat wsółpracowałem.Odezwę się niebawem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2009) faraon :
A kto by chciał kupić takie gówno jak MPK? Chyba tylko guty myśli, że MPK to czekolada, a to jest kupa zwykła. Atos gówno wiesz psie - dobrze że cie MPK kopnęło w dupę!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2009) naoczny żyjący :
Faroniku masz racje że to kupa guwna z taborem ,załogą ,obiektami ,perspekywą.Zobacz sobie zdjęcia ze stacji "tankowni"jak jak gromada darmozjadów cieszy się jak głópi do sera a njlepszy z tych chyba był fragment komentarza usunięty jak się slinił do babeczki z nożyczkami he he he,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2009) LOLO do faraona :
ejże ejże a gdzie twoja kultura czyżby cię nerwy ponosiły i brak motywów do dyskusji ??? a z tego co wiem to Guty dobrze wie jakie już jest mpk do czego doprowadził teraźniejszy prezes ze swoim doradcą dyrektorkiem operacyjnym sprzedali juz wszystko a szkoda że nie sprzedali biurowca bo i tak w nim mało kiedy są bo cały czas przebywają poza zakładem to po co on stoi - SPRZEDAĆ bo i tak zysku nie przynosi bo tak tłumaczą dlaczego sprzedają i mogli by za to kupić znowu parę sztuk złomowych autobusów bo tylko tyle się znajążeby był ładny a sprawność ich nie obchodzi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2009) kolo :
Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) wiking :
Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) do wikinga :
trzeba być debilem żeby takie rzeczy pisać. Solidruchy nigdy nie były spolegliwe i przekupne tak jak inne związki. Stać ich dla prawdy na wiele poswięcenia i historia to pokazuje. Ja jestem ciekaw czy ten żurek od lizania to ten sam gość co zapomniał donieść dokumenty na przetarg pięć lat temu i mpk go przegrało na rzecz pks. Jesli tak to tylko pogratulować kadry kierowniczej wicherkowi. To następny rodzynek w cieście niekompetencji po dyspozytrze który wydaje karty drogowe in blanco z pieczątką z miesięcznym wyprzedzeniem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) diagnosta :
Ostatnie wybitne osiągnięcie żurka to skuteczny nadzór nad stacją diagnostyczną , kiedy dokonywano badań technicznych na autobusach których nie było na stacji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) do diagnosty :
i to pewnie ty baranie byłeś

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) wiking :
ten kutafon co pisał do mnie to ma nierówno pod czaszką, że nam tu próbuje sugerować, że obecna solidarność ma coś wspólnego z róchech sprzeda 20 lat. ci teraz tylko szargają dobre imie tego wspaniałego ruchu, w tarowie przyoduje w tym s w mpk. TO JEST PRAWDA. AMEN

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) ferfer do wikinga :
aleś się wnerwił, że aż Ci ręce dygają i nie potrafisz dobrze trafić w klawiature,a co Ty możesz wiedziec na temat Solidarnośći,poczytałeś coś na jej temat w gazetach i cwaniakujesz,poco wogule tutaj się wypowiadasz,chyba że jesteś przydupasem,jak mówi LOLO prezesów,to Ci życze powodzenia w lizaniu DUPY.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) z dobrą radą do wikinga :
Jak ci ręce dygają to nie bież się za klawiaturę bo gubisz litery i nie wiadomo o co chodzi, tylko te drżące rączki wykorzystaj w innym celu to może ci ulży albo wiaterkowi i zaoszczędzisz języka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) z dobrą radą do wikinga :
Jak ci ręce dygają to nie bież się za klawiaturę bo gubisz litery i nie wiadomo o co chodzi, tylko te drżące rączki wykorzystaj w innym celu to może ci ulży albo wiaterkowi i zaoszczędzisz języka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) kolo :
to ten żur co piszesz-mierny ale wierny,ale on tak od około 30 lat to ma w tym praktyke ,pewnie już myśli jak wejść w pupke następcy wiatrowemu )))))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) wiking :
akurat ja wiem co to prawdziwa Solidarność buce i wstydzę się za takich jak wy z MPK, co gnoicie nasze ideały!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) LOLO :
wiecie jak to jest że kot zawsze spada na cztery łapy i im to zawsze przy każdym prezesie się udaje dopiero jak się zmienia to nadają na niego a tak to się liżą i wchodzą bez wazeliny.!!! solidaruchy zawsze mają temat i nie tracą nerwów tak jak tego brakuje innym związkowcom i jak brakuje im argumentów to odrazu ubliżają innym to jest ich metoda!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) LOLO :
a wracając do wikinga toś pomylił kraje powinieneś być teraz na białych niedćwiedziach a nie w MPK BO TYLKO NA TO CIĘ STAĆ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) wisiek :
ukorzcie się przed Panem Wiatrem, to może rozważy, żeby was nie karać za bardzo i znowu będziecie w łaskach

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) prawdomówny i obiektywny obywatel wielkiego Tarnow :
Panowie z Solidarności, przeproście Pana Jerzygo Wiatra. To dobry, uczciwy człowiek, dobrze zarządza miejską spółką. On Wam na pewno wybaczy. Na kolana i prosić o łaskę. Ten Wiesiek dobrze pisze, mądry człowiek! Pogódźcie się z Bogiem i Panem Prezesem pogodzi, bo nie wiemy ile komu jeszcze czasu zostało....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) zuzia :
poświatowski ma fajne usta - jest taki ładny, chcę mu ssać zęby

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) baśka :
ten pośwaitowski jest niczego sobie, bardzo sexy! a jaki mądry!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) LOLO do wieśka :
zapamiętaj że \"solidarność\" nigdy się nie ukorzy tym bardziej przed takim byle prezesikiem dyrektorkiem operacyjnym nie złamali nas i nie złamią a powiem wam coś jeszcze taką anegdotkę mianowicie rozpętała się ogromna burza był wiatr później nadszedł huragan i po wiaterku i po burzy HE HE HE HE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2009) LOLO do wazeliniarzy :
dupolizy kupcie sobie więcej wazeliny będzie wam potrzebna oj bardzo potrzebna !!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) atos :
To już żurek rozgryziony ? ,Macie rację 30 lat fragment komentarza usunięty czyni go mistrzem .Zuziu Basiu Pośwatowski to mały pikuś z żurkim miały byście jazdę, on wie do czego służy wazelina.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) do atosa :
żurek jest zmartwiony bo jego pracodawcy teraz więcej czasu poświęcają na przebywanie i doradztwu panu bb w fabryce osłonek białkowych w suchej beskidzkiej niż na pracy w mpk. To tłumaczy ich absencję na stanowisku pracy w mpk i smutek żurka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) atosik :
to gdzie ci panowie idą , na lepszą kasę robią skok. Ale kaszana

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) samorządowiec :
powinni tak jak normalny pracownik administracji miejskiej podpisywać listę obecności przyjścia do pracy i wyjscia . Chyba że są traktowani jako nienormalni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) LOLO :
widocznie są tak dobrymi likwidatorami że idą następny zakład likwidować - oj przepraszam uzdrawiać oj jaka szkoda i co pocznie teraz mpk i znowu się pomyliłem myślałem o lizodupach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) fidel :
wiatr i grela chcą iść na lepszą kasę? KRETYNI!!! nikt normalny tak nie robi! trzeba starać się zarabiać coraz mniej w coraz gorszej firmie - tak robi porządny człowiek z solidarności!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) wiecha :
ludzie! a może te dupki pujdą do tej suchej i będziemy mieć ich z głowy!!! swięto swięto swiętooooooooooooooooooooooooo

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-11-2009) wazelina :
Lolo, wiemy kim jesteś! Przygotuj się na porządne dymanie w dupę (bez wazeliny). Jesteś skończony w firmie!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) Gewara :
Fidel czy ktoś na tym forum napisał że wiatr i grela są normalni?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) zdziwiony!!! :
nie rozumiem - z jednej strony media mówią, że MPK ma najlepsze wyniki w historii, a z drugiej związek Solidarność pisze, że dyrekcja jest do niczego. O co tu chodzi???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) zdziwiony!!! : :
I jeszcze jedno pytanie: ponoć pracownicy dostali 20% podwyżki. Nikt w Tarnowie takich podwyżek nie dostaje. Czemu oni są nadal niezadowoleni??? Dziękuję na jasną odpowiedź na moje pytania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) LOLO :
wazelina jak narazie jeszcze jesteś zagłupi na to żeby wiedzieć kim jestem a wracając do podwyżek to jestem strasznie ciekaw kto dostał te 20% chyba wy same lizusy waszego prezesika który wozi się za nasze pieniądze a wy jeszcze mu klaszczecie i to są sprawiedliwe związki jedynie wasz związek z prezesem tacy jesteście uczciwi ? a pozostałych macie gdzieś

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) Postronny :
Największym lizodupem w tej firmie wśród kierwców jest większy BRAT BLIŹNIAK!!!! Tak perfidnego, chamskiego i zakłamanego człowieka trudno znaleść w RP :p chyba że na trasie lini 13?:P

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) Bąk :
Lolo i Postronny to typowi slidarnościowi szmaciarze. Ale poczekajmy - oni wyginą jak dinozaury. Szkoda, że te szmaciarze z MPK tak mocno nasrali na logo SOLIDARNOŚĆ... uuuuuuuuuuuuuu...... jak przyyyykroooooooo............. ....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) wazelina :
Lolo, ty jesteś najbliżyszym przydupasem gutego. Pracujesz na górze. Wiesz już, że ja wiem, ty łysy owsiku? Damy ci w dupę tania mendo... oj dostaniesz pięknie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) zdziwiony!!! :
Wy dupki z MPK to nawet nie potraficie po ludzku odpowiedzieć obywatelowi na pytanie. Niech was szlag trafi i PKS zgnoi!!! MPK to piachu!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2009) rysiaczek :
DLACZEGO PLUJECIE NA MOJEGO MISIA JURECZKA WIATERECZKA???!!!!WY, WY ŚWINECZKI JEDNE, WY!!! MÓJ MIŚ JEST FAJNIUNI A WY TAK NA NIEGO NADAJECIE......ON DBA O FIRME JAK O MOJĄ PUPUNIE...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) LOLO :
wazelina ale cię nienawiść zżera do solidruchów i ty się uważasz za człowieka prawego ??? dla ciebie jest brak normalnego określenia bo chcąc cię określić musiałbym użyć niecenzurowanych słów a tego zrobić mi nie wypada - kultura mi zabrania- czego właśnie tobie brakuje co do bąka widzisz bączku ten co cię dzieci puszczają dinozaury żyły bardzo długo i wiele zcierpiały i wolały wyginąć niż spotkać taką mende jak ty i twoi współzwiązkowcy z tych podlizujących się prezesowi a gdyby nie "SOLIDARNOŚĆ" to już dawno nie miałbyś gdzie pracować bo byście rozprzedali firme popierając prezesa likwidatora i wy uważacie się za obrońcę pracowników ??? gdzie zaprzedaliście ich bez podwyżek na 2009 rok ale sami sobie załatwiliście kasę - ochyda !!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) do zdziwionego :
widzisz odpowiem ci bardzo prosto mianowicie sprzedaj z domu meble, telewizor, pralkę, i wszystko co jeszcze masz i pokarz sąsiadom że cię stać np. na wycieczkę na Florydę a po powrocie będziesz mieszkał w pustych ścianach, spał na podłodze- i pytam cię to jest dobry gospodarz ??? to właśnie robią z mpk z poparcię lizodupców, a gdybyś jeszcze czytał uważnie to media same sobie przeczą na początku artykułu piszą o zysku a na końcu że tylko ze spółek miejskich mpk ma straty - to o czymś świadczy !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) mimi :
ups ..... dużo tu prawdy a prawda boli ciekawe czy fiona da bratu bliżniakowi 13 jak snieg spadnie he he a propo dyspozytorku czepiasz się Gutego a pokaż ty teraz swe pobory ale całe po niedzieli z obecną żoną a pity już niedługo wtedy swiat zobaczy co grane miłej zabawy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) warchoł do lola :
ochyda to fakt, że guty ponoć zarabiał najwięcej z kierowców pod koniec rządów Łabno, a prawie nic nie robił, bo tylko zbijał związkowe bąki zamiast jeździć, jak koledzy kierowcy. Jeździł tylko 2 dni w tygodniu. Jak tak nie było, to niech to napisze tu i teraz guty. Hej! PS niech guty nie tłumaczy, że miał \"oddelogowanie związkowe\", bo wszyscy wiemy czym się liderzy związków zajmują - zbijaniem bąków. A jak niby w naszych sprawach chodził, to co wychodził? GÓWNO!!! za Łabno (i za gutego) prawie nie było podwyżek. Za Wiatra były. mam to w dupie czy wicherek jest z PO czy z piekła - zarabiam więcej niż za łabno i to się liczy. jaka zasługa gutego w tym? Ż A D N A !!!!!!! TO JEST PRAWDA.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) tarsmak :
MPETROL rządzi !!!! Niech żyje Wiatr !!! Precz z Gutym !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-11-2009) KOLO :
Guty !!! Ty Boga w sercu nie masz, żeby takie głupoty wypisywać ?!! Jak, Ci nie przeszkadza, że się sam ośmieszasz, to ulituj się chociaż nad swoją rodziną, żeby się z nich nie śmiali....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-11-2009) do matołków :
przydało by się przewietrzenie tego szemranego towarzystwa w mpk. Jak mogą pisać takie głupstwa kiedy ich prezes większość czasu już spędza w innej firmie niż w mpk. Ulitujcie się najpierw nad sobą, swoją przyszłością i swoimi rodzinami, zamiast fałszywie martwić się o innych. Może kasa się wam urywa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-11-2009) LOLO :
jak was lizodupców czytam to się mi żygać chce z taką nienawiścią piszecie o swoich współpracownikach , tylko podły nikczebny człowiek tak może postąpić jesteście bardzo malutcy a wasza kultura jest mniejsza niż dzieci z przedszkola nie macie argumentów do dyskusji to ubliżacie drugim ale wiedzcie że to tylko świadczy o was jakimi jesteście HAMAMI - JESTEŚCIE PONIŻEJ ZERA !!!! WSTYD ŻE TACY JESZCZE PRACUJĄ W MPK !!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-11-2009) gęgor :
wstyd, że ta zaraz solidarnościowa trawi naszą Spółkę! dajcie nam spokojnie pracować! wynoście się stąd! idźcie niszczyć inną firmę! nikt was tu nie chce!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-11-2009) kaczucha :
Ty gęgor - chciałeś powiedzieć \"zaraza solidarnościowa\" zamiast \"zaraz solidarnościowa\" - bo ZARAZ to jest taka duża bakteria...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-11-2009) kierownica :
brawo Prezydent Tarnowa! Wiwat!!!! Brawo za reformę mpk i autobusy jeżdżące na patyku holowniczym, a bez patyka z niesprawnymi instalacjami gazowymi. To jest o-key bo kierowca i pasażerowie to chyba doświadczalne zwierzątka w razie rozpierduchy nikomu niepotrzebne. Zakopie się je w razie czego, albo utylizuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2009) LOLO :
gęgor idż sobie pogęgać na łąkę bo na tyle cię stać- nic mądrego nie potrafisz napisać ani tym bardziej powiedzieć

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2009) do warchoła :
a co wasze związki potrafią ??? jedyne co wam najlepiej wychodzi to picie w tym grajdole i lizanie a na widok prezesa to się bardziej ślinicie aniżeli pies bokser i tylko czekacie kiedy wam wystawi byście troszkę polizali- paskudy fe fe !!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2009) obserwator :
nie wiem czy już zauważyliście jaką bryke kupił sobie prezesik dla nas kasy nie ma ale sobie dają i to dużą kase może wreszcie skoda troszkę odpocznie bo już prawie ją zajeździł niedługo kapitalkę będzie musiała przejść

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-11-2009) HA HA :
Co, szlag trafia, że komuś się wiedzie ???!! A co osiągnął Guty i jego poplecznicy w swoim życiu ?? HA, HA HA Szkoda gadac , bo wstyd !!! Nie dla psa kiebasa CWOKI !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) do ha ha :
nie są złodziejami to niewiele osiągneli wiatromatołki

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) LOLO do HA HA :
nie nie szlak nas nie trafia z zazdrości niech mają jak najlepiej tylko U C Z C I W I E !!!!!!! sam prezes dostał od rady nadzorczej nagrodę 22000 zł a pracownicy wielkie G. niech pracownicy też zarabiają nie tylko śmietanka się bogaci a nas wykorzystują za marne grosze nie wspominam o lizusach bo oni mają się lepiej od pozostałych pracowników pokażcie swoje bloczki przy wypłacie a ukaże się prawda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) głupie matołki :
zamiast martwić się o ,,kieszonkowe" to pomyslcie o tym czym zimę przejeździcie. Wiatr nie jest Kaszpirowskim i jego obiecanki zakupienia autobusów nowych nie potwierdzają sie. Kupił jedynie kupę tego złomu mołoużytkowego za srebra rodowe, który częściej stoi na warsztacie zamiast jeździć. Niedługo znajdzie miejsce w krzakach. Jak tak dalej będzie szło to mpk rozpierdoli konkurencja a wy matołki z reka w nocniku nadal będziecie szukać dźbła w czyimś oku nie widząc belki w swoim.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) JÓZEKK :
DUPA LALALA HUZIU BOBO

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) bRITNEJ :
Panowie!!! najlepiej byłoby zakończyć te beznadziejne wypowiedzi, a dla załagodzenia sytuacji w firmie zaprzestać wypłacania podwyższonej premii dla LIZODUPÓW oraz cofnąć podwyżki dla 9 ( czy aby na pewno tylko dla 9?) osób. Przecież to WY walczyliście o zamrożenie płac w 2009 r, mając na uwadze trudna sytuacje Prezesa!!! Za grosz AMBICJI KONIU JEDEN!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) do britnej :
nareszcie ktoś się wypowiedział merytorycznie. Brawo Britnej bo ukazujesz złodziei i cwaniaków T.zn. LIZODOPÓW. A czy koniu to kobyła? O to jest pytanie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) cynik :
a ta anka Z - to pryszcze łapie bez przyczyny

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) bRITNEJ :
koniu to kobyła wiadomo o co chodzi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) konik :
no to w takim razie utnie się kilka łbów w tym roku, jak sie kolegom poprzednie porozumienie nie podobało...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) krzychu :
A jak Wiatr jest Kaszpirowskim i kupi za miesiąc nowe autobusy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) zorientowany :
Jak wiaterek kupi w najbliższym roku nowy autobus to solidarność w MPK składa się z głąbów!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-11-2009) solidny :
OK - jak wiatr kupi nowe autobusy to Janek Guty jest bucem, a jak wiatr nie kupi to wiatr jest debilem (i tak jest...)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) do zorientowanego :
powiedz jak wiesz ile autobusów zgodnie z planem Wiatra powinno być już kupionych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) zorientowany :
a skąd ma wiedzieć bucu - nie daje nam dokumentów? ja mówie ze wiaterek sie zesra i nic nie kupi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) do zorientowanego :
Nawet jak zakupi autobus jeden czy nawet cztery w przyszłym roku to jak sie to bedzie miało do innych porównywalnych wielkością miast w Polsce w których w ostatnich dwóch latach wymieniono w większości juz tabor na nowy ze srodków unijnych. Będzie to po prostu gówno nie sukces, ale propaganda nie śpi i zrobi z tego nadmuchany balon na potrzeby kampanii wyborczej Scigały. Wiatr przespał dwa lata wpedzając mpk w jeszcze większy dół niż było. Chyba że znajdzie się inwestor który wykupując udziały spółki zapewni jej jeszcze reanimację. Tylko czy nie będzie to reanimacja trupa. Anno dobrze ze zdecydowałaś się wystartować na prezydenta, to może poradzisz sobie z durniami i uprządkujesz sytuację, bo chcemy za płacone bilety mieć zapewniony komfort i bezpieczną jazdę. Ścigała prócz piaru niczym się nie wyróżnia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) LOLO :
do tych zarozumiałych, lizusowskich związków - może potraficie wytłumaczyć i czy popieracie taką sytuację, gdzie nasi dwaj panowie prezes i dyrcio tak często są nieobecni w mpk ??? przeżyłem już kilku prezesów, ale żaden powtarzam żaden tak nie postępował jak obecni, oni są gośćmi w firmie, wiem, wiem zaraz powiecie że mają nienormowany czas pracy i dlatego są obecni raz lub dwa razy na tydzień w firmie, w tym miejscu mam taką myśl, może wystąpmy razem do prezesa, abyśmy wszyscy mieli taki nienormowany czas pracy, ale byłyby jaja, - autobus na ulicach pokazał by się raz na dzień ! HA HA HA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) do lola :
to nie wiesz ze oni realizują się teraz w Makowie u bb. Ciekawe ile im płaci za te wczasy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) . :
lepiej nie piszcie słowa "bb", bo wam moga poodpadać paluchy, jak się dowiemy kto to pisze...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) unijny :
jak nie ma naboru na wnioski unijne w Małopolsce, to se możesz kretynie skłądać do d...y - to co napisał bałwan wyżej ten półgłówek na temat braku autobusów ze środków unijnych w MPK to typowy bełkot solidarnościowo-pisowski - TOTALNE BZDURY - nie macie o tym pojęcia i bierzecie się za dyskusję. Naród się już drugi raz nie da nabrać na pisowski bełkot kaczorów. Na Lepperze też się polacy poznali. Żegnajcie pisowcy, gińcie w mrokach historii...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) unijny koziołku m..łku :
PO- owcy do wora i w dunajec. Niedługo spełni się ten scenariusz. Teraz będziesz pierdolił i usprawiedliwiał Wiatra że jast blokada na wnioski. A gdzie był jak wnioski składano.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) unijny :
ty pisowski bezmózgu! nie rozumiesz, że nie ma jeszcze naboru na wnioski, bo od 2007 roku termin składania wniosków jest przesuwany. najbliższy termin to koniec 2010. jak chcesz to możesz wsadzić sobie wniosek w twój stary, śmierdzący komin!!! czy słyszałeś ciulu, żeby jakaś firma z małopolski dostała kasę na autobusy? NIE! a wiesz dlaczego solidarnościowy kmiocie? Bo w małopolsce nie dają jeszcze kasy unijnej na autobusy! Nabrzmiały czyrak na moim tyłku miał więcej inteligencji, niż twój czerep!!! zamiast się odzywać na tym formum strzel sobie baranka o sempulno, albo się połóż pod tylne koło autobusu (najlepiej Volvo). Rozumiesz robaku?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-11-2009) do unijnego :
ty sobie idioto strzel baranka, a jak ci nie ulży to poproś anię żeby ci pomogła.Wiatr taki mądrala i nie przewidział tego że go w rogi szarpną . Ale m...łek , myslał ze bez pracy są kołacze a rzeczywistość pokazuje że trzeba mieć pomysł, inteligencję, nie oszukiwać i przede wszystkim nie być koziołkiem by osiągnąc cel, a przede wszystkim umieć zrobić dobry wniosek. Jak ten inteligentny scigała nabrał się na takie badziewie wiatra tego nie mogę zrozumieć jak też za co bierze kasę rada nadzorcza firmy. Ale ona jest w firmie raz w miesiącu na pół godziny by podpisać listy obecności i płac, odebrać kasę i hula babula. Chyba że ,,bb" przestraszył pierwszego obcinaniem paluszków. W 2010 roku to będzie już po przetopionym złomie po mpk. Ale wiatr zrobił reformę, jest lepszy od kaszpirowskiego. Ty i on na sto lat w dyby to minimum kary, za te wasze kombinacje reformatorskie. Żałość wzbudzasz i współczucie. Bierzcie wnioski w zęby i do kolejki, bo inaczej was pracownicy mpk na haku za jajca powieszą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) wniosk unijny :
przekażę prezesowi twoje uwagi, do wniosku dopiszemy też wniosek o przekazanie ciebie do bakutilu na paszę dla zwirząt. Nie nadajesz się na organy do przeszczepu bo by się jeszcze twoja głupota rozeszła po świecie. Jak z ciebe zrobią paszę w bakutilu to tylko dla świń, bo krowy by mogły dostać choroby szalonych krów, ty solidarnościowa żygowino!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) do wniosku :
cała pryszczata złość z ciebie sługusie wyszła

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) do wniosku :
jak tak dalej będziesz klął na kierowców to niedługo wrócisz na poprzednie stanowisko na 257

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) rysiaczek :
aleśta sie uczepiły ropka,zadrościcie mu nowej laski czy co??nawet pryszczate ,karłowate potwory znajdą bratnią dusze.On to ma w genach po tatuniu,za komuny stara kobyłka u płotu stała koło biurowca i sliną ociekała na towarzyszy dyrektorów )))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) LOLO do unijnego :
ty faktycznie powinieneś się leczyć u psychiatry twoja kultura i inteligencja zostały w burakach popacz co ty reprezentujesz tym swoim pisaniem wstyd że pracujesz w MPK i to jeszcze na takim stanowisku byłes we wszystkich związkach i zawsze cię wyżucali teraz dorwałeś się do władzy wraz z takimi jak ty i dziwię się tym ludziom co do was należą ale widocznie wszyscy jesteście tacy sami, nadajesz na PIS a co wyprawia PO jakie afery ? ale wy to popieracie !!! tak jak naszych likwidatorów !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) LOLO :
nadal nikt mi nie odpisał z tych lizusowskich związków na moje wcześniejsze pytanie. czyż nie ma u nich takiego co by powiedział prawdę co myślicie ??? tylko ubliżać innym potraficie poza tym jesteście dno

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) czyrak :
dno to jest solidarność przeżarta nienawiścią do normalnych ludzi, którym sie powodzi. Według was to lepiej nic nie zmieniać iżeby trwać w takim gównie, jak za henka. Guty wsadzał brudne paluchy tam, gdzei nie trzeba i go wciągło - jest na dnie. My ty chcemy pracować a nie babrać się w gównie solidarnościowym. Idźcie stąd - nie chcemy was w NASZYM zakładzie. Wy sracie na ten zakład to sobie nowy znajdźcie!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-11-2009) czyraku :
toś ty za obrywki nasrał na mpk. Doczekasz się jak ludzie nasrają teraz na ciebie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) pis man :
GUTY na prezydenta Tarnowa !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) medyk :
uwaga na wirus grypy pryszczatej, bo jest ona groźniejsza w skutkach od świńskiej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) ryho :
Brak słów na tych chamskich lizodupów !!!!! W każdym Waszym komentarzu znajduje sie tyle błędów ortograficznych, jak ten cały po........y Wicherek! DO NAUKI NIEROBY!! KONIEC LIZANIA. WASZ CZAS SIĘ KOŃCZY! CZY NIE CZUJECIE TEGO?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) krzyś :
brawo ryho!! miesiąc dwa i ta hołota padnie.. juz czuja jak się pod nimi stołki palą!! co dopiero na nie wsiedli nieparawnie :P hehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) LOLO do czyraka :
widzisz jakim jesteś marnotą że nawet niepotrafisz logicznie myśleć nazywasz MPK waszym zakładem i pewno masz rację bo wy i wasz prezesik sprzedaliście zakład i już uważacie go za swój ale nie zapominaj że SOLIDARNOŚĆ jeszcze istnieje i będziemy robić wszystko aby się wam to nie udało bo faktycznie jesteś jak ten czyrak na dupie i do tego jeszcze pryszczaty i wiedz jeszcze o tym że ludzie zatrzynają myśleć i w krótce wam podziękują za to co wy wyprawiacie z nimi jacy jesteście obłudni a to jak piszesz to tylko i wyłącznie świadczy o tym że nie masz za grosz kultury osobistej popatrz w lustro i zastanów się nad tym co zobaczysz może przeżyjesz na ten widok !!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) czyraku :
to was nienawiść zżera do SOLIDARUCHÓW że wam wytykają lizusowstwo i to jak poniżacie nawet swoich kolegów byle się prezesowi nie narazić jesteście marnie opłacanymi zdrajcami MPK wasz czas powoli dobiega końca i pomyście co będzie puźniej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) pis man :
Kobylarczyk na prezydenta Tarnowa !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) pis man :
Wiatr i Grela do Rwandy na zesłanie !!! Guty na prezesa MPK !!! Precz z nowymi autobusami !!! Precz z podwyżkami !!!! Precz z poprawianiem wyniku finansowego !!! ZATRUDNIĆ 100 NOWYCH LUDZI !!! Spalić stacje MPETROL !!! SOLIDARNOŚĆ !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-11-2009) Miodek :
Najwięcej błędów to robią solidanościowe szmaciarze - TO FAKT!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2009) ogłoszenie :
przyjdzie pomór na pryszczatych już niedługo. Trzeba się szczepić przeciw pryszczycy. Oni by pragnęli powrotu komuny, ale to są tylko pragnienia i marzenia małego dziecka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2009) do miodzia :
ale ty z wiatrwm i grelą rządzisz. To nie rozumiem dlaczego wy rządzicie a błędy w rządzeniu popełniają jak piszesz ,,solidarnościowi szmaciarze" . Styl PO tłumaczenia swojej niedolności wam się udziela ? Twój rozum nie jest w stanie zauważyć tej prawdy ? A może kasa którą inkasujesz za klakierstwo zaciemnia ci prawdę ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2009) Miodek :
Ty karłowaty gnojku, bezmózgu - chodziło mi o błędy ortograficzne w komentarzach o czym jest mowa wyżej. Poza tym solidarność nie popełnia błędów, bo ona cała jest totalnym błędem i mutantem pięknego ruchu sprzed 20 lat...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2009) LOLO do miodka :
znowu jedna i ta sama osoba pisze pod różnymi ksywkami widzisz miodku zabardzo cię nienawiść zżera do SOLIDARNOŚCI aby myśleć rozsądnie jak jużpisałem to tylko świadczy o was jaką macie kurzą inteligencję że nie potraficie rozsądnie prowadzić dyskusji tak tutaj na forum jak i pokoju prezesa tylko robicie zamieszanie nie chcecie nagrywać spotkań bo by wyszło na jaw co mówicie o pracownikach bo wogule wam na nich nie zależy pilnujecie tylko i wyłącznie swojej zasranej dupy nie pozwalacie nagrywać a puźniej chcecie zwalać wszystko na SOLIDARNOŚĆ a jak nie macie co ukrywać to nagrywajmy spotkania !!! jesteście zakłamanymi związkami i boicie się prawdy tak jak i prezesi !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-11-2009) LOLO :
nadal mi nikt z waszych wspaniałych związków nie odpowiedział na zadane pytanie z dnia 27 listopada widzicie jacy jesteście denni ? boicie się prawdy !!! a wasi prezesi nadal małokiedy są w MPK widocznie szukają sobie pracy bo wogule im nie zależy na naszej firmie. C Z E K A M na waszą odpowiedź i miejcie choć troszkę kultury w pisaniu bo pasażerowie pomyślą że sami debile pracują w MPK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) do lola :
Odpowiadamy ci ty bałwanie: POCAŁUJ NAS Fragment komentarza usunięty !!! ha ahahah hahaha haaaaaaaaaaaaaahha ahahahah

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) bRITNEJ :
od dn.1 12 2009 wszedł w życie traktakt lizboński zgodnie z którym pracownicy na tym samym stanowisku mają być wynagradzani tak samo . ciekawe jak to będzie wyglądalo w stosunku do lizodupów/

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) LOLO :
wiedziałem że tylko na tyle was stać po raz kolejny pokazaliście że faktycznie nie macie za grosz rozumu !!!!!!!!!!!!!!!! i właśnie tym różni się SOLIDARNOŚĆ od pozostałych niby związków tylko potraficie lizać !!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) LOLO BIS :
nadchodzi koniec lizodupów w związku z likwidacją zjawiska lizania wszelakich członków

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) inni :
a wy zakłamane głomby z solidarności wylizaliście odbyt heńkowi przez 7 lat do sterylności, - z resztą wiadomo - ręka ręke myje... GUTY! NO TO POWIEDZ ILE ZARABIAŁEŚ ZA HENKA, A ILE INNI KIEROWCY?!?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) do innych :
rzeczywiście jesteście ,,inni" i tylko za malutką cenę. Niewiele wartacie. Szumowina za kilka srebrników.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) lolo bis :
i do tego ciemni jak tabaka w rogu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) wizjer :
Scigała niedługo odejdzie, wiatr sie zmieni a żal wam dupska rozedrze. będzie normalne.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) LOLO do innych :
faktycznie jesteście inni i bardzo a to bardzo różnicie się od SOLIDARUCHÓW przede wszystkimz rozumem nie sięgacie nawet do przedszkolaków kultura poniżej ZERA wysławiacie się jak najgorsze szumowiny z dalekiej wiochy ale z drugiej strony się temu nie dziwię że tacy jesteście bo nikt poważny i szanujący się człowiek nie upodlił by się do tego stopnia lizania prezesów nawet mało w pracy przebywają bo muszą się myć po was z tego oślinienia obrzydlistwo FEEEEE !!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-12-2009) LOLO :
nie chciałbym tłumaczyć GUTEGO ale wszystko możecie sprawdzić macie przecież swoich tu i tam to niech powiedzą ile zarabiał zapewne nie ma nic do ukrycia, w przeciwieństwie do was teraz a co do prezesa ŁABNY to gdzie żeście w tedy byli ??? nie pracowaliście w MPK ??? a jak żeście się płaszczyli przed nim ??? zresztą przed każdym prezesem to samo robicie jęzory wam do ziemi sięgają tylko że ŁABNO nie poddał się ażtak bardzo waszemu lizaniu i to was najbardziej boli dlatego tak nadajecie na niego i ciekaw jestem co byście wtedy powiedzieli gdyby on tylu ludzi zwolnił ??? i jak wam teraz w tych obrzydliwych i pryszczatych mordach ???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-12-2009) Urzędnik :
Szanowni Państwo, z wielką uwagą i zaciekawieniem śledzę każdy wpis na forach internetowych, gdyż daje mi to bezpośredni wgląd w opinie naszych obywateli na temat funkcjonowania miasta. Ze szczególną uwagą podchodzę do wpisów członków NSZZ Solidarność, gdyż członków tej organizacji cechuje wyjątkowa wręcz przenikliwość i trafność spostrzeżeń. Na pewno wycięgnę najsurowsze konsekwencje w stosunku do osób, które dopuszczają się tak skandalicznych zachowań. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie spotrzeżenia i proszę abyście już nie pisali na ten temat na forum, gdyż toczy się postępowanie i należy sie wstrzymać od dalszych uwag do jego zakończenia. Należy bezwzględnie napiętnować osoby, które pomimo zajmowania takiego samego stanowisko otrzymują różne wynagrodzenie. Należy sprwadzić stan obecny, jak i stan sprzed 3 lat. Jeżeli jakiś lider związkowy, zarabiał znacząco wyżej niż pozostali pracownicy, to jest to karygodne i wymaga napiętnowania. Szczęść Boże!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-12-2009) ziutek :
britnej zgadzam się z tobą

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-12-2009) ziutek :
Mowa moja będzie krótka : niech w tym przybytku rządzi kto chce, byle tylko była kasa dla załogi, a nie dla lizodupów. Mam nadzieję, iż nagrodzona podwyżką grupa osób nie będzie brana teraz do nagrody rocznej. Związki zawodowe łączcie się, a będzie nam wszystkim dobrze!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) do ziutka :
A dzisiaj w mpk rządzi sekretarka, co nie dziwi gdyż stały się modne wydłużone weekendy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) ziutek :
A od czego są lizodupy? Przecież w końcu są panowie, którzy prężnie wykazują się jak najbardziej przekręcić załogę na swoją stronę, a kasa i tak do nich płynie. Najbardziej chciałbym chociaż raz w miesiącu ze 300 lub 400zł premii. Papa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) LOLO :
prezesi w MPK mają prawie cały czas weekend przecież ich prawie nigdy nie ma pokażą się na godzinkę lub dwie i znikają tak to wygląda że są niepotrzebni bo już wszystko sprzedali zwolnić już nie ma kogo bo już i tak nie ma kto pracować jedynie są przesunięcia -lakiernik na stację paliw, a na lakiernika tapicer , przecierz według nich to jest taka sama praca a jak to wygląda w rzeczywistości to nieważne czy umie czy nie. TAKA JEST NAPRAWA MPK A JESZCZE ZAKUP STARYCH WRAKÓW OJ - PRZEPRASZAM - AUTOBUSÓW

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) ziutek :
wiesz co LOLO, dla mnie liczy sie kasa a nie wozy czy sa nowe czy stare. Przezylam 6-ciu prezesow mysle ze przezyje i Wichure. Zwlaszcza ze niedlugo rzadzic beda inni ludzie a nie prezes ps mozna powiedziec - juz rzadza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) ziutek :
Przezylem*

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) misiu :
niech zyje solidarnosc 80 i ich przywodcy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) LOLO do misia :
przywódcy i pierwsza liga pijaków

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-12-2009) rysiaczek :
apropo stacji paliw-miało być tak pięknie a jest drożej niż u innych )))))))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-12-2009) diagnostyk :
na stacji diagnostycznej fałszowano badania i wiedziała o tym kadra

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-12-2009) mpk-kowiec :
a badania były takie jak ten hol na zdjęciu. Prezydentowi sie to pewnie podoba. WIWAT

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-12-2009) prezydentowa :
prezydent Kielc ma to w dupie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-12-2009) ferfer :
Wymysł i pomysł tego holu to był kierownika warsztatu,chodzącego nie robiącego nic,a majacego sie za wielkiego bufona,zresztą wywodzącego się z PZPR,on i wielki mistrz z Żelazówki już powinni odejść i dopiero warsztat /mechanicy odzyskają siły/

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-12-2009) do ferfera :
ale dopoweiedz jeszcze kto zaakceptował takie rozwiązanie, bo przecież kierownik i mistrz musieli przeróbkę konsultować z kims ważniejszym w mpk. Przecież jest wspaniały dtrektor operacyjny od oeracji, który musiał wiedzieć o tych innowacjach operacyjnych. Nieraz go widziałem jak się przyglądał jak mechanicy przerabiali ten autobus.. Jest również dyspozyto , który dopuścił do ruchu to monstrum. Tylko jak są jaja to najlepiej się odwrócić plecami i udawać że się nic nie wiedziało. Jakby nie ten kierownik i mistrz z zelazówki to by połowę tego złomu pod płotem stała.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-12-2009) ferfer :
Aco ten kierownik i mistrz takiego zrobili żeby te auta nie stały pod płotem,nie widzisz co oni robią/stoją nad mechanikiem,jak mechanik będzie wykonywał prace 8 godzin to oni będą stali nad nim te 8 godzin/To jest ich pracaaaaa !!!!!!!Nie przesadzaj mówiąc takie rzeczy.Mechanik zapieprza za marne 1200 zł i jeszcze ci zabiorą premie,pieprzyc takich kierowników i mistrzów.W soboty i niedziele jesteśmy sami bez stresów i bez nich potrafimy zrobić więcej,kumasz o co chodzi !!!!! Wesołych Świat.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-12-2009) ferfer :
A tak po prawdzie..Jestem mechanikiem 29 letnim stażem.Wy biurowcy wymienmy się,wy do kanału my do biur,wy jebiecie w kanale my luz,przez miesiąc powiecie że kanał smierdzi.Istoją nad waami M.Z I ChW. zabiorą premie i robota nie zrobiona,a oni wam nie pomogą,bo do kanału nie wchodzą,hahaaaaaaaa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-12-2009) do ferfera :
masz rację tylko ryba psuje się od głowy. Najpierw się łeb ucina i następnie doprawia zdrowy który rozgoni tę bandę darmozjadów. Kierownicy latają i robią w portki bo grelobusy czyli wynalazki zakupione przez wiatra i grelę w większości odmawiaja jazdy mimo że zima pokazała jedynie nos. Darmozjady i kierownicy muszą wejść do kanału bo po co tyle mechaników zwolnili. Szkłem dupska nie utrzesz , a grela myślał ze szkło to wata. Przypatrz co się dzisiaj na warsztacie działo. Dlaczego dziś grela nie stał jak kat nad nami, a dlatego że wysługuje się teraz kierownikem który dostaje sraczki, by na niego zgonić skutki swojej reformy. Faktem jest że kierownicy mu w tej reformie pomagali, dlatego wszystkich wspólnie wgonic nalezy do kanału. Niech nam pomoga.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-12-2009) gud :
wyrżąć w pień tą kapitalistyczną zarazę - wiatra, grelę, ścigałę i kolasińskiego! wprowadźmy komisarzy i rady. Koniec z białymi kołnierzykami. KLASA ROBOTNICZA MPK PANY!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) do guda :
zastanów się cymbale co piszesz. Ludziom normalnym nie trzeba cwaniaków w białych kołnierzykach nierzadko z przeszłością w pzpr , ani też powrotu komuny . Potrzeba normalnosci i nienormalnych u władzy w dzisiejszej rzeczywistości. W tej rzeczywistości za normalnych uważa się cwaniaków i oszustów, a uczciwi i przyzwoici są uważani za nienormalnych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) do tego co do guda :
jesteś cymbał z mpk!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) do pryszcatych matolkow :
wlasna matke byscie zaprzedali za ten durny zarzad dla tych miekkich stolkow a nie tylko mechanikow i mpk. zima wam jaja wykreci.zobaczcie jak juz wasz idol reformator grela chodzi Fragment komentarza usunięty portkami. teraz wie juz co wartaja mechanicy ktorych powtrzucal z pracy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-12-2009) do pryszcatych matolkow :
Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-12-2009) LOLO :
To co ja zaobserwowałem to najwięcej zamieszania na warsztacie robi wspaniały dyrcio operacyjny tylko patrzy kogo by tu jeszcze zwolnić a kogo przesunąć na inne stanowisko widzi tylko mechaników a niech popatrzy trochu w inną stronę to zobaczy jakich ma udanych kierowców że nawet nie wiedzą co się dzieje z autobusem jak stanie na drodze a zwłaszcza tych lizusów chodzących ze słuchawką w uchu i udających wielkich szoferów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2009) fifak :
a ja zaobserwowałem że solidarność w mpk to kupa wariatów co żyją bzdurami co tylko sami w nie wierzą

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2009) do fifaka :
faktycznie jesteś fifak

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-12-2009) LOLO :
widzisz fifaku solidarność widzi o wiele więcej aniżeli wy bo wam prezes zasłania oczy i widzicie tylko i wyłącznie to co on wam powie a nie macie na tyle swojego rozumu aby widzieć rzeczywistość tak jak to potrafi "SOLIDARNOŚĆ" i to was stawia z rozumem poniżej przedszkolaków i pamiętaj o tym dopuki jesteście prezesowi potrzebni was będzie głaskał a puźniej was kopnie tak jak to robi z innymi nawet z byłą sekretarką to zrobił a też tak była za nimi zciągnijcie opaski z oczu to zobaczycie rzeczywistość !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2009) fifak :
masz racje lolo trzeba zrobić porządek z tą sekretarką i doradzić prezesowi żeby ją w końcu zwolnił bo ją trzyma na magazynie nie wiadomo po co

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2009) ciekawski :
a czy wie........lki i ogr............omny fifak to nie jałowy żurek ? /

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-12-2009) ferfer :
Fifaki i dupaki wszystkich byscie zwolnili,tylko nie SIEBIE !!!.A więc propnuje zwolnic wszystkich i co wtęczas zrobicie i tak już nie ma kto waszych cudnych autek naprawiać.Trzeba przyjsc na warsztat i popatrzec jak mechanicy się dwoją i troją żeby muc czym jezdzic,a panowie kierowcy wielcy tego świata mają a i tak mieli wszystko w dupie,w zleceniach piszą takie bzudry,bo im zimno i nie chce się im jazdzic.Ale mechanicy czuwają,naprawimy wam wszystkie auteczka a i tak nie bedziecie zadowoleni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-12-2009) mechanik do fifaka :
masz rację z tą sekretarką przecież ona nigdy nie umiała nic zrobić oprócz plotami się interesować i donosić. Jej następczynię chyba prezes też niedługo odstawi na cpn, do jest posunięta wiekowo, a dzisiejszym młodym szefom podobają się młode i wykształcone. Całe szczęście ze puszcza mróz, bo już nam jaja popuchły, a policja zaczęła zatrzymywać dowody autobusom, które wyjechały niesprawne bo zaczynało ich brakować.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-12-2009) LOLO do fifaka :
widzisz, my SOLIDARUCHY jak o nas mówicie robimy wszystko co w naszej mocy, aby nikogo nie zwalniali, a wy jeszcze pomagacie prezesowi i prawdopodobnie nawet wskazujecie osoby do zwolniej. SOLIDARNOŚĆ walczy o DOBRO PRACOWNIKÓW, a pozostałe związki też walczą, TAK TAK ale tylko o dobro dla PREZESA i tutaj tym się różnimy !!!!!!!! cieszy was to że kilka osób się wypisało z "S" ale wiedzcie o tym że gro tych osób było szantażowanych przez was i są słabego charakteru sami nie wiedzą co by chcieli więc się im nie dziwię że to zrobili, widocznie uznali że nie zasługują być w SOLIDARNOŚCI i dlatego odeszli a my uważamy że w związku mają być osoby z charakterem i wiedzące o tym kto walczy o ich dobro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-12-2009) do pryszczatych :
a co jest powodem braku waszych wulgarnych komentarzy. Czyżby wasi patroni mieli kłopoty?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-12-2009) informatyk :
Ta sprawa z tym zaczepem i holowaniem chyba spowodowała poważne zagrożenie , dlatego powinna to wyjaśnić prokuratura. Tylko wyjaśnić rzetelnie, a nie nierzetelnie bo nikomu nie jest potrzebna kolejna kompromitacja organu państwowego do którego należy niewątpliwie zaliczyć prokuraturę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-12-2009) do informatyka :
matoły z solidarności skrobnijcie się w te głupie łby!!! szkoda na was strzępićsobie języka...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-12-2009) informatyk do poprzednika :
Ani nie jestem członkiem solidarności, jak też nigdy nim nie byłem bo nie miałem okazji. Jestem szanowny Panie tylko prawnikiem i na tych sprawach wyżej opisanych co nieco się znam, dlatego proszę byś dla własnego dobra nie znieważał mnie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-12-2009) do informatyka :
prawniku informatyku - możesz mnie cmoknąć w komin!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-12-2009) konkluzja :
Z kretynami niech ten kto poważny nie dyskutuje, bo nie warto gdyż u nich jedynymi argumentami są obelgi. Sprawy opisane w artykułach o skandalach w MPK należy bezwzględnie wyjaśnić, nawet w sądzie. Karawana niech jedzie, a psy niech sobie ujadają. Życzę miłych świąt.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-12-2009) normalni ludzie z MPK :
Życzymy wszystkim zdrowych i wesołych świąt BN. Ponoć dzisiaj ludzikm głosem mówią także władze solidarności w naszym przedsiębiostwie. Być może zrozumieją, że opluwają własne gniazdo i gadają bzdury, więc wszystkich przeproszą. Z chrześijańskim pozdrowiem - leczcie się wariaci z solidarności!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-12-2009) murek :
na 13 jeżdzimy już wszyscy hura została jeszcze 3 i rezerwa w niedziele rano o 10 nie wspomnę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-12-2009) pasażer :
Ludzkim głosem solidarność w mpk mówiła zawsze, tylko że ,,normalni inaczej" tego głosu nie rozumieją. Czy normalne jest wozić świadomie Tarnowian niesprawnymi autobusami i pobierać za to pieniadze, bo tylko wariaci lub szaleńcy mogą być do tego zdolni. To trzeba wyjaśnić i przeprosić tych których narażano na niebezpieczeństwo, a przed Solidarnością w MPK zdjąć czapki z głów bo przy niej jest racja. Jestem przekonany że przepraszać będzie ktoś inny a nie Solidarność. Widać wyraźnie że sprawa nabrała takich rumieńców że konieczne jest rostrzygnięcie jej poprzez orzeczenie sądowe. Tak się to powinno rostrzygnąć, a winni zaniedbań odpowiedzieć za nie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-12-2009) NORMALNY :
Ci kórzy dopuścili do skandalicznych sytuacji opisanych w artykułach Pana Poświatowskiego powinni za to ponieść konsekwencje bez względu na status społeczno-polityczny, chyba że lekarz specjalista orzeknie inaczej. Wierzę że tak się stanie i winni tych zaniedbań nie tylko będą musieli przeprosić, ale poniosą konsekwencje prawne. Nadmieniam że Pan PREZYDENT też będzie musiał się w tych problemach wypowiedzieć, bo MPK jest spółką miejską i od jego decyzji zależna jest jakość jej usługi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-12-2009) pracownik MPK :
chej kutasy z solidarności - zostawcie naszą firmę w spokoju! wynoście się stąd i znajdźcie sobie inną firmę do gnojenia. My was tu nie chcemy. Śmierdzicie i jesteście wstrętni. Zostawcie nas w spokoju.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-12-2009) odpowiedź pasażera :
wtedy wy pracownicy będziecie z powrotem jeźdźić pod kontrolą kierownictwa na ,,tykających bombach" i mieć skróconą drogę do nieba, a nie jesteś chyba pracownikiem uczciwym tylko łapówkarzem który za nie jest zdolny do narażania mnie i innych na niebezpieczeństwo. Poza tym naucz się ludzkiego języka, bo jak takim mówią pracownicy których masz reprezentować to nie dziwię się ze do takich zagrożen w MPK dochodzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-12-2009) kontynuator :
Zastanawia mnie jak taki ,,pracownik MPK" o takiej skrzywionej moralności może pracować w zakładzie publicznym którego właścicielem jest gmina a reprezentuje ją prezydent. Przecież MPK nie sprzedaje wody tylko wykonuje wiele bardziej odpowiedzialne zadanie wymagające szczególnej staranności w zachowaniu bezpieczeństwa. Chyba że to nie jest istotne dla Pana Wiatra i jego pracodawcy, lecz jedynie to by mieć skutecznych obrońców do ukrycia swoich rażących błędów przez niejakiego ,,pracownika mpk", który sprawia wrażenie nie tylko społecznej gnidy, ale osoby bez kultury o znikomym poziomie inteligencji co widać po treści jego komentarza. A jeśli takie osoby mają jeszcze coś do powiedzenia w MPK to mi się skóra cierpnie. Mam nadzieję że jest to jednostkowy przypadek. Bardzo dobrze że solidarność jest w MPK i swoim smrodem jak się wyraził inteligentny inaczej ,,pracownik MPK" wydusi takie gnidy. Jestem przekonany ze większość pracowników MPK w tym przede wszystkim kierowcy to osoby odpowiedzialne i sumienne rozumiejące swoją odpowiedzialną rolę. Życzę im zadowolenia z pracy i zarobków na miarę na jaką zasługują i myślę ze będą sami eliminować takie jednostki jak ten ,,pracownik MPK" w dobrze pojmowanym interesie społeczności której świadczą usługi oraz wizerunkowi swojej firmy. Mam tu na myśli wizerunek rzeczywisty, a nie skrywany wstydliwie za tarczą takich nieudaczników jak ów ,,pracownik MPK". Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-12-2009) do kontynuatora :
jak ktoś jest taki brzydki, biedny i śmierdzący to musi pisać taki wypociny jak ten cały artykuł w tym podrzędnym portaliku

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-12-2009) kontynuator :
jak jesteś taki ładny i pachnacy to po co tu się wpisujesz mądralo

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-12-2009) czytelnik portaliku :
Czekam jak z tego wspaniałego pokazującego lokalne problemy portaliku treść tego artykułu przejdzie na portale. Jest to nieuniknione.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-12-2009) LOLO :
Widzę że oprucz nas "SOLIDARUCHÓW" nikt z pozostałych związków MPK nawet przez okres Świąt nic mądrego nie potrafi napisać aby nie ubliżyć drugim a myslałem że może się przez te dni zrechabilitujecie i pomyślicie nad swoim postępowaniem ale jednak brak wam całkowicie kultury osobistej i jednak cham nie będzie człowiekiem a szkoda !!!! taka was nienawiść zrzera że obawiam się żeby was to nie zabiło a kontynuator ma słuszną rację że obawia się jeździć jeżeli tacy psychiczni kierowcy prowadzą autobusy przynosicie wstyd MPK !!! OPAMIĘTAJCIE SIĘ WRESZCIE bo jesteście jak zapchlone kundle w zakładzie !!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-12-2009) solidazol :
a was wszarzy z solidarności to trzeba wytruć jakim środkiem DDT czy coś takiego

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-12-2009) komentator :
odezwał się niedobitek stalina

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-12-2009) ajax :
a może tylko popierający czerwonego nie tylko z zaszłości, ale z dzisiejszej Tarnowskiej rzeczywistości. .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-01-2010) odważny :
Ten nasz Prezio jest niewytłumaczalnie zachowawczy. Niewiele brakło a przejechano by autobusem miejskim Bogu winnego przechodnia co wynika z zarządzania Wiatra i jego adoratorów, a Prezio o tym wie i milczy............ Czyżby zakneblował go jakiś istotny powód ? Sądzę że strach przed osądem społecznym jego kompetencji, która może być dla niego dyskwalifikacją społeczną, co niewątpliwie wkrótce nastąpi. Niech się nie tylko rumieni, ale też czerwieni za swoich pracowników.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-01-2010) następny odważny :
Widać na zdjęciu że fachowcy tj. nadzór kierowniczy w mpk to niezwykle zdolne osoby w przeróbkach. Wszystko na zdjęciu wygląda jak oryginał z fabryki, więc zapewne nie potrzebuje ta przeróbka oceny biegłego rzeczoznawcy. Szybko i sprawnie niewielkim kosztem został z autobusu zrobiony pojazd specjalny do holowania kilkunastotonowych kolosów. A ta kolizja przy holowaniu to chyba tylko przypadek, jak równiez to że na przejściu na swoim zielonym świetle przed tym konwojem znalazł się pieszy. Trzeba go odszukać i ukarać przykładnie za to że się tam w tym czasie znalazł, oraz żeby pokrył straty wynikające z kolizj obciążające skromny budżet mpk. Niech się biedak cieszy że uszedł z życiem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-01-2010) jaśko :
słyszałem że mpk zakupiło dwa nowiutkie nikopodłogowe autobusy marki solbus 12 metrow.prawda to czy kit???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-01-2010) ajax :
Jak to prawda to nareszcie po trzech latach reformowania w mpk będą dwa porządne autobusy za kredyty, ale niestety tylko dwa i nie wymaże to grzechu wożenia ludzi tykającymi bombowcami przez ponad rok. Rysiek to jest idealny reformator, ale przy tym tempie wymiana zużytego taboru na nowy mpk sięgnie średniowiecza, czyli wozów drabiniastych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-01-2010) lux :
każdy by chciał być wożony tymi nowymi autami, może niedługo wszystkie autobusy w mpk będą klasy lux. Prezes Wiatr z Prezydentem tego dzieła wspólnie dokonają.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-01-2010) Pytanie :
A czy Prezydent wie że audyt w MPK który zlecił w połowie 2008r. i którego wynikami szczycił sie Wiatr i Rada Nadzorcza wykonywał jego koleś z byłego Zarządu Tarnowskiej Huty, która wspólnie zarządzali Pan Klucznik i na podstawie jego opinii audytor tj. biuro P. Cyganka przedstawiło audyt ?! Proszę spojrzeć w internet.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2010) Elka :
Pan Wiatr i Pan Grela są warci siebie nie wiem tylko co robią w MPK po swoich wspaniałych działaniach w Hucie Szkła to ironia losu, że ludzie, którzy przyczynili się do upadku huty mają teraz cieplutkie posadki prezesa i dyrektora no cóż "praca" w hucie tych panów polegała na ciągłej zabawie, obiadkach i podrywie a nie na sumiennej i rzetelnej pracy dla dobra zakładu smutne.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2010) wiesiek :
gówno prawda elka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl