To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
  
   Wysokie oceny powiatowych projektów edukacyjnych    -   26/5/2009
Wsparta edukacja
Powiat tarnowski będzie realizował w tym roku kilka dużych projektów edukacyjnych. Wnioski złożone przez samorząd zostały bardzo wysoko ocenione przez ekspertów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach poszerzających ich wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki czy animacji kulturalnej. Ponadto wsparciem oraz doradztwem objęci zostaną uczniowie niepełnosprawni. Przygotowano również ofertę dla nauczycieli.

Ogloszenie
>

Od 1 września do 31 lipca 2011 roku będzie realizowany projekt „Zdążyć z pomocą – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych” w ramach priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt, którego koszty oszacowano na około 440 tys. zł, będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze, jedynej placówce kształcenia specjalnego prowadzonej przez powiat tarnowski, w której uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy uczą się w szkole podstawowej lub gimnazjum w SOSW, posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa małopolskiego oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:
1. Dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z:
- matematyki i przyrody - preferowani będą uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
- hipoterapii – terapią zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu ze względu na jej uniwersalne działanie terapeutyczne. - gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – terapia w pierwszej kolejności obejmie dzieci z wadami postawy i dysfunkcjami aparatu ruchowego.
- logopedii - terapia obejmie grupę uczniów najbardziej zaburzonych w sferze komunikowania się w języku ojczystym.
- arteterapii - zajęcia dotyczyć będą dzieci z problemami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową.
2. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna Wsparciem psychologicznym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu.
2. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum.

Drugim projektem, którym został wysoko sklasyfikowany w rankingu, jest projekt „Twoja inwestycja w przyszłość” - Działanie 9.1 (Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) w ramach PO „Kapitał Ludzki”. Realizacja rozpocznie się już w sierpniu br. a zakończy w lipcu 2011 r. Wsparciem zostanie objętych 9 liceów ogólnokształcących, dla których powiat tarnowski jest organem prowadzącym. Są to szkoły z Ciężkowic (113 uczniów), Gromnika (195 uczniów), Radłowa (75 uczniów), Ryglic (38 uczniów), Skrzyszowa (41 uczniów), Tuchowa (195 uczniów), Wojnicza (129 uczniów), Zakliczyna (150 uczniów) i Żabna (60 uczniów). Ponadto beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 18 nauczycieli, wśród których zdiagnozowano zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu animacji kulturalnej. Projekt zakłada przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych i/lub poszerzających w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki, języków obcych, historii oraz dodatkowych zajęć psychoedukacyjnych, teatralnych, przedsiębiorczości, samoobrony i elementów doradztwa zawodowego dla uczniów. Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki ilustrujące uczniom nabytą wiedzę.
Celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności oferty edukacyjnej liceów ogólnokształcących w powiecie tarnowskim oraz wiedzy i wyników w nauce uczniów. Udział w projekcie ułatwi beneficjentom dostęp do oferty kulturalnej oraz poszerzy ich kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej.
W ramach projektu zostaną zakupione pomoce naukowe, podręczniki, laptopy, rzutniki multimedialne, które będą wykorzystywane w ramach prowadzonych warsztatów i szkoleń, dzięki czemu zapewnią innowacyjny charakter prowadzonych zajęć i wysoki poziom kształcenia.(SF)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, February 28, 2024 22:55:16
IP     : 44.192.15.251
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html