Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: TEMI
  
   Jednoprocentowa decyzja w rękach podatnika   -   26/4/2004
To już ostatnie dni wypełniania PITów. Od tego roku ta nielubiana powszechnie czynność może okazać się jednak nie tylko obowiązkiem, ale i zajęciem przynoszącym pewną satysfakcję. Już w tegorocznym rozliczeniu można bowiem przekazać 1 procent zapłaconego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Szacuje się, że z takiej możliwości skorzysta w tym roku ok. 5% podatników - pisze Dorota Jucha w ostatnim numerze "TEMI".

Ogloszenie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którą przyjęto w kwietniu 2003, a która obowiązuje od czerwca ubiegłego roku, daje podatnikom możliwość pomniejszenia kwoty należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1 procenta z kwoty wyliczonego podatku. Warunkiem jest dokonanie wpłaty w okresie od 1 stycznia tego roku do momentu złożenia zeznania podatkowego. Dla polskiego podatnika, a także organizacji społecznych, jest to nowe rozwiązanie. Podobne funkcjonuje już od kilku lat na Węgrzech.

Karatecy i niepełnosprawni

Podstawowym warunkiem skorzystania z dobrodziejstw odpisu 1% jest posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego. O uzyskanie takiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności wyznania i sumienia. Status uzyskuje się na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Ustawa szczegółowo wymienia działania, jakie obejmuje sfera zadań publicznych. Wśród ponad dwudziestu można znaleźć m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

W całym kraju działa blisko 40 tysięcy organizacji pozarządowych. Starania o wpis sądowy, dający status organizacji pożytku publicznego, stały się możliwe dopiero od 1 stycznia tego roku. Sąd ma trzy miesiące na analizę dokumentów i podjęcie decyzji. Do połowy kwietnia na liście organizacji pożytku publicznego znalazło się zaledwie 189 takich organizacji. Wśród zarejestrowanych jest tylko sześć z Małopolski, nie ma natomiast ani jednej z regionu tarnowskiego. Na liście można znaleźć stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym, upośledzonym, ale także osobom bezrobotnym, samotnym, czy starszym. Jest także Caritas Polska, i Caritas poszczególnych, choć nie wszystkich diecezji, a także klub abstynenta, grupa sympatyków karate, czy fanów piłki nożnej.

Nie tak łatwo stać się nagle organizacją pożytku publicznego. Trzeba spełnić łącznie szereg wymagań, jakie szczegółowo określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawodawcy ujęli tu m.in. konieczność prowadzenia działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, ale pod warunkiem, że ta grupa jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Warunkiem uzyskania wpisu jest także nie prowadzenie działalności gospodarczej, i przeznaczanie całego dochodu na rzecz działalności określonej w statucie.

Zmagania z PIT-em

O ile na Węgrzech całą operację wykonuje urząd skarbowy, a podatnik tylko wskazuje wybraną przez siebie organizację, to w Polsce podatnik musi wszystko zrobić sam. To dodatkowo może zniechęcać do dokonywania odpisów na rzecz takich organizacji. Podatnik, który już zdecyduje się przeznaczyć 1 procent swojego podatku organizacji pożytku publicznego, musi najpierw zorientować się, które z wielu organizacji działających w kraju posiadają taki status. Podatnik opowiada za przekazanie środków niewłaściwej organizacji. Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy, lub na stronie www.pozytek.ngo.pl. Z takiej listy podatnik może wybrać jedną lub kilka organizacji, które chce wesprzeć. Kolejny krok to obliczenie należnego podatku za dany rok podatkowy, a następnie obliczenie jednego procentu od tej sumy i wpłacenie tej kwoty na konto wybranych organizacji. Podatnik musi sam dotrzeć do bardziej szczegółowych informacji o wybranych organizacjach, a szczególnie do numeru konta. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota, którą wpłaca podatnik jest dowolna, ale w rozliczeniu podatkowym można będzie odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1 % należnego podatku.

Odliczyć można tylko wpłatę dokonaną pomiędzy 1 stycznia danego roku, a dniem złożenia zeznania podatkowego, jednak nie później niż 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik chce skorzystać z odpisu. Jeżeli więc podatnik chce skorzystać z odpisu 1% za rok 2003, to wpłata musi zostać dokonana pomiędzy 1 stycznia 2004 a dniem złożenia zeznania podatkowego, nie później niż 30 kwietnia 2004.

Wypełniając zeznanie roczne PIT-36 podatnik w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy", w pozycji 192 wpisuje kwotę odpowiadającą 1% należnego podatku z pozycji 191 i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku. Wypełniając zeznanie roczne PIT-37 w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy", w pozycji 123 wpisuje kwotę odpowiadającą 1% należnego podatku z pozycji 122, i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku. Jeżeli w pozycji 191 (PIT-36) lub 122 (PIT-37) wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%-ta, jeżeli np. niedopłata, to podatnik pomniejsza ją o kwotę 1%.

Podatnik musi dokonać udokumentowanej wpłaty na konto, w rocznym zeznaniu podatkowym odpisać stosowną kwotę od należnego podatku, a następnie - jeśli miał nadpłatę podatku - otrzymuje zwrot tej kwoty z urzędu skarbowego. Ale zwrot z urzędu skarbowego nie jest automatyczny - oznaczać bowiem może zarówno zwrot, albo mniejszą wpłatę wyliczonego podatku.

Wiele osób złożyło już swoje rozliczenia podatkowe, nie przekazując żadnych środków na rzecz jakichkolwiek organizacji. Chcąc dokonać takiej wpłaty mogą to jeszcze zrobić, ale warunkiem jest skorygowanie wcześniejszego rozliczenia. Czy podatnikom będzie się chciało ponownie odwiedzać urzędy skarbowe i stać w kolejkach?

Nie dzielą się

Do I Urzędu Skarbowego w Tarnowie wpłynęło już blisko 33 tysiące zeznań podatkowych. Z wyliczeń pracowników skarbówki wynika, że tylko 11 podatników zdecydowało się skorzystać z możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przyczyną może być nie tylko niewiedza podatników o takiej możliwości, ale również zbyt mała wysokość odliczenia. Często bowiem może się okazać, że koszty wpłaty na konto organizacji są niewiele wyższe niż sam 1 procent podatku.

W tarnowskich urzędach skarbowych wiszą listy z pełnymi nazwami organizacji pożytku publicznego, które są zarejestrowane w Polsce. Wkrótce pojawią się podobne listy, ale z wyszczególnieniem takich organizacji z terenu Małopolski. Ma to pomóc niezdecydowanym podatnikom, a przede wszystkim służyć informowaniu o nowej możliwości dokonania odliczenia.

Walka o podatnika

Według szacunków Akademii Rozwoju Filantropii, w tym roku 5 proc. obywateli skorzysta z możliwości przekazania 1 proc. podatku wybranym organizacjom pożytku publicznego. W ciągu najbliższych 3 lat ich liczba ma wzrosnąć do 10 proc. Gdyby wszyscy podatnicy skorzystali z tej możliwości w tym roku, organizacje pożytku publicznego otrzymałyby blisko 318 mln złotych.

Jak mówi Lucyna Cichoń, przewodnicząca zarządu Koła w Tarnowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, szkoda, że zbyt późno takie informacje dotarły do samych organizacji. - Najpierw planowano, iż odliczenia można będzie dokonać dopiero w przyszłym roku. Dlatego stowarzyszenia nie spieszyły się z rejestracją jako organizacje pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie stara się właśnie o uzyskanie takiego statusu; wniosek złożył zarząd główny w Warszawie. Całe zamieszanie zadziała ze szkodą dla takich organizacji.

Ów 1 procent ma być nowym źródłem finansowania działań organizacji pożytku publicznego, tym bardziej, iż podatnik wpłacając pieniądze nie wskazuje sposobu ich wykorzystania. Decyzja co do ich przeznaczenia należy do wybranej organizacji.

Ale organizacje będą musiały zawalczyć o samych podatników i ich pieniądze; będą musiały ich przekonać, że działalność, którą prowadzą, warta jest wsparcia. Dziś nie wystarczy tylko samo istnienie, potrzebna jest reklama, dotarcie do sporej grupy podatników. A na końcu trzeba im przekazać także informację o wykorzystaniu pozyskanych środków, tak, by nie okazało się, że zamiast kolejnego wózka inwalidzkiego zakupiono samochód dla prezesa organizacji.

W Tarnowie już wkrótce powstanie kolejne stowarzyszenie: „Na skrzydłach - po drabinie”. Wniosek o rejestrację, od razu jako organizacji pożytku publicznego, trafił właśnie do sądu. Stowarzyszenie powstało na bazie spotkań, jakie od ponad roku odbywają się w Tarnowskim Teatrze, i są udaną próbą jednoczenia osób niepełnosprawnych. Nad uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego zastanawiają się także władze Tarnowskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym, a w Tuchowie - stowarzyszenia „Nadzieja”, pomagającego osobom upośledzonym umysłowo.

Dorota Jucha
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 2)Dodaj komentarz
(27-04-2004) Q :
1%-od tego decydowania na co powinny iść moje podatki to mi się chyba w głowie przewróci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-04-2004) omega1 :
W PIT-cie powinna być odpowiednia rubryka mówiąca o tym, komu chcemy przekazać owe 1%. Obecny system sprzyja napędzaniu klientów, a tym samym zysków i tak bogatych banków. A biednemu zawsze wiatr w oczy.......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl