To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Polski Związek Działkowców – do likwidacji    -   03/4/2009
Działkowcy wreszcie na swoim?
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy dotyczącej ostatniego, obok spółdzielni mieszkaniowych, reliktu PRL – Polskiego Związku Działkowców, który ma zostać zlikwidowany. PZG był od lat zmorą wielu działkowców; przynależność do niego jest obowiązkowa, co już na pierwszy rzut oka jest sprzeczne z konstytucją. Związek ten rocznie ściąga od swoich członków 44 mln zł, z czego 35 procent – czyli ponad 15 mln, trafia „do Warszawy”, do wyłącznej dyspozycji związku. Czy jednak wobec lobbingu dysponujących takimi środkami władz PZG projekt nie przepadnie? Zobaczymy. Jednak głównym założeniem nowej ustawy jest sprawienie, aby użytkownicy działek mogli za niewielką opłatą stać się ich właścicielami. Według założeń mają powstać „wspólnoty ogrodów”, na podobieństwo sprawdzających się w swym funkcjonowaniu „wspólnot mieszkańców”. Wbrew twierdzeniom władz związku, nie ma też obaw, iż tereny działkowe zostaną przekształcone np. pod budowę hipermarketu – ustawa zawiera stosowne zabezpieczenia.

Posłuchaj rozmowy z posłem PiS Andrzejem Dera :

Ogloszenie

Dzięki projektowi ustawy przygotowanej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości użytkownicy działek za niewielką opłatą będą mieli możliwość stać się ich właścicielami. Emeryci i renciści będą mogli wykupić ogródek działkowy za 1 proc. wartości działki a pozostali otrzymają 10-procentową bonifikatę za każdy rok jej użytkowania. Projekt zakłada powstanie wspólnot ogrodów, które w imieniu wszystkich właścicieli i użytkowników działek będą zarządzały częściami wspólnymi ogrodów. Jest to podobny mechanizm funkcjonowania jak w przypadku sprawdzonych już wspólnot mieszkaniowych.

Propozycja posłów PiS likwiduje osobę prawną - Polski Związek Działkowców, a jego majątek przekazuje Skarbowi Państwa. Wyjątek stanowią elementy majątku znajdujące się na terenie poszczególnych działek, przeznaczone do wspólnego użytku właścicieli i ich użytkowników działek, które stają się częścią wspólną właściwego ogrodu. Na bazie nowej ustawy właściciele działek będą zarazem współwłaścicielami ogrodowej infrastruktury: świetlic, budynków administracyjnych.

W opozycji do PZD w całym kraju powstało wiele stowarzyszeń działkowców m. in. w Olsztynie, Krośnie, Przemyślu, Środzie Wielkopolskiej i na Śląsku. Obecny na konferencji prasowej Jan Świątek, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych, dziękował inicjatorom projektu za zajęcie się tą sprawą.

Likwidacji podlega także Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Aktywa i pasywa Funduszu stają się aktywami i pasywami Skarbu Państwa, z wyjątkiem tych, które w dniu wejścia w życie ustawy pozostają w dyspozycji zarządów ogrodów działkowych. Przechodzą one na rzecz wspólnot ogrodów.

Proponowany projekt ustawy o ogrodach działkowych za fundament uznaje stworzenie takiej sytuacji prawnej działkowców w Polsce, która zgodna jest z Konstytucją RP, zasadami solidarności społecznej, zasadą samorządności i praworządności.

Jak było i jak będzie
Jak czytamy w przygotowanym przez PiS opracowaniu, dnia 6 maja 1981 roku Sejm uchwalił Ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, w której zapisano, że pracownicze ogrody działkowe prowadzą już nie zakłady pracy, jak dotychczas, lecz na zasadzie wyłączności Polski Związek Działkowców (dalej: PZD). Art. 34 wymienionej ustawy brzmiał: "Użytkownicy działek w pracowniczych ogrodach działkowych istniejących w dniu wejścia w życia ustawy stają się członkami Polskiego Związku Działkowców." Zatem każdy użytkownik działki przymusowo zostawał członkiem jedynego w kraju związku działkowców i dodatkowo pod groźbą odebrania działki, zmuszony był płacić PZD coroczną składkę za działkę, którą w rzeczywistości zawdzięczał w przeważającej liczbie przypadków swojemu zakładowi pracy. Takie niesprawiedliwe prawo stanowiono w czasach PRL, ale takie też prawo obowiązywało przez cały dotychczasowy okres III RP. Pomimo uchwalenia w 1997 r. Konstytucji RP, której art. 58 mówi, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się, w porządku prawnym III RP do dziś obowiązuje ustawa, obecnie pod nazwą „o rodzinnych ogrodach działkowych”, która wymuszała na działkowcach zrzeszanie się w jedynie słusznym związku. Na dodatek za tę przymusową przynależność działkowcy zmuszeni byli opłacać składki na rzecz monopolisty.
Opłaty te były być może niewielkie – 12 gr od metra kwadratowego. Należy jednak zauważyć, że ogrody działkowe w Polsce zajmują 44 tys. hektarów, a więc PZD ściąga od działkowców 44 mln zł rocznie, z czego 35 proc., czyli ponad 15 mln trafia do wyłącznej dyspozycji związku.

W 2005 r. Sejm z inicjatywy i głosami partii lewicowych uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest odbiciem głównych ustaleń ustawy z 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych. Autorzy ustawy zadbali wyłącznie o to, aby utrzymać monopolistyczną, uprzywilejowaną pozycję Polskiego Zawiązku Działkowców - a więc wąskiej grupy osób opływających w majątki, na które składki zobowiązany był płacić każdy działkowiec, a więc w przeważającej mierze renciści i emeryci. Wbrew tytułowi, rodzinnym ogrodom działkowym poświęcono w wymienionej ustawie tylko 9 spośród 54 artykułów, pozostałe są poświęcone ogromnym uprawnieniom i nikłym obowiązkom Polskiego Związku Działkowców. Przywileje określone w wymienionej ustawie przysługują tylko członkom PZD, co jest to naruszeniem podstawowej zasady Konstytucji równości wszystkich wobec prawa.
Fikcją jest zobowiązanie organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego do tworzenia warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, nie przeznaczając na rzecz samorządów ani procenta pobieranych od działkowców składek. Autorzy ustawy obarczyli samorządy odpowiedzialnością za funkcjonowanie ogrodów działkowych, nie przeznaczając jednocześnie żadnych z pobieranych ze składek działkowców środków. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest w całości przeznaczona dla utrzymania przywilejów PZD. Większość proponowanych rozstrzygnięć jest powtórzeniem (w częściowo zmodyfikowanej formie) zapisów ustawy z 1981 roku, sprzecznych z Konstytucją RP lub wkraczających w ustawowe kompetencje samorządu terytorialnego. Art. 15 bezpodstawnie przyznaje własność infrastruktury ogrodowej, tworzonej za pieniądze i ciężką pracą działkowców - Polskiemu Związkowi Działkowców, co jest rażącym naruszeniem zasad sprawiedliwości społecznej. (warto w tym miejscu dodać o roli PZD i poparciu dla SLD w kolejnych wyborach parlamentarnych – innymi słowy każdy działkowiec, czy chce czy nie chce, wspiera Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak należy sądzić, także swoimi pieniędzmi – przyp. red.)

Niniejszy projekt ustawy o ogrodach działkowych za fundament uznaje stworzenie takiej sytuacji prawnej działkowców w Polsce, która zgodna jest z Konstytucją RP, zasadami solidarności społecznej, zasadą samorządności i praworządności. Należało niniejszym projektem uczynić zadość orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał niezgodność dotychczasowych uregulowań z literą i duchem Konstytucji RP oraz podstawowymi zasadami demokracji.
Niniejszy projekt przewiduje, że zakładanie ogrodów działkowych jest zadaniem własnym gmin. Gminy realizują powyższe uprawnienie w drodze uchwały rady gminy, właściwej ze względu na położenie ogrodu działkowego. Kompetencje gminy w powyższym zakresie realizować będzie ustanowiony w tym celu pełnomocnik, który dokonuje następujące czynności prawne: przygotowanie podziału ogrodu na część wspólną i odrębne działki, dokonuje zbycia działek lub ustanowienia ich użytkowania, wykonywanie tymczasowego zwykłego zarządu ogrodem, zwołanie pierwszego zebrania wspólnoty i przeprowadzenie wyboru za rządu wspólnoty, koordynowanie działań pracowników urzędu w zakresie spraw związanych z zarządem ogrodu.

Projekt precyzuje jakie elementy ogrodu będą tworzyły część wspólną działkowców, a zarazem ich współwłasność. Wymieniony w art. 9 ust. 1 katalog urządzeń jest katalogiem otwartym, co oznacza, że do pojęcia „urządzenia ogrodów działkowych” można będzie zaliczyć także inne urządzenia, o ile będą mieścić się w wymienionym pojęciu, tzn. służyć do zaspokajania wspólnych potrzeb właścicieli i użytkowników działek.
Projekt zakłada, iż uprawa i korzystanie z działki będzie możliwe wyłącznie w dwóch formach prawnych: prawa własności oraz prawa użytkowania. Z prawem własności związana będzie współwłasność w częściach wspólnych ogrodu. Wielkość udziału w częściach wspólnych ogrodu będzie uzależniona od wielkości posiadanej działki i będzie odpowiadała stosunkowi jej powierzchni względem ogólnej powierzchni działek w ogrodzie.

Projekt dopuszcza możliwość likwidacji ogrodu działkowego, jednakże może się ona odbyć tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami gospodarczymi lub społecznymi. W przypadku dokonania likwidacji, właściwy organ zapewnia teren zastępczy, o powierzchni nie mniejszej niż likwidowany ogród, wyposażone w taką samą infrastrukturę. Niniejszy projekt nakłada na podmiot lub podmioty, w interesie których nastąpiła likwidacja, obowiązek wypłaty odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z likwidacji ogrodu. Ponadto osobom, które nie skorzystają z możliwości uzyskania działki na terenie zastępczym, przysługiwać będzie od podmiotu, w interesie którego nastąpiła likwidacja, odszkodowanie obejmujące wartość działki albo ustanowionego na niej użytkowania, oraz zwrot poczynionych przez właściciela lub użytkownika działki nakładów.

Niniejszy projekt nadaje podmiotowość prawną wspólnocie ogrodu, którą stanowią wszyscy właściciele i użytkownicy działek. Wspólnota ogrodu może więc nabywać i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Tym samym ustawodawca zadecydował, iż podstawową jednostką ogrodnictwa działkowego w Polsce jest wspólnota ogrodu. Wspólnoty ogrodów mogą zrzeszać się na zasadzie dobrowolności, w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Tym samym ustawodawca zerwał z dotychczasową strukturą ogrodnictwa działkowego w Polsce, która polegała na obowiązkowej przynależności wszystkich działkowców do jednej monopolistycznej organizacji i jej jednostek. Zatem członek wspólnoty ma prawo do współkorzystania z części wspólnej ogrodu zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz uczestniczenia w jej zarządzaniu. Członek wspólnoty jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem swojej działki, uczestniczenia w kosztach związanych z utrzymaniem części wspólnej ogrodu, korzystania z części wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli i użytkowników, oraz współdziałania z innymi właścicielami i użytkownikami w ochronie dobra wspólnego.
Wspólnotą ogrodu kieruje zarząd wybrany przez zebranie wspólnoty ogrodu. Zadaniem zarządu jest kierowanie sprawami z zakresu części wspólnej ogrodu. Niniejszy projekt oddzielił czynności zwykłego zarządu, które zarząd podejmuje samodzielnie, od czynności przekraczających zwykły zarząd, które wymagają uchwały zebrania wspólnoty ogrodu. Art. 13 niniejszego projektu określa zasady podejmowania uchwał przez zebranie wspólnoty ogrodu. Organem kontrolnym i opiniodawczym w stosunku do zarządu jest rada społeczna. Art. 19 ust. 1 niniejszego projektu nadał członkowi wspólnoty ogrodu uprawnienie do zaskarżenia uchwały zebrania wspólnoty ogrodu do sądu powszechnego. Sąd bada prawidłowość podjętej uchwały stosując trzy kryteria: niezgodność z przepisami prawa, naruszenie zasad prawidłowego zarządu oraz naruszenie interesów członka wspólnoty. Powództwo powyższe może być wytoczone w terminie 6 tygodni od dnia powzięcia uchwały. W razie gdy wymaga tego ochrona interesu skarżącego, a zarazem zachodzi wysokie prawdopodobieństwo uchylenia uchwały, sąd może wstrzymać wykonanie uchwały.

Umożliwiono dotychczasowym użytkownikom działek możliwość odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności tej działki. Warunkiem jest złożenie wniosku odpowiednim organom wymienionym w art. 21 ust.2 w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. Dotychczasowym użytkownikom przysługuje bonifikata 10 % za każdy rok użytkowania działki i przy odliczeniu wartości poczynionych przez osobę uprawnioną nakładów, zwiększających wartość działki, przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 99% ceny działki. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), opłata została ustalana na 1 % ceny działki. Do okresu użytkowania działki, od którego zależy pomniejszenie opłaty wlicza się również okres użytkowania poprzedniego użytkownika, który zmarł, a osoba uprawniona była jego osobą bliską użytkującą z nim wspólnie działkę. Z uwagi na wysokie bonifikaty, wszelkie opłaty związane z przekształceniem użytkowania w prawo własności pokrywają osoby uprawnione.

Wprowadzono też fundamentalny zapis, że ogrody działkowe stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach o ochronie środowiska.

Niniejszy projekt likwiduje osobę prawną ex lege Polski Związek Działkowców. Ustawodawca przeznaczył majątek pozostały po PZD, służący bezpośrednio wykonywaniu zadań związanych z kierowaniem ogrodnictwem działkowym, Skarbowi Państwa. Wyjątkiem są składniki majątku po PZD położone na terenie poszczególnych działek, przeznaczone do wspólnego użytku właścicieli i użytkowników działek, które stają się częścią wspólną właściwego ogrodu. Likwidacji podlega także Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Aktywa i pasywa Funduszu stają się aktywami i pasywami Skarbu Państwa, z wyjątkiem aktywów i pasywów będących w dniu wejścia w życie ustawy w dyspozycji zarządów ogrodów działkowych, które w tej sytuacji przechodzą na rzecz wspólnot ogrodów.

Jak czytamy, najstarsze ogrody działkowe powstały ponad 100 lat temu, powstawały w okresie międzywojennym i po 1945 roku. Niewątpliwie realizacja dobrowolności w zrzeszaniu się wspólnot ogrodowych przyczyni się do wzrostu zainteresowania ogrodnictwem działkowym w Polsce, oraz zintensyfikowaniem się ponad 100-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego w RP.

Według założeń projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych. Projekt nie pociąga za sobą negatywnych skutków społecznych. Zagadnienia objęte niniejszym projektem nie stanowią przedmiotu regulacji prawa wspólnotowego.

Zapraszam do wysłuchania rozmowy z posłem PiS Andrzejem Derą. Podczas konferencji prasowej pytałem m.in. „dlaczego każde ugrupowanie, z chwilą gdy staje się ugrupowaniem opozycyjnym, nagle ma tyle ciekawych inicjatyw ustawodawczych, których nie przejawiała w okresie, gdy rządzi”.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 27, 2021 23:34:09
IP     : 35.175.107.77
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html