To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ksiądz prałat Jan Franczak Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów    -   23/6/2008
Po raz pierwszy w historii Gmina Tarnów ma swego honorowego obywatela. W niedzielę, 22 czerwca w Woli Rzędzińskiej tytułem tym uhonorowany został Ksiądz Prałat Jan Franczak wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej. Podczas uroczystości oddano do użytku nowo wybudowane Centrum Wsi.

Ogloszenie
>

Uroczystość zorganizowaną przez gminny samorząd dopełniały uroczystości parafialne. Tego dnia bowiem parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej obchodziła odpust oraz świętowała pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. prał. Jana Franczaka, wieloletniego proboszcza wolańskiej parafii. To właśnie z tej okazji mieszkańcy Woli Rzędzińskiej za pośrednictwem swoich radnych zwrócili się do władz samorządowych o nadanie jubilatowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy. Uroczystość ta, w historii Gminy Tarnów obchodzona po raz pierwszy zgromadziła wielu znakomitych gości. Obecni byli: posłowie RP Józef Rojek i Edward Czesak, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Gostek, Radna Wojewódzka Elżbieta Zięba, Radny Powiatu Tarnowskiego Jerzy Jach, sekretarz Miasta Tarnowa Aleksandra Mizera oraz liczni reprezentanci samorządu Gminy Tarnów. W komplecie stawili się radni Gminy Tarnów, bowiem nadanie tytułu Honorowego Obywatela łączyło się z uroczystą sesją Rady Gminy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym, którą wraz z Jubilatem, Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów, koncelebrowało kilkunastu kapłanów – przyjaciół ks. Jana Franczaka. Licznie też do Dostojnego Jubilata podchodzili z wyrazami wdzięczności, upominkami i kwiatami przedstawiciele społeczności lokalnej. Wyrazy szacunku i przyjaźni składali reprezentanci wolańskich szkół, organizacji katolickich i społecznych, grup religijnych, a nawet partii politycznych.

Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli na teren nowo wybudowanego Centrum Wsi, gdzie odbył się kolejne części uroczystości. Poświęcenia placu dokonał Ksiądz Infułat Władysław Kostrzewa, zaś w przecięciu wstęgi, obok władz Gminy Tarnów, wzięło udział kilkunastu gości. W swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Kozioł zwrócił między innymi uwagę na stojący w centrum placu odrestaurowany pomnik, wybudowany przez pięćdziesięciu laty ze składek społeczności lokalnej, który wraz z budową Centrum Wsi doczekał się renowacji i ponownego symbolicznego odsłonięcia. Następnie miała miejsce specjalna sesja Rady Gminy, podczas której przewodnicząca Rady Wiesława Mitera wręczyła ks. Janowi Franczakowi Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa, zaś gospodarz gminy wójt Grzegorz Kozioł nałożył pierwszemu w historii gminy jej Honorowemu Obywatelowi niebiesko-żółto-niebieską szarfę z wyhaftowanym napisem: „Honorowy Obywatel Gminy Tarnów”.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwracali się nie tylko z serdecznymi życzeniami dla ks. prał. Jana Franczaka, ale również podkreślali drugi aspekt uroczystości – oddanie Centrum Wsi i z tego powodu składali gratulacje pod adresem władz gminy. -Oddaliście dziś państwo do użytku piękny kawałek małopolskiej ziemi – podkreślał Marszałek Roman Ciepiela.
Oceniając niedzielne uroczystości, swej satysfakcji nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. - Myślę, że te wydarzenia w historii naszej gminy mają charakter przełomowy – powiedział. -Nadając po raz pierwszy w naszej historii tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tarnów, po raz kolejny wyraziście podkreśliliśmy naszą tożsamość. Natomiast oddając do użytku Centrum Wsi, wyznaczyliśmy kierunki rozwoju gminy. I choć, niestety, nasz wniosek o środki na budowę tego centrum „przepadł” i całość inwestycji zrealizowaliśmy ze środków własnych, to jednak mamy nadzieję, że nasze wysiłki zostaną docenione w przyszłości i nasze szanse wzrosną.

Ksiądz mgr Jan Franczak urodził się 24 listopada 1934 roku w Słopnicy w powiecie limanowskim. Po ukończeniu szkoły średniej w Limanowej, w 1951 roku złożył egzamin dojrzałości. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, po których ukończeniu w dniu 9 lutego 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Karola Pękali. Mszę Prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Słopnicy.
Ks. Jan Franczak pracował jako wikariusz w parafiach w Borzęcinie, Szczucinie, Skrzyszowie i w Janowicach. W tej ostatniej został mianowany proboszczem i funkcję tę pełnił do 16 listopada 1980 roku. Od 17 listopada 1980 roku dekretem Biskupa Tarnowskiego został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej i obowiązki te sprawował do 20 sierpnia 2004 roku. Wtedy, po złożeniu urzędu, przeszedł na emeryturę i mieszkał w miejscowej parafii jako rezydent do 8 października 2007 roku. Od 9 października tegoż roku jest rezydentem w Parafii św. Marcina Biskupa w Grywałdzie. Dnia 21 maja 1997 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Wieloletni proboszcz wolańskiej parafii dał się poznać jako gorliwy duszpasterz oraz bardzo dobry i godny naśladowania gospodarz parafii. Dzięki Jego trosce wzrosła liczba wiernych uczestniczących w Mszach Świętych, nabożeństwach różańcowych, majowych oraz pasyjnych. Wzrosła liczba rozdawanych Komunii Świętych. Ks. Jan Franczak był niestrudzonym spowiednikiem, zawsze czekającym w konfesjonale na penitentów. Dzięki jego staraniom w parafii powstały stowarzyszenia katolickie i grupy modlitewne takie, jak: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Caritas, grupy kolędników misyjnych, Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz Róże Różańcowe. Był również wspaniałym wychowawcą kapłanów, szczególnie neoprezbiterów, którzy po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rozpoczynali swoją posługę kapłańską w Woli Rzędzińskiej. Wielu z nich zostało misjonarzami w różnych krajach świata. O tym, jak bliskie ks. prał. Janowi Franczakowi było posłannictwo misyjne Kościoła świadczy fakt, że po swoim przejściu na emeryturę sam kilkakrotnie wyjeżdżał z posługą duszpasterską na Ukrainę, wspomagając pracujących tam polskich kapłanów. W swej trosce nie zaniedbywał również spraw społecznych, zawsze służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu licznych problemów. Otaczał opieką rodziny, zwłaszcza te, które znajdowały się w ciężkiej sytuacji materialnej. Dla dzieci tych rodzin, między innymi, organizował oazy parafialne.
Jako gospodarz parafii z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem już od 1981 roku prowadził liczne prace zarówno w samej świątyni, jak i w jej otoczeniu. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: wykonanie sześciu nowych witraży, nowej instalacji elektrycznej, pokrycie kościoła blachą miedzianą, przebudowę prezbiterium kościoła wraz z budową marmurowego ołtarza oraz nowego tabernakulum, wykonanie drewnianego ołtarza ku czci Serca Jezusowego, przebudowę zakrystii i wykonanie podpiwniczenia kościoła. Z inicjatywy ks. prał. Jana Franczaka zakupiono i zamontowano na wieży kościelnej ważący około jedenastu ton dzwon o imieniu „Jan Chrzciciel”. Przeprowadzono także remont domu parafialnego i wikarówki. W roku 1990 wymalowano wnętrze kościoła i wykonano nową mozaikową Drogę Krzyżową. Zasługą ks. Jana Franczaka jest również wybudowanie groty Matki Bożej obok kościoła parafialnego i wykonanie trwałego ogrodzenia kościoła.
Najważniejszą inwestycją, której inicjatorem był wieloletni wolański duszpasterz, była prowadzona w latach 1985-1990 budowa nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej w sołectwie nr II. Wybudowanie tego kościoła świadczy o duszpasterskiej trosce ks. Jana Franczaka związanej z rozwojem wsi Wola Rzędzińska i wzrostem liczby jej mieszkańców.

Ks. prał. Jan Franczak dużą wagę przywiązywał do rozwoju muzyki kościelnej. W związku z tym sprowadził do parafii uzdolnionego i wykształconego organistę, zadbał o budowę nowoczesnych trzydziestotrzygłosowych organów, które zostały poświęcone w 1996 roku. Od tej pory Wola Rzędzińska stała się miejscem wielu znakomitych wydarzeń muzycznych. Na organach w wolańskiej świątyni koncertowało wielu sławnych wykonawców muzyki organowej i sakralnej, wykonywano utwory znanych kompozytorów, m. in. Henryka Góreckiego, który obchodził w Woli Rzędzińskiej pięćdziesięciolecie swojej pracy kompozytorskiej. Parafia gościła także chóry z Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniach tych, gdyż oprócz mieszkańców Woli Rzędzińskiej, Tarnowa i okolicznych miejscowości, uczestniczyło wielu znakomitych gości, m. in. konsulowie generalni Republiki Austrii i Stanów Zjednoczonych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ks. Jana Franczaka powstał w Woli Rzędzińskiej chór „Cantus”, który wiele razy wyjeżdżał na koncerty do Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch oraz na Ukrainę. Te ostatnie wyjazdy wiązały się nie tylko z promocją i koncertami, ale także z niesieniem pomocy materialnej i żywnościowej tamtejszej ludności, a zwłaszcza Polakom.
Ks. Jan Franczak dał się poznać jako orędownik głoszenia prawdziwej historii Polski. W homiliach wielokrotnie wyrażał swoje umiłowanie ojczyzny i symboli narodowych, podkreślał bohaterstwo i walkę naszych rodaków, zarówno w czasie wojny, ale również w czasach pokoju. Nie bał się poruszać problemów Polski powojennej, stawał w obronie prawdy, za co na przełomie lat 50. i 60. był zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Przez cały okres swej pracy duszpasterskiej ks. Jan Franczak aktywnie współpracował z samorządem lokalnym, co pozwoliło m. in. na wybudowanie w latach 1992-1993 nowej kaplicy cmentarnej, powiększenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego. Wielokrotnie sprawował ofiarę Mszy Świętej dla samorządu lokalnego i mieszkańców Gminy Tarnów z okazji uroczystości gminnych, regionalnych i państwowych. Swoją działalnością aktywnie przyczyniał się do promocji Gminy Tarnów w kraju i za granicą. W uznaniu tych zasług Rada Gminy Tarnów w dniu 20 maja 2008 roku jednogłośnie zadecydowała o nadaniu ks. prał. Janowi Franczakowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów.
(PP)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, May 21, 2024 11:19:22
IP     : 3.215.16.238
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html