To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Tarnów vs gminy. Konfliktu "korespondencyjnego" c.d.    -   02/10/2008
Eskalacja nieufności
Narasta konflikt między Gminą Miasta Tarnów a 5 graniczącymi z miastem gminami, który wybuchnął na tle podejrzeń włodarzy gmin o niejasne wobec ich jednostek samorządowych intencje Prezydenta Ścigały. Przypomnijmy, początkiem sierpnia w listownej prośbie Prezydent zwrócił się o udostępnienie danych statystycznych dotyczących wielu sołectw, powołując się na opracowywany raport dot. potencjału Subregionu Tarnowskiego. Proceduralna sygnatura listu rozszyfrowana została przez gminy jako „tworzenie i znoszenie gmin”. Oburzyło to wójtów, którzy stanowczo i solidarnie odmówili Prezydentowi przekazania danych, twierdząc, że badaniem potencjału Subregionu powinien zająć się Starosta. Na ten list Prezydent oficjalnie nie zareagował. O udostępnienie danych, tym razem w trybie informacji publicznej, wystąpił jednak dyrektor Wydziału Strategii UMT. I tym razem magistrat spotkał się z odmową. Burmistrz i czterej wójtowie nie dostrzegli w prośbie miejskich urzędników "powodów szczególnie istotnych dla interesu publicznego", co uzasadniałoby ich zdaniem przekazanie danych w żądanym przez magistrat trybie.

Ogloszenie

O sierpniowej korespondencji między Miastem a gminami pisaliśmy TUTAJ.
W liście z 18 sierpnia br. burmistrz Żabna a także wójtowie gmin wiejskich: Tarnów, Wierzchosławice, Skrzyszów i Lisia Góra zażądali anulowania prezydenckiego pisma, co miało ich zdaniem uwiarygodnić magistrackie intencje kontynuowania dobrej współpracy z sąsiednimi gminami.
Początkiem września każdy z sygnatariuszy listu otrzymał pismo (datowane na 27 sierpnia) z Wydziału Strategii Urzędu Miasta Tarnowa o następującej treści:

Szanowny Panie

W nawiązaniu do Panów pisma z dnia 18 sierpnia 2008 r. kierowanego do Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach udostępnienia danych dotyczących potencjału Subregionu Tarnowskiego informuję, co następuje:
1. Pragnę serdecznie podziękować sygnatariuszom pisma za sugestię związaną z badaniem potencjału Subregionu Tarnowskiego i wskazać, że Miasto Tarnów ma jednak takie same możliwości prawno-organizacyjne do dokonania tej czynności, jak i Powiat Tarnowski lub inne jednostki samorządu terytorialnego. W tej sytuacji jedynie od aktywności poszczególnych jednostek zależy możliwość skorzystania z tych uprawnień.
2. Jednocześnie chcę Panów poinformować, że na Wydział, którym kieruję został nałożony obowiązek zebrania tych danych, które są danymi publicznymi. W celu wywiązania się z powyższego zostało przygotowane pismo Prezydenta Miasta Tarnowa, które Panowie otrzymali.
3. Skierowany przez Prezydenta Miasta Tarnowa wniosek dotyczący udostępnienia danych publicznych spełniał wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Organ administracji publicznej jest obowiązany do udostępnienia danych w terminie określonym w ustawie lub odmowy udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej.
4. Z pewnością nie było naszą intencją pogorszenie współpracy pomiędzy Miastem Tarnowem a gminami sąsiednimi. Głęboko ufam, że przekazanie danych publicznych (tj. wykonanie czynności administracyjnej określonej przepisami obowiązującego prawa) nie wpłynie na ochłodzenie stosunków pomiędzy samorządem Miasta Tarnowa a gminami reprezentowanymi przez Pana Burmistrza i Panów Wójtów.

Reasumując, działając zgodnie z art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie danych, o których mowa w załączniku do niniejszego pisma.
Pragnę jednocześnie podziękować tym gminom, które dotychczas przekazały dane publiczne.

Z poważaniem, z upoważnienia prezydenta Grzegorz Gotfryd, Dyrektor Wydziału Strategii
Pismo otrzymał też starosta.

Adresaci pisma dyr. Gotfryda zareagowali 17 września pismem skierowanym do Prezydenta Ścigały, w którym napisali :

Szanowny Panie Prezydencie

Odpowiadając na wystąpienie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta – Dyrektora Wydziału Strategii pana Grzegorza Gotfryda, datowane na dzień 27 sierpnia 2008 roku, a które wpłynęło do urzędów gmin w dniu 3 września bieżącego roku, w sprawie udostępnienia danych publicznych dotyczących potencjału Subregionu Tarnowskiego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informujemy co następuje:
Stosownie do treści przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz 1198 z późn. Zm.), uwzględniając zakres i wymóg specyficznego agregowania danych, o których udostępnienie wystąpiono, informujemy o braku możliwości udostępnienia takich informacji, gdyż urzędy gmin nie dysponują zbiorami informacji sporządzanymi w żądanych układach podmiotowych i przedmiotowych. Dane, o które występuje Pan Prezydent, mają – w rozumieniu przepisów wymienionej ustawy – charakter informacji publicznej przetworzonej, wymagają bowiem opracowania i przekształcenia zgodnie z treścią wystąpienia. Udostępnienie takiej informacji może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Prosimy zatem o przedstawienie powodów, dla których spełnienie żądania wyrażonego w cytowanym na wstępie piśmie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Pismo zostało podpisane przez burmistrza Żabna Stanisława Kusiora i 4 wójtów: Lisiej Góry - Stanisława Wolaka, Skrzyszowa - Józefa Gądka, gm.Tarnów - Grzegorza Kozioła i Wierzchosławic - Wiesława Rajskiego. Kopię pisma otrzymał także Starosta.

Prezydenta Ryszarda Ścigałę i jego urzędników zapytaliśmy, czy zgadzają się z wykładnią zastosowaną przez wójtów w powyższym piśmie, nadal odmawiających podania interesujących Miasto danych, w trybie, w którym występował Prezydent i Dyr. Gotfryd ?
Z Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Tarnowa, Agnieszki Borzęckiej otrzymaliśmy następującą odpowiedź :
Większość sygnatariuszy listu doskonale rozumie, że intencją miasta jest skuteczne pokazanie potencjału regionu, co może przynieść korzyści zarówno Tarnowowi, jak i samorządom, na których czele stoją. Jestem przekonany, że taka współpraca będzie rozszerzana. Zwróciliśmy się do gmin o podstawowe dane statystyczne. Wystąpiliśmy bezpośrednio do samorządów, co jest chyba najlepszym dowodem, że nie podejmujemy i podejmiemy żadnych, dotyczących ich bezpośrednio działań, bez ich udziału i pełnej wiedzy. Z nie do końca zrozumiałych powodów, wyszukiwane są ciągle nowe przeszkody uniemożliwiające rzekomo przekazanie informacji o charakterze publicznym. Tarnów chce życzliwej współpracy – jeżeli więc zajdzie konieczność, miasto jeszcze raz wyjaśni sąsiednim samorządom swoje intencje.

Poproszeni jednak o komentarz do ciągu dalszego historii, o której pisaliśmy we wrześniu, samorządowcy z podtarnowskich gmin podkreślają, że poza toczoną korespondencją, żadnych bezpośrednich kontaktów z gminą Miasta Tarnowa, zarówno w podnoszonych listami pismach, jak i w ogóle dyskutowanej w mediach sprawie potencjalnego powiększenia obszaru miasta Tarnowa, nie ma. Samorządowcy deklarują, że chętnie porozmawialiby z Panem Prezydentem na te tematy, gdyby ten zwrócił się z taką propozycją, chętnie poznaliby jego stanowisko i rodzące się w magistracie pomysły, mające ponoć służyć np. wspólnemu poszukiwaniu inwestorów. Niestety do takiej rozmowy nadal nie dochodzi. Zamiast tego włodarze okolicznych gmin otrzymują z magistratu tarnowskiego listy, których intencji nadal nie rozumieją. Swoją podejrzliwość uważają zatem za uzasadnioną.
Świetną okazją do wyjaśniającego wszelkie wątpliwości spotkania wydawała się ubiegłotygodniowa wizyta w Skrzyszowie marszałka Nawary i samorządowców z całego regionu, w tym Prezydenta Ścigały i szefów podtarnowskich gmin. Marszałek, zapewne zainspirowany przez którąś z zainteresowanych stron, subtelnie nawiązał do nieporozumień, które narastają wokół tego "korespondencyjnego pata", zachęcając wszystkie strony do przezwyciężenia ewentualnych uprzedzeń. Marek Nawara proponował zawiązanie stowarzyszenia gmin, w ramach którego mogłaby się odbywać współpraca w znacznym stopniu wspierająca wysiłki służące rozwojowi tzw. aglomeracji tarnowskiej, będąca także płaszczyzną do dyskusji o najlepszych przyszłych rozwiązaniach administracyjnych dla całego tego obszaru i jego mieszkańców. Zabierający głos w imieniu podtarnowskich samorządów burmistrz Żabna, zadeklarował w imieniu zainteresowanych gmin gotowość rozmów o utworzeniu stowarzyszenia "aglomeracyjnego" z udziałem Tarnowa i okolicznych gmin, ale kategorycznie odrzucił pomysły zmiany granic administracyjnych gmin.
Prezydent Ryszard Ścigała nie zabrał głosu w podnoszonej przez marszałka i burmistrza Kusiora kwestii.
Zapytaliśmy go zatem, czy pomysł powołania stowarzyszenia wszystkich okolicznych samorządów na rzecz aglomeracji jest dla p. Prezydenta interesujący i czy zamierza podjąć jakieś kroki w celu spotkania się z władzami zainteresowanych gmin i wstępnego, przygotowawczego przedyskutowania tego pomysłu?
Prezydent odpowiedział nam pisemnie, przez swoją rzeczniczkę, w sposób następujący :
Tarnów jest i pozostanie otwarty na każdą współpracę, niezależnie od jej formuły. Wspólne działania mogą przynieść bowiem korzyści zarówno mieszkańcom samego Tarnowa, jaki i okolicznych gmin. Taki cel przyświeca każdej inicjatywie podejmowanej przez samorząd miasta, tym bardziej że bardzo wielu mieszkańców podtarnowskich miejscowości to osoby ściśle związane z samym Tarnowem. Cenne i interesujące są więc wszystkie inicjatywy podejmowane dla obopólnych korzyści i wszystkie należy rozważyć.

Do sprawy będziemy jeszcze wracać.
PD
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, April 19, 2024 21:54:07
IP     : 44.210.149.205
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html