To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   XII sesja Rady Miejskiej w Tarnowie    -   25/4/2012
Jutro sesja
26 kwietnia o godz. 9:00 w Sali Lustrzanej rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Porządek obrad liczy rekordowe 56 punktów. Wiele z nich to potencjalne „punkty zapalne” - jak np. zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zaistnieje również temat zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. Z kolei punkty od 14 do 43 – to przede wszystkim likwidacje placówek oświatowych, w paru wypadkach zaś – likwidacje stopniowe lub przekształcenia...

Ogloszenie
>

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa miasta Tarnowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 r.
5. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego za 2011 r.
6. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o działalności Straży w 2011 r.
7. Informacja o działaniach promocyjnych Wydziału Marki Miasta i Tarnowskiego Centrum Informacji za 2011 r. oraz informacja o działaniach w 2012 r. 
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie za 2011 r., przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
9. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO’S) za 2011 r. 
10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu na pokrycie kosztów koncertów muzyki poważnej organizowanych w 2012 r. przez Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna – podjęcie uchwały. 
11. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w 2012 r. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
12. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu – podjęcie uchwały. 
13. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – podjęcie uchwały.
14. Likwidacja Szkoły Podstawowej przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie – podjęcie uchwały.
15. Likwidacja Gimnazjum Specjalnego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
16. Likwidacja I Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych  i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
17. Likwidacja II Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
18. Likwidacja III Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych  i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
19. Likwidacja V Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
20. Likwidacja VI Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
21. Likwidacja VII Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
22. Likwidacja IX Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
23. Likwidacja I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
24. Likwidacja II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
25. Likwidacja III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie – podjęcie uchwały.
26. Stopniowa likwidacja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących  i Słabo Słyszących dla młodzieży wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Eugenii Gierat w Tarnowie – podjęcie uchwały.
27. Stopniowa likwidacja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących  i Słabo Słyszących dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie – podjęcie uchwały.
28. Likwidacja Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie 
29. Likwidacja Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
30. Likwidacja Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie - podjęcie uchwały.
31. Likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
32. Likwidacja I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
33. Stopniowa likwidacja II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
34. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
35. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
36. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
37. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
38. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie – podjęcie uchwały.
39. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
40. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie – podjęcie uchwały.
41. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodzieży wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Eugenii Gierat w Tarnowie – podjęcie uchwały.
42. Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
43. Likwidacja Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
44. Zmiana porozumienia z Powiatem Tarnowskim dotyczącego przyznawania nagrody im. Tadeusza Tertila – podjęcie uchwały. 
45. Zmiana uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa „Targowiska Miejskie” – podjęcie uchwały. 
46. Upoważnienie Likwidatora Izby Wytrzeźwień w Tarnowie do żądania wykonywania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku zapłaty za pobyt w Izbie – podjęcie uchwały. 
47. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – podjęcie uchwały. 
48. Wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Lisia Góra porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób  z zaburzeniami psychicznymi – podjęcie uchwały. 
49. Przystąpienie do wprowadzenia w Tarnowie Karty Tarnowskiej Rodziny – podjęcie uchwały. 
50. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
51. Przyjęcie Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
52. Zwołanie pierwszych posiedzeń rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa VI kadencji – podjęcie uchwały.
53. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
54. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
55. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
56. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 5)Dodaj komentarz
(25-04-2012) bezradnyprawnik :
pkt 55. panie prezydencie kiedy w Tarnowie beda jakis sciezki rowerowe ? w chwili obecnej rowerzysci sa przez Pana olewani, rozwiniete kraje zachodnie mocno inwestuja w infrastrukture drogowa (dla rowerzystów), im ich (rowerzystow) wiecej tym mniej aut na ulicy, prosze tylko nie wspominac o ciagach pieszo-rowerowych bo to nie sa sciezki rowerowe ( ale to Pan wie - tylko udaje ze jest inaczej)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-04-2012) katarzyna :
Czy istnieje szansa na stworzenie jakościowej polityki oświatowej? Czy jedynym wyjściem jest likwidacja lub uniepublicznianie placówek? Kiedy w urzędzie miasta pojawią się skuteczne i kompetentne osoby mające klarowną politykę oświatową? Czy dalej będą ustawiane konkursy? czy w2014 czeka nas uniepublicznienie przedszkoli?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-04-2012) do katarzyny :
Nie spodziwewj sie że ta ekipa opracuje jakakolwiek politykje oswiatową. A po co ? by sie jej trzymać? by mieć ręce związane? Prościej jest wybrac "swoich" w konkursach na dyrektorów, dyrektorzy wybrani w takich konkursach zrobią wszystko co im nakaże magistrat bo inaczej przestaną byc dyrektorami. następny etap to pozostawienie tylko "swoich " nauczycieli, tych niepokornych , inaczej myślących, dla nich pracy nie bedzie.... ot co nas czeka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-04-2012) jest super tylko dla kogo ? :
To prawda najbardziej Ścigale nie wychodzi rządzenie oświatą . Pomysł ma jeden likwidacja , prywatyzacja , pomysły Skrzyniarzowej, Porębskiej .Ciekawe ilu nauczycieli zwolni .Nauczyciele głosowali na niego . Niech głosują na nich jeszcze raz . PO jest super . Latałowa nie widzi co dzieje się z oświatą w Tarnowie , czy nie chce widzieć ? Była kiedyś taka równa babka , dzisiaj jej nie rozumiem .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-04-2012) zółć :
Zatrudnie nauczyciela.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl