To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Nasze ubiegłoroczne pytania i wątpliwości, dotyczące interesów i deklaracji szefa klubu radnych PO wciąż pozostają aktualne    -   31/1/2012
B.Babuśka wciąż ma udziały w spółce
Minął rok od czasu publikacji pierwszych naszych artykułów, które dotyczą kontrowersji wokół działalności publiczno-biznesowej radnego Bartłomieja Babuśki, obecnego szefa klubu PO w tarnowskiej Radzie Miasta. W kwietniu 2011 roku postępowanie tarnowskiej Prokuratury Rejonowej w sprawie podejrzeń o złożenie niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń majątkowych radnego zostało - ku naszemu zdziwieniu - umorzone a radny wytoczył nam z powodu tych publikacji procesy karne. Tymczasem po roku od postawienia przez nas publicznie pytań i wątpliwości, żadne z nich nie straciło na aktualności. Co więcej, ich aktualność potwierdzają kolejne z odpowiedzi jakich udziela nam Prokuratura Okręgowa w Krakowie (w sprawie FABIOS SA, której prezesem był radny). Dowodów na aktualność naszych ubiegłorocznych pytań, a nawet odpowiedzi na nie, dostarcza też lektura postanowień sądu rejestrowego w Krakowie. To w aktach rejestrowych znajdujemy konstatację sądu, że Bartłomiej Babuśka - twierdzący, że zbył wszystkie swoje udziały - nadal pozostaje udziałowcem jednej ze spółek handlowych. Nigdy nie przestał nim być !

Ogloszenie
>

W oświadczeniu majątkowym za dany rok radny uwzględnia swój stan majątkowy tylko z jednego dnia w roku ?

Przypomnijmy - pytanie o to, czy radny złożył prawdziwe oświadczenia majątkowe za rok 2009 i 2010 zadaliśmy na podstawie uważnej lektury wpisów w internetowych zasobach KRS - Krajowego Rejestru Sądowego (które następnie potwierdziliśmy w zasobach nie-wirtualnych), po zestawieniu ich treści z lekturą odpowiednich fragmentów oświadczeń radnego Babuśki. Pytanie postawiliśmy nie tylko w artykule ale postawiliśmy je też - w odpowiednim, oficjalnym piśmie - tarnowskiej prokuraturze, prosząc o prawno-karne wartościowanie zachowań opisanych w publikacji.
Nasze wątpliwości dotyczyły też - naszym zdaniem co najmniej dziwnej - interpretacji przepisów ustawy o samorządach przez radnego. Mimo dokonania opisywanych przez nas operacji, związanych z wyzbywaniem się udziałów i finalizacją prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku, za który radny składał oświadczenia, żadnego z tych faktów nie uwzględnił on bowiem w swoich oświadczeniach.
Interpretacja przepisu mówiącego o składaniu oświadczeń za rok ubiegły do 30 kwietnia wyłącznie "według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego" musi budzić wątpliwości. Już choćby zaproponowana przez ustawodawcę data składania oświadczeń (ta sama, która dotyczy terminu składania deklaracji podatkowych) świadczyć może o tym, że dane w oświadczeniach powinny być zsynchronizowane z informacjami udzielanymi na popularnych PiT-ach. Obawiamy się, że w przeciwnym wypadku dopuszczalna może być akceptująca fikcję sytuacja, w której przez nawet 364 dni roku samorządowiec może prowadzić - nie podlegającą wówczas ujawnieniu w oświadczeniach - działalność gospodarczą, zawieszaną lub zbywaną dopiero na dobę przed Sylwestrem. I którą na przykład 2 stycznia może ponownie uruchomić, "pamiętając" o jej "zamknięciu" 30 grudnia, jeśli oczywiście nie chciałby, aby informacja o tej działalności trafiała do opinii publicznej ...
Tyle wątpliwości, których decyzja prokuratury (prokurator nie zapoznał nas z uzasadnieniem) nie rozwiała.

Wśród wielu innych wątpliwości, o których pisaliśmy w pierwszych tekstach sprzed ponad roku oraz stwierdzeń, dotyczących tej sprawy, znalazło się jednak jedno, które - jak się okazało - nie znalazło podstaw. Chodzi o zdanie z artykułu "Wirtualny prezes i udziałowiec": "W oświadczeniu z sierpnia 2006 r. z listy spółek wymienianych przez radnego w oświadczeniu znika (na chwilę) ROUTEX CHEMICALS, żeby już w kilka miesięcy potem ... wrócić dokładnie w tej samej wysokości udziałów, co rok wcześniej." Przyznajemy się do błędu. Udziałowcem ROUTEX Chemicals radny Babuśka został bowiem dopiero między sierpniem a listopadem 2006. Nasz błąd wynikał z faktu, że oświadczenie majątkowe za rok 2006 (złożone w kwietniu 2007 roku) na stronie tarnowskiego Biluetynu Informacji Publicznej poprzedza oświadczenia z sierpnia 2006 i listopada 2006 (złożonych odpowiednio - na koniec i na początek kolejnej kadencji). Taka kolejność oświadczeń radnego umieszczonych w BIP Gminy Miasta Tarnowa zasugerowała nam, że pod linkiem do oświadczenia Bartlomiej_Babuska_2006.pdf mamy do czynienia z oświadczeniem złożonym na początku roku 2006, gdy tymczasem jest ono datowane dopiero na kwiecień 2007roku. A to czyni tę jedną naszą uwagę bezpodstawną.
Patrz tutaj: kliknij .
Kilkanaście innych pytań i wątpliwości opisanych w kilku już artykułach oraz ich ogólna wymowa wciąż pozostają aktualne.

Sąd: Bartłomiej Babuśka nadal udziałowcem

Najważniejsza z oczekiwanych przez nas odpowiedzi, dotyczyła jednak tego, czy radny rzeczywiście wyzbył się (choćby i "na dzień 31 grudnia") wszystkich udziałów w spółkach handlowych, jak uparcie dowodzi w czterech już swoich ostatnich oświadczeniach majątkowych.
Kwietniowe umorzenie dochodzenia przez Prokuraturę w sprawie tych oświadczeń B.Babuśki, przy jednoczesnym braku nowych wpisów w KRS, które mogłyby uzasadnić twierdzącą odpowiedź na powyższe pytanie, spowodowało, że musieliśmy się przyjrzeć bliżej zgromadzonym w Krakowie aktom rejestrowym spółek, z którymi związany był (i jest !) radny Babuśka.
Dogłębne studia nad aktami rejestrowymi spółki SOLARIS INVEST dostarczyły nam bardzo interesujących rezultatów, którymi ponownie będziemy starali się zainteresować prokuraturę.
Ilość wersji list wspólników tej spółki (datowanych na ten sam dzień), nadsyłanych do sądu po wielu miesiącach, a nawet po ponad roku od zaistnienia wnioskowanych do KRS faktów, często wbrew jasno precyzowanym oczekiwaniom sądu, "dziwne" deklaracje pisemne, mijające się z potwierdzającymi odpowiednie transakcje treściami aktów notarialnych oraz wiele innych budzących kontrowersje kwestii - to wszystko powinno chyba zainteresować prokuratorów ?

Z naszego punktu widzenia, najważniejszą jest jednak konstatacja sądu rejestrowego, którą bez trudu znaleźliśmy w aktach.
Otóż, zgodnie z odpowiednim, nie podważonym do dziś postanowieniem XII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Krakowie z maja 2010 r. - Bartłomiej Babuśka nadal pozostaje udziałowcem spółki "SOLARIS INVEST". Nigdy nie zbył on - wbrew pisemnej deklaracji, która jest dostępna w aktach rejestrowych - wszystkich swoich udziałów w tej spółce. Nota bene w podobnym pisemnym oświadczeniu fakt nabycia "wszystkich" udziałów od B.Babuśki potwierdza też mecenas Maciej Morawski (obecnie większościowy udziałowiec SI), gdy tymczasem akt notarialny (jedyny odnoszący się do deklaracji obu Panów) potwierdza nabycie jedynie ich części. Szczególne zdziwienie budzi data obu tych oświadczeń (17 czerwca 2009), czyli już po podjętej przez wspólników spółki próbie umorzenia reszty udziałów B.Babuśki i części udziałów Jerzego Wiatra. Podkreślmy: o tym, że ta próba jest nieskuteczna sąd poinformował zarząd Solaris Invest dopiero wiosną roku 2010 !
Jeśli zatem panowie Babuśka i Morawski uważali, że udziały zostały skutecznie i zgodnie z prawem umorzone, to dlaczego mecenas Morawski potwierdzał w czerwcu 2009 r. nabycie (czyli zakup) od radnego Babuśki 31 udziałów ? Akt notarialny (z 31 marca 2009) potwierdza zakup tylko 20 udziałów a o umorzenie 11 pozostałych występował przecież w kwietniu 2009 sam B.Babuśka (oświadczając, że wciąż należą do niego). To zresztą tylko jedno z pytań, które zrodziła lektura dokumentów w czytelni akt krakowskiego sądu rejestrowego.
Ze względu na sytuację formalną i procesową (radny Babuśka wytoczył nam procesy karne a reprezentuje go w tych procesach mecenas Morawski, od niedawna również radny) pytanie to stawiamy publicznie.

W postanowieniu z dnia 28 maja 2010 roku Sąd stwierdza bardzo wyraźnie, że umowa spółki nie przewiduje możliwości umorzenia udziałów tej spółki a "podjęte uchwały o umorzeniu udziałów nie odniosły zamierzonego skutku, nie nastąpiło zatem faktyczne umorzenie udziałów".
Co więcej - z dalszej treści uzasadnienia odmowy przez sąd dokonania odpowiednich zmian w KRS - wynika, że jedynie uchwały walnego zgromadzenia wspólników z udziałem Bartłomieja Babuśki, jako nadal udziałowcem Solaris Invest lub skuteczne zbycie przez niego bezsprzecznie posiadanych wciąż udziałów mogą "odblokować" procesy decyzyjne w najwyższym statutowym organie spółki : "Ponieważ nie doszło do faktycznego umorzenia 11 udziałów Bartłomieja Babuśki, zgromadzenie (...) odbyte bez jego obecności należy uznać za zwołane z naruszeniem przepisu art. 240 ksh. Uchwały podjęte na wadliwie zwołanym zgromadzeniu wspólników nie mogą stanowić podstawy wpisu do rejestru".

Zobacz, jak brzmi odpowiedni fragment uzasadnienia sądu: kliknij tutaj.

Podkreślamy: dopiero po roku od zbycia udziałów i odbyciu zgromadzenia, na którym "umorzono" udziały - co Bartłomiej Babuśka, jako wciąż wówczas jeszcze prezes spółki miał obowiązek zgłosić sądowi rejestrowi do 7 dni od zaistnienia odnośnych faktów - nowy prezes Marek Babuśka, na podstawie m.in. oficjalnych informacji dostarczanych mu przez głównego udziałowca M.Morawskiego, zgłosił te fakty po raz pierwszy, podejmując kilka kolejnych prób złożenia nowej listy wspólników spółki, bez uwzględnienia Bartłomieja Babuśki jako właściciela 11 udziałów Solaris Invest. Zarówno przedstawienie kilku kolejnych wersji tej listy jak i wspomniana już próba umorzenia udziałów radnego (podjęta podobno w kwietniu 2009 roku, o czym zresztą sąd został poinformowany dopiero po dłuższej korespondencji) zakończyły się jednak fiaskiem.

Prezes Babuśka nie podważa postanowienia sądu w sprawie udziałów syna

Jak wynika z lektury akt, po wydaniu postanowienia z 28.05. 2010 r., nowy prezes spółki (prywatnie ojciec Bartłomieja) nie tylko nie próbował już podważać przywołanych wyżej rejestrowych decyzji, ale przymuszony przez sąd kilkoma kolejnymi wezwaniami do dostarczenia nareszcie "prawidłowo sporządzonej listy wspólników" (aktualnej, o co literalnie sąd wnosi), 28 grudnia 2010 r., a więc w miesiąc po naszej publikacji, w której po raz pierwszy zadaliśmy pytania o prawdziwość oświadczeń jego syna, nadesłał do sądu rejestrowego listę wspólników ... wciąż uwzględniającą 11 udziałów Bartłomieja Babuśki.
Przypomnijmy raz jeszcze - w kolejnych ośwadczeniach majątkowych (również w tych sporządzanych po naszych publikacjach) radny nie odnotowuje tego faktu.

Zobacz jak brzmiało ostateczne wezwanie sądu: kliknij tutaj.
Zobacz co nadesłał 28 grudnia 2010 r. prezes SOLARIS INVEST w odpowiedzi na ostateczne wezwanie sądu: kliknij tutaj .


To jednak na pewno nie koniec tej historii !
Wspomniana wyżej, ostatnia (dostarczona rok temu) przez zarząd Solaris Invest lista wspólników rzeczywiście uwzględnia aktualną sytuację faktyczną, wbrew towarzyszącej jej adnotacji informującej nie wiedzieć czemu, że ilustruje "stan na dzień 4 maja 2009 roku". Gdyby jednak przyjąć, że ta data jest właściwa, to przywołana lista w sposób oczywisty zawiera informację fałszywą. Pomija bowiem udziały Sergieja Kovinko, które ten zbył na rzecz Macieja Morawskiego dopiero w grudniu 2009 roku, co zresztą odnotowane zostało już w KRS !
Ilość oraz jakość takich jak ten błędów i niespójności w aktach rejestrowych spółki SOLARIS INVEST w ostatnich 2 latach przyprawia o zawrót głowy.

Prokuratura potwierdza: śledztwo dotyczy okresu, w którym spółką FABIOS SA zarządzał Bartłomiej Babuśka

Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja dotycząca wciąż trwającego i mającego już liczne "odnogi" (jak np. opisywana wyżej kwestia oświadczeń majątkowych) śledztwa dziennikarskiego, jakie wciąż prowadzimy, teraz już wespół z innymi. Tematem tego śledztwa są interesy Bartłomieja Babuśki i kontrowersje towarzyszące jego działalności w organach kilku publicznych przedsiębiorstw.
Przypomnijmy - po raz pierwszy o tej działalności, której często towarzyszy prywatno-polityczno-biznesowy "wianuszek" osób, w większości związanych z rządzącą partią, napisaliśmy w listopadzie 2010 roku na przykładzie wówczas świeżo co sprywatyzowanej spółki FABIOS SA. W tekście tym poinformowaliśmy o trwającym - i już wówczas wiele razy przedłużanym - śledztwie Prokuratury i CBA, którego przedmiotem są nieprawidłowości w tym przedsiębiorstwie. Prokuratura potwierdziła nam oficjalnie, że obiektem jej zainteresowania jest również Bartłomiej Babuśka.
Co kilka miesięcy kontaktujemy się w tej sprawie z krakowską prokuraturą, otrzymując informację o kolejnym przedłużeniu rozwojowego śledztwa (ostatnio poinformowano nas o wniosku mającym przedłużyć postępowanie do czerwca br.).
9 stycznia br. rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska w odpowiedzi na kolejne pytanie o losy tego śledztwa, napisała nam m.in.:
"W dalszym ciągu w tym postępowaniu trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich wątków odnoszących się do kwestii nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i prywatyzacji Fabios SA. Badaniem jest objęty czas od 1.08.09 do 30.06.10. Dobro obecnie wykonywanych czynności nie pozwala na podanie informacji o podejmowanych działaniach."
Przypomnijmy, że po naszej publikacji w listopadzie 2010r., wbrew posiadanym przez nas informacjom, radny publicznie twierdził, że według jego wiedzy prokuratorskie dochodzenie dotyczy albo wyłącznie, albo przede wszystkim okresu zarządzania fabryką w Białce koło Makowa przez jego poprzedników.
Ostatnia informacja od pani prokurator Marcinkowskiej dowodzi jednak, że radny Babuśka albo znowu mijał się z prawdą, albo wyrażał pobożne życzenia. Okres objęty badaniem prokuratury krakowskiej dotyczy bowiem WYŁĄCZNIE okresu, w którym to on zarządzał fabryką.
Już niebawem kolejne publikacje dotyczące zarówno tej bulwersującej sprawy, jak i kolejnych jej "odprysków".

Procesy, szykany, "szukanie haka" ...

Wytoczone nam przez B. Babuśkę procesy odbieramy wyłącznie w kategoriach szykany, podobnie jak kilka zgłoszeń na policję czy do prokuratury (dotyczących np. tego, czy mamy prawo zdobywać informacje prasowe w organach ścigania !) oraz inne zakulisowo podejmowane działania. Żadne z oskarżeń nas dotyczących, o których wiemy, będąc np. ogólnie rozpytani na tę okoliczność przez policjantów w lecie ubiegłego roku, nie zakończyło się wszczęciem śledztwa przez adresatów tych doniesień.
Również oskarżenia radnego o zniesławienie pierwotnie nie odniosły skutku (Sąd Rejonowy oddalił je, nawet bez naszego udziału). Obecnie, po uwzględnieniu zażalenia przez Sąd Okręgowy, sąd pierwszej instancji skrupulatnie już rozpoznaje sprawy z naszym udziałem. Efektu tych dociekań - nie mamy wątpliwości, że w rezultacie całkowicie nas uniewinniających - nie spodziewamy się szybko ...

Piotr Dziża
Mirosław Poświatowski
Zobacz także :
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.67 % (1096)
  jestem za 39.03 % (797)
  nie mam zdania 7.30 % (149)
Wszystkich głosów: 2042
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 100)Dodaj komentarz
(31-01-2012) geniusze :
I pod takim świetnym tekstem podpisało się tylko dwóch medrców syjonu?!? Biblię pisało więcej osób, a niesie mniej wartościowych treści.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) viper :
Coś Ci zamarło geniuszu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) rudy :
Mecenas Morawski jakoś kojarzy mi się z mecenasem Dubienieckim... jakoś tak, nie wiem dlaczego. Ciekawe czy Radzie Adwokackiej spodobałby się nader czysty życiorys Morawskiego???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) czas :
już czas rozpędzić na cztery wiatry tę tarnowsko-ukraińską zorganizowaną grupę mafijną.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) ale o co chodzi? :
rozpędzić ten portal? dlaczego?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) matka, żona i kochanka :
Panowie Redaktorzy - nie wygracie! Szkoda wysiłku i atramentu, to orka na ugorze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) terefere :
a ja myślę, że czara goryczy się już przelewa i otwiera się szansa na rzetelne zajęcie się tą sprawą przez jakichś nonkonfomistów w prokuraturze

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) Yjjulgsb :
Excellent work, Nice Design Phentermine Forums reewdn

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) rudy :
Walczcie panowie redaktorzy by rozbić ten układ biznsowo-towarzysko -MPKowy. Gdyby w prokuraturze w roli BB był zwykły szary obywatel, wiadome jest, że już dawno by siedział. Najbardziej mnie rozwala postać p.Morawskiego, który smiejąc sie wszystkim w twarz z dumą zasiada w RM i ewidentnie ochrania podejrzane interesy kumpli - oficjalnie swoich klientów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) matka, żona i kochanka :
Z walcem nikt nie wygrał! Oczywiście, że nikt nikomu nie zabrania wojować, ale ponieważ sporo na tym świecie widziałam, osobiscie uważam tą walkę z wiatrakami za z góry przegraną.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) rudy :
Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Kwestia kiedy. Niewątpliwie najpóźniej po przyszłych wyborach, gdy PO popłynie. Byli w tym kraju nie tacy cwaniacy, którzy teraz oglądają świat zza kratek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) Hkixmcke :
Could you give me some smaller notes? Buy Rivotril vxgp

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) kibic :
Panowie walczcie..malo juz takich zostalo ludzi ktorzy przeciwstawiaja sie zlodziejstwu i prywacie.Kiedys prawda wygra.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) ? :
Brigid Bardot ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2012) pytam :
a kto to jest BoB?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) obywatel tego kraju :
uczciwy człowiek w tym kraju jest tylko statystycznym numerem cale swoje zycie poświęciłem dla Polski i kocham Polskę i niech każdy kto Polske szanuje weżmie to sobie głęboko do srca

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) ; :
Uczciwi obywatele nie likwidują szkół i przedszkoli pod dyktando szefa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) do obywatela tego kraju :
a my mamy w dpie to że co ty masz w srcu bucu!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) cc :
cc do bb powyżej - nieładnie tak wyzywać bliźniego od buców ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) Kazek :
Piszę do Pana Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigały. Dlaczego Radny Babuśka parkuje w miejscu niedozwolonym ( ul. Targowa bezpośrednio w okolicy przejścia ), i nikt nie reaguje? Czyżby najlepszy z najlepszych komendantów obecnej Straży Miejskiej w Tarnowie , były milicjant Tadeusz Pawlik nie był w stanie zauważyć nieprawidłowości? Pozdrawiam Pana Prezydenta i mam nadzieję, że uda się zdopingować komendanta do uczciwej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) Kazek :
Liczę na odpowiedź na tych łamach. Na zasadzie obowiązującego prawa prasowego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2012) Kazek :
Znając dokładność Pana Prezydenta nie wysyłam tego zapytania na papierze. Wiem, że Pan to otrzyma na biurko i odpowiedni ludzie będą dogłębnie analizowali zaistniałą sytuację. Pozdrawiam Pana Prezydenta!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) obserwator :
Wydaje mi się że Babuśki mają dosyć sądy i prokuratury. Na sprawy Gutego bez wiarygodnego usprawiedliwienia razem z Wiatrem nie pojawiali się kilkanaście razy. A tu masz, już na drugim posiedzeniu Sąd za nieobecność oskarżyciela Babuśki Sąd nałożył na niego karę 2000 zł., za nieusprawiedliwioną nieobecność. Następnym razem go doprowadzą. Coś się zmienia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) o :
widzę że wieści się rozchodzą szybko

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) no tak :
wcale się radnemu nie dziwię. czekają na niego w sądzie pytania do odpowiedzi na które trzeba się dłużej i bardziej przygotować

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) M. Poświatowski :
O postanowieniu sądu poinformowałem kilka osób, być może któraś z nich dokonała wpisu pod nickiem „obserwator”. Tak przywołany do tablicy zmuszony jestem potwierdzić, że istotnie, na toczącej się przy drzwiach otwartych rozprawie, skarżący nas Bartłomiej Babuśka, wezwany w charakterze świadka (w procesie, który sam wytoczył !), nie stawił się, nie przedstawiając w dodatku żadnego usprawiedliwienia, za co został ukarany karą grzywny 2 tys. zł. Zdaniem pełnomocnika, był tego dnia (31 stycznia o godz. 9:00) w Opolu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) MH :
Bardzo się cieszę z tego artykułu, ponieważ dziennikarze związani z PO rozpuszczali pokątnie plotki że Babuśka was kupił :) a tu się okazuje że jednak nadal walczycie z hydrą. Powodzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) JA :
Ja Bartka widziałem w tym dniu koło MPK przed godz. 10.00

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) ogłoszenie :
Ogłaszam konkurs na zdjęcie BB w Tarnowie 31 grudnia przed południem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) do ogłoszenia :
Tu chodzi o 31 stycznia gamoniu. A 31 grudnia to Bartek mógł być na MPK i świętować sukcesy Wiatra i Greli.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) :
Jak Sąd będzie solidny to zweryfikuje skutecznie nie tylko na podstawie delegacji służbowej, bo ta może być naciagana, ale np. na podstawie biletów słóżbowych które są konieczne do rozliczenia delegacji, lub kwitów ze stacji paliw za zatankowanie służbowego auta. Chyba że BB przemieszczał się samolotem, ale ten przelot powinien mieć też udokumentowany.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) do RŚ :
Mógł iść na piechotę do Opola.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) piechur :
Na nogach się chodzi na pielgrzymki, do sklepu, do pracy, do wychodka i na spacerniaku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) szepcza :
Panowie..dziwie sie tylko ze dalej ludzie daja sie otumaniac takim pseudo obywatelom.kto glosuje na tych radnych..przeciez ci ludzie juz dawno byli znani z pewnych dzialan.pora zmienic rade i wyautowac pseudo radnych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) / :
zwlaszcza tych którzy likwiduja szkoły i przedszkola

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2012) !!!! :
Pisiaki tez beda likwidowac szkoły i przedszkola zobaczycie- a za rok ścigala planuje lkwidacje przedszkola nr 7 na ul. Bema i pewnie kilku innych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) wrotak :
Ja się tylko zastanawiam dlaczego pan PISwiatowski nie opisuje tego jak pewien pan z PIS jest za zamknięciem szkoły w Koszycach Małych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) do wrotak :
Polecam artykuł sprzed kilku dni Poselski apel w sprawie edukacji. a pan o którym mylisz ze jest w pis juz w pisie nie jest. szkoły zamykane są w całym kraju z braku kasy w gminnnych skarbczykach i nie są to decyzje nawet na granicy prawa a to co robia chłoptasie z PO na państwowych posadach to naigrywanie się z praworządności . dlatego twoje porównanie jest chybione dwa razy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) do do wrotak :
typowe wykręcanie się w stylu pisowskiej zarazy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) plenek :
Jeszcze niedawno to by Ziobrze wylizali odbyt, a teraz to że on jest zły i be. Żenada pisowska. FUJ!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) do wrotak i plenek :
w ogóle nie stawiam się po niczyjej stronie w sporze o szkołe . stwierdzam fakty starajac się pamiętać o dobrym wychowaniu i nie uleganiu emocjom w języku, o czym panowie nie macie pojęcia. a samo wtrącanie tu zupełnie nie kryminalnej sprawy szkolnej do prawdziwej afery z udziałem tych których popieracie tlko dlatego ze walcza z nienawidzonym przez was pisem świadczy tylko o taktyce przyjętej przez PO i jego sympatyków : "a w stanach biją murzynów". bez odbioru

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2012) gminatarnow.com :
NAJLEPSZA STRONA www.gminatarnow.com

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2012) deko :
a moze był w Oplu a nie w Opolu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) doradca UMT :
dlaczego likwiduja przedszkola i szkoły ano dlatego ze za 100 lat nikt o tym nie bedzie pamietal a o krakowskiej tak - a długi - od tego są frajerzy aby je spłacać

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) konratus :
Kiedyś były lepsze czasy jak ktoś cenił swój honor mógł pozwac kogoś co w żywe oczy kłamie na Sąd Boży na uklepanej ziemi !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2012) ferfer :
Niech mi ktoś powie co ten cwaniaczek,jako radny zrobił cos dobrego dla Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) bert :
przestańcie teraz jazgotać,zapomnieliście jak ich nosiliście na ramionach,przypominam wam sklerotykom że to są ludzie solidarności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) do berta :
kto jest człowiekiem "Solidarnosci" > Babuska ? dlatego ze sie cwaniak przypałętał i przylepil do AWS a szybciutko nauczył się metod kolesiostwa od towarzyszy z PZPR ? wolne zarty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) bercie protestuję !!!! :
jak solidarnosc walczyła to ten szczeniak jeszcze robił w pieluchy. rozpieszczony cwaniaczek ma mentalność "czerwonego burżuja a nie człowieka spod znaku panny S

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2012) ale o co chodzi? :
panny S jak spierdalaj???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2012) rysiu :
Co tak tu cicho nagle.Doszliscie do wniosku ze nietykalnego i tak nie rusza?Prawda,prawda, juz tak poslanka ulumionego misia nie da ruszyc:)moze nawet sie za niego pomodli;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2012) matka, żona i kochanka :
Rysiu, a co w tym dziwnego, że ucichło? Zawsze tak jest, trochę szumu na początku, a później cisza. Pisałam wyżej, że szkoda energii, bo i tak nic to nie da. Okazałam się prorokiem:-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2012) tuba :
będie bardo głośno

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2012) DJ True :
O prawdę zawsze trzeba walczyć i powinniśmy wspierać wszelkie inicjatywy w tym media które nie poddają się mainstreamowi. Pod rządami takich Ryśków i Panów Babusiek Tarnów z 122 tysiecznego miasta ma 113 tys mieszkańców i staje się IV ligowym graczem w parze z Brzeskiem i resztą podobnych wymarłych cudactw. Miast konkurować z Rzeszowem za następne 20 lat przyjdzie nam się mierzyć z Wojniczem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2012) asl :
Zobaczcie jak piszę się Citroen Xsara wg. Pani Anny Czech http://portal.tarnow.bi p-gov.info.pl/zalacznik?idZala cznika=817040 No czad!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2012) do asl :
zobacz, co robi prezydent z miastem!!! likwiduje przedszkola, szkoły, zakłady pracy-ale uśmiech ma zajebisty( mistrz socjotechniki( może wykładowca zostanie?????)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-02-2012) trotka :
Zajebisty to ma ubaw kolega radny ze swoimi kolegami.Wiedza ze sa bezkarni i o takie drobnostki to nawet szkod im sie denerwowac.Przeciez oni moga wszystko teraz..maja wladze kazdego szczebla,sady i prokurature.Policja i media tez w ich rekach.Nic tylko gwalcic,palic i mordowac.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-02-2012) do; asl :
no nie dziw sie , po łąkarstwie trudno wiedzieć jak sie pisze

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-02-2012) dobre :
No wiesz ona taka madra i z dwoch worow zur pije;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-02-2012) d :
(13-02-2012) donosiciel : przekazujcie dalej: CZYJŚ KOMENTARZ cytuję "A słyszeliście o kryzysie w Islandii?? A wiecie jak to się zakończyło...?? NAJWIĘKSZA TAJEMNICA MEDIALNA XXI WIEKU- ISLANDIA Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w komplecie do dymisji! Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania: Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii, Glitnir Banku, w wyniku czego giełda zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju. Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu, a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji. Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu. W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji". W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób). Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią "Magna Carty". Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście - NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi. Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego "legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka..." zwiń

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-02-2012) http://www.mcb.com.pl/ :
Definicja inseminacji Pierwotne znaczenie terminu (unasienianie) inseminacja dotyczyło umiejętnego wprowadzenia nasienia do dróg rodnych samicy. Obecnie jednak termin ten obejmuje: * Pobieranie nasienia, * Ocenę nasienia, * Konserwację nasienia, * Przechowywanie nasienia, * Technikę unasienniania - przez to pojęcie rozumie się wprowadzenie nasienia do narządów płciowych samicy, w ten sposób ażeby została ona zapłodniona. W ośrodkach hodowli pojęcie inseminacji obejmuje niekiedy w praktyce cały, sterowany, zorganizowany sposób rozmnażania zwierząt ze wszystkimi zarządzeniami gospodarczymi, zootechniczno - hodowlanymi, oraz niektórymi zabiegami weterynaryjnymi włącznie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-02-2012) SMAFIOO :
Po wpisie @d (donosiciel), w kolejnym (powyżej) nerwowo powiało czochem i cebulą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2012) Pogódźcie się! :
po co się tak gniewać na siebie? Niech ta Babuśka wpłaci sto tysięcy- stać go na to- na portal, niech portal już więcej o Babuśce po tej wpłacie nie pisze ,niech Morawski mecenas dalej "działa" w PO, bo tam jego miejsce, bardzo mu do twarzy w takiej akurat partii, niech Babuśka uściśnie dłoń Poswiatowskiego, a Dzidza rękę Morawskiego, niech wszystko będzie jak dawniej, bo zgoda buduje a niezgoda rujnuje.To po co rujnować taka piękna karierę adwokacką a teraz i polityczną Morawskiego, dziennikarską Poświatowskiego, biznesową Babuśki? Niech wszystko będzie jak dawniej, a wtedy wszyscy tu wymienieni daleko zajdą. A i Polska będzie wtedy rosła w siłę, i ludziom się będzie żyło dostatnio. Bo cóżeśmy mieli z ujawnienia afery hazardowej? Tylko same kłopoty: Miro musiał do Kaliforni z tego zalu, Zbycho nabawił się stresu spocił się niepotrzebnie przed kamerami, Grzecha trzeba było dać na marszałka...No, to jak, chłopaki- pogodzicie się?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2012) demokrata :
Każda osoba publiczna odpowiada za swoje działania, niezależnie czy to jest Miro , czy dziennikarz, czy uwikłany w politykę adwokat. Społeczeństwo ich utrzymuje, a więc powinni być rozliczeni. Mam nadzieję że Mira przywleką przed Sąd, jak też i innych pomniejszych lokalnych ,,przekrętów" by ich rozliczyć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2012) Olga :
Jak długo będzie męczony ten temat? Nie chce się tu zaglądać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2012) do Olga :
To nie zaglądaj. Nie widzę problemu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2012) mieszkaniec :
Proponuję zapoznać się z programem Rady Miasta na 23 luty 2012 r. Na 23 punkty robocze to 15 wnioskuje za likwidacją przedszkoli i szkół. To SUKCES RZĄDÓW RYSZARDA I BARTUSIA, oraz PO

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2012) do mieszkańca :
Zlikwidowali też wiele kursów autobusowych. Teraz tłoczymy sie jak śledzie w bekach. To są likwidatorzy a nie tworzący dobro społeczne. Grunt ze kieszenie mają pełne, dlatego Wiatr z Grelą złodzieja chronią.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2012) zdegustowany :
ale narcyz pewno czuje sie świetnie, i jego zastepcy oraz maszynki do podnoszenia rąk- też

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2012) do powyżej :
Samopoczucie może w jednej chwili zostać pogorszone.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2012) emeryt :
24 stycznia 2012 r. zgromadzenie Spólników MPK pod przewodnictwem Prezydenta podjęło decyzję by zobowiązania kredytowe w stosunku do wierzyciela, czyli banków w których MPK zaciagnęło kredyty poręczyć majątkiem Spółki. Kilka pokoleń pracowało na majątek MPK i to publiczny majątek naszego miasta, by po trzech latach zarządzania tym majątkiem przez nieodpowiedzialny Zarząd i przy ,,łaskawości" panujacego Prezydenta znalazł się on w portfelu banków, a byt MPKjako majątek gminy został zagrożony. Jest to efekt pracy Wiatra, Greli którzy pobierali nauki u Pana B.B.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2012) d :
super :-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-02-2012) fijas :
emeryt jest chory psychicznie. super!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2012) do fijasa emeryt :
Ja wiem że wicherek ma od lat problemy z psychiką, a Robert G. to osłania. Bo jak można złodzieja Roberta K. chronić. Tu muszą być problemy z psychą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2012) pytajnik :
A czy Radny B.B. został przebadany na okoliczność psychicznej sprawności. On wytaczając proces biednemu dziennikarzynie przegrywa go przy pomocy innego rajcy adwokata. Czy to nie policzek dla rady miejskiej. Tym bardziej że ten dziennikarz nie korzystał z fachowej pomocy prawnej w rozprawie jak BB z pomocy uznanego adwokata i świeżego rajcy Tarnowa Macieja M.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2012) Babuska niewinny! :
Przecież ten towarzysz Babuśka jest niewinny,sąd musiał sie pomylić.Tak samo jak pomylił się sąd I instancji,uniewinniając Krzysztofa Wyszkowskiego w sprawie wytoczonej mu przez agenta "Bolka".Wałesa zarzucił Wyszkowskiemu, że ten kłamie bo on, Wałesa, nigdy żadnym agentem,a tym bardziej "Bolkiem" nie był- i domagał się skazania Wyszkowskiego.Dopiero sąd II instancji naprawił ten bład i uznał, że to jendak Wałesa ma racje i skazał Wyszkowskiego.Tak że uważajcie jak bedziecie na Wałese mówic "Bolek", bo może pozwać do sadu. I wygra!A ojne teraz zawział się i pozywa każdego, tak jak jego Mentor i Wielgi, Wielgachny Autorytet Michnik Adam, z domu Szechter zresztą...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-02-2012) jk :
Czy nie ma ważniejszych wiadomości w i o Tarnowie niż wyciąg z KRS-u Babuśki. Kruk krukowi oka nie wykole, g.....o mu zrobią, a wy się pasjonujecie. Obrzydło mi juz oglądanie tych samych wiadomości całymi miesiącami. Po kiego diabła jest ta strona jak nie ma nic nowego chociaż raz na tydzień

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-02-2012) słusznie! :
Ten portal jest redagowany fatalnie, po amatorsku.Jakieś trzeciorzędne informacje z gmin, które głównie interesują tamtejszą władzę. Banalne na ogół informacje kulturalne,które zdecydowanie przeważają, czasem nawet o jakichś jasełkach, których pełno wszędzie w sezonie na jasełka. Raz na jakiś czas wszystko to okraszone sążnistym, superpoważnym felietonem o wartościach i etyce w polityce .I te zdjęcia! Na ogół siedzacy za stołem prezydialnym faceci z tej czy innej partii albo samorządu. Tu oddali kawąłek drogi,tam zbudowali most, ówdzie przedszkole.A życie, to prawdziwe, toczy się zupełnie gdzie indziej. Gdyby dać do przedczytania te "niusy" komuś z odległych stron ,miałby problemy z wyrobieniem sobie opinii, co dxieje sie w tym regionie, czym zyja jego mieszkańcy,co ich trapi ,jakie sa ich poglądy na tę czy inne sprawy. Ot, co chwilę otwierają tu lub zamykają jakąś wystawę, odbędzie się ystep, koncert a,lbo spotkanie,nlo i przede wszystkim ta "babuśka babuśka, babuśka maja"- do znudzenia.O loekcewazdenu cyztelników swiadczy fakt,ze niektóre informacje,dawno zdezaktualizowane,wisza tu uporczywie nadal ( po dawno odbtym koncercie Scorpions dalej informowano gdzie można kupic bilety,a to tylko jeden z wielu przykład!).Żadnego tu życia, ciekawostek,opinii zwykłych ludzi.Ci którzy się pojawiaja to wyłącznie oficjele co sprawia wrazenie, jakby w Tarnowie mieszkało i miało cos do powiedzenia tylko kilka osób: prezydent Ścigała, poseł Wojtkiewicz, Rojek, wójt Kozioł i paru innych, no i jeszcze ta babuśka, babuśka,babuśka maja....Wszelkie informacje powstaja wyłącznie na podstawie oficjalnych źródeł.Odnoszę wrażenie, że gdyby ich brakło portal przestałby istnieć. Nieoficjalnych źródeł,na których przede wszystkim opiera sie dziennikarstwo prawie tu nie ma. A przecież tyle sie dzieje dookoła!Młodzi w Irlandii,albo pakują walizki,czasem wracają stamtąd, zawiedzeni.To nak naszych czasów, zupełnie tu nieobecny.Jeśłi coś o emerytach, to tylko jakaś wyliczanka statystyczna,podana na jakiejś konferencji prasowej.Dzieje sie cos w Azotach, to prezes Marcinkiewicz, choć tzw. szary pracownik miałby zupełnie inne, ale ciekawe opinie.Zwalniają w Tamelu? To relacja kierownictwa albo kogoś ze związków, nie zaś kogo0ś z załogi.Jesli po latach ktos kto teraz ma kilka lat siegnałby po prawde o naszych czssaach na podstgawie portalu, to tyle sie właśnie dowie.A wystarczy do Burku ucho pryzłozyc, zeby dowiedzieć sie barwnych, pikantnych historii.To na gakich relacjach o zyciu codziennym tarnowian napisał swoją świetna książke pt. :"Fiakrem po Tarnowie" śp. Stanisław Potępa.No, ale miał kapitalne źródło: pismo "Pogoń" z kapitalnymi opisami obyczajów.I prawdziwą dziennikarkę, Anielę Piszową.Gdyby po latach ktoś chciał cos takiego napisac na podstawie relacji z tego portalu,wyszłyby z tego niestrawne flaki z olejem.Dwaj autorzy portalu to osobnicy pretensjonalni,ale w żadnym razie nie zasługujący na miano prawdziwych dziennikarzy.Oni o aferze z udziałem b. senatora, jednego z najbogatszych ludzi w regionie i w Polsce napiszą grzecznie ,przepisując oficjalny komunikat prokurfatury.Ale nie pojadą zasiegnąć języka do Woli Rzedzinskiej- wśród mieszkańców rodzinnej wsi aferzysty, nie popytają proboszcza,sąsiadów, nie spróbują bodaj rozmowy z naczelnikiem więzienia na Montelupich, gdzie Wielki Były siedział w celi z byłymi policjantami,oskażonymi o handel kradziownymi samochodami. itp.A jhakie to byłoby pikantne-zamiast kilkuzdaniowego klomunikatu rzdcznika prokuratury:"wczoraj aresztoewsano tymczasowo X,.oskarżonego o...Grozi mu do 5 lat więzienia". Prawdziwe zycie umyka tu tym niby dzziennikarzom,a tak naprawdę amatorom.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-02-2012) do powyżej :
Ale Babuśkę trzeba koniecznie prześwietlić, gdyż jest aktualnie osobą publiczną i to sprawa aktualna , a były senator już nie bo spadł z drabiny politycznej. Trzeba temat ciągnąć do ostatecznego rozwiązania, bo tu nie chodzi jedynie o zeznanie majątkowe ale o działalność biznesową większej grupy przyjaciół, a także zrządzanie przez Babuśkę Fabiosem, w którym prowadzi postępowanie okręgowa prokuratura w Krakowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-02-2012) ale... :
...przeciec ja nie o babusce,wbrew pozorom.Ja o marnosci dziennikarskiej tego portalu,co starałem się udowodnić na p0ryzkładach, takzde tym w sprawie b. senatora. Pewnie, że o babuśce i jego kumplach trzeba- ależ ile da się wytrzymać ten sam tekst? Niechby pojawił się jakiś ciag dalszy tej historii,jakas próba drążenia,np. w formie wywiadów z radnymi,takz z tymi z PO- co o tym sadza,nawet z samym B.,jego kumplem mececenasem.Że nie chcieliby rozmawiac? Być może, ale wtedy podajemy do publicznej wiadomosci treśc pytań, z informacja, ze nie raczyli odpowiedziec. To tez jest informacja, bardzo przy tym czytelna, bo wskazuje,jakich pytań się obawiali...No i przede wszystkim sprawa ma jakis ciag dalsyz.A tu- stale ,codziennike,to smao,dawno zwietrzałe, że B. znowu przegrał...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-02-2012) poza tym... :
...to niechlujstwo i buylejakośc portalu ujania sie co i raz. Na przykład ostatnio: informacja o nowej sekretarz literackiej w teatrze to tekst z portalu teatru, jota jotę.Dla rasowego dziennikarza takie "kopiuj-wklej" to hańba. Aż prosiłoby sie, zeby zrobić z nią wywiad na przykład, a nie przepisywać co kto napisał. Taka działaność to protokolanctwo, a nie dziennikarstwo.. A co tego nieszczęsnego Babuśki: nie warto byłoby, na zasadzie continuum, zadać nieco dociekliwych pytań np. prezydentowi, radnym,jego kumplowi-mecenasowi? Że nie chcieliby odpowiedzieć na nie? Ależ to także informacja, i to dośc pikantna,w takich sytuacjach najlepiej wydrukować, zamiast ich wypowiedzi, zestaw pytań, na jakie nie zechcieli odpowiedzieć. Byłoby to bardzo wymowne..No, ale do tego trzeba nieco wysiłku intelektualnego.A tu go jakoś nie widzę..I skazani jesteśmy na wiszącą niezmiennie od kilku tygodni tę sama ,starą już jak świat informację, że Babuśka przegrała...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2012) ?! :
Zmarł ksiądz prałat Andrzej Ł., wybitna postać w diecezji tarnoskiej, osoba bliska papiezowi Janowi Pawłowi II, charakterystyczna dla Tarnowa postać.W srode odbyła sie w katedrze masz żałobna.A sw portalu ani słowa o tym.Wazniejsza była informacja, że teatr ma sekretarza literackiego!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2012) oczko_ :
Ludzie powyżej, skoro nie odpowiada wam taki portal albo treści tu zamieszczane to PO CO to czytacie i w pocie czoła wypisujecie bzdety???? Podniecacie się tym czy co? Widocznie tak, bo jeśli normalnemu człowiekowi dany lokal nie odpowiada to wychodzi z niego, a wy jak wrzody na 4literach narzekacie i tkwicie we własnym g. pozdrawiam zakompleksieńcy. Internet jest wielki a nasz kraj wolny - nie siedźcie tu na siłę:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2012) jk :
do powyżej. Babuśkę prześwietlali nie raz i nic z tego nie wyszło. Za wszystko płacimy my podatnicy którym co rusz zabiera się wszystko co z ulg mozliwe. Lepiej urzędnicy w U.M. zajęli by się myśleniem jak znależć setkom ludzi bezrobotnych pracę a nie pierdołami. Kruk krukowi oka nie wykole, a jaki pan taki kram.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2012) do jk :
Widocznie nie do końca go prześwietlili, jak wobec jego zarządzania śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krakowie, a Ścigałę pytać o to co robi poza radą miejską Babuśka i jego radny adwokat to paranoja. A tak naprawdę to warto wiedzieć kogo społeczeństwo wybrało. To się mu należy i dobrze że choć jedno medium Tarnowskie odważyło się ukazać drugą stronę medalu pomimo zastraszania przez zainteresowanych, w przeciwieństwie do innych lokalnych stacji i gazet które pokornie milczą. A Babuśka i koledzy mają o co walczyć - rady nadzorcze, stołki prezesowskie i polityczny świecznik. Dlatego gryzą już ziemię, ale trafią na skałę i połamią zęby.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2012) olga :
Ciekawe o czym poseł Augustyn z radnym Babuśką rozmawiali w pewnym miejscu .......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2012) do olgi :
Szef męża posłanki zatrudnionego w MORD-ie gdzie były przekręty fałszowania dokumentów w jego dziale, to Andrzej N. Jest on w materiałach IPN jako TW.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-03-2012) Pytanie? :
A czy cos zjadło p. Poseł augustyn ? bo jej nigdzie niema, nigdzie nie słychać, nie widac? co się stało ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-03-2012) do radnych PO i Tarnowian :
Jak pracują inne Samorządy - GN. Rozmowa: Nie likwidujemy szkół Z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa, rozmawia Halina Drachal Panie Prezydencie, ile szkół w Rzeszowie zamyka Pan w tym roku? – Żadnej. Przeciwnie, budujemy nowe. Rzeszów się rozrasta, przyłączamy do miasta kolejne sołectwa, na tych terenach powstają osiedla mieszkaniowe, a stare małe szkółki, o ile były, rozbudowujemy. Tam są dzieci, więc muszą być i szkoły. Na osiedlu Załęże mamy szkółkę z 1901 r. Po przebudowie dziś chodzi do niej 198 dzieci, a będzie ich przybywać. Całą rozmowę przeczytasz tylko w Głosie nr 8/2012 Ile placówek zlikwidował Pan w ostatnich latach? – Nie było takiej potrzeby. Nie ten kierunek myślenia. Ja szkoły buduję, nie likwiduję. W 2003 r., gdy po raz pierwszy obejmowałem urząd, inwestowaliśmy w szkoły 900 tys., dziś 30 mln zł. Infrastruktura jest ważna, przyciąga biznes, pojawiają się nowe miejsca pracy i nowi mieszkańcy, którzy u nas zapłacą podatki, z nimi dzieci, a dla nich potrzebne są żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie. Rzeszów to wszystko ma. Edukację rozwijamy, nie ograniczamy. Ale na to trzeba stwarzać odpowiednie warunki. Dziesięć lat temu budżet Rzeszowa wynosił niecałe 380 mln, dziś to 1 mld 137 mln.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-03-2012) Opisałaby? :
Czy "znana tarnowska pisarka" ( nadal męczy mnie kto to taki?) opisałaby także Babuśkę w swojej książce, której bohatermai są m.in. "samorzadowiec z krwi i kości R.Ciepiela, prezydent Ścigała " z doświadczeniami w biznesie" i diler samochodowy z Mikołajowic??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-03-2012) Opisałaby? :
Czy "znana tarnowska pisarka" ( nadal męczy mnie kto to taki?) opisałaby także Babuśkę w swojej książce, której bohatermai są m.in. "samorzadowiec z krwi i kości R.Ciepiela, prezydent Ścigała " z doświadczeniami w biznesie" i diler samochodowy z Mikołajowic??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-03-2012) długo jeszcze? :
Długo jeszcze będzie wisieć tu ta mocno wyblakła,nieaktualna od dawna informacja o przegranym Babuśce? To juz faktycznie bardziej interesująca byłaby odpowiedź na pytanie,kto to taki, ta "znana tarnowska pisarka"? Intereujące tym bardziej, że,chociaż znana,nikt jej nie zna...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-03-2012) odpowiedź :
Bardzo dugo. Tak trzeba

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-03-2012) ale... :
....dlaczego tak trzeba?Nie chce wams ie wywlaic tego w diabły i dac coś nowego?Tyle się dzieje ciekawego wokoło.Na przykład na terenie Powiśla w piśmidełku "PrAwdę kłamiąc" szaleje nasz dobry znajomy Magister MC.Ten cierpiacy na narzyzm osobnik pryzpomniał sobie,że miejsocyh starosta powiedział coś niedstgosownego w...2009 roku.I teraz mu to wypomina na łamach.Prawdziwy zas powó jest taki,ze został przez staroste wywalony na z bity pysk z Ce ntrum polonii.Kiedy starosta go nie wywalał jeszcze, MC nie wiedział i nie pamiętał o jego(starosty) wypowiedzi. Był gtedy dobrym staroista, bo zatgrudniał tego MC. Przypomniał sobie teraz, i juz piąty numer piśmidełka szeroko o tym informuje.Nie prytzpomina nam to pryzpadku MC z prezydfentem Ścigała, który dostał od MC róze z okajzi wybnoru na prezydenta,zagtrudnił tego MC,a potme został przez niego opluty,kiedy Ścigała go zwolnił. Sprawa do pięt nie dorfasta Babuścynej Historii, ale jakże barwna.Na dodatgke ljudiz,którzy usiłuja zamieścic na portalu " Prawdę kłamiąc" krytyczne wobec MC wypowiedzi zostaja skasowani i straszedni, że "powadomione zoatana o tym " odpowiednie organy".Oj!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-03-2012) wyborca do ale :
Gościu wyrażaj się jaśniej. Czy to nie o Marka Ciesielczyka chodzi? Taki autorytet samorządowy i nie tylko, bo miał aspiracje być Pierwszym w Rzeczypospolitej, a jak piszesz mowę mu odjęło bo zajął się ,,lizaniem łapy oklejonej miodem" tej z którą przegrał. Albo miodek, albo rózga.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-03-2012) Gosciu :
Znakomicie odgadłeś.A poniewąc brzydzę sie tym facetem, podałem tylko jego inicjały.No i prawdziwy tytuł przed nazwiskiem:magister.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-03-2012) Dark :
I długo będą wisieć tutaj jeszcze informacje sprzed półtora miesiąca? Na sam widok mam już odruchy wymiotne. Ech, intermaksie wróć!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-03-2012) odpowediź II :
Długo.Ta trzeba

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-03-2012) do dark :
ten człowiek przyczynił się do likwidacji mojej placówki , ludzie mają prawo zapoznać się z działalnością biednych radnych, którzy tak lekko niczym Neron podnoszą rączkę i decydują o ludzkich losach

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-03-2012) hippis :
Będą wisieć. Tandeciarze to lubią...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl