To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Magistrat przygotowuje się do starań o poszerzenie granic administracyjnych Tarnowa    -   04/9/2008
Konflikt Tarnowa z okolicznymi gminami
Wójtowie 5 gmin sąsiadujących z Tarnowem otrzymali początkiem sierpnia pismo, w którym Prezydent Ryszard Ścigała zwraca się o udostępnienie licznych danych statystycznych „w związku z przygotowywanym opracowaniem dotyczącym potencjału Subregionu Tarnowskiego”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że „symbol klasyfikacyjny”, którym opatrzone jest to pismo oznacza ni mniej ni więcej, tylko... „tworzenie i znoszenie gmin”... Oburzyło to wójtów, którzy stanowczo i solidarnie odmówili Prezydentowi przekazania danych, twierdząc, że badaniem potencjału Subregionu powinien zająć się Starosta. Burmistrz Żabna a także wójtowie gmin wiejskich: Tarnów, Wierzchosławice, Skrzyszów i Lisia Góra zażądali anulowania prezydenckiego pisma, co ma ich zdaniem uwiarygodnić magistrackie intencje kontynuowania dobrej współpracy z sąsiednimi gminami.

Ogloszenie
>

W pismach, jakie w pierwszych dniach sierpnia otrzymały okoliczne gminy (list był datowany na 31 lipca), prezydent prosi, by „w związku z przygotowywanym opracowaniem dotyczącym potencjału Subregionu Tarnowskiego i szczegółową analizą danych dotyczących Miasta Tarnowa i gmin sąsiadujących”, udostępnić takie dane jak: liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa, udział gmin w podatkach PIT i CIT w rozbiciu na poszczególne sołectwa, z podobnym rozróżnieniem – informacje o infrastrukturze (długość dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych z podziałem na asfaltowe i żwirowe); pojawia się także pytanie o sposób realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia (liczba ośrodków zdrowia, ich lokalizacja, forma prowadzenia podmiotu) oraz pytanie o „jednostki oświatowe” wraz z liczbą dzieci i młodzieży. Przy tej okazji pojawia się pytanie o „wysokość środków własnych” uzupełniających subwencję oświatową. Znajdujemy tu też pytania o liczbę skanalizowanych gospodarstw oraz liczbę gospodarstw włączonych do sieci wodociągowej (oczywiście, z rozbiciem na sołectwa), o wysokość dochodów na jednego mieszkańca oraz pytanie, czy i dla których sołectw dana gmina posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie ważniejsze inwestycje są planowane w poszczególnych gminach w okresie najbliższych pięciu lat.

I w zasadzie wszystko by było dobrze, gdyby nie kilka faktów. Po pierwsze, o ile w przypadku gminy Tarnów zapytanie dotyczy całego jej terenu, o tyle w przypadku innych gmin, według nieoficjalnych informacji, pytania te dotyczą tylko wybranych, najbliżej Tarnowa położonych sołectw. Po drugie, tarnowski magistrat wkracza w ten sposób w kompetencje starostwa. I wreszcie po trzecie, najważniejsze - za pismem tym kryje się czytelny zamiar powiększenia obszaru miasta. Najwyraźniej wciąż nie konsultowany z włodarzami okolicznych gmin, o czym zaświadcza wspólna (datowana na 18 sierpnia) odpowiedź wójta Lisiej Góry Stanisława Wolaka, wójta Skrzyszowa Józefa Gądka, wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, wójta Wierzchosławic Wiesława Rajskiego i burmistrza Żabna Stanisława Kusiora. Oto treść tej odpowiedzi:
”Odpowiadając na pismo (...) uważamy, że badaniem potencjału Subregionu Tarnowskiego obejmującego gminy sąsiadujące z miastem powinien zająć się Powiat Tarnowski (...). Każda gmina, w tym również Gmina Miasta Tarnowa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym, powinna ograniczyć swoje zainteresowania do obszaru wyznaczonego granicami administracyjnymi. Natomiast rozwiązywanie problemów ponadgminnych powinno być uregulowane stosownymi porozumieniami lub umowami.
Ponadto, niejednoznaczna jest intencja autorów pisma wynikająca z jego oznaczenia, gdyż zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, symbolowi klasyfikacyjnemu „0414” odpowiada hasło „Tworzenie i znoszenie gmin”.
Nie widzimy zatem racjonalnych przesłanek uzasadniających potrzebę przekazania do Urzędu Miasta Tarnowa tak szczegółowych danych statystycznych dotyczących gmin.
Jesteśmy jednak przekonani, że wolą Pana Prezydenta jest kontynuowanie dobrej współpracy z sąsiednimi gminami. Wyrazem tego będzie anulowanie sygnowanego przez Pana Prezydenta pisma wymienionego na wstępie – tak niefortunnie sformułowanego przez pracowników Wydziału Strategii Miasta.”


W związku z treścią korespondencji, do której dotarliśmy i jaką toczyli w sierpniu samorządowcy, zadaliśmy Prezydentowi Ścigale kilka pytań. Zapytaliśmy m.in. o to, czy w ciągu ostatniego półrocza doszło do jakiegoś spotkania z zainteresowanymi wójtami (z inicjatywy Prezydenta lub innych samorządowców), na którym przedstawione zostałyby szczegółowo projekty Miasta dot. rozszerzenia jego granic administracyjnych? Odpowiedź sformułowana przez rzeczniczkę prezydenta, Agnieszkę Borzęcką brzmiała tak: " Miasto prowadzi wprawdzie wstępne analizy dotyczące możliwości poszerzenia granic administracyjnych, ale do tej pory nie zapadły żadne decyzje dotyczące oficjalnego wystąpienia w tej sprawie. W związku z tym nie prowadzono rozmów w tej kwestii. Informacje, o które miasto wystąpiło do sąsiednich samorządów są potrzebne do przygotowania opracowania na temat potencjału Tarnowa i regionu tarnowskiego. Jest ono konieczne do przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej i wspólnego poszukiwania inwestorów.
Zapytaliśmy zatem, czy pismo Prezydenta, a w szczególności zastosowany w nim symbol kwalifikacyjny, oznacza, że Miasto dążyć będzie do rozszerzenia swoich granic, bez względu na opinię sąsiednich samorządów ?
Prezydent odpowiedział w sposób następujący: "Opinie samorządów, jak i mieszkańców poszczególnych miejscowości zawsze brane są pod uwagę. W przypadku ewentualnych działań dotyczących rozszerzenia granic administracyjnych miasta, konsultacje takie są wręcz obligatoryjne. W związku z tym miasto nie może i nie zamierza pomijać opinii sąsiednich samorządów. Jeszcze raz jednak podkreślam – dotąd nie zapadły decyzje dotyczące wystąpienia w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Tarnowa."

Na koniec poprosiliśmy o komentarz Prezydenta do treści stanowczej odpowiedzi 5 wójtów z 18 sierpnia. Przekazano nam następujący prezydencki komentarz: "Skuteczne pokazanie potencjału Tarnowa i regionu tarnowskiego może przynieść korzyści zarówno miastu, jak i sąsiednim samorządom. Taka droga przyniosła pożądane efekty w wielu miejscach naszego kraju. Pozyskanie znaczących inwestorów przynosi korzyści całemu regionowi. Tarnów jest i pozostanie otwarty na współpracę z samorządami, które rozumieją potrzebę rozwoju i poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Działania takie będą więc kontynuowane. Dodam, że z Żabna otrzymaliśmy już część informacji, o które się zwróciliśmy.
Intencje miasta są więc jasne, także do wójtów sąsiednich gmin, a przynajmniej większości z nich. Skoro w piśmie tak wyczerpująco odniesiono się do kompetencji samorządów, przypuszczam, iż jego autorzy (a przynajmniej większość z nich) wiedzą, że nie należy do nich znoszenie granic. Temu, który tego nie wie należy poradzić, aby oprócz przepisów kancelaryjnych, przejrzał także ustawę. Tarnów zna swoje granice administracyjne, ale wielokrotnie pokazywał, że jest i będzie otwarty na życzliwą współpracę z sąsiadami. W kwestiach dotyczących dostarczenia wody, odbioru ścieków czy śmieci nikt jakość szlabanów nie wkopywał i nie wzywał do interesowania się wyłącznie tym, co znajduje się w granicach administracyjnych."


Komentarz redakcyjny
Kilka miesięcy temu prezydent Ryszard Ścigała zadeklarował zamiar poszerzenia granic administracyjnych miasta. O zamiarach tych wójtowie okolicznych gmin dowiedzieli się z... mediów. Wybuchł skandal. Teraz wychodzi na to, że tarnowski magistrat nie wyciągnął lekcji z tego doświadczenia.
Już poprzednie faux pas tarnowskiego magistratu wywołało szereg komentarzy – nie tylko na naszym portalu. Na zamiary Prezydenta z zaniepokojeniem zaczęli spoglądać nie tylko mieszkańcy Brzozówki, Woli Rzędzińskiej, Tarnowca, czy Zgłobic. Nawet niektórzy mieszkańcy Tarnowa wyrażali chęć oddzielenia tej czy innej dzielnicy od naszego miasta. Gmina Tarnów (zagrożona - w przypadku realizacji magistrackich planów - kompletną likwidacją) ostentacyjnie zaczęła wycinać kontur miasta ze swoich materiałów promocyjnych, dając niedwuznacznie do zrozumienia, że w ostateczności może się obyć bez ... Tarnowa, gdzie zresztą mieści się np. siedziba Urzędu Gminy.
Teraz sprawa ta powróciła i wydaje się, że jej obecne konsekwencje - eufemistycznie rzecz ujmując - nie ułatwią przyszłych kontaktów Miasta z sąsiednimi samorządami. Atmosfery podejrzliwości wprowadzonej do nich nie da się bowiem łatwo wyeliminować.

Cóż, miasto potrzebuje terenów inwestycyjnych i łakomym wzrokiem spogląda na dochody przynoszone gminom przez znajdujące się na ich terenie przedsiębiorstwa. Powiększanie się niektórych miast – kosztem okolicznych gmin – jest procesem naturalnym i w przeszłości Tarnów niejednokrotnie wchłaniał kolejne wsie, czego przykładem jest powstała na ich obszarze dzielnica Mościce.
Z drugiej strony rzecz biorąc, nie tylko włodarze okolicznych gmin, ale i gros niegdysiejszych mieszkańców naszego miasta, w tym przedsiębiorców, uciekających w bardziej przyjazne tereny, już nawet nie na obrzeża Tarnowa ale poza jego granice administracyjne, mają poważne powody do obaw, że miasto, z którego "uciekli", teraz „przyjdzie do nich”, sięgając także po ich podatki. Wprawdzie poniekąd dzięki Tarnowowi wielu z nich żyje, tu robiąc zakupy, tu pracując, tu prowadząc interesy, ale...
Obawy te mogą mieć naprawdę poważne podstawy z następującego powodu: skoro prezydent Ryszard Ścigała nadal nie skonsultował swoich zamiarów z włodarzami gmin, próbując łatwo wykrywalnym, jak się okazuje „podstępem” wyciągnąć informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu formalnych starań, może to nie tylko sprawiać wrażenie ale wprost oznaczać, iż ich opinia w tej sprawie nie jest mu do niczego potrzebna. Co z kolei może oznaczać, iż prezydent Tarnowa ma nadzieję na dobre „dojście” w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W praktyce bowiem to MSWiA i rząd mają decydujący głos w sprawie zmian podziału administracyjnego miast i gmin, zaś ewentualne, lokalne referenda, są zgodnie z prawem jedynie takim sobie plebiscytem, nie mającym mocy wiążącej.
Jeśli nic nie zmieni się w postawie zajętej przez samorządowców, głównie tarnowski magistrat, to w najbliższej przyszłości nadal będziemy świadkami wymiany podobnej korespondencji, usztywniania stanowisk i "debaty" między zainteresowanymi stronami toczonej wyłącznie za pośrednictwem mediów.
Niestety, taka sytuacja świadczyć nie będzie na pewno o koncyliarności, woli dialogu i woli osiągnięcia porozumienia, dotyczącego skądinąd ważkiej problematyki. W konsekwencji może to doprowadzić do żenujących, gorszących ale poniekąd słusznych przecież aktów społecznego buntu przeciw "na siłę" forsowanej wizji "wielkiego Tarnowa".
Naprawdę nie lepiej najpierw usiąść i na ten temat spokojnie porozmawiać ?
M. Poświatowski, P. Dziża
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 70)Dodaj komentarz
(04-09-2008) TARNÓW :
WIELKIE MIASTO! Czas rozpocząć budowę metropolii!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) tak tak :
Od Szczucina do Kipsznej i od Kłaja po Szerzyny !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) jmax :
rozmowy rozmowami, gminy , gminami, a obywateli miasta ktoś zapytał czy chcą poszerzania granic Tarnowa i powiedział im ktoś z czym to na początku tak naprawdę się wiąże?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) cb :
Nic dziwnego, że wójtowie protestują, gdyż oni sami znikną i nie będą mieć czym i kim rządzić. A, żę część nie ma o tym pojęcia, to rzecza znana przynajmniej dla niektórych. Gmina Tarnów wiejska moim zdaniem nie ma racji bytu, argumentów jest wiele i szkoda je przytaczać. O poziomie takich pań i panów świadczy to, co jest w tekście przytoczone, że wójt gm. Tarnów we wszystkich periodykach, które wydaje, wymazał z mapy Tarnów. Szkoda jedynie, że oznaką protestu nie było wyniesienie się tegoż urzędu z Tarnowa, ul. Krakowska 19. np do Woli Rzędzińskiej, gdzie wójt nie miał by daleko do tzw. pracy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) Weredyk :
A moze Wójtowie i Burmistrzowie sasiadujacych gmin rozpoczna starania o aneksje dzielnic Tarnowa? Oko za oko, solectwo za dzielnice czy osiedle:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) Przemek :
Musiałby pan Rojek im doradzać, żeby realizowali takie pomysły :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) I tak :
To tylko kwestia czasu. tarnow jak kazde inne wieksze miasto kiedys wchlonie okoliczne gminy. Tak sie dzialo w przeszlosci i tak bedzie w przyszlosci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) Liber :
Stanisław Kusior jest burmistrzem Żabna, a nie L. Góry.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) Ziutek :
Komuniści. Pamiętacie te zagrywki? Lepiej sobie przypomnijcie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) he :
Co takiego? Prezydent Tarnowa ma sie moze pytac tych wojtow, soltysow o zgode? Przeciez to kpina. Jak sie nie podoba takiemu jednemu czy drugiemu wójtowi to zwolnic go i dodac kolejną wioche do miasta Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2008) kłos :
A jak !By żyło się epiej ?!Tylko komu?!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) irudi :
Zapytam wpropst , a co to jest Gmina Tarnów? - zlepek miejscowości położonych wkół tarnowa bez powiązań urbanistycznych, historycznych, gospodarczych. Co łączy błonie z wolą rzedzińską i koszyce z porębą radlną? No co? Osoba Wójta? Fakt jest taki Gmina Tarnów de facto nie ma racji bytu. trudno powiedzieć w jakiej perspektywie czasowej, ale stanie się miastem. tego procesu nie da się odwrócić. Oczywiście innym problemem jest forma i sposób w jaki zwrócono się w tym temacie, tak poprostu się nie robi. Cóż instrukcją kancelaryjna też trzeba umieć się posługiwać:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) doremifasollasido :
Dla mnie największym skandalem jest to o czym pisza w komentarzu dziennikarze. Prezydent, ktory tak niby dba o porozumienie i zapewnia sobie poparcie wszstkich sił w radzie miasta nie potrafi w ogóle rozmawiać z wójtami i traktuje ich "z buta". Na pytanie czy przez ostatnie pół roku chciał się spotkać i z nimi pogadać, odpowiada NIE. To o jakich wspólnych poszukiwaniach inwestorów mówi ? Da się robić wspólny biznes z kimś, kto o takiej propozycji nic nie wie ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) robinek :
Nie rozumiem wywodów dziennikarzy, którzy ukierunkowują odbiór informacji przez czytelnika. A o czym miał Prezydent Miasta rozmawiać z Wójtami? Czyż nie jest pierwszym krokiem przygotowanie opracowania o poszczególnym sołectwie, zdobycie szczegółowej wiedzy o infrastrukturze i innych czynnikach, dokonanie analizy a potem w oparciu o fakty rozmowa? Jeśli ktoś nie ma pojęcia o prowadzeniu rozmów, to może zaczynać od kawy i opowiadania o niczym. Prezydent Miasta przygotowując sprawę czy rozpoczynając rozmowy musi posiadać silne argumenty i drobiazgową wiedzę o każdym rozważanym obszarze, który mógłby być zaproponowany, jako obszar podlegający włączeniu do Miasta Tarnowa. Powstałe opracowanie będzie podstawą do wysunięcia wniosków, w jakim kierunku powinno pójść rozszerzenie Miasta. Jeśli Wójt Gminy Tarnów reaguje tak nerwowo próbując konfrontować wszystkich przeciwko Prezydentowi i pouczać Prezydenta czym winien się zajmować, to może niech w drodze protestu uda się na wygnanie wraz z dworem do Koszyc albo Woli Rzędzińskiej („niewola koszycka”)….? Jeśli wykreślił Miasto Tarnów z mapy to po co do niego codziennie przyjeżdża? Najistotniejsze jest to, że żadnego konfliktu nie ma! To jeden Wójt próbuje konfrontować się z Miastem i pozostałymi gminami…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Kasia :
Ryszard Wielki!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Ziutek :
Podboje Ryszarda Lwie Serce. Nowa krucjata;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) do robinka :
Oddałbym ci 100 % racji, gdyby nie fakty , które kompletnie pominąłeś (część ujmę w formie retorycznych pytań, dla podkreślenia z jak skandalicznym zachowaniem Prezydenta mamy do czynienia). 1. To nie pierwszy "zgrzyt" spowodowany działaniem Miasta, które nie zostało poprzedzone choćby telefonem do partnerów z rozjaśnieniem wątpliwości, które w kontekście treści pisma i odszyfrowanego kodu musiały się przecież pojawić. Jjeśli magistrat, po pierwszych doświadczeniach, nadal nie przewiduje takich konsekwencji, to fatalnie swiadczy o jego pojmowaniu "partnerstwa" albo o kompetencjach urzędników 2. Wedłu słów Ścigały pismo w ogóloe nie dotyczy planółw rozszerzenia granic. Po co w takim razie w piśmie, które według słów Prezydenta dot. jakiegoś zestawienia potrzebnego do poszukiwania wspólnych inwestorów powoływać się na procedurę znoszenia gmin ? 3. Czy gminy w ogóle wiedzą, że magistrat poszukuje inwestorów? Na czym ma polegać "wspólność" takich działań ? Dlatego moim zdaniem komentarz portaluy jest jak najbardziej na miejscu. Ja bym poszedł nawet dalej, bo czas przerwać ten arogancki styl traktowania "partnerów" przez obecną ekipę rządzącą Tarnowem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) do robinka :
aha, list z żądaniem wycofania pisma prezydenta skierowało do niego i podpisało solidarnie 5 wójtów a nie jeden, z gminy Tarnów !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) robin :
Aroganckim stylem traktowania partnerów jest wniosek o dane publiczne? Trzeba je poprzedzać ukłonem do wojtów? Nikt łaski nie robi! Informacje publiczne ma kazdy urząd obowiązek udostępnić niezaleznie od tego kto o nie wystąpi: obywatel, firma, samorząd czy inny podmiot. Ta kwestie reguluje ustawa. Wiec jeśli mówimy o kompetencjach to polecam leturę obowiazujących przepisów!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Weredyk :
Robinek zważywszy na sposob formułowania wypowiedzi wskazuje na zwyklego oraz obiektywnego czytelnika i mieszkanca, tylko opłacanego z UMT:) PS Naparwde to dziwne, ze łapie sie Prezydenta Ryszarda Ścigałę za reke ze kreci, a on dalej swoje:) Naprawde trzeba miec niesamowity tupet i brak wyobrazni. Jesli powiedział A to nie powinien sie wstydzić powiedzenia B i go niepotrzebnie kamuflowac. Po raz kolejny brak zdecydowania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) re :
czekajmy czekajmy w Nowym Sączu cichutko powiększą miasto, wybudują lotnisko. Już się szykują do administrowania Tarnowem- nowe gmachy urzędów-Policji, Straży Pożarnej,US,ZUS,Sąd, Straż Graniczna... Tarnów-ze stolicą w Nowym Sączu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) obserwator :
ostatnio Gmina Ełk obroniła się przed Miastem Ełk, bo determinacja mieszkańców zwyciężyła bardzo łatwo będzie wybić prezydentowi Ścigale ten pomysł z głowy, wystarczy, że mieszkańcy okolicznych miescowości skorzystają przez kilka godzin w ciągu dnia przez kilka dni z przysługującego im prawa do przechodzenia przez przejście dla pieszych np. na ulicy Narutowicza czy Mickiewicza... sami Tarnowianie znienawidziliby Ścigałę po kilku dniach horroru komunikacyjnego ale czy Wy się czemuś dziwicie, przecież wszystko w mieście od października 2006 jest najlepsze i bezbłędne ot taka sobie propaganda... a rozwiązywanie problemów? przecież w mieście jest super, jakie problemy tu widzimy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Uciekała :
Z właściwa sobie gracją sięga pan prezydent Ścigała po najłatwiejsze rozwiązania. Tarnów nie stanie się Krakowem, choćby przyłączył sobie tereny dwukrotnie większe. Aby uczynić zeń miasto "metropolitarne" (jak to wymyśliła sobie PO) to trzeba ciężko pracować, aby do miasta przyciągnąć wielki biznes. To wymaga wielkiej determinacji w pozyskiwaniu inwestycji i funduszy inwestycyjnych. Tymczasem najszybciej rośnie bezproduktywna machina komunalnych urzędasów. Od czasu powstania III RP liczba urzędników Urzędu Miejskiego zwiększyła się pięciokrotnie i wchłonęła trzy duże budynki, które można było sprzedać lub wynająć. Miasto jest w szarym ogonie gmin tego formatu w zdolności pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój. Nic bowiem nie motywuje prezydenta zarabiającego wysokie pieniądze, niezależnie od efektów jego pracy! Ścigała to szkodnik!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) olo :
pomysl dobry, tylko po pzrylaczeniu gminy tarnów niesty nie bedzie nic dla mieszkancow bo kasa pojdzie na ruiny nie tylko zamku......, ale i szkol i innych badziewi. prosze zobaczyc na szkoly w gminie tarnów czy infrastrukture miasto mzoe tylko pozazdroscic:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) obserwator :
dlatego mieszkańcy Gminy Tarnów stanowczo zaprotestują przeciwko tym aspiracjom, bo ewidentnie na tym tracą...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Weredyk :
Bulwersujacy i symptomatyczny jest równiez fakt wystosowania pisma wzywajacego do przesłania informacji w zakreslonym zakresie, ktore jest jednoczesnie odpowiedzia na wspolne stanowisko Wójtów i Burmistrza przez jednego z Dyrektorow Wydziału UMT zamiast Prezydenta Ryszarda Ścigały. Faux pas, zeby nie powiedziec brak szacunku. Z dnia na dzien wyłania sie prawdziwe oblicze naszego Prezydenta. Do refleksji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) KASIA :
Weredyk to to chyba rzecznik Kozioła jesteś.... zamiast sie pocić na forum odpisz pismo do miasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Michael :
Chwila, chwila...Ścigała obejmując stanowisko zawsze zaznaczał, że zależy mu na strategicznym planowaniu przyszłości tego miasta. Łatwo chwalić drobne dokonania, jednak wielkie sprawy wymagają rozważenia za i przeciw, umówmy się! A temu zaangażowanemu w rozszyfrowywanie sygnatur człowiekowi tak z pasją analizującemu czyjeś intencje proponuje zmianę zawodu..hm wróżka? Co do błyskotliwych komentarzy Pana redaktora gratuluje wszechwiedzy. Jednym słowem wielkie halo o nic.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) LOOKFOR :
Tak to jest, Panie Prezydencie, jak się zatrudnia personel z PO-parciem: ani manier, ani dyplomacji, ani klasy, ani wiedzy ... Traci Pan image, zyskuje miano aroganta. Szkoda mi mojego miasta. Współczuję pracownikom Urzędu Miasta zażenowanych sposobem bycia kolegi dyrektora od strategii. No cóż, jaki specjalista - taka strategia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) chłop :
Ja już dawno temu pisałem, o tym, że tu chodzi o przejęcie budżetów sąsiednich gmin, a nie o tereny pod inwestycję. A co z tym się wiąże, każdy dobrze wie. Rysiu wracaj do Łodzi, a Grad do Lublina. Łódź Ciebie potrzebuje!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2008) Weredyk :
Bynajmniej P. Kasiu. jestem zwyklym obywatelem miasta Tarnowa. Niemniej jednak wyrazam swoje stanowisko bowiem w mojej ocenie podejmowane działania przez JE Ryszarda Scigale jak rowniez ich forma i tresc podwazaja prestiz miasta i powoduja konflikt z okolicznymi gminami. Gdzie tu klasa i umiejetnosci menadzera, tak wychwalane pernamentnie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) do LOOKFOR'a :
Wszystko pieknie, gdyby nie to ze oblicze aroganta o ktorym mowisz, nie jest metka przypieta prezydentowi za dzialania urzednikow, ale za dzialania jego samego. Sam sobie zasluzyl na taka opinie, to teraz niech cierpi...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) bez jadu :
Scigała to pierwszy prezydent z jajami, który patrzy 10, 15, 20 lat do przodu co zrobić by miasto sie rozwijało a nie jak Rojek by dotrwać do końca kadencji; a nawiasem mówic strateg miasta ma być skuteczny a nie ciepła dupa; wiec sie nie przejmowac tylko do przodu a psy i tak będą szczekać !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) do weredyka :
he, obywatel Tarnowa...w którym pokoleniu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) GRYF :
Rajski niech siedzi cicho , bo to jest jedyny jego ratunek przed katastrofą,im mniejsza gmina tym lepiej dla niego bo mniejsze problemy,i pozbedzie sie dodatkowych klopotow.A kasa ta sama!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) Weredyk :
Bez jadu - zapraszam na strone www.jozefrojek.pl - do dzialu Prezydentura. Ponad 100 mln inwestycji, dzis te inwestycje warte bylyby kilkukrotnie wiecej. Tak dla przykładu koszt przebicia Słowackiego - Słoneczna - kolo 12 mln zł, dzis koszt przebicia Polnoc - Poludnie kształtuje sie na poziomie o ile mnie pamiec nie myli grubo ponad 100 mln zł. Bez jadu - zauwaz - ze Prezydent Ryszard Scigala nie dziala aktualnie w drapieznym biznesie, tylko w ramach organu jednostki samorzadu terytorialnego, to mimo wszystko roznica.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) kolo :
przepraszam ale nie jesteś zwykłym obywatelem miasta tarnowa tylko tubą propagandową człowieka, który mówi o sobie, że jest posłem JR. To zasadnicza różnica. Nie sądze abyś mógł być obiektywny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) EWR :
Tak placzecie ludzie ze w Tarnowie jest Chyba kazda inicjatywa ktora moze pomoc w inwestycjach w miescie, moze podniesc standard zycia spolecznego, rozszezenie spoleczno-kulturowej oferty jest godna przytakniecia. Aha i jeszcze do Uciekala: to ze jest tylu pracownikow w UMT, ze dzieje sie to od III RP, ze prezydent tyle zarabia, ze golebie sraja, mamy dzikicha, bo nie ma pieniedzy na to na tamto. ure ozonowa, huragany w Nowym Orleanie to jest wina Scigaly :) hahah - BRAWO !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) zniesmaczonyII :
do weredyka: powiedz mi ile dostajesz od posla JR za siedzenie i pisanie na tym portalu? wzialbys sie chlopie za normalna prace. chyba ze zarabiasz wiecej niz 4tys na reke to daj znac chetnie poopluwam sobie innych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) chłop :
Ja mogę to powiedzieć nieskromnie o swoich postach, że wszystko o czym pisałem to się sprawdziło. A teraz dodam więcej od siebie. Uważam, że poszerzenie miasta Tarnowa, opłaci się terenom w okół centrum Tarnowa, ale w całej aglomeracji, uwaga, ubędzie pieniędzy(m.in. z dopłat, które samorządy uzyskują). Jedynym ratunkiem dla regionu tarnowskiego, biorąc pod uwagę ambitność niektórych polityków, z Rysiem i spółką na czele widzę w utworzeniu i uformowaniu nowego województwa tarnowsko-sądeckiego z 1,5 mln populacją, co przy 1 mln woj. Opolskim jest wynikiem bardzo dobrym. Woj. to składało by się z powiatów ziemskich i grodzkich z woj . małopolskie: tarnowski, dąbrowski, brzeski, gorlicki, sadecki, limanowski, oraz podkarpackiego: mielecki, dębicki, jasieński, krośnieński. Razem można policzyć 1,51 mln mieszkańców. Dlaczego miało by się udać. Otóż jak zawsze trzeba wykorzystać nastroje przeciwników i przyjaciół. Uważam, że podkarpackie powiaty chętnie odłączyły by się od Rzeszowa, natomiast dla Tarnowa i Sącza oczywiste jest, iż lepiej być przy kranie nawet kiedy mało kropel z niego spada, niż poza kranem, nawet jeżeli jest dość obfity. Jeżeli chodzi o Kraków, to dla Krakowa by się to opłaciło. Ale dlaczego? Otóż wschodnia część woj. śląskiego, czyli Żywiec, Bielsko, Częstochowa, Dąbrowa, Będzin itp. to małopolska. regiony te uważają się okradane przez śląsk i dążą do przyłączenia bądź do świętokrzyskiego, bądź do do małopolskiego. Lub też do samej zmiany nazwy woj. z śląskiego do śląsko-małopolskiego. Można o tym przeczytać chociażby na ich forach. Pojawia się zatem pytanie czy zgodzono by się na taką reformę w Polsce? I tu zaskoczenie, oczywiście, że tak! Dlaczego? Otóż pomijając, iż lobby na rzecz takiego rozwiązania było by liczne, bo można by jeszcze wykorzystać takie regiony jak słupski czy radomski, to ostatnio pojawiła się groźba, iż niektóre regiony zostaną odcięte od funduszy unijnych, gdyż za niedługo mogą przekroczyć pewien poziom pkb. Mowa głównie o pomorskim, mazowiecki, małopolskim i śląskim. Ponad to pojawia się sytuacja, w której regiony jedne z najbiedniejszy w Polsce, czyli wschodnia małopolska, część mazowsza, była by odcięta od dopłat. Pojawiały się już pomysły m.in. wyłączenia Warszawy z województwa mazowieckiego. Co tylko świadczy, o tym, iż coś w najbliższym czasie z reformą administracyjną politycy będą chcieli uczynić. Tzn jakieś małe korekty i trzeba to wykorzystać. http://www.zachodniamalopo lska.republika.pl/slask-malopo lska.gif

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) chłop :
W linku powyższym zrobiły się dwa odstępy po "zachodniomalopo" i po "slask-malopo"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2008) XXXL :
Ha wojtowie protestują bo sie im pod stolkami pali nie patrzac na dobro tego terenu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2008) XXXL :
Ha wojtowie protestują bo sie im pod stolkami pali nie patrzac na dobro tego terenu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2008) toomas :
Do rozwoju najbardziej potrzebna nam jest autostrada. Dogodny i szybki dojazd o podstawa. A co do włączenia Gminy..i tak to się stanie o raczej jest to nie uniknione. Wszystko zależy na jakich warunkach się to odbędzie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2008) chłop :
No dobra przekonaliście mnie. W imię dobra regionu wszystkie samorządy przyłączają się do najstarszego miasta w regionu i zarazem prastarego grodu Wiślańskiego wraz z Tarnowem, do Wojnicza. Prezydentem nowego miasta jest pan burmistrz Wojnicza, bardzo zacny i mądry człowiek. Nową siedzibę budujemy nie na kapłanówce ale na zachód od Wojnicza. I nie widzę żadnego problemu. Przypuszczam, że wy również. Tarnowowi się to opłaci, wszystkim się to opłaci. Zgadza się?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2008) terefere :
ależ ten Ścigała ma doradców. Gafa za gafą ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-09-2008) aa :
aaaaa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-09-2008) miastowy :
miasto pod rządy gminy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-09-2008) Ricardo :
do chłop: Fajny pomysł z tym województwem, nie jest on taki głupi, a co więcej realny i przez wiele osób poruszany, widziałem mapkę z proponowanym województwem wshodniomałopolskim na skyscrapper.com łatwiejszym rozwiązaniem może być przyłączenie siedo podkarpackiego i uzyskanie statusu siedziby sejmiku wojewódzkiego

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-09-2008) mops :
Cóż nie pierwszy raz Prezydent Ścigała pokazuje, że nie umie współpracować. nawet może i dobre pomysły "położy" przez miłośc do własnego "Ja". Jest to duża szkoda dla Tarnowa. To chyba najgorsza kadencja ze wszystkich dotychaczasowych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-09-2008) stary :
"chłop" ma znakomity pomysł tylko jak go zrealizować

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-09-2008) Czesio :
Do "chłopa" pomysł ciekawy tylko już widzę "wojnę" pomiędzy Tarnowem i Sączem gdzie byłaby stolica ;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-09-2008) Czesio :
Odnośnie przyłączania gmin to nikt nie chce powiedzieć konkretnie co zyskają mieszkańcy gmin, bo co stracą to Oni wiedzą. Kto zapłaci np. za wymianę dokumentów i dowodów rejestracyjnych, tablic ? Co z firmami kto zapłaci za zmiany pieczątek i za stracony czas potrzebny na załatwienie tych spraw? Zyskają inwestycje? Przykładowo w Zawadzie jeśli inwestycje to tylko deweloperka. Postawią spore osiedle i skończy się spokój a tak powstaną domki jednorodzinne i będzie nadal cisza. No dobra stanieją taksówki bo zlikwidują strefę ( może) i będą bez problemu dowozić pizzę. Mała pociecha .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-09-2008) chłop :
Pomysł trzeba zrealizować oddolnie. Utworzyć stronę np. www.wojewodztwo-galicyjskie.co stam.pl . Stolica musiała by być w większym mieście, a sejmik w mniejszym. Podział jest standardowy. Czyli stolica Tarnów, sejmik Nowy Sącz. Region byłby dość ciekawy. Sącz w przyszłości mógłby stać się centrum biznesowym województwa, prywatna najlepsza uczelnia, miasteczko multimedialne, stąd przypuszczam, że Sączanom, nie przeszkadzało by to, że byliby "drudzy". Tarnów byłby bardziej ośrodkiem państwowym. Państwowa uczelnia, urząd wojewódzki, ZUS;) Potem do tej inicjatywy musieli by przyłączyć się politycy, parlamentarzyści z Sądecczyzny oraz ziemi Tarnowskiej i terenów takich jak wschodnie podkarpacie. Realizacja pomysłu była by o tyle ułatwiona, że pociągnęła by nas "lokomotywa" Nowego Sącza, a oni już wiedza jak się dobrze wylobbować.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) Czesio :
Fakt faktem z Sączem trzeba współpracować w jedności siła. Adres strony za długi jak dla mnie. Wystarczyłoby coś w rodzaju "www.wojgalicyjskie.com " albo ".eu".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) Hurricane :
a o Krakowie żeście chyba zapomnieli, sądzicie, że Kraków pozwoli na odłączenie połowy swojej macierzy? pomysł jest bardzo dobry, ale niestety niewykonalny, Kraków wielokrotnie nam pokazywał, gdzie nasze miejsce...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) chłop :
Właśnie w tym tkwi sedno, żeby Częstochowe, Żywiec, i Bielsko przyłączyć do małopolski tak jak te regiony tego chcą. Na forach częstochowskich już od dobrych paru lat piszą, że nie chcą być w śląskiem. Częstochowa jest bardzo zaniedbana po reformie, mają pkb niższe w woj. jedynie od Bytomia. I tutaj taki myk. Żeby ktoś umiał wytłumaczyć Krakowowi, że bogata zachodnia małopolska i biedna wschodnia nie mogą być razem w jednym woj. ze względu na przyszłe dotacje z UE, które przez bogatą zachodnią część województwa możemy stracić. Kraków teoretycznie by na tym dużo zyskał, bo Częstochowa to duże miasto, Bielsko jest też dużo od nas większe. Bałbym się raczej o hanysów. Mówi się, że to ich lobby jest najsilniejsze w kraju.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) chłop :
pomyłka, miało być, że mają pkb jedynie wyższe od Bytomia;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) chłop 1 :
Tym razem popieram incjatywę obecnego prezydenta, co to jest że w obrębie miasta powstały gminy które go oplataja i nie pozwalają się rozwijać. Normalną sytuacją jest to ze miasto pochłania gminy i zwiększa swój potencjał gospodarczy i rozwojowy. Zlikwidować gminę Tarnów i przyłączyć okoliczne wsie do miasta - to jedyne wyjście na to by Tarnów liczył się wśród większych miast i mógł się rozwijać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) Wioskomen :
Jak zmiana dowodów osobistych i innych "papierów" będzie za darmo to niech sobie wcielają do miasta. Taki Tarnowiec np. już od dawna nie różni się niczym od np. Krzyża...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-09-2008) her :
Pomysł nie jest najgorszy z tym nowym województwem. To jakiś zawsze kompromis w Tarnowie stolica w Nowym Saczu sejmik-każdy coś zyskuje. No i pieniądze z unii większe ze względu na średnią.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2008) Chlop malorolny :
Scigala kiepsko zarzadza miastem ale jeszcze mu malo....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2008) Miś Luu :
Czemu wszyscy przyczepili się do tego "wymazania tarnowa z periodykow". Przeciez wojt prezentuje na materialach terytorium, ktorym zarzadza. Nie ma jeszcze wladzy nad miastem :) To tak jakby pokazac na tych folderach jeszcze np Skrzyszów. Skąd obcy ludzie beda wiedziec gdzie sie konczy a gdzie zaczyna wlasciwa gmina?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2008) Ricardo :
jest już nawet blog jakiś na ten temat, widzę tam 2 koncepcje reaktywowania naszego województwa. www.wojewodzrw otarnow.blox.pl

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2008) Ricardo :
*www.wojewodztwotarnow.blox.pl oczywiście bez spacji

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-10-2008) chłop :
http://www.woj-galicyjskie.za. pl/mapa.JPG mapa:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2008) Ricardo :
Fajna Mapka, teraz pasowałoby popracować nad stroną aha i proponuję zmienić podpis z "wirtualne województwo" na "proponowane województwo" ;-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2008) Ricardo :
zastanawiałem się jeszcze dziś nad koncepcją rzeszowską, w sumie wariant najbezpieczniejszy dla budżetu państwa a przy odpowiednim zmodyfikowaniu kilku innych województw moglibyśmy zyskać poparcie także Częstochowy, Radomia i Elbląga, ponadto mielibyśmy argument w wypowiedzi pana prof. Kuleszy że gdyby inaczej poprowadzić granice województwa więcej miast by na tym skorzystało i tak, w Radomiu byłby sejmik woj. Świętokrzyskiego, Częstochowa do Opolskiego i siedziba wojewody, Elbląg zostaje tam gdzie jest i dostaje siedzibe sejmiku, i Tarnó do Podkarpackiego z siedzibą sejmiku

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2008) chłop :
Masz rację Ricardo. Rzeszów to opcja najbardziej realna. Czestochowa wolała by do Świętokrzyskiego albo małopolskiego. Oni trochę się nie lubią z ślązakami. Była też opcja wyodrębnienia Warszawy z woj. Mazowieckiego. Wtedy Płock i Radom mogłyby się podzielić funkcjami.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-12-2008) chłop :
A tutaj koncepcja z województwem podkarpackim: *http://woj-g alicyjskie.za.pl/wsch-malopols kie.jpg

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl