Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Tarnów vs gminy. Konfliktu "korespondencyjnego" c.d.    -   02/10/2008
Eskalacja nieufności
Narasta konflikt między Gminą Miasta Tarnów a 5 graniczącymi z miastem gminami, który wybuchnął na tle podejrzeń włodarzy gmin o niejasne wobec ich jednostek samorządowych intencje Prezydenta Ścigały. Przypomnijmy, początkiem sierpnia w listownej prośbie Prezydent zwrócił się o udostępnienie danych statystycznych dotyczących wielu sołectw, powołując się na opracowywany raport dot. potencjału Subregionu Tarnowskiego. Proceduralna sygnatura listu rozszyfrowana została przez gminy jako „tworzenie i znoszenie gmin”. Oburzyło to wójtów, którzy stanowczo i solidarnie odmówili Prezydentowi przekazania danych, twierdząc, że badaniem potencjału Subregionu powinien zająć się Starosta. Na ten list Prezydent oficjalnie nie zareagował. O udostępnienie danych, tym razem w trybie informacji publicznej, wystąpił jednak dyrektor Wydziału Strategii UMT. I tym razem magistrat spotkał się z odmową. Burmistrz i czterej wójtowie nie dostrzegli w prośbie miejskich urzędników "powodów szczególnie istotnych dla interesu publicznego", co uzasadniałoby ich zdaniem przekazanie danych w żądanym przez magistrat trybie.

Ogloszenie

O sierpniowej korespondencji między Miastem a gminami pisaliśmy TUTAJ.
W liście z 18 sierpnia br. burmistrz Żabna a także wójtowie gmin wiejskich: Tarnów, Wierzchosławice, Skrzyszów i Lisia Góra zażądali anulowania prezydenckiego pisma, co miało ich zdaniem uwiarygodnić magistrackie intencje kontynuowania dobrej współpracy z sąsiednimi gminami.
Początkiem września każdy z sygnatariuszy listu otrzymał pismo (datowane na 27 sierpnia) z Wydziału Strategii Urzędu Miasta Tarnowa o następującej treści:

Szanowny Panie

W nawiązaniu do Panów pisma z dnia 18 sierpnia 2008 r. kierowanego do Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach udostępnienia danych dotyczących potencjału Subregionu Tarnowskiego informuję, co następuje:
1. Pragnę serdecznie podziękować sygnatariuszom pisma za sugestię związaną z badaniem potencjału Subregionu Tarnowskiego i wskazać, że Miasto Tarnów ma jednak takie same możliwości prawno-organizacyjne do dokonania tej czynności, jak i Powiat Tarnowski lub inne jednostki samorządu terytorialnego. W tej sytuacji jedynie od aktywności poszczególnych jednostek zależy możliwość skorzystania z tych uprawnień.
2. Jednocześnie chcę Panów poinformować, że na Wydział, którym kieruję został nałożony obowiązek zebrania tych danych, które są danymi publicznymi. W celu wywiązania się z powyższego zostało przygotowane pismo Prezydenta Miasta Tarnowa, które Panowie otrzymali.
3. Skierowany przez Prezydenta Miasta Tarnowa wniosek dotyczący udostępnienia danych publicznych spełniał wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Organ administracji publicznej jest obowiązany do udostępnienia danych w terminie określonym w ustawie lub odmowy udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej.
4. Z pewnością nie było naszą intencją pogorszenie współpracy pomiędzy Miastem Tarnowem a gminami sąsiednimi. Głęboko ufam, że przekazanie danych publicznych (tj. wykonanie czynności administracyjnej określonej przepisami obowiązującego prawa) nie wpłynie na ochłodzenie stosunków pomiędzy samorządem Miasta Tarnowa a gminami reprezentowanymi przez Pana Burmistrza i Panów Wójtów.

Reasumując, działając zgodnie z art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie danych, o których mowa w załączniku do niniejszego pisma.
Pragnę jednocześnie podziękować tym gminom, które dotychczas przekazały dane publiczne.

Z poważaniem, z upoważnienia prezydenta Grzegorz Gotfryd, Dyrektor Wydziału Strategii
Pismo otrzymał też starosta.

Adresaci pisma dyr. Gotfryda zareagowali 17 września pismem skierowanym do Prezydenta Ścigały, w którym napisali :

Szanowny Panie Prezydencie

Odpowiadając na wystąpienie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta – Dyrektora Wydziału Strategii pana Grzegorza Gotfryda, datowane na dzień 27 sierpnia 2008 roku, a które wpłynęło do urzędów gmin w dniu 3 września bieżącego roku, w sprawie udostępnienia danych publicznych dotyczących potencjału Subregionu Tarnowskiego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informujemy co następuje:
Stosownie do treści przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz 1198 z późn. Zm.), uwzględniając zakres i wymóg specyficznego agregowania danych, o których udostępnienie wystąpiono, informujemy o braku możliwości udostępnienia takich informacji, gdyż urzędy gmin nie dysponują zbiorami informacji sporządzanymi w żądanych układach podmiotowych i przedmiotowych. Dane, o które występuje Pan Prezydent, mają – w rozumieniu przepisów wymienionej ustawy – charakter informacji publicznej przetworzonej, wymagają bowiem opracowania i przekształcenia zgodnie z treścią wystąpienia. Udostępnienie takiej informacji może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Prosimy zatem o przedstawienie powodów, dla których spełnienie żądania wyrażonego w cytowanym na wstępie piśmie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Pismo zostało podpisane przez burmistrza Żabna Stanisława Kusiora i 4 wójtów: Lisiej Góry - Stanisława Wolaka, Skrzyszowa - Józefa Gądka, gm.Tarnów - Grzegorza Kozioła i Wierzchosławic - Wiesława Rajskiego. Kopię pisma otrzymał także Starosta.

Prezydenta Ryszarda Ścigałę i jego urzędników zapytaliśmy, czy zgadzają się z wykładnią zastosowaną przez wójtów w powyższym piśmie, nadal odmawiających podania interesujących Miasto danych, w trybie, w którym występował Prezydent i Dyr. Gotfryd ?
Z Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Tarnowa, Agnieszki Borzęckiej otrzymaliśmy następującą odpowiedź :
Większość sygnatariuszy listu doskonale rozumie, że intencją miasta jest skuteczne pokazanie potencjału regionu, co może przynieść korzyści zarówno Tarnowowi, jak i samorządom, na których czele stoją. Jestem przekonany, że taka współpraca będzie rozszerzana. Zwróciliśmy się do gmin o podstawowe dane statystyczne. Wystąpiliśmy bezpośrednio do samorządów, co jest chyba najlepszym dowodem, że nie podejmujemy i podejmiemy żadnych, dotyczących ich bezpośrednio działań, bez ich udziału i pełnej wiedzy. Z nie do końca zrozumiałych powodów, wyszukiwane są ciągle nowe przeszkody uniemożliwiające rzekomo przekazanie informacji o charakterze publicznym. Tarnów chce życzliwej współpracy – jeżeli więc zajdzie konieczność, miasto jeszcze raz wyjaśni sąsiednim samorządom swoje intencje.

Poproszeni jednak o komentarz do ciągu dalszego historii, o której pisaliśmy we wrześniu, samorządowcy z podtarnowskich gmin podkreślają, że poza toczoną korespondencją, żadnych bezpośrednich kontaktów z gminą Miasta Tarnowa, zarówno w podnoszonych listami pismach, jak i w ogóle dyskutowanej w mediach sprawie potencjalnego powiększenia obszaru miasta Tarnowa, nie ma. Samorządowcy deklarują, że chętnie porozmawialiby z Panem Prezydentem na te tematy, gdyby ten zwrócił się z taką propozycją, chętnie poznaliby jego stanowisko i rodzące się w magistracie pomysły, mające ponoć służyć np. wspólnemu poszukiwaniu inwestorów. Niestety do takiej rozmowy nadal nie dochodzi. Zamiast tego włodarze okolicznych gmin otrzymują z magistratu tarnowskiego listy, których intencji nadal nie rozumieją. Swoją podejrzliwość uważają zatem za uzasadnioną.
Świetną okazją do wyjaśniającego wszelkie wątpliwości spotkania wydawała się ubiegłotygodniowa wizyta w Skrzyszowie marszałka Nawary i samorządowców z całego regionu, w tym Prezydenta Ścigały i szefów podtarnowskich gmin. Marszałek, zapewne zainspirowany przez którąś z zainteresowanych stron, subtelnie nawiązał do nieporozumień, które narastają wokół tego "korespondencyjnego pata", zachęcając wszystkie strony do przezwyciężenia ewentualnych uprzedzeń. Marek Nawara proponował zawiązanie stowarzyszenia gmin, w ramach którego mogłaby się odbywać współpraca w znacznym stopniu wspierająca wysiłki służące rozwojowi tzw. aglomeracji tarnowskiej, będąca także płaszczyzną do dyskusji o najlepszych przyszłych rozwiązaniach administracyjnych dla całego tego obszaru i jego mieszkańców. Zabierający głos w imieniu podtarnowskich samorządów burmistrz Żabna, zadeklarował w imieniu zainteresowanych gmin gotowość rozmów o utworzeniu stowarzyszenia "aglomeracyjnego" z udziałem Tarnowa i okolicznych gmin, ale kategorycznie odrzucił pomysły zmiany granic administracyjnych gmin.
Prezydent Ryszard Ścigała nie zabrał głosu w podnoszonej przez marszałka i burmistrza Kusiora kwestii.
Zapytaliśmy go zatem, czy pomysł powołania stowarzyszenia wszystkich okolicznych samorządów na rzecz aglomeracji jest dla p. Prezydenta interesujący i czy zamierza podjąć jakieś kroki w celu spotkania się z władzami zainteresowanych gmin i wstępnego, przygotowawczego przedyskutowania tego pomysłu?
Prezydent odpowiedział nam pisemnie, przez swoją rzeczniczkę, w sposób następujący :
Tarnów jest i pozostanie otwarty na każdą współpracę, niezależnie od jej formuły. Wspólne działania mogą przynieść bowiem korzyści zarówno mieszkańcom samego Tarnowa, jaki i okolicznych gmin. Taki cel przyświeca każdej inicjatywie podejmowanej przez samorząd miasta, tym bardziej że bardzo wielu mieszkańców podtarnowskich miejscowości to osoby ściśle związane z samym Tarnowem. Cenne i interesujące są więc wszystkie inicjatywy podejmowane dla obopólnych korzyści i wszystkie należy rozważyć.

Do sprawy będziemy jeszcze wracać.
PD
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 36)Dodaj komentarz
(02-10-2008) Radny Jakub Kwaśny :
Proces rozszerzania granic miasta jest nieunikniony; to się dzieje czy sami tego chcemy czy nie. Tak już jest a procesy urbanizacyjne dzieją się same... już teraz wjeżdżając do Tarnowa okoliczne sołectwa wyglądają jak przedmieścia. I tylko administracyjnie są tworami odrębnymi. Czy wójtowie tego chcą czy nie związki z Tarnowem są na tyle ogromne, że w zasadzie tworzą one integralną całość. Faktem jest ROZWÓJ! - rozwój Tarnowa, bez dużego ośrodka miejskiego okoliczne gminy po prostu nie mogłyby funkcjonować. A wielu chętnie z oferty miasta korzysta - nie koniecznie ponosząc koszty jego funkcjonowania. Dlatego wszelkie możliwe sposoby współpracy dla dobra regionu tarnowskiego należy wykorzystać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Tarnowianka :
Uważam, że należy poprzeć propozycje i starania prezydenta Tarnowa. Byłoby znakomicie, gdyby p. Sciagala został wybrany na nastepna kadencję. Już widać zmiany w mieście, a mógłby zrealizować wszystko to co planuje. Tarnow musi przesunąć się w granicach, to szansa na rozwój tego miasta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) tarnowianin :
Od dawna wiadomo, że funkcjonowanie gmin w dotychczasowych granicach jest anchronizmem. Miasto bez jakiegokolwiek uzasadnienia ponosi koszty zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin ościennych i dalszych. Po Tarnowie jeżdżą tysiące samochodów z rejestracjami poza miejskimi , ponieważ tysiące ludzi z tych gmin tu po prostu pracuje. Zajmują miejsca parkingowe, niszczą nawierzchnię, na koszt tarnowian. Dzieci podtarnowskie uczą się w utrzymywanych z budżetu Miasta szkołach różnych szczebli. Oferta kulturalna Tarnowa -także mająca żródło w budżecie MIasta- jest konsumowana w dużej mierze przez mieszkańców gmin pozatarnowskich. (ponad 60% widzów tarnowskiego teatru jest spoza Tarnowa, ale tylko Tarnów finansuje Teatr; kina tak samo), nie wspomnę o szkołach muzycznych, plastycznych itp. , nie wspomnę o ofercie sportowej (n.p. kibice żużla to w większości nietarnowianie) , pacjenci specjalistycznej służby zdrowia, nawet uczestnicy większych imprez religijnych to nie tylko tarnowianie. Zobaczcie w piątek , sobotę wieczorem kto przyjeżdża do dyskotek, klubów nocnych, hałasuje, wydziera się na ulicach, śmieci, robi zadymy. To w dużej mierze towarzystwo z samochodów z rejestracjami KTA i tym podobnymi. Tego rodzaju sprawy i problemy zostają jednak na głowie samorządu miejskiego. Opór wójtów jest zrozumiały. Poszerzenie granic miasta oznacza dla nich konieczność szukania sobie roboty. A jeśli jest się wójtem 18 lat jak wójt Gądek ze Skrzyszowa, to trudno bez nerwów myśleć o utracie stołka. Tarnów po utracie statusu stolicy województwa nie jest i nie będzie miasteczkiem powiatowym na miarę Dąbrowy Tarnowskiej, bo nie ta skala. Na marginesie cała ta reforma AWS-owska z województwami niczego nie przyniosła. Miały -przypominam- powstawać mocne regiony, tylko gdzie one są. Tak samo mądra była reforma szkolna z utworzeniem gimnazjów. Same problemy, korzyści żadne. Ale Polacy muszą pozorować zmiany zamiast uczyć się od mądrzejszych. Zobaczcie w Tarnowie. Niedoszły Dom Partii a potem siedziba wojewody (ostatniego) stoi sobie na Placu Czerwonym w większości sensownie niewykorzystana, a tarnowski Urząd Miasta rozproszony jest w kilku budynkach, więc tarnowianie latają po mieście. Kolejne rządy popierają samorząd, ale retorycznie. Faktycznie zrzuciły wszystkie zadania na samorząd, ale bez przekazania na ich realizację kasy w wystarczającym stopniu. Bo pieniądze to faktyczna władza. Kto ma kasę , ten ma władzę. Lepiej połączyć siły samorządowe na aglomerację tarnowską, niż trzymać się zasady, że każdy wójt sobie rzepkę skrobie, bo tak jest dla wójta lepiej. Lepiej by było lepiej dla ludzi :-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Tarnowianin :
Odezwało się "zaplecze" Prezydenta ,pytanie czy wiedzą kto ma za to zapłacić ,bo nie UM Tarnowa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) tarnowianin :
Ale co "kto ma za to zapłacić", jaśniej proszę? Bo teraz wiadomo, że płacą tarnowianie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Do Tarnowianin 1 :
Zapytaj o to wszystko Cara Aleksandra ,to jego dzieło i za to dzieło dostał 1 miejsce na liście . Teraz jest nadal przy "sterach" tylko jakoś my nic z tego nie mamo -On tak. Skoro fakt że mieszkańcy sąsiednich gmin bywają w tak zacnym Tarnowie to trzeba przyłączyć Dąbrowę Tarnowską ,Brzesko, Dębice itd, opamiętaj się bo tak demagogiczne bzdety tylko może wygłaszać Donek ccudak razem z PO zostałością PO AWS

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) tez tarnowianin :
Ludzie ! A nie widzicie, że Ścigała zabiera się za sprawę od d.... strony !!!! traktuje wójtów jak motłoch, z ktorym nie warto gadac i w ten sposób do niczego nie doprowadzi a w dodatku jeszcze utrudni swojemu nastepcy zadanie, ktore faktycznie przy wiekszym otwarciu i mniejszej bufonadzie dałoby sie rozpoczać już teraz. Takie zachowania Rysia zatrzymują rozwój Tarnowa w tym zakresie na całe lata, choć tym rozwojem wyciera sobie buzię na kazdym kroku. Czy on kiedykolwiek przyzna ,ze się otacza niedorajdami doradcami i popełnia błędy ??? miedzy tym co byc powinno jest w przypadku rysia istotna roznica

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) NIE :
KTAlończykom mówimy stanowcze NIE!!! jak Tarnów wam nie pasuje to siedzcie sobie w waszych zadupiach i nie zagracajcie poldkami i malczakami naszych parkingów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) czytelniczka :
posłuchajcie dokładnie, co mówi prezydent Ścigała: http://www.rdn.pl/info_tarnow/ index.php?rdn=rdn_int200809193 4 Argumentacja ze strony władz miasta jest prosta - skoro bogaci tarnowianie uciekają z Tarnowa, to trzeba ich złapać, nawet jeśli uciekli daleko. A nie lepiej zastanowić się dlaczego uciekają? Ale to pewnie przerasta miejskich urzędników...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Radny Jakub Kwaśny :
A kto powiedział, że uciekają?! Błędne założenie TARNOWIANIE przenoszą się na PRZEDMIEŚCIA nie dlatego, że od TARNOWA uciekają, ale dlatego, że się BUDUJĄ! a znajdzcie mi Państwo działke w Tarnowie w rozsądnej cenie?! Sam chętnie bym się wybudował na PRZEDMIEŚCIACH Tarnowa, ale pozostane nadal TARNOWIANINEM bo tu się urodziłem, to miasto kocham i czuje się zań ODPOWIEDZIALNY. Więc nie byłaby to ucieczka a NORMALNY proces bogacenia się społeczeństwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Weredyk :
Jakubie czy Urząd Miasta jest w posiadaniu dokumentów - planów, w któych zawiera się analiza SWOT co do zamierzonego projektu "anschlussu" OberPrezydenta Richarda von Ścigały?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Hurricane :
Panie Radny Kwaśny, ile razy i gdzie jeszcze mam obalać pańskie teorie, że granice administracyjne nie są zależne od stricte procesów urbanizacyjnych i odwrotnie... Dla mnie sprawa już jest żenująca i tyle. Zamiast powiedzieć do wójtów: Panowie siądźmy, porozmawiajmy to JE RŚ bawi się w podchody jak podrosły harcerz z chorągwią Tarnowa. Ja oczekuję od Prezydenta, by zajął się sprawami Tarnowa, bo przykro jest patrzeć jak okoliczne gminy dbają o to by mieszkancom było wygodnie, a Tarnów ma z tym kłopoty w niektórych dzielnicach. Poza tym sytuacja, gdy państwo, w tym wypadku samorząd goni za obywatelem to jest to zapewne znane Tobie Jakubie pojęcie pod tytułem socjalizm. Demokracja to zaś wybór, którego mieszkańcy dokonują także w kwestii miejsca zamieszkania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) prv :
sprawę równie dobrze, jak w jednym z pierwszych komentarzy można postawić następująco - to dzięki przyjezdnym spoza Tarnowa miasto się rozwija, ludzie robią zakupy, nauczyciele mają pracę itp

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2008) Do Hurricane :
Lepiej nie można tego wyrazić ,masz rację . Poza tym Radny Kwaśny dziwnie nie słyszy sygnałów o tym dlaczego ludzie wolą być z daleka od UM Tarnowa - oczywiście uczciwi. Bo mający układy całkiem dogrze ciąbną z kasy Miasta -Ci będą chwalić sobie ten układ . Panie Radny nie wszyscy żyją tylko w internecie , są i tacy co żyją w realu ,a tu Pan jakoś jest mało efektywny

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) M.Wietrzyk :
Pomieszanie z poplątaniem. Dla zwykłego Polaka-szaraka lepiej jest jak administracja jest mniejsza i z tego punktu widzenia połączenie gmin jest korzystne. Niestety dla Tarnowa, gminy sąsiednie radzą sobie całkiem przyzwoicie w zarządzaniu i mogą mieć uzasadnione obawy, że po przyłączeniu jednak na tym stracą. Nikt nie będzie się liczył z głosem przewodniczacego rady osiedla w gminie mającej ponad 120 tys. ludzi tak, jak liczy się z głosem sołtysa w gminie która ma około 20 tys. mieszkańców. Co do argumentów o tym, że mieszkańcy okolicznych miejscowości korzystaja z naszych instytucji. W normalnie funkcjonującej gospodarce, każdy "biznesmen" cieszy się, że ludzie chcą korzystać z jego usług. Ponieważ jednak żyjemy w nienormalnym państwie to co jest zaletą gdzie indziej u nas jest problemem. Proszę urealnić (nie powiem jak bo jest to oczywiste) ceny i nie będzie problemu, że do kogoś dopłacamy. No i na koniec drogi. Nie wiem, bo nie mierzyłem tego, ale coś mi mówi, że Tarnowianie równie mocno jak mieszkańcy gmin ościennych (jak nie bardziej )rozjeżdżają drogi tychże gmin i nikt nie domaga się pokrycia z tego tytułu kosztów napraw i remontów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) pojawin :etc.@com.pl 
Fundamentalne pytanie jest takie: w jakim Tarnowie chcemy mieszkać?Czy w mieście średniej wielkości,takim jak teraz,ale przyjaznym ludziom,z dobrze rozwiniętą infrastrukturą,w miarę przytulnym- czy w mieście-molochu, z rozbudowanymi przedmieściami,na które stale trzeba będzie łożyć pieniądze, i stale ich będzie brakowało.Po co nam miasto-gigant,w którym żyje się anonimowo,jak w mrowisku? Słyszałem o koncepcji rozbudowy dworca PKS,bo ten już" nie wystarcza".tymczasem dla dzisiejszego Tarnowa jest w sam raz. Pasażerów na nim tyle,co kot napłakał,autobusy pustawe- to po co rozbudowywać?Chyba, że miasto ma perspektywy zostania aglomeracją 300-tysięczną. Wtedy nie będzie już tym samym Tarnowem i pora stąd uciekać.Przecież wszędzie w średnich miastach żyje się wygodniej niż w molochach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) terefere :
Na tę bufonadę ścigałową już nie mogę na spokojnie patrzeć. Większy Tarnów jest nieuchronny, ale ten człowiek zapisze sie w historii jako hamulcowy tego procesu. I przez co ? Przez własne, personalne amibicyjki. Ścigałą kieruje już teraz nie interes miasta, ale konieczność wmówienia wszystkim, że to ON ma rację. Jak można w działalności publicznej tak nie liczyć się z opinią i wrażliwością innych. Popieram wójtów !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) Przemek :
Nie głosowałem na Ścigałę, ale teraz popieram jego działania. Jeżeli chce rozszerzyć granice miasta, to należy to robić tak jak robi, czyli na drodze oficjalnej. Przy herbatce z wójtami niczego nie załatwi. Osobną sprawą jest fakt, o którym mówi M. Wietrzyk (o urealnieniu cen) i w którym ma 100% racji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) pinokio :
Ludzie a za co będą zyli nasi kochani wójtowie.A te gromady urzędnikow. Teraz nikt ich nie kontroluje,klepia sobie fajne klocki , i tak ma zostac . WARA od naszych gospodarzy.HA!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) terefere :
Przemku, jedno drugiego nie wyklucza, a uprzednia rozmowa z wójtami ustawiłaby od razu lepszą atmosferę. Bez dobrej atmosfery nie będzie nie tylko rozszerzenia, ale nawet doraźnej współpracy strategicznej dot. inwestorów. Do czego teraz prowadzi ta na siłę forsowana "oficjalna droga" ? 5 wójtów zaczyna przecież na Ścigałę reagować alergią. Nie dostrzegasz żadnego problemu, nie dostrzegasz, że głupi upór Ścigały grzebie tę ideę przynajmniej do końca jego kadencji ??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) voitek :
Proponuję zaanektować Pleśną.Czemu nie?Autobus MPK już kursuje .Wybitni politycy regionu,co ja mówię makroregionu a nawet Polski uwili sobie gnizdka i mogli by stanąć na czele jakiegoś ruchu obywatelskiego.Z czasem moliby zmienić nazwę na Pleśnogrud z betonową wsią Tarnów ,a pan Scigała mógłby kandydowaś na sołtysa.nieżle kombinuję,prawda?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) chłop :
Miasto się rozrastają ale mądrze. A teraz zasymulujmy sobie jak będzie wyglądał Tarnów po włączeniu okolicznych Gmin. Jeżeli przyjmiemy sobie jednostkę T=73km2, czyli powierzchni Tarnowa. To sąsiednie gminy mają razem powierzchnię 5T. Tarnów nie chce przyłączenia wszystkich sołectw, przypuśćmy, że chce przyłączenia powierzchni 4/5 tych obszarów. 4T plus stary Tarnów czyli T daje obszar nowego miasta wielkości 5T. Co się dzieje dalej i jakie są efekty? Otóż wszystkie statystyki pogarszają się diametralnie, a to ma znaczenie dla inwestorów, którzy Tarnów mogą poznać jedynie ze statystyk. Otóż rośnie automatycznie bezrobocie, rośnie liczba ludzi bez wykształcenia wyższego, maleje liczba firm na jednego mieszkańca, maleją średnie zarobki. Tarnów staje się miastem na szarym końcu wszystkich statystyk. Czyli jest to informacja dla inwestora, że miasto jest źle zarządzane i lepiej je omijać. Chyba ktoś o tym w magistracie nie pomyślał. Mamy tutaj ewidentnie do czynienia z naszym kombinatorstwem. Zwyczajnie ludzie sobie wymyślili, żeby na siłę rozrosło się miasto w statystykach, bo większe miasto ma łatwiej. Ale gdyby to było takie proste, to dziś Warszawa miała by 2,5 mln mieszkańców, Kraków 1,4 mln itd. Kraków przykładowo ma dużo więcej obszarów podstrefy ekonomicznej pod miastem z największą Niepołomicką(MAN Coca-Cola), parkiem technologicznym w Zabierzowie. W Zielonkach jest m.in. Valeo. Dużo firm jest poza Krakowem i nikt z tego powodu nie płacze. Mój kolega ze studiów, który pochodził z Kielc powiedział mi(bo w Kielcach mają duże ciągotki do bycia metropolią), że przyjechał kiedyś minister i powiedział politykom w Kielcach, że Kielce nigdy nie będą tak duże jak Kraków, po czym politycy lokalni się oburzyli. I mówi mi dalej, że miał rację, bo z nikąd ludzi w mieście nie przybędzie. I to samo ja wam mogę powiedzieć, że w Tarnowie ludzi też z nikąd nie przybędzie. Tarnów się nie rozbuduje, nie powstaną ogromne osiedla itd. Jedynie można sztucznie zmienić granicę administracyjną, ale trzeba się liczyć z efektami. Z tym, że Tarnów będzie miastem, gdzie użytków rolnych będzie ponad 50%. Co to za miasto? Paradoks jakiś.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) Weredyk :
Gdyby prezydentem był Józef Rojek to Tarnów byłby już 400-tysięczną metropolią, a jego granice sięgały by od Wojnicza po Dębicę, oraz od Dąbrowy Tarnowskiej po Zakliczyn. No ale nie chcieliście to macie problem. TYLKO JÓZEF!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) Mateusz Czosnyka :
Czytajac Wasze powyzsze wypowiedzi musze przyznac, ze prawie wiekszosc zasluguje na pochwałę - w mniejszym lub wiekszym stopniu. Dlaczego? Otóż, Tarnów jako gmina na prawach powiatu, stolica subregionu i miasto pretendujące do silnej elity województwa, ma święte prawo do dalszego rozwoju. Pytanie czy ma być on kosztem ościennych sąsiadów, tudzież gmin wiejskich otaczających Tarnów, poprzez je "wcielenie", czy też może poprzez szeroko pojętą współpracę z nimi, która mogła by powstać od powołania stowarzyszenia, które zaproponował Marszałek Nawara. Odpowiedzi nie są do końca jednoznaczne. Na pewno dla tarnowian korzystniejszym będzie owe poszerzenie granic. Dla obywateli zainteresowanych gmin juz nie koniecznie. Sam mieszkam w jednej z najlepszych gmin w małopolsce, a nawet kraju ( tak jest oceniana), tj. gminie Tarnów i jak wiekszość - nie narzekam. Z drugiej jednak strony, marzy mi się silny i piękny Tarnów ( w nim się wychowałem i promienuje w moim sercu miłość do niego, pododbnie jak u Kuby Kwaśnego). Tak naprawde w tak ważkiej kwestii jaką jest zmiana granic administracyjnych, powinno zostać rozpisane referendum ( a przynajmniej w gminach, które maja zostać ograniczone, bądź zniesione) i niech Ci właśnie mieszkańcy zadecydują czego chcą ! Taka decyzja powinna być wiążąca dla polityków. Chodź w rzeczywistości, Szanowni Internauci, nasze polskie prawo mówi jasno, że ostateczną decyzję podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...więc jeśli P. Ścigała ma rzetelną argumentacje, a wydaje się, że takową posiada, na pewno przekona Ministerstwo. Podobnie kończyły się spory w innych częściach naszego kraju, a tam własnie zwyciężało miasto, natomiast wcielone jednostki samorządowe ograniczały się do głodówek i protestów...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) Weredyk :
Komentarz powyższego "Weredyka" nie nalezy do mnie. Pozdrowienia dla podróbki:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) johny :
niby jestem na tak !!! ale z drugiej strony w tarnowie jest jeszcze masa nie wykorzystanych terenów które od lat stoja puste i jakos zaden inwestor sie nimi nie zainteresował .dla przykładu podam tereny wzdłuz aleii jana pawła 2 .odkąd mieszkam w tarnowie te tereny stoją puste a mieszkam już pare ładnych lat .z tego co zaobserwowałem służą jedynie miejscowemu żulostwu z osiedla na przeciwko do spokojnego obalenia jabola bądz piwa na łonie natury .tak więc rozszerżenie tak ale z głowa zagospodarujmy te tereny które juz są w granicach miasta bo chwały one swoim wyglądem to miastu nie przynoszą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2008) Hurricane :
Panie Mateuszu: niekoniecznie okoliczne gminy muszą stać na straconej pozycji, ostatnio miasto Ełk nie poszerzyło swych granic i nie wcieliło znacznej części Gminy Ełk, to właśnie determinacja mieszkańców zwyciężyła... Prezydent RŚ nawet pewnie nie wie czy chciałby, co chciałby, jak chciałby i ile chciałby zaoferować nowym terenom, na samym przyłączeniu owe miejscowości stracą gro środków, przede wszystkim na małe, osiedlowe i bez znaczenia dla miasta w skali makro inwestycji...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2008) chłop 1 :
zlikwidować okoliczne gminy. Niech miasto się rozwija

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2008) Oko_cyklopa :
Dajcie spokój, chłop dobrze pisze. Przecież nikt się nie zgodzi, żeby powiększyć miasto pięciokrotnie i to jeszcze o tereny typowo wiejskie. Miasto to miasto, a nie wieś. A to że gmina wiejska Tarnów dobrze wygląda i ma dużo inwestycji, to wynika z tego, że mają tam mądrzejszych rządzących, a nie z tego, że ludzie tam się wyprowadzają. Mamy głupich włodarzy, którzy do tego traktują nas jak głupi motłoch, który wszystko kupi. Panie Ścigała obiecał pan ściągać pieniądze z unii, obiecał pan dużą poprawę w jakości rządzenia miastem i gdzie to mamy? Bo jak dla mnie nic się nie zmieniło.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2008) bzyk :
Nie przesadzajmy. Granice miasta należy powiększyć o gminę Tarnów. Nie zmienia to jednak faktu że obecny prezydent robi bardzo mało aby coś sie w Tarnowie zmieniło. Rozmawiając z ludźmi, młodymi ludźmi są przerażeni perspektywą kolejnych kilku lat życia w naszym mieście. Włodarze miasta nie mają pomysłu na Tarnów. Jeżeli tak to odrazu powiedzmy sobie że staniemy sie sypialnią dla Krakowa. A obietnice wyborcze pana Ścigały mówiącego o sobie wielki manager z ZAT można sobie włożyć między bajki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2008) antycham :
Jesli komus nie pasuje niech poprostu nie przyjezdza do Tarnowa i nie zabiera nam pracy, charujac za 700zl ......ale co tam krus se loplace

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2008) chłop :
Jak nas macie zamiar obrażać to się w dupe pocałujcie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-10-2008) do bzyka :
Faktycznie niech Tarnów będzie trochę sypialnią Krakowa bo taka będzie tendencja, ale bardziej chciałbym rozwoju sfery usług, a niekoniecznie przemysłu zwłaszcza uciązliwego. Dziś usługi w nowoczesnym świecie to dominujące żródło wpływów do budżetu. Ja nie chcę ani hut, ani kopalni, ani więcej nawozów, ani marnych hut szkła, których szczytem możliwości są musztardówki. A przy poziomie wykształcenia jaki dają te nasze prywatne i zawodowe Sorbony, to ich abolwenci cudów tu nie zrobią, bo nie potrafią. Na wejściu mają problem, bo niewiele potrafią. Najlepsi ani nie studiują w Tarnowie, ani tu nie pracują bo nie mają u kogo. Ale tak jest na całym świecie, że na prowincji nie należy spodziewać się cudów. Ważne by tu żyło się przyjemniej, spokojniej i wygodniej niż w metropoliach. Jeśli ktoś musi żyć ciągle w ogniu walki, szuka adrenaliny i musi zarabiać miliony to nie to miejsce. Tarnów jest do ogarnięcia, a taki Nowy Jorek to już z trudem, nawet warszawka nie jest przyjaznym miejscem do życia dla normalnych ludzi, więc nie frustrujmy się ponad miarę. wirze mmsto 1zyó

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-10-2008) LOLO :
Nikt nie chce przechodzić do Tarnowa.Miasto nie dba o peryferie np. Kępa Bogumiłowicka należącą do Wierzchosławic jest skanalizowana i ma asfaltową drogę.należąca do Tarnowa brak kanalizacji i droga szutrowa. Takie gminy jak Wierzchosławice,Skrzyszów lepie sobie dają radę z lokalnymi problemami i szybciej rozwijają infrastrukturę.Mieszkańcy boją się że urzędnicy miejscy będą ich mieli w nosie ,a miasto tylko zabierze pieniądze i nie będze się interesować lokalnymi problemami tylko likwidować szkoły itp.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-11-2008) Sabina Gondek :nano814@interia.pl 
No cóż- czytam i czytam i zastanawiam się jakim cudem w Polsce mamy obecnie miasta wielkości Krakowa, Warszawy czy Wrocławia... Jeżeli Tarnów się rozwija to powinniśmy wspierać, a nie stawiać mury... A propos Tarnowianką nie jestem, ale chciałabym się przeprowadzić i chciałabym mieć gdzie... Obawiam się także, że Wójtom chodzi nie o dobro gmin (wszystko ma swoje plusy i minusy), ale o własne posady- nie czarujmy się- to jest Polska.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2008) Ziutek :
Ja się nie łudzę, że to coś zmieni. Tarnów 120 czy 150 tys. co to niby zmieni? Pracuje w Krakowie, bo w Tarnowie nie miałem gdzie, żadne wielkie koncerny na głowę nam się nie zwalą. Jak dla mnie to zwykłe mydlenie ludziom oczu, obiecywanie cudów itd.. Skąd my to znamy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl