To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tak będziemy wybierać (3)    -   21/10/2010
Wyborcze informacje
Wybory samorządowe coraz bliżej – formalnie kampania rozpoczęła się 20 września, a 21 listopada dokonywać będziemy swoich wyborów. Poniżej przedstawiamy nadesłane przez magistrat informacje, cenne dla wyborców, ale przede wszystkim dla komitetów wyborczych i sympatyków poszczególnych list czy osób. Komunikat zawiera zasady prowadzenia kampanii wyborczej, przypomina o miejscach do plakatowania.

Ogloszenie

A oto najważniejsze normy przebiegu kampanii:

1. Kampania kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej:
- na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów,
- na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,
- na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Zabronione są też jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.

3. Od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.

4. W wyborach ponownych kampanię wyborczą prowadzi się, jeżeli przeprowadza się głosowanie.

5. Zgromadzenia wyborców organizowane w ramach kampanii wyborczej nie podlegają przepisom ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.).

6. Każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów na radnych, a także zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

7. Bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego zakazana jest każda forma agitacji wyborczej polegająca na organizowaniu wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu programów wyborczych kandydatów lub komitetów wyborczych oraz ich materiałów propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocą środków masowego przekazu, plakatów, broszur i ulotek o masowym nakładzie oraz infolinii o bezpłatnym dostępie.

8. Zakazane jest komitetom wyborczym, kandydatom oraz wyborcom prowadzącym agitację na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów organizowania podczas kampanii wyborczej loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

9. Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów.

10. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą. Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają ochronie prawnej.

11. Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych jest dozwolone na tablicach i słupach ogłoszeniowych w miejscach określonych w informacji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 września 2010 r. podanej do publicznej wiadomości.

12. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

13. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

14. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

15. Policja (straż gminna) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

16. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po tym terminie usunięcie pozostawionych plakatów. haseł i urządzeń ogłoszeniowych na koszt komitetu wyborczego zarządza Prezydent Miasta.

17. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na radnego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
- zakazu rozpowszechniania takich informacji,
- przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje,
- nakazania sprostowania takich informacji,
- nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste,
- nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone,
- nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej.

18. Wykonanie uprawnień dotyczących przebiegu kampanii wynikających z ustaw ordynacyjnych nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, a w szczególności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.

Jednocześnie rzecznik UMT informuje, iż w dniu 23 września 2010 r., stosownie do obowiązku wynikającego z art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, podany został do wiadomości publicznej Komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa określający wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie, Sejmiku Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Tarnowa.
Przypominamy, że miejscami tymi są:
1. ul. Bernardyńska (słup - u wylotu z Małych Schodów),
2. ul. Szujskiego 40 (słup - obok supermarketu PH „LIDL”),
3. ul. Romanowicza (słup - na wprost „Carrefour Express”),
4. ul. Kołłątaja (słup - róg ul. Dąbrowskiego),
5. ul. Słoneczna (słup - róg ul. Orkana obok przystanku autobusowego),
6. ul. Gumniska (słup - obok hali widowiskowo - sportowej),
7. ul. Krakowska (tablica ogłoszeniowa - róg ul. Radosnej),
8. ul. Czerwona (słup - róg ul. Norwida),
9. ul. Mościckiego (słup – obok Szkoły Podstawowej Nr 11),
10. ul. Klikowska 140 (słup - obok pawilonu handlowego),
11. ul. Krzyska (tablica ogłoszeniowa - obok Szkoły Podstawowej Nr 14),
12. ul. Jasna (słup – obok Szkoły Podstawowej Nr 8),
13. ul. Westerplatte (słup - obok Przedszkola Publicznego Nr 24),
14. os. Legionów H. Dąbrowskiego (słup - obok pawilonu handlowego „FRAC”),
15. ul. Sucharskiego (słup - obok placu zabaw),
16. ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (słup - obok placu zabaw).
W/w słupy ogłoszeniowe i tablice są oznaczone winietą z informacją o następującej treści: Wybory samorządowe 2010 r.
Ponadto rzecznik informuje, że – w porozumieniu z właściwymi dysponentami – Prezydent Miasta Tarnowa nie wyraził zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na drzewach, ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, przystankach autobusowych i autobusach komunikacji miejskiej stanowiących własność Miasta lub miejskich osób prawnych.
”Proszę także o dołożenie wszelkich starań, by kampania wyborcza była wolna od agresji, rozpowszechniania informacji nieprawdziwych i naruszeń dóbr osobistych konkurentów. Zaznaczam jednak, że poszczególne miejskie służby, inspekcje i straże będą w granicach swoich kompetencji analizować przestrzeganie prawa w toku kampanii i odpowiednio reagować w razie stwierdzenia naruszeń jej zasad.” - czytamy w komunikacie rozesłanym m.in. do Pełnomocników Komitetów Wyborczych.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, October 18, 2021 13:42:15
IP     : 3.234.211.61
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html