Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
ť PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
ť ZBK F.Machowski
ť Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ródło: inTARnet.pl
  
   Startuje jubileoszowa edycja imprezy, zainicjowanej i wcišż organizowanej w Tarnowie przez Stanisława Lisa    -   10/9/2012
XX Œwiatowe Forum Mediów Polonijnych
Po raz dwudziesty rusza w Tarnowie Forum Mediów Polonijnych. Hasło jubileuszowej imprezy Małopolska - Podkarpacie 2012 „Tarnów- Kraków-Rzeszów-Warszawa”. W forum uczestniczy około dwustu, trzystu polskich dziennikarzy z prasy, radia, telewizji i mediów internetowych z około trzydziestu krajów œwiata. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji szczególnie promowane będš Małopolska i Podkarpacie. Te regiony były już prezentowane polonijnym dziennikarzom podczas pierwszych edycji forum. Teraz, po latach, chcemy odkryć je przed nimi na nowo, pokazać co zmieniło się od tamtego czasu – mówi Józef Komarewicz, rzecznik prasowy XX Forum.

Ogloszenie

Powitanie uczestników odbędzie się w Sali Lustrzanej, potem z goœćmi Forum spotka się prezydent Tarnowa. Uroczysta inauguracja odbędzie się we wtorek rano, 11 wrzeœnia, w Teatrze im. Solskiego.
Dziennikarze polonijni podczas Forum odwiedzili dotychczas w Polsce przeszło sto miejscowoœci i miejsc historycznych. Forum to nie tylko niepowtarzalna okazja do spotkań, tych zawodowych i tych bardziej prywatnych Polaków mieszkajšcych na co dzień w odległych zakštkach ziemi, to również wymiar promocyjny. Forum umożliwia i ułatwia pokazywanie firm, miast i regionów poza granicami kraju. Każdego roku Forum generuje ponad trzy tysišce faktów medialnych w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Podczas inauguracji Forum , tradycyjnie wręczone zostanš nagrody Fidelis Poloniae 2012a także w ramach XX Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. H.Cyganika „Powroty do Ÿródeł”.
W tym roku uczestników Forum czekajš też ważne konferencje i debaty. W Tarnowie będzie to seminarium „Ochrona œrodowiska - mšdre korzystanie z zasobów przyrody. Wzory Małopolskie, krajowe i œwiatowe” z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, funduszy, organizacji samorzšdowych i pozarzšdowych zajmujšcych się ochronš œrodowiska oraz dziennikarzy polskich i polonijnych. W Krakowie zaplanowano debatę nt. ”Rola sektora spółdzielczego w rozwoju regionalnym” z udziałem przedstawicieli spółdzielczoœci polskiej, Krajowej Rady Spółdzielczej (w ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczoœci 2012).
W Rzeszowie uczestnicy debatować maja na temat Partnerstwa Wschodniego, pierwszej całoœciowej inicjatywy wprowadzonej do systemy stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.
W finale Forum, w poniedziałek 17 wrzeœnia w godzinach porannych uczestników jubileuszowej edycji Forum ma przyjšć Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeœ ?
Czy sšdzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 27)Dodaj komentarz
(12-09-2012) doktur :
Przeciw fałszywemu œwiadectwu Sławomir Cenckiewicz |Thursday, December 31, 2009 Niedawne odejœcie Andrzeja Czumy z rzšdu jest okazjš, by na spokojnie powrócić do oskarżeń, jakie od dłuższego czasu były minister sprawiedliwoœci formułuje pod adresem polonijnego publicysty Andrzeja Jarmakowskiego, któremu wielokrotnie zarzucał współpracę z tajnymi służbami PRL. Ostatnio tezę Czumy usiłował uprawdopodobnić kreujšcy się na specjalistę od spraw inwigilacji Polonii przez komunistyczne służby Marek Ciesielczyk, który w swoich artykułach i publicznych wystšpieniach nie tylko przywoływał autorytet ministra, ale również powoływał się na archiwalia udostępnione przez IPN. Problem w tym, że oskarżenia Czumy i Ciesielczyka to zwykłe pomówienia, zaœ dokumenty IPN zaprzeczajš tezie, iż Jarmakowski kiedykolwiek był agentem bezpieki.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(12-09-2012) doktur :
I co na to nasz doktur Ciesielczyk?Pozwie Cenckiewicza czy da sobie spokój w Dšbrowie Tarnowskiej,gdzie sam siebie zesłał ku utrapieniu tubylców?

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-09-2012) marsz,marsz Polonia :
Jak słusznie ktoœ zauważył,na wschód od Bugu nie ma Polonii.To sš po prostu Polacy,których niemile- bo jakżeby inaczej- zaskoczyły zmiany granic.Oni nie sš Poloniš.Polonia to ludzie,którzy z naszego kraju wyemigrowali, z własnej, nieprzymuszonej woli- do obu Ameryk,Francji,Anglii itp.Warto to mieć na uwadze, kiedy plecie się bzdury o "Polonii z\e Wschodu".

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(19-09-2012) viper34 :
Państwowe Zakłady Azotowe w Tarnowie zrezygnowały w 2007 r. z windykacji 1,6 mln zł od Mieczysława Grada, brata ministra skarbu w rzšdzie Donalda Tuska – dowiedziała się „Gazeta Finansowa”. Mieczysław Grad był właœcicielem, handlujšcej nawozami, Rolmos Susiec. Założył jš na poczštku lat 90. wspólnie z bratem Aleksandrem, który po zajęciu się politykš, zrezygnował z udziałów. Na specjalnych prawach Na poczštku 2000 r. Rolmos rozpoczšł współpracę z innš firmš z branży – Polimeksem (z Woli k. Łańcuta). Szefowie umówili się na wzajemne poręczanie kredytów. Właœnie za długi Polimeksu Azoty Tarnów rozpoczęły windykację Mieczysława Grada. Procedurę windykacji rozpoczšł dopiero w 2006 r. nowy dyrektor finansowy ZA w Tarnowie-Moœcicach, Józef Boryczko. Za swoje starania zapłacił dymisjš na poczštku 2008 r. Trudny dług – Sprawa wlokła się z powodu braku entuzjazmu zakładowych prawników – mówi „Gazecie Finansowej” Boryczko. Wobec braku możliwoœci odzyskania pieniędzy z majštku dłużnika, Boryczko uruchomił egzekucję z majštku poręczyciela – Mieczysława Grada. 16 kwietnia 2007 r. Sšd Okręgowy w Tarnowie uchylił w całoœci nakaz zapłaty, wystawiony 24 paŸdziernika 2006 r. przeciwko Mieczysławowi Gradowi. Sšd uznał, że poręczenie, którego udzielił Grad, jest bezwzględnie nieważne, ponieważ zostało dokonane bez zgody jego małżonki. Sšd zgodził się również z argumentacjš Grad, że Zakłady Azotowe wypełniły weksel niezgodnie z zawartym porozumieniem, gdyż poręczał on sumę do 500 tys. zł. Wyrok ten został przez tarnowskie Zakłady Azotowe zaskarżony, ale 17 sierpnia 2007 r. Sšd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację. Odpuszczona kasacja ZA mogły jeszcze składać skargę kasacyjnš, ale nie zdecydowały się na to. Kasacja mogła mieć spore szanse powodzenia, bo nie wiadomo w jaki sposób obronić twierdzenie, że nieważnoœć poręczenia, dotyczšca majštku wspólnego małżonków, obejmuje również majštek odrębny poręczajšcego. ZA mogły tym samym próbować windykować Mieczysława Grada z majštku odrębnego, przynajmniej do kwoty 500 tys. zł, który wykryła zatrudniona przez ZA firma windykacyjna. – Zamiast tego dowiedziałem się, że mam przestać zajmować się sprawš. Decyzję podjšł zarzšd spółki – mówi Józef Boryczko. – Po uzyskaniu opinii prawnych z zewnętrznych wobec spółki kancelarii prawnych zrezygnowano z kasacji, był to bowiem okres rozpoczęcia prac nad debiutem giełdowym i wobec oceny tych kancelarii, taka informacja mogłaby utrudniać przygotowanie do debiutu giełdowego – twierdzi Hanna Węglewska, rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moœcicach. Trudno doprawdy zrozumieć, jak windykacja należnoœci ma szkodzić w debiucie giełdowym. Na skutek nieskutecznej windykacji państwowe ZA nie tylko nie odzyskały pieniędzy, lecz także musiały zapłacić koszty wpisów sšdowych (ponad 60 tys. zł) i koszty prawnicze drugiej strony. Niewygodny dyrektor na emeryturę Trudno wytłumaczyć fakt, że spółka rozpoczyna windykacje i nie wykorzystujšc wszystkich przewidzianych prawem œrodków, jš wstrzymuje. Termin kasacji mija 2 miesišce po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem. Zawiadomiona przez Boryczkę prokuratura w Tarnowie nie zajęła się sprawš działalnoœci pracowników działu handlowego Azotów Tarnów na szkodę spółki (przyjęli niepełnowartoœciowe poręczenie, na dodatek ktoœ Ÿle wypełnił weksel). – Zaczęto mnie przekonywać do skorzystania z prawa do emerytury. A po moim odejœciu odpowiedzialny za nieprawidłowoœci handlowiec awansował – mówi Boryczko. – Okazuje się, że w Polsce rzšdzonej przez Donalda Tuska warto być bratem ministra – ironicznie komentuje Marek Suski, poseł PiS, członek komisji skarbu. Jego zdaniem sprawę wadliwej windykacji należnoœci względem brata prominentnego polityka PO powinna być zbadana i wyjaœniona. – Spółka skarbu państwa poniosła ogromne straty – tłumaczy Suski. Powtórka z rozrywki To nie jedyny dług brata Aleksandra Grada wobec państwowych firm. W maju 2009 r. ówczesny szef resortu skarbu musiał tłumaczyć się z wynoszšcego 1,3 mln zł długu swojego brata wobec państwowych Zakładów Chemicznych Police (od sierpnia 2011 r. Zakłady Chemiczne w Policach wchodzš w składy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów). Mechanizm powstania tego długu był identyczny jak w wypadku Azotów Tarnów, chodziło o poręczenie zobowišzań Polimeksu. W tej sprawie windykacja okazała się jednak skuteczna. Wydany 2005 r. nakaz zapłaty został najpierw potwierdzony przez sšd okręgowy i apelacyjny, a pod koniec marca 2009 r. przez Sšd Najwyższy. – To sprawa sprzed oœmiu lat, kiedy Aleksander Grad nie był jeszcze ministrem, nie może być więc mowy o konflikcie interesów – odpowiadał wówczas na zarzuty opozycji o konflikt interesów rzecznik Grada – Maciej Wewiór. Aleksander Grad, obecnie szef państwowej spółki PGE EJ 1, nie chciał rozmawiać z „Gazetš Finansowš” na temat długów swojego brata wobec ZA. Poprosił nas o skontaktowanie się w tej sprawie z ZA w Tarnowie. Grad interesów Aleksander Grad (1 maja skończył 50 lat) był najdłużej urzędujšcym ministrem skarbu w III RP (przez całš czteroletniš kadencję). Udało mu się zbudować sieć wpływów i powišzań, które uczyniły z niego jednego z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej. Mimo licznych afer medialnych i kompromitacji, takich jak np. ujawnienie przez CBA kulis prywatyzacji stoczni z udziałem katarskiego inwestora-widmo, Gradowi udawało się przetrwać na stanowisku nie tracšc wpływów. Co więcej, gdy nie otrzymał stanowiska w nowym rzšdzie Tuska, to załatwił sobie państwowš posadę, na której, według „Rzeczpospolitej”, zarabia 110 tys. zł (sam zainteresowany twierdzi, że kwota jest inna, ale nie chce jej ujawnić). Grad dał dowód tego, że potrafi zadbać o rodzinę. Media ujawniły, że w państwowych spółkach zatrudniono jego kuzynkę (robiła błyskawicznš karierę w Polskim Cukrze) i synowš (została rzecznikiem w jednej ze spółek PGE). Wczeœniej gazety pisały o państwowych zleceniach kolekcjonowanych przez geodezyjnš spółkę MGGP, której współwłaœcicielem, a przez lata także zarzšdzajšcym, była jego żona Małgorzata. Z tych spraw zawsze, poza szumem medialnym, nic nie wynikało. Nawet wtedy, gdy „Rzeczpospolita” ujawniła w 2010 r., że firma żony ówczesnego ministra dostaje duże zlecenia bez przetargu. Urzędnicy tłumaczyli wówczas, że była to konsekwencja wczeœniej zawartych umów z firmš MGGP, która w przeciwieństwie do innych podmiotów nie oddawała prawa własnoœci intelektualnej do realizowanych projektów. Także w wypadku kiepskiej windykacji długów jego brata winę zapewne ponoszš tylko pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie. Autor jest dziennikarzem œledczym i ekonomicznym, w przeszłoœci pełnił funkcję szefa „Wiadomoœci” TVP 1 oraz dyrektora Agencji Informacyjnej TVP. Był również szefem Działu Krajowego tygodnika „Wprost”. Obecnie kieruje Działem „Wiadomoœci” platformy internetowej „Nowy Ekran”. Dziennikarskie Archiwum X to wydział œledczo-analityczny Gazety Finansowej zajmujšcy się starymi, nierozwikłanym sprawami, a także ujawnianiem bieżšcych afer. http://www.gf24.pl/95 22/poreczenie-brata

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(20-09-2012) mailgency8 :
Reprezentuje firme MailGency, jestesmy zainteresowani zakupem powierzchni reklamowej na tej stronie - prosimy o kontakt.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-09-2012) Piobbetroltar :
gFzgaawe Phen375 New Formula oJpscgkg

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(08-10-2012) Hibesnilmipse :
iphone 4S cases

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(11-10-2012) fliedoLef :
pain in middle joint of index finger you will have a drug-free treatment for folks under a day time or possibly away from market because reports reports also been engaged in for China, that will some sort of imbed incidents conditions on the state of affairs. Across the nation, chiropractors must address clients at a array regarding mindbody difficulties which may enhance your immune system finger joint pain home remedies principle construction with class through light material emotional tension. An uncomplicated petrol of movement. Any bowl health and fitness for any neck. A little bit of rhythm. From the convenience, whilst there will be one greatest feasible and take it easy and has to continually suggest that clients learn the best details of dorsopathy after typically the exercise routine burns up much more energy and has now a new arm padlock. * tummy discomfort * Flaxseed essential oil does apply within a compound onto the itching/painful portion of ones run is reduced body afflictions and even damage. finger joint pain night sudden finger joint pain stiffness

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-10-2012) V23newf7rBg :
÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(17-10-2012) eeetrh23nf7r`ď :
÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(17-10-2012) Hibesnilmipse :
cool iphone cases

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(18-10-2012) eeetrh23nf7r`ď :
Ěóć Ěóć íŕ ÷ŕń đĺěîíň! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(21-10-2012) Vzqsdfdf :
Đŕäčîäĺňŕëč Ďđîâîä! Đîńńč˙ âń˙ ýëĺęňđčęŕ Ýëĺęňđčęŕ.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(25-10-2012) bluccabliTa :
Hello. And Bye. pole

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-10-2012) bluccabliTa :
Hello. And Bye. pole

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-10-2012) eeetrh23nf7r`ď :
Ěóć Ěóć íŕ ÷ŕń! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(30-10-2012) ee23nf7rBg :
Ěóć Ěóć íŕ ÷ŕń đĺěîíň! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(02-11-2012) eeetsdf23nf7l* :
Ěóć Ěóć íŕ ÷ŕń đĺěîíň! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(05-11-2012) eeetsdf23nf7`ď :
÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń đĺěîíň! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(06-11-2012) eeetsdf23nf7`ď :
Ěóć Ěóć íŕ ÷ŕń đĺěîíň! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(06-11-2012) eeetsdf23nf7`ď :
÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń! Ěóć íŕ ÷ŕń Ěóć íŕ ÷ŕń.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(08-11-2012) kruzipcg :
Cigarettes Online

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(20-11-2012) dovikolad :
Hack again?!

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(20-11-2012) dovikolad :
Hack again?!

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(22-11-2012) VTnfevrf7Ebq`ů) :
Đŕäčîäĺňŕëč Ďđîâîä! Đîńńč˙ âń˙ ýëĺęňđčęŕ Ýëĺęňđčęŕ.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-11-2012) dovikolad :
Hack again?!

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-11-2012) dovikolad :
Hack again?!

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


W zwišzku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwoœć komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwoœć, przepraszajšc za niedogodnoœci.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœć zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszajšcego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeœ dobra - zgłoœ nadużycie, wysyłajšc e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcjš/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl