Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   U. Gacek pyta, Komisja Europejska odpowiada    -   23/6/2009
Skąd środki na Internet?
W ostatnich dniach z Komisji Europejskiej nadeszły dwie odpowiedzi na zapytania złożone przez eurodeputowaną Urszulę Gacek (PO, EPL-ED). Jedno z nich dotyczyło darmowego systemu internetowego w Małopolsce, drugie – wprowadzenia zakazu trzymania psów na łańcuchach. Ta pierwsza odpowiedź może się okazać przydatna dla samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych – podmiotów które chciałyby sfinansować budowę lub rozwój np. internetowej infrastruktury w gminach.

Ogloszenie

Posłanka zwróciła się do Komisji Europejskiej z zapytaniem ”Czy wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej małych gmin (np. 15 tys. mieszkańców) i projektowi „Internet obywatelski”, KE mogłaby wskazać, czy istnieje możliwość finansowania lub realizacji programów w skali takich mikroprojektów (np. 1 gminy)?”. Urszula Gacek powoływała się tu na promowaną przez UE ideę „społeczeństwa informacyjnego” – zgodnie z odpowiednim programem projekt ma objąć „ponad 90 procent wszystkich dostawców usług użyteczności publicznej w UE, którzy mają świadczyć je przez Internet.”
W powiecie krakowskim działa jeden z największych darmowych systemów internetowych w Polsce – pisała w obszernym zapytaniu eurodeputowana. Podkrakowski System Teleinformatyczny (PSTI) to wspólna inicjatywa Starostwa Powiatowego w Krakowie i 17 gmin. Projekt w 75% finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Urszula Gacek pytała, czy wobec faktu, iż planowana jest dalsza rozbudowa systemu, KE widzi możliwość finansowania tego projektu.
Kolejna część zapytania dotyczyła możliwości finansowania dostępu do sieci szerokopasmowych szkół i uniwersytetów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Posłanka pytał ponadto o środki na stworzenie takiego systemu w powiecie tarnowskim. ”Również do Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego (PSTI) napływają liczne zapytania z aktywnych gmin województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, których samorządy przygotowują projekty informatyzacji dla gminy, ale ich budżety własne albo są zbyt małe, albo wymagana jest współpraca kilku sąsiadujących gmin. Czy wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej małych gmin (np. 15 tys. mieszkańców) i projektowi „Internet obywatelski”, KE mogłaby wskazać, czy istnieje możliwość finansowania lub realizacji programów w skali takich mikroprojektów (np. 1 gminy)?” - pytała U. Gacek.

Internet - na co mogą pójść unijne środki - MRPO
W odpowiedzi komisarz Danuta Hubner wymienia m.in. regionalne programy operacyjne oraz wdrażany na poziomie krajowym program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”. Na poziomie regionalnym wsparcie projektów związanych z technologiami informacyjnymi może być udzielone w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mieszczą się tu:
- inwestycje związane z budową i rozwojem regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych połączonych z istniejącymi już regionalnymi i krajowymi sieciami szkieletowymi;
- inwestycje związane z podnoszeniem jakości stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej;
- inwestycje związane z wprowadzaniem i modernizacją usług publicznych on-line;
- inwestycje związane z budową i rozwojem systemów wspierających i umożliwiających digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych.

Kto może otrzymać środki?
Główne grupy beneficjentów tego działania, wskazane przez Komisarz to:
- jednostki administracji lokalnej, ich związki i zrzeszenia;
- jednostki organizacyjne wchodzące w skład jednostek administracji lokalnej mające status osób prawnych;
- parki narodowe i obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych;
- PGL Lasy Państwowe i podlegające mu jednostki organizacyjne;
- placówki ochrony zdrowia;
- jednostki badawcze;
- instytucje kulturalne,
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i wspólnoty wyznaniowe oraz założone przez nie osoby prawne;
- instytucje otoczenia biznesu;
- przedsiębiorcy.

Łączna kwota przyznana na to działanie wynosi 85 444 228 EUR. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym harmonogramu zaproszeń do składania wniosków, potencjalny beneficjent powinien skontaktować się z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim – Departamentem Polityki Regionalnej. Patrz także: http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/.

Internet - na co mogą pójść unijne środki – poziom krajowy
Na poziomie krajowym wsparcie dla projektów związanych z technologiami informacyjnymi może być udzielone w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. W ramach priorytetu 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działania 3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, finansuje się działania mające na celu zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności.

Kto może otrzymać środki?
Beneficjentami tego działania są:
- jednostki administracji lokalnej;
- konsorcja jednostek administracji lokalnej;
- konsorcja jednostek administracji lokalnej i organizacji pozarządowych
Łączna kwota przyznana na to działanie wynosi 364 411 765 EUR.

Internet – „ostatnia mila”
Ponadto, jak w odpowiedzi na pytanie pisze pani Komisarz, priorytet 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 4 „Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili” zapewni wsparcie dla projektów polegających na świadczeniu usług bezpośredniego szerokopasmowego dostępu do internetu dla grupy docelowej na tzw. etapie „ostatniej mili” (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających dostarczać tego typu usługi na obszarach, na których prowadzenie takiej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.

Kto może otrzymać środki?
Beneficjentami tego działania są:
- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- organizacje pozarządowe typu non-profit.
Łączna kwota przyznana na to działanie wynosi 200 mln EUR.

Szczegółowych informacji może udzielić na temat programów również Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, piętro 38., tel.: +48 (022) 501 53 07; (022) 501 53 06, fax: +48 (022) 501 53 67. Adres do korespondencji: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa; e-mail: po-ig@mrr.gov.pl - strona: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007-2013/Innowacyjna%20Gospodarka/Strony/poig2007-2013.aspx

Kolejne, dość kuriozalne zapytanie dotyczyło zakazu trzymania psów na łańcuchach (pisaliśmy o tym w osobnej wiadomości). Odpowiedziała na nie komisarz Androullę Vassiliou, która podkreślając „ogromną wagę do kwestii dobrostanu zwierząt”, jaką przykłada Komisja Europejska. Jak czytamy: ”Ochrona zwierząt domowych do towarzystwa, jako taka, nie leży w zakresie kompetencji Wspólnoty, stąd brak unijnych norm w zakresie opieki nad psami. Kwestia ta podlega wyłącznej kompetencji państw członkowskich. (...) Komisja przewiduje przeprowadzenie całościowej oceny swojej polityki w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt, włącznie z planem działania w zakresie dobrostanu zwierząt. Proces ten jest dopiero w fazie wstępnej, ale prace nad nim będą trwały w 2009 r.”
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl