To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Sprawa oświadczeń majątkowych radnego Babuśki jak "gorący kartofel" aktualizacja   -   19/1/2011
Kolejna o(d)słonka pewnej afery
Minęło półtora miesiąca od czasu opublikowania przez nas artykułu "Wirtualny prezes i udziałowiec" i złożenia przez nas w Prokuraturze oficjalnej prośby o prawno-karne wartościowanie zachowań opisanych w naszym tekście. Przypomnijmy, chodzi o zachowania radnego Bartłomieja Babuśki (PO), który - jak wynika z ustaleń naszego śledztwa dziennikarskiego - złożył w 2010 roku nieprawdziwe oświadczenia majątkowe, zatajając w nich m.in. fakt pełnienia funkcji w zarządzie jednej spółek z o.o., posiadania udziałów w dwóch spółkach prawa handlowego, a nawet fakt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Organy, do których zwróciliśmy się o zbadanie tej bulwersującej sprawy, minione 9 tygodni poświęciły głównie na ... przekazywanie sobie naszego zgłoszenia i ustalanie, kto powinien się tą sprawą zająć... Ostatecznie 28 stycznia oficjalnie wszczęto śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń przez radnego.

Ogloszenie

Temat, jak "gorący kartofel" ?

1 grudnia 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie potraktowała naszą prośbę jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i poleciła wszczęcie odpowiedniego postępowania Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. Po kilku dniach od rzecznik prasowej tarnowskiej Prokuratury Bożeny Owsiak otrzymaliśmy informację, że zbadanie okoliczności sprawy zlecono tarnowskiej policji. Gdy tuż przed świętami chcieliśmy zapytać o dotychczasowe działania policjantów i ewentualne ustalenia tarnowskiej prokuratury, okazało się, że w tzw. międzyczasie tarnowscy śledczy podjęli decyzję o przekierowaniu sprawy do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie toczy się już wielowątkowe dochodzenie, którego obiektem jest m.in. radny Babuśka (przedmiotem zainteresowania krakowskiej prokuratury i CBA jest m.in. działalność radnego Bartłomieja Babuśki jako b.prezesa spółki FABIOS SA i jako byłego wspólnika z Ukrainy p. Sergieja Konvinko - informacje te potwierdziła nam rzecznik prasowa Prokuratury w Krakowie, Bogusława Marcinkowska).
Po świętach jednak akta sprawy dot. oświadczeń majątkowych z powrotem trafiły do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Jak wyjaśniały nam rzeczniczki obu prokuratur - krakowskiej i tarnowskiej - Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie "skupiony jest teraz na innych wątkach" i zwrócił akta do Tarnowa.
Tarnowska prokuratura nie zrezygnowała jednak z pomysłu na przeprowadzenie czynności przez przedstawicieli organów ścigania spoza Tarnowa. 11 stycznia br. zatelefonował do nas komisarz z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Krakowie, informując o otrzymaniu w tym dniu zlecenia z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie do przeprowadzenia takich czynności i zapowiadając chęć przesłuchania nas, jako autorów artykułu. W krótkiej rozmowie dokonaliśmy ustalenia, że takich przesłuchań - na zlecenie Policji w Krakowie - dokonają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Następnego dnia rano zadzwoniono do nas z tarnowskiej Policji, gdzie jeszcze tego samego dnia w godzinnych odstępach czasowych mieliśmy złożyć zeznania. Nagle jednak przed południem 12 stycznia telefonicznie poinformowano nas o odwołaniu tych ustaleń. Przyczyną miała być interwencja odpowiedzialnej za zbadanie sprawy prokurator, która miała stwierdzić, że najpierw Prokuratura wystąpi do Sądu z wnioskiem o zwolnienie nas z ... tajemnicy dziennikarskiej (o tyle to dziwne, że w artykule „Wirtualny prezes ...” powołujemy się na publicznie dostępne dane i dokumenty).
Chcieliśmy potwierdzić tę informację bezpośrednio u źródła, przy okazji zapytując, czy śledczy z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie podjęli po 1 grudnia jakiekolwiek konkretne czynności w odnośnej sprawie (np. czy wydrukowali sobie w punkcie KRS dokumenty stwierdzające aktualny - na koniec listopada - stan wpisów, dotyczących przywołanych w artykule podmiotów prawa handlowego).
Pani Prokurator Monika Plucińska stanowczo odmówiła jednak udzielenia jakichkolwiek informacji w tej sprawie przez telefon.
Za kilka dni wrócimy do sprawy, próbując uzyskać informacje w bezpośredniej rozmowie. Do tego czasu wydruk niniejszego artykułu (chodzi o drugą jego część - nasze nowe ustalenia) dostarczony zostanie Prokuraturze.

Nie tylko Solaris Invest, czyli nowe ustalenia

W listopadowym artykule wskazywaliśmy na dziwne rozbieżności między danymi (nie)uwzględnionymi w obu ubiegłorocznych oświadczeniach majątkowych radnego Babuśki a danymi widniejącymi w publicznie dostępnych w internecie zasobach Krajowego Rejestru Sądowego, odnotowującego m.in. wszelkie zmiany w składach zarządu i zmiany dotyczące własności akcji i udziałów (zgłaszanie ich do KRS jest obligatoryjne).
Skupiliśmy się wówczas na tarnowskiej spółce z o.o. SOLARIS INVEST.
Jeszcze w oświadczeniu za rok 2008 (złożonym w 2009 r.) Bartłomiej Babuśka potwierdzał fakt posiadania udziałów w SOLARIS INVEST i aż czterech innych spółkach prawa handlowego, w tym trzech na Ukrainie.
Według oświadczenia majątkowego złożonego przez radnego za rok 2009, a także według oświadczenia złożonego na koniec ubiegłej kadencji Bartłomiej Babuśka pozbył się tych udziałów i nie pełnił już we władzach tych spółek żadnych funkcji.
Nie odpowiada to zapisom znajdującym się w zasobach KRS on-line, dotyczącym SOLARIS INVEST. Wynika z nich, że dopiero w maju 2010 r. tarnowski radny PO przestał figurować jako prezes tej spółki (zmiana powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od jej zaistnienia, przyjmujemy zatem, że zmiana została dokonana wiosną ub.r. ). Pod koniec listopada radny nadal figurował też jako udziałowiec przedsiębiorstwa. Podkreślmy - żadnych udziałów w żadnej ze spółek nie zadeklarował zarówno początkiem roku, jak i we wrześniu, w oświadczeniu złożonym na koniec kadencji.

Okazuje się jednak, że SOLARIS INVEST nie jest jedyną spółką, co do której udziałów istnieją różnice między pisemną deklaracją Bartłomieja Babuśki złożoną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta a konkretnymi zapisami w KRS.
Aż do 22 kwietnia 2010 r. radny figurował w KRS jako właściciel połowy udziałów w spółce M.B. CO. Sp. z o.o., działającej pod tym samym adresem co SOLARIS INVEST i znane w Tarnowie Biuro Podróży (z tymi i innymi podmiotami związany jest ojciec radnego, Marek Babuśka, który występuje w nich czasami równocześnie lub na zmianę z synem). Fakt wykreślenia udziałów dopiero w kwietniu 2010r. świadczy o tym , że w roku 2009 B.Babuśka był znaczącym udziałowcem M.B.CO, o czym w oświadczeniu „zapomniał”, podobnie jak o udziałach w SOLARIS INVEST...

Zbadaliśmy też sprawę jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej pod szyldem BB MANAGEMENT, jaką jeszcze w oświadczeniu z roku 2009 (za rok 2008) uwzględniał radny tarnowskiej Platformy Obywatelskiej w swoim oświadczeniu.
Jak zdołaliśmy ustalić, w oświadczeniu majątkowym z początku roku 2010 (za rok 2009) fakt prowadzenia tej działalności radny Babuśka ukrył.
Przez ponad połowę roku 2009 ta działalność była bowiem prowadzona, co zresztą bardzo łatwo sprawdzić. Z ewidencji działalności gospodarczej "BB Management" została wykreślona dopiero 7 lipca 2009 r. Działalność ta - jak wynika z informacji uzyskanych w Referacie Ewidencji UMT - nigdy nie była też zawieszana. Mimo tego radny nie uznał za stosowne uwzględnienie danych o prowadzonej w roku 2009 działalności gospodarczej w swoim oświadczeniu majątkowym za ten rok.
Oczywiście Babuśka nie wykazał też w związku z tym jakichkolwiek dochodów (lub straty). To o tyle zastanawiające, że w poprzednich rocznych zeznaniach to właśnie w związku z tą działalnością wykazywał dość poważne dochody (których jednocześnie - według oświadczeń - nie osiągał już z tytułu posiadania udziałów w spółkach prawa handlowego, a nawet zasiadania w ich zarządach).

Byliśmy w stanie sprawdzić jedynie dokumenty i zapisy znajdujące się w publicznych zasobach i rejestrach polskich instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i publikowanie takich danych. Na podstawie tych danych wskazaliśmy zatem na fakt rozmijania się twierdzeń zawartych przez Bartłomieja Babuśkę w oświadczeniach majątkowych (pauzy oraz niczym nieuzasadnione wpisy "NIE DOTYCZY" w odpowiednich rubrykach), z informacjami dostępnymi w publicznych rejestrach KRS, dotyczącymi dwóch spółek oraz faktami zaczerpniętymi z systemu ewidencji gospodarczej tarnowskiego Urzędu Miasta.
Nie mamy możliwości porównania tych danych z zeznaniami PIT radnego za rok 2009 (i ewentualnie lata poprzednie). Nie mamy też możliwości sprawdzenia, czy dane dotyczące udziałów i działalności przedsiębiorczego radnego w trzech ukraińskich spółkach (EUROCOMFORT, ROUTEX CHEMICALS i ZLATA PODKIVA) są tak samo "zgodne" z faktami, jak w przypadku trzech polskich przedsiębiorstw, związanych z osobą B.Babuśki.
Liczymy jednak, że prokuratorzy postarają się to sprawdzić w trakcie swojego dochodzenia.
Budzić zdziwienie musi jednak nagłe zniknięcie w oświadczeniach z 2010r. informacji o udziałach we wszystkich dotychczas wymienianych przez radnego podmiotach. Dziwne (lub symptomatyczne) jest także to, że radny Babuśka dotychczas nie zdołał wyjaśnić publicznie zarówno tego faktu, jak i różnic między swoimi deklaracjami a wpisami w KRS i ewidencji dział. gospodarczej. Na swoje zapewnienie, że oświadczenia "są zgodne ze stanem faktycznym" nie przywołał, mimo upływu 9 tygodni, żadnego dokumentu lub jakiegokolwiek innego dowodu.

***


Przypomnijmy, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym (dawna ustawa o samorządzie terytorialnym), oświadczenia majątkowe są składane przez radnych "w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (...) co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji."
Oświadczenie majątkowe musi zawierać informacje m.in. o " zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych" oraz "dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu".
Według art. 24(l) wspomnianej Ustawy "Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Zatem zgodnie z tymi przepisami, podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym oraz innych wymaganych oświadczeniach oraz informacjach jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W interesie składających oświadczenia majątkowe lub inne wymagane oświadczenia i informacje leży więc wypełnienie rubryk wzorów formularzy zgodnie z prawdą, dokładnie i zupełnie.

Fakty sobie, życie sobie czyli POlityczna etyka ...

Już po naszej listopadowej publikacji i zgłoszeniu sprawy w Prokuraturze Bartłomiej Babuśka złożył w dniu 1 grudnia po raz trzeci rajcowskie ślubowanie. Jego koledzy partyjni i klubowi powierzyli mu funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PO, rekomendując też na stanowisko przewodniczącego ważnej Komisji Ekonomicznej.
Do kancelarii Rady Miasta powinno już wpłynąć kolejne oświadczenie majątkowe radnego, ilustrujące jego sytuację majątkową na progu nowej kadencji samorządu. Jakie dane będzie zawierać to oświadczenie poinformujemy już niebawem. Oświadczenie powinno zostać niezwłocznie opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Piotr Dziża
Mirosław Poświatowski


P.S. Wkrótce opublikujemy kolejne informacje o innych wątkach naszego dziennikarskiego śledztwa, dotyczącego interesów radnego Babuśki oraz jego działalności jako prezesa zarządu FABIOS SA. Niezwykle ciekawa jest m.in. lektura protokołu z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tym przedsiębiorstwie i pokontrolnych wniosków PIP, które stanowiły podstawę wszczęcia kolejnego dochodzenia prowadzonego przeciwko Bartłomiejowi Babuśce - tym razem przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej.

Z OSTATNIEJ CHWILI Właśnie otrzymaliśmy (1 lutego 2011 r.) list z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, w której Prokuratura informuje nas o postanowieniu z dnia 28 stycznia br., na mocy którego oficjalnie "wszczęto śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majatkowych przez radnego Miasta Tarnowa Bartłomieja Babuśka z dnia 12 stycznia 2010r. za rok 2009 z data wpływu do Rady Miasta w Tarnowie 30 kwietnia 2010 roku oraz dnia 13 września 2010r. z data wpływu do Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 września 2010 roku na koniec kadencji, w których nie wykazał on wszystkich swoich udziałów w spółkach handlowych lub też zataił takie udziały, tj. o przestępstwo z art. 233 § 6kk" .
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 324)Dodaj komentarz
(19-01-2011) ktoś :
Respect, Panowie za obywatelską odwagę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) ktoś2 :
Złota Malina, Panowie za stek bzdur w tym artykule.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do ktos2 :
dowiedź choć jednej bzdury z tego "steku"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) OKO :
jedno oko na maroko - drugie na ........

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) a inny radny wolał nie ryzykować ? :
przy okazji czytania tego dobrze udokumentowanego tekstu uświadomiłem sobie jaka mogła być potencjalna przyczyna zrzeczenia się mandatu przez jednego radnego w niespełna miesiąc po złożeniu ślubowania. Czas rezygnacji w dziwny sposób zbiegł się z koniecznością złożenia ośw. majątkowego. Czyżby coś się nie opłacało ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) DO WYŻEJ :
SZKODA ZE NIE PRZEMYŚLAŁ TEGO WCZEŚNIEJ INNY Z TEGO OKREGU BY COŚ ZROBIŁ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) Fornal :
Przecież inne z tego okręgu teraz coś zrobi!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do oka :
Widać frasunek na twarzy radnego (mam nadzieję że nie złość), dlatego te przymrużone oczęta, Ale Bartusiu na próżno twój frasunek, bo twoją sprawą zajmuje się prokurator o anielskim sercu i pewnie pogrozi ci paluszkiem z przymrużeniem oka. Będzie o-key bo ludzie władzy to nie biedota, więc inaczej się ich w naszym tolerancyjnym państwie traktuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do do oka :
a świstak zawija takich jak ty baranie w sreberka...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) Kir :
A co z oświadczeniami majątkowymi innych radnych? A oświadczenia szefów miejskich jednostek? Wystarczy pobieżna lektura, aby się przekonać, że są hmm... spłycone. Czyżby tylko jeden Babuśka był niedobry? Dziwna wybiórczość... Jeżeli Panowie uchodzić za obiektywnych, to trzeba przewentylować wszystkich. A tu padło na Babuśkę, bo... No właśnie, bo co...?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) Legalny Banita :
Bo resztę zostawili obiektywnemu i wszechmogącemu Kir-owi itp. obiektywnym mediom.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do Kir :
z tego co pamietam ta afera z oswiadczeniami to jedna z wielu sprawek Babuśki i poboczny watek innych spraw które opisują na intarnecie. natkneli sie przy okazji to sprawdzili i opisali przestepstwo dlatego jest on a jeszcze nie ma prześwietleń innych oświadczeń. zreszta jak wiesz o przestępstwie to pinformuj o tym. prześwietaląć moze kazdy z intenautów bo oswiadczenia są jawne

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do kira :
Babuśka stoi w centrum patologicznego układu, który jest opisywany na portalu od długich miesięcy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) do kira :
Termin składania oświadczeń majątkowych upływa pod koniec kwietnia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2011) tarnowianka :
"Nie mamy też możliwości sprawdzenia, czy dane dotyczące udziałów i działalności przedsiębiorczego radnego w trzech ukraińskich spółkach (EUROCOMFORT, ROUTEX CHEMICALS i ZLATA PODKIVA) są tak samo zgodne z faktami" żaden problem

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-01-2011) a :
preczz tym oszustem

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-01-2011) szumowina :
Babuśka, mordo ty moja!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-01-2011) J-23 :
Babuśka, Ty moja chodząca inteligencjo - nie idź tą drogą......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-01-2011) uuuuuuuuuuuuuuu :
Co za zdjęcie.............możny pan, możny pan

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) Bercik :
Panowie autorzy prosze miec na uwadze za to wysoko postawiony czlonek PO i ze teraz to oni rzadza w naszym panstwie jak i samorzadzie..lepiej moze dajcie sobie spokoj bo i tak wszystko im podlega.....czy nie wiecie ze prawo jest dla zwyklych, szarych ludzi! Nic z tego waszego pisanie nie bedzie i tylko tarnowska smietanka smieje sie z Was.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) Smutny :
Szacunek za odwage. Tylko dlaczego jestescie w tym wszyskim sami!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) dsd :
tarnowska śmietanka myśli o wyborach. PO nie będzie wiecznym idolem TVN. SLD zawsze chętniej się dzieliła z mediami :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) ja :
trzeba to ostro pokazywać, macki wszechwładnej i bezczelnej grupy swoich są nie do pokonania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) wyborca :
Powszechne gnojowisko, a pośrodku niego moooożny paaan i jego wasale tacy jak R.G. i J.W. z MPK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) BEDNARSKI :
,,Na kłopoty Bednarski", a jak on nie poradzi to pomoże M...wski.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-01-2011) Dżet :
Dla mnie kpiną z Tarnowa jest to, że pan BB został przewodniczącym komisji do spraw ekonomicznych. Do póki nie zostanie oczyszczony z zarzutów, nie powinien pełnić funkcji. Może ktoś pamięta dlaczego opuścił Oknotar? Czy może za rewelacyjne wyniki ekonomiczne?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) pytajnik :
Jakim menedżerem jest Babuśka, ale też jakimi menedżerami jego podopieczni w MPK. Dlaczego Babuśka został odwołany z FABIOSU i czy prawdą jest że prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające o stosowanie przez BB mobbingu. Nie tylko ja jestem ciekawy. W MPK jego kumple też robią ,,robotę"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) kermi :
Brawo Redakcja! Średnio zorientowany w układach polityczno-towarzysko-biznesow ych Tarnowianin wie, kto stoi za Mr.Babuśką, komu rączka rączkę latami myła itd. Obawiam się tylko, że tarnowska prokuratura nic w tej kwestii znaczącego nie zrobi, no bo jak...???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) był radny :
Jeden wielki gnój.Tak wlaśnie wygląda PO.Nie tylko w tarnowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) Bercik :
sa ludzie i podludzie trzeba sie z tym pogodzic..rownosc wobec prawa to farsa..zreszta szkoda slow i tak z tego nic nie bedzie...juz z gory wiadomo ze wszystko nie mialo znamion przestepstwa i niska szkodliwosc zarzucanych czynow:) a wiec baw sie duszo prawa nie ma:) a WY komentatorzy do roboty za 1000 zl zapierda..c na PANOW!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) Piotr :
Na Bartłomieja Babuśka złożyłem osobiście dowody na przestępstwa z art.218.KK (Mobing) oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach pracowniczych w FABIOS .Dowody złożyłem w prokuraturze w Suchej Beskidzkiej.Ma sprawy z FABIOS również w sądzie Pracy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) do Piotra :
A jak ja pedale złożę na ciebie oskrażenia z Art. 197 KK (pedofilia) i będę o tym pisał w internecie to co? Wszyscy będą w to wierzyć? Nie bałwanie! Bo to że jakiś padalec składa na jakiegoś człowieka donos to nie znaczy, że padalec ma rację. Możesz se baranie składać co chcesz gdzie chcesz, ale kłamiesz i każdy sąd to zauważy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-01-2011) do do Piotra :
właśnie widac jaki poziom prezentuje pan Babuska i jego zwolennicy ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr :
Na przestępstwa Bartłomieja Babuśka mam niepodważalne dowody które sam podpisał.Prokuratura prowadzi postępowanie tylko wtedy jak ma jakieś dowody a dowodów jest wiele np.zeznania kilkudziesięciu pokrzywdzonych przez niego pracowników FABIOS zeznania świadków których namawiał do fałszowania dokumentacji pracowniczej i wiele innych.Jeżeli uważa że go pomówiłem to niech mnie zaskarży podam mu moje dane.Poziom wpisu osobnika który nawet się nie podpisał pozostawiam bez komentarza bo nie jest to język w jakim zwykłem rozmawiać i jako chrześcijanin wybaczam ludziom chorym .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
Podpisałem się baranie. Jesteś zadowolony?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr :
Przedstawiam opis kryształowej prywatyzacji FABIOS w wydaniu PO w której uczestniczył Bartłomiej Babuśka.Ostatni Prezes państwowego zakładu Bartłomiej Babuśka za jego rządów bardzo rentowny zakład tuż przed prywatyzacją nagle nieomal przestał przynosić zyski.Spadła więc jego wartość zrobiono więc niższą wycenę.Zakład kupiły spółki z okręgu wyborczego ministra Grada i Bartłomieja Babuśka.W niektórych sp.zoo współwłaścicielem był Bartłomiej Babuśka i osoby które kupiły Fabios co za zbiegi okoliczności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) ja :
to prawda co pisze piotr tak bylo bylo jeszcze gorzej jak pisze ja jako jedyny wygralem w sadzie pracy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) obserwator do Pawła :
Bardzo interesujaca jest twoja wiedza o działalnosci pana Babuski, mysle ze powinna zaionteresowac prokuratorów którzy zbierają takie informacje o nim. Ale z innej beczki Co do wiarygodności przytoczonych tutaj, powszechnie dostępnych dowodów masz jakieś wątpliwości ? Czy to też nie są przestępstwa ??? Moim zdaniem nie ma innego wtłumaczenmia na brak danych o których traktuje arykuł jak to, że BB je zataił czyli popełnił przestępstwo dwukrotnie, bo w dwóch oświadczeniach. Myslę, że z podstawą takich danych tylko zamieszany prokurator mógłby umorzyć dochodzenie lub nie postawić zarzutów. Dla radnego, funkcjonariusza partyjnego i uczestnika gremiiów władz społek publicznych i przedsiębiorstw państwowych nie może być mowy o oklicznosciach łagodzacych. Takie przestępcze zachowania trzeba wypalać żelazem stosując kary z górnego zakresu, czyli albo 2-3 lata w zawiasach albo kilka miesiecy bezwzglednego więzienia. Inaczej będziemy mieć do czynienia z cyniczną demoralizacją stosowania prawa dla "wybranców".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) krystyna :
miałam "przyjemność" poznać pana Babuśke 5 lat temu i już wtedy wyglądał na fałszywego i zakłamanego osobnika.....takiego oszusta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
Piotrek - teraz to przesadziłeś i poszedłeś z kłamstwami za daleko. Dawaj tu szybciutko swoje dane (imię, nazwisko i PESEL). Jeżeli to co napisałeś to kłamstwo to będziesz się bał napisać swoich danych, jeżeli to jednak prawda to napiszesz swoje dane. No zaraz to wszyscy się przekonamy jaki z ciebie cwel-kłamca...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) prońko :
pamiętaj krystynko, że polityka jest fałszywa i zakłamana. związkowcy i politycy nic innego nie robią tylko myślą co tu zrobić, aby dobre wrażenie na owieczkach zrobić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) do Piotr :
Panie Piotrze proszę nie dać się sprowokować

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł do do Piotr :
Nie mieszaj się łotrze, strażniku kłamstwa i obłudy! Jeżeli Piotr nie kłamie o BB i nie jest cwelem, to napisze nam tu pięknie swoje dane, hej!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr :
Chcesz danych to podaje są one w KRS Polskie Mięso sp.zoo Sucha Beskidzka jestem tam Prezesem Zarządu ja nie ukrywam w jakich jestem spółkach jest tam również telefon do mnie.A teraz oczekuje że i ty nie będziesz się krył za pseudonimem panie BB.Mam jeszcze ciekawsze informacje prosto z Ukrainy i inne wkrótce o nich napisze za cwela wiesz jaki masz art.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
Piotrek, nazywasz siebie chrześcijaninem, a jesteś zwykłym kłamcą. Pomawiasz uczciwego człowieka i pewnie za to odpowiesz. Mobbing - kłamstwo! Fałszowanie dokumentacji - kłamstwo! Małe zyski Fabiosu przed prywatyzacją - kłamstwo! Niższa wycena - kłamstwo! Powiązanie BB z kupcem Fabios - kłamstwo! Chłopie albo jesteś ograniczony umysłowo, albo jesteś kamikadze, albo ktoś cię wypuścił. Zastanów się spokojnie nad tym co robisz! Odwołaj te głupoty i daj se siana. Hej!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr :
Wszystko co pisze to szczera prawda o Bartłomieju Babuśka podałem dane reszta prawdy wkrótce napisze bo Polska Jest Najważniejsza nie o taką walczyła SOLIDARNOŚĆ by ludzi pracy poniewierali panowie BB z PO a majątek na który pracowały pokolenia był rozkradany.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Obywatel MT :
Szanowny Panie Pawle !!!! Zwyzywał Pan Pana Piotra, domagając się ujawnienia danych, jako warunek wiarygodności stawianych zarzutów i dyskusji z otwartą przyłbicą. Otrzymał Pan informację. To i vice versa !!!! Proszę podać swoje dane i wszystko będzie w porządku. Pana inwektywy nabiorą racji bytu i prawdy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) do Pawla :
Jak tak dużo wiesz to jeszcze odpowiedz czy informacje przytoczone przez autorów artykułu też wyssali sobie oni z palca czy Babuśka rzeczywiście zataił te wszystkie fakty ? Czy nie powinien przeprosić lub wyjaśnić i jaką karę powinien ponieść jako reprezentant rządzącej partii, radny i szef państwowych spółek, członek zarządów spółek skarbu i rad nadzorczych - czyli prominencik władzy, który powinien być czystszy niż łza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) do PIOTRA :
jeżeli masz rację to tylko tak dalej trzymaj i nie daj się zastraszyć tym podłym z PO to może u nas w MPK też będzie lepiej tylko tak dalej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr do Pawła :
Gdzie twoja odwaga Pawle kryjesz się za pseudonimem i inwektywami jak widać obleciał cię strach jak widzisz prawda zawsze się obroni.Podaj dane Bezimienny człowieku i stań godnie do walki o Prawdę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Jary :
I to jest właśnie uczciwość ludzi interesu za wszelką cenę "tylko pieniądze i władza"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
Zara, zara! O co chodzi? Przecież napisałem prawdę: Mobbing - kłamstwo! Fałszowanie dokumentacji - kłamstwo! Małe zyski Fabiosu przed prywatyzacją - kłamstwo! Niższa wycena - kłamstwo! Powiązanie BB z kupcem Fabios - kłamstwo! TERAZ JUŻ WSZYSTKO JASNE - Prawda została ustalona. Houk!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
Odpowiadam w kwestii artykułu: ARTYKUŁ ZAWIERA BZDURY. To prawda.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Piotr do Pawła :
Chodzi o to że jesteś TCHÓRZEM i w przeciwieństwie do mnie nie podałeś danych.Skoro chciałeś byśmy działali jawnie pokarz swoją twarz obrońco uczciwego BB wiesz ile wartają anonimy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) obserwator :
dlaczego prokuratura tak długo kisi te problemy. Czy to jest państwo normalne?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) Paweł :
OK, jestem Chasid Umot ha-Olam a moja twarz to צדק . Piotrek zawracasz dupę. Twoje oskarżenia to głupoty i daj se siana. Czy BB jest winny to orzekną niezawisłe organa. Nie mam czasu na te bzdety.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) obserwator do Pawła :
no to wskaż każde z miejsc artykułu, które zawiera bzdury. Obnaż tę wielka nieprawdę i nagonkę na niewinnego działacza PO. Za prawdę objawioną mam przyjąć twoje zdanie bez nawet zdania wyjaśnienia ? Twoja wiarygodność jest ŻADNA, skoro ani nie chcesz się ujawnić ani na na obronę swoich stwierdzeń nie przytaczasz żadnych dowodów. Typowe socjotechniczne pieniactwo w celu wybielenia kolegi (lub siebie samego ?) . Myślisz, że ktoś się na to złapie ? Jeśli mimo wszystko masz taką nadzieję,ze kogoś zbałamucisz używając inwektyw (baranie, pedale, bałwanie,które najlepiej świadczą o prymitywizmie wypisującego je) to musisz się bardzo bać. Ty już najlepiej wiesz czego

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) panienka do obserwatora :
Prokuratura (i sądy) tak długo kisi takie sprawy bo takie oszołomy jak ty i twoi koledzy zasypują tą instytucję takim heftami właśnie. Nie ma czasu na ściganie przestępców, bo jakieś patafiany próbują używać prokuratury do celów walki politycznej. I tak tego nie zrozumiesz bucu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) do panienki :
o, wa! Typowy chwyt z tekstami o "walce politycznej". Już wielu cwaniaków różnych opcji (zwykle jednak opcji rządzącej) przyłapanych na przestępstwach piszczało że to "polityczna zmowa" strojąc się w piórka męczeństwa. Szkoda czasu na niemerytoryczną dyskusję

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) do panienka :
ten "buc" i "patafiany" w twoim wykonaniu jest jedynym "argumentem", poza inwektywami nie masz nic do powiedzenia. Jak na "hefty" to bardzo dużo jest w tym artkule konkretnych dowodów ze wskazaniem gdzie każdy z nas może je sobie potwierdzić, o prokuraturze nie wspominajac, w dodatku podpisanych imieniem i nazwiskiem odważnych dziennikarzy. Nie pozostało wam nic poza wyzwiskami pod adresem takich ludzi, chociaż znając was i wasze mafijne metody umiecie też niszczyć niewygodnych ludzi w sposób bardziej fizyczny

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-01-2011) rf :
Moge sie zalozyc o duzooo ze on jest nie do ruszenia a prokuratura jest bardzo zajeta prowadzeniem spraw biedoty i plebsu. Panow nikt nie ruszy zrozumcie to wreszcie barany!! Zreszta jak smiecie o tym dyskutowac!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) do do kira :
Pierwsze oświadczenia określa stan na dzień objęcia mandatu, a coroczne (stan na 31 grudnia danego roku) do końca kwietnia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) kti :
oj tam oj tam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Piotr :
Wkrótce mieszkańcy Tarnowa otrzymają dowody przestępczych zachowań Bartłomieja Babuśka.Jak widać Paweł próbował zakrzyczeć rzeczywistość i fakty bezsporne .przedstawiłem tylko mniejsze przewinienia BB cała prawda jest porażająca.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Paweł :
Piotrek, czy ty jesteś ograniczony umysłowo? Przecież napisałem, że piszesz głupoty i jeżeli BB będzie miał czas to się zajmie tymi bzdetami co piszesz. Kłamiesz. Kłamiesz. Kłamiesz jak z nut. Zajmij się swoim mięsem i osłonkami i odbij. Po co ci problemy prawne? Czemu się czepiasz normalnych ludzi?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Viola :
Zaiste ten Piotr z Makowa czepia się tego Babuszki jak rzep pszeigo ogona. Nie znam tego Babuszki, ale wydaje mi się, że to uczciwy i porządny człowiek. Okurde, napisałam jak M. Stańczyk - zupełnie w jego stylu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) hu hu hu :
mobbing, fałszowanie papierów, niejasne powiązania gospodarcze i nne przestępstwa to jest konkretny zestaw. Biedny ten Bartłomiej Babuśka oj biedny że go tak pomawiają, bo on i jego podopieczni wicherek z Robusiem to nieskazitelne towarzystwo. Tylko mnie dziwi dlaczego na zdjęciu mruży oczka, a wicherek ma nerwowe tiki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) fju fju :
Macaulay Culkin i Mila Kunis rozstali się kilka tygodni temu po trwającym prawie 8 lat związku. Piękna aktorka i znany przede wszystkim z roli Kevina samego w domu aktor oficjalnie pożegnali się w przyjaznej atmosferze, jednak bliscy pary uważają, że 31-latek nie radzi sobie z tym najlepiej. Martwią się również tym, że zaczął spotykać się z... hiszpańską gwiazdą porno.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Mirek Pośw. :
Niewiele rzeczy wywołuje w nauce takie emocje, jak zimna fuzja. Dałaby ona olbrzymie ilości taniej energii - ale nie ma pewności, czy w ogóle jest wykonalna. Większość doniesień o udanej zimnej fuzji okazała się oszustwem lub pomyłką. Smoleńsk jak ulał. Fajnie, że Lechu jest zimny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Piotr :
Normalni ludzie wyrażają się normalnie i tak się zachowują u Pawła tego brak .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-01-2011) Paweł :
Normalni ludzie nie piszą kłamstw o innych, Piotrze!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) ostrzeżenie :
uwaga bo wjechały śmieciarki i wysypują śmiecie chcąc nimi zasypać merytoryczną dyskusję,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) M. Poświatowski :
Informuję, że podszywanie się pod kogoś - w tym wypadku pode mnie, parę wpisów wyżej, jest karalne, a internet nie zapewnia takiej anonimowości jakby się wydawało

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) do hu hu hu :
mruży oczka bo dostrzega nieciekawą perspektywę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) do poprzednika :
Zycie jest najlepszym lekarzem bo leczy władzę ucząc ją pokory. Dziś jest się na topie i ma się władzę z której się korzysta w nadmiarze i jest jak w bajce. A następny dzień może pokazać że patronii stracą cierpliwość i cofną poparcie i pozostanie być może jedynie kolejka po kromkę chleba.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Mirek Poświtalski :
Wojciech Cejrowski nie ma ostatnio szczęścia do pracodawców. Jego program, Audycja Podzwrotnikowa, został zdjęty z anteny radiowej Trójki. Decyzję tę podjęła szefowa stacji, Magdalena Jethon. Ładen kwiatki. A czy ten zamach w Moskwie to nie jest odwet za Smoleńsk? - nie można tego wykluczyć!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) doka do P. M Poświatowskiego :
mam pytanie , nie pytania 1. gdzie są art . które były jeszcze dzisiaj rano 2 dlaczego nie można ich znaleźdź na zasadzie - czytaj " poprzednie " 3 w czołówce widzimy art tak stare 4 z prawej strony tak samo -same starocie a ostatnich szukaj wiatru w polu przepraszam że wcinam się w art. który nie ma nic z tym wspólnego ale widzę że czasem Pan to czyta i komentuje a tak nawiasem mówiąc szukam art o ostatniej sesji

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Adam Asnyk :
Do autorów potworniaka i wszysktich frustratów: Przestańcie własną pieścić się boleścią, Przestańcie ciągłym lamentem się poić: Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, Mężom przystało w milczeniu się zbroić...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Guadalahara :
Mowa jest srebrem, a milczenie owiec.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Mirek Poświęcony Wydajnie :
Na demododiewo według świadków zdarzenia, których cytuje "Komsomolskaja Prawda", był to mężczyzna, który sekundę przed wybuchem krzyknął: "Wszystkich was zabiję!". Podobno krzynął po polsku... To musiał być ktoś z rodziny tych zamórdowanych przez ruskich w samolocie 101 w Smoleńsku. Nie można wykluczyć, że to był odwet za zabicie polskiego małego prezydenta!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Mirek Pośw.ięcowny Wydajne :
Megalomania - skupienie na własnej doskonałości, samozadowoleniu oraz świadomości własnej wartości, znaczenia i możliwości. Pojęciem tym określa się potocznie zawyżoną nieprawidłową samoocenę, ale także system urojeń, tzw. urojenia wielkościowe w zaburzeniach o charakterze psychotycznym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Piotr :
W najbliższych dniach podam Ds spraw karnych prowadzonych przeciwko BB przez prokuratury w Polsce i poza Polską z opisem czego dotyczą nie tylko na tym portalu lecz również otrzyma bezpośrednią informacje tysiące Tarnowian w jeden dzień drogą elektroniczną.Mogę tego nie wykonać tylko wtedy jak BB przeprosi za wyrządzoną krzywdę on wie kogo. Ma na to 3 dni.Myśle że tak będzie po chrześcijańsku.Wyrazi skruchę to otrzyma wybaczenie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Do Piotra mieszkaniec :
A ja chcę wiedzieć jakie przestępstwa popełnił radny Babuśka. Jako członek społeczności którą on reprezentuje mam do tego prawo. Jeśli Ty masz mu wybaczać za to że padnie ze skruchą na kolana przed Tobą i w zamian za to pokajanie nie powiesz nam ,,B" jak już powiedziałeś ,,A" to sprawdzi się przysłowie ,, że wart Pac Pałaca, a Pałac Paca". Jak Waść zacząłeś to skończ. Ta sprawa jest już publiczną sprawą i nie powinny o ich wyjaśnieniu decydować prywatne targi między Tobą Piotrze a radnym babuśką, zwłaszcza gdy temat obejmuje obszar jego zaangażowania społecznego i politycznego. Skruchę BB jeśli przewinił powinien wyrazić przed sądem a nie przed Tobą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Piotr :
No a nasz radny dradycyjnie na ukraińskie dziwki pojechał

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) warchoł do Piotra :
czy chodzi o jedwabne?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-01-2011) Biskup :
Chrześcijańsko jest wybaczać, tak po prostu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) Legalny Banita :
Tylko dobrze by było, żeby najpierw żałował i przeprosił.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) wyborca :
mam pawi odruch jak patrzę na tę facjatę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) herubin :
przecież to anioł - dobry człowiek - lubi ludzi!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) Piotr do mieszkańca :
Nie o mnie chodzi z tymi przeprosinami lecz o kogoś innego BB wie kogo ja wolałbym by prokuratorzy wykonywali to co do nich należy zamiast robić wszystko by nie zająć się BB. Oczywiście jeżeli będzie trzeba zajmę się BB i leniwymi prokuratorami udającymi że nie umieją czytać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) Paweł :
Piotrek, a prokuratorom to zamierzasz skoczyć na kant czego?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-01-2011) Wioletta N. :
No ja myślę, że Piotrek skoczy im na to co ja lubię najbardziej ;-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) Legalny Banita :
Do sklepu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) Piotr do Pawła :
Prokuratorzy i sędziowie nie są Bogami a ja w działwniu jestem skuteczny,przekonał się o tym jeden sędzia z sądu 100 km od Tarnowa i nie jest już sędzią.Przekona się BB ma jeszcze 1 dzień.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) SMAFIOO :
To prawda Panie Pawle, w Polsce wielu możemy skoczyć na kant tego, co Pani Wioletta N. lubi najbardziej (cokolwiek by to nie było, jakkolwiek wymodelowane i duże). Przekręty należy tolerować, wszak są one miarą przedsiębiorczości, asteryzmu, europejskości i wszelkich „trendy-wartości”, które pseudo-profesorskie mózgi w niektórych polskojęzycznych mediach wbijają do głów. A Goje-gamonie mają to podziwiać i ……. FINANSOWAĆ! Można by klawiaturę zedrzeć na opisanie tego, jak to w ostateczności zwykli obywatele (także rodzime firmy) finansują, bezpośrednio lub pośrednio - z budżetu, wszelkiego kalibru przekręty i afery finansowe czy gospodarcze, począwszy gdzieś tam od Baksika i Gąsiorowskiego, którzy dzisiaj wylizują futerka w Izraelu, a skończywszy (niestety PÓKI CO) na mega-przekręcie z OFE. Ludzie jakoś nie dostrzegają pazernej, wielogłowej hieny-bestyjki, która w białych rękawiczkach (tzn. zgodnie z prawem, które sama sobie wylobowala), łupi z Narodu, żerując na nim ile wlezie. I nie dziwota, skoro w eleganckich polskojęzycznych mediach np. w sprawie OFE wyłącznie ściemnia się o pierwotnych, futurystycznych zamysłach, nie-zweryfikowanych koncepcjach, wielkiej krzywdzie wyrządzanej teraz OFE, doradca Michał ze złożonymi do modlitwy dłońmi (dysponuję zdjęciem) i śmiesznie zatroskaną o emerytury obywateli minką udaje profesjonalistę, podczas gdy w tle „inwestorzy” z OFE zgarnęli lichwę za friko, bez ryzyka i dużo!!!, a pieniędzy w OFE (po 10-ciu latach!) jest nominalnie mniej, niż powierzono. To się k…a nazywa łeb do interesu! Nie-Gojowski…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) dzwig :
Moje liny i haki gotowe do dźwigania za jajca ,,babuchów". Czekam na znak.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) Piotr :
Strona o BB prawie gotowa na stronie zdjęcia orginalnych dokumentów z sądów i prokuratur i art.KK na podstawie których są prowadzone postępowania przeciwko BB wkrótce Tarnów zobaczy prawdzie oblicze radnego BB.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-01-2011) Gabrysia :
A wątek Rafała S. też będzie poruszony? tego co to mu już nie staje, bez zapachu benzyny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Rysia :
Polska Jest Najważniejsza spotkajmy się wszyscy w smoleńsku 10.04

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) do Piotra :
Czekam na tą stronę, bo BB musiał mieć pomagierów. Grubych przekrętów nie robi się samemu bez pomocy Patrona i poddanych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) tarnowianin :
A czego nie było go na sesji, czyżby zachorzał i przeszedł na zasiłek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) do Piotra :
Kolega się zawiesił czy zapienił? Termin przeprosin minął a konkretów brak..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) do tarnowianin :
Co tam sesja , na ukrainie się kolega bawi. Na sesji bywa się przed wyborami a po wyborach, pije się w kijowie w towarzystwie opłaconych lasek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Witalij :
Deputata Babuski na Ukrainie sejczias niet!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) a :
do Piotr czekamy na informacje !!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) no właśnie :
No właśnie! Dzisiaj miały byc te info!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Piotr [?] :
Spadać. Niczego nie będę wystawiać, bo BB mnie przeprosił.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) xxx :
Zmiękła rura??? Wiedziałam:-)))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) brat moskal i socjaldemokrata nie na prochach :-) :
Piotrusiu, następnym razem nie siej wiatru , bo burza z tego co dziadzio pierdnie.....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Piotr :
Infomacja o przprosinach jest napisana przez inną osobę widać to po słownictwie.Informacje o BB wkrótce zamieszcze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) chamstwo na portalu :
Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) etyk do poprzednika :
Dlatego by nie dopuszczać chamstwa. Jak będą pisać ludzkim językiem, (teraz niestety obrońcy BB gorszy język niż zwierzaki prezentują, od których się jego mogą uczyć).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) do etyka :
Język prezentowany w komentarzach przez zwolenników BB jest delikatnie mówiąc gorszy od ujadania. Stylem który prezentują udowadniają że zwierzęcy język jest dla nich zbyt trudny do zrozumienia, mimo że szczekają i wyją. Nie jest moralne wymagać od Nich nauczenia się zbyt trudnego dla Nich języka ZWIERZĄT. One w przeciwieństwie do Nich mają lepiej rozwinięte mózgi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Paweł :
pierdu, pierdu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Kalinka :
Słuchajcie. Ja nie znam tego Babucha, ale dla mnie jest jednoznaczne, że chłopak jest zaszczuty przez tarnowsko-makowskie psy zapchlone. Takie są fakty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) zdziwiony :
Jak Babuchy można nie znać??????????????????. A lody jesz???????????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-01-2011) Piotr :
Jutro podam dzień i godzinę kiedy przedstawię dowody na BB

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) rf :
Dajcie sobie juz spokoj - elita ma swoje prawa! Zawsze tak bylo a trzoda ma robic na Pana! Kiedy wy to pojmiecie? Chyba nigdy, a prawo :) ...wlasnie teraz nasze organy kombinuja jak tu pewnych osobnikow uspokoic....a nasz glowny bohater pewnie pije z prokuratorem i smieje sie z trzody...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Paweł :
ha ha ha haaaaaaaa - smaczna jest wódeczka z prokuratorem...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Piotr :
Ten się śmieje kto się śmieje ostatni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Paweł :
Pietrek, tyś się chyba z .... na głowy pozamieniał! Czy utożsamiasz się z tym nieodpowiedzialnym typem z Wikileaks?!?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Do inTARnet.pl :
Czy aby Piotr i Paweł to nie są te same osoby? SMAFIOO :-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) SMAFIOO :
Starzeję się! Miało być "...to nie jest ta sama osoba?"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Paweł :
Jam jest Szaweł

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Piotr :
Do 5 lutego do godziny 20 informacje oBB i dowody na jego przestępstwa otrzymają drogą elektroniczną tysiące mieszkańców Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Baba Vanga :
Uziupełnam wiodomoszcz od Pjotra: swit skonczi sje 21 12 2012 goda.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Abba :
Czy to prawda że BB ma córke z ukrainką...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) tarnowianka :
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Piotr :
Dzień 5 lutego będzie początkiem końca kariery Tarnowskiego Nikodema Dyzmy czyli BB.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-01-2011) Hibiskus :
A dlaczego 5, a nie 15? Robisz szum, a pewnie pierdniesz bzdetami o których pisałeś wcześniej. Pierdu, pierdu... Przecież Tarnowscy Wyborcy nie wybrali by Dyzmy na trzecią kadencję!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) tarnowski wyborca :
oczywiście, że Piotr robi sobie z nas jaja - daliśmy trzeci raz mandat zaufania Panu Babuśce, bo jest uczciwy, skuteczny, pracowity, szczery i ma na sercu dobro zwykłych ludzi. takie podłe oskarżenia przez ludzi, którzy słusznie zostali zwolnieni z tego Fabiosu to zwykła zemasta!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) Krystyna F. :
Niedobrze mi się robi, jak patrzę ne te obrzydliwe, podłe ataki na Pana Bartka. To żenujące!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) Psycholog :
Jak możesz tak oczerniac tego uczciwego czlowieka to że gromadzi kase czasem w dziwny sposób to jego prawo! Zrozumcie wreszcie, że to jego przywilej..dany przez władze! Nie zazdrocie tylko do roboty..pracowac na PANOW!!!! Zreszta i tak nic z tego nie bedzie...karze sie plebs i szaraczków a nie kumpli elity..wbijcie to sobie wreszcie do bani:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) demokrata :
przecież demokratyczne państwo prawa ma świetne mechanizmy przeciwdziałające wynaturzeniom. poczekamy - zobaczymy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) Piotr :
BB to nie Dyzma tylko Dyzmiontko bo Dyzma z Tarnowskiego okręgu wyborczego siedzi w Warszawie i szuka strategicznych inwestorów z Kataru.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) Stefan :
Czy to prawda, że Babuch ma powiązania kapitałowe z tymi co kupili Fabios? Jeżeli tak, to mamy tu piękny pasztet dyzmowy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2011) hutnik :
dlaczego Kluczika Wiarta, Grelę i Kapuścińską tak na hucie pilnował. Teraz podobno jest częstym gościem w MPK. Upadł OKNOTAR gdzie był prezesem, przeszfindlował Fabios, huta w upadłości, a jak będzie doglądał MPK to pewno ludzie przesiądą się na rowery.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) kintuh :
Córka (Nina) ma 2lata i żyje v Kijovie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) ona z Tarnowa :
Nieźle KINTUH! Jak udało Ci się odkryć największą tajemnicę BB? Nie sądziłam, że ktoś tak szybko rozgryzie tego psubrata. Mama na na imię Alona.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) WC do Piotra :
A sprawdzałeś trop handlu organami ze wschodu? Warto!...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) a :
co z tego ze ma dziecko ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) WC do Piotra :
Co ma piernik do wiatraka? Dziecko ma z c...y Alony. Zalał formę 3 lata temu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Piotr do WC :
Mnie życie prywatne i dzieci BB nie interesują.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Piłkarska Unia Tarnów: cel jest jeden - walka o aw :
Wczoraj w siedzibie klubu odbyło się spotkanie „na szczycie” w którym uczestniczyli: prezes klubu Marek Wojtasik, szef rady klubu Krzysztof Zieliński, dyrektor sportowy Dariusz Nytko, kierownik sekcji Marcin Ćwikliński, trener Marcin Manelski, masażysta Jakub Bernacki oraz rzecznik klubu Michał Żurowski. Najważniejszą kwestią, podczas trwającego blisko cztery godziny spotkania, było określenie celu jaki będzie przyświecał trzecioligowej drużynie Unii Tarnów w zbliżającej się rundzie rewanżowej. Ustalono, że cel może być tylko jeden i będzie nim walka o awans do II ligi. By ten cel był możliwy do osiągnięcia potrzebne są wzmocnienia i ten temat był kolejnym punktem wczorajszego spotkania. Jest już niemal pewne, że na wiosnę w Tarnowie zobaczymy trzech nowych piłkarzy, a będą nimi: bramkarz Tomasz Libera (m.in. Okocimski Brzesko, Wolania Wola Rzędzińska), środkowy obrońca Rafał Kleinschmidt (Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Wisłoka Dębica), pomocnik Łukasz Popiela (Okocimski Brzesko). Są czynione również starania, by kadrę Unii zasilił, pochodzący z Nigerii napastnik Ifeanyi Nwachukwu, który ostatnie pół roku spędził w Piaście Czchów (6 goli i 1 asysta w 13 meczach). Możliwe, że drużynę wzmocni również utalentowany junior Andrzej Łukasik, który wobec kontuzji dwóch bramkarzy: Rafała Zaworskiego i Tomasza Pięty ma uzupełnić naszą kadrę na wiosnę. Pewne jest, że tarnowski klub na pół roku opuści Tomasz Rodak, który powraca po kontuzji i dostanie szansę na odbudowanie swojej formy w którymś z klubów z niższej ligi. Drugim piłkarzem, który zostanie wypożyczony jest Mateusz Ślęczka, który najbliższe pół roku spędzi w Dunajcu Zakliczyn. Dziś ma wystąpić w sparingowym meczu czwartoligowca. Wolną rękę w szukaniu klubu dostał również Krzysztof Szuba. W poniedziałek tarnowska Unia rozpocznie tygodniowy obóz przygotowawczy w Międzybrodziu Bialskim, niedaleko Bielska-Białej. Jest to pierwsze od ponad dwóch lat wyjazdowe zgrupowanie przygotowawcze tarnowskiej Unii. Cieszy więc fakt profesjonalnego podejścia klubu do przygotowań przed zbliżającą się rundą i jest to na pewno kolejny pozytywny sygnał dotyczący pracy tarnowskich działaczy. Kadra „Jaskółek” liczyć będzie 20 piłkarzy, którzy rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej. W kadrze Unii znaleźli się: Tomasz Libera, Łukasz Koźma, Rafał Kleinschmidt, Kamil Pawlak, Marcin Furmański, Dawid Sikorski, Paweł Węgrzyn, Robert Mikołajczyk, Dawid Goliński, Łukasz Kazik, Łukasz Popiela, Adrian Ślęzak, Piotr Drozdowicz, Robert Witek, Sławomir Matras, Mateusz Wolański, Dawid Sojda, Kamil Nytko, Adrian Kroker oraz Ifeanyi Nwachukwu. Ostateczny skład kadry trzecioligowej Unii Tarnów na rundę wiosenną sezonu 2010/11 zostanie podany po obozie. Możliwe, że jeszcze co najmniej dwóch zawodników zostanie wypożyczonych do innych klubów. Podczas obozu rozegrane zostaną również gry kontrolne. Po powrocie z obozu piłkarską drużynę Unii czeka miła niespodzianka, czyli przeprowadzka do gruntownie wyremontowanej szatni na Stadionie Miejskim, w której obecnie trwają prace wykończeniowe (m.in. montaż szafek, boksów czy elementów wystroju wnętrza). Nowością będzie stworzenie w szatni galerii zdjęć związanej z historią piłkarskiej Unii. Na ścianach znajdą się więc archiwalne zdjęcia z okresu międzywojennego, przez lata 70-te aż po ostatnią dekadę. Wygląda więc na to, że po wielu latach, piłkarska Unia Tarnów ma niemal idealne warunki do tego, by spokojnie i w dobrych warunkach przygotowywać się do rozgrywek. Cieszy ten fakt, w kontekście tych wszystkich problemów, jakie dotykały piłkarską drużynę na przestrzeni ostatnich lat. Są jeszcze jednak dwie niezwykle istotne sprawy, które należałoby poprawić, by móc powiedzieć, że tarnowska Unia poważnie i w stu procentach zaczyna odbudowywać swoją piłkarską potęgę choćby z połowy lat 90-tych. Pierwsza to murawa Stadionu Miejskiego, która pozostawia wiele do życzenia i należy ją zdecydowanie poprawić. A drugą sprawą i chyba najważniejszą jest zadbanie o odpowiednie finansowanie tarnowskiego klubu, który w ostatnich miesiącach, również po wielu latach olbrzymiego zadłużenia, stał się wreszcie wiarygodnym i poważnym partnerem do współpracy dla wszystkich. Piłka nożna, jako sport najbardziej masowy, potrzebuje wsparcia sponsorów i wydaje się, że teraz nadszedł najlepszy czas, by zacząć odbudowywać poziom tarnowskiej piłki nożnej. W końcu to właśnie futbol jest najpopularniejszą i najbardziej masową dyscypliną na świecie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) swenson :
(30-01-2011) Piotr : BB to nie Dyzma tylko Dyzmiontko bo Dyzma z Tarnowskiego okręgu wyborczego siedzi w Warszawie i szuka strategicznych inwestorów z Kataru. numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (30-01-2011) Stefan : Czy to prawda, że Babuch ma powiązania kapitałowe z tymi co kupili Fabios? Jeżeli tak, to mamy tu piękny pasztet dyzmowy... numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (30-01-2011) hutnik : dlaczego Kluczika Wiarta, Grelę i Kapuścińską tak na hucie pilnował. Teraz podobno jest częstym gościem w MPK. Upadł OKNOTAR gdzie był prezesem, przeszfindlował Fabios, huta w upadłości, a jak będzie doglądał MPK to pewno ludzie przesiądą się na rowery. numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (31-01-2011) kintuh : Córka (Nina) ma 2lata i żyje v Kijovie numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (31-01-2011) ona z Tarnowa : Nieźle KINTUH! Jak udało Ci się odkryć największą tajemnicę BB? Nie sądziłam, że ktoś tak szybko rozgryzie tego psubrata. Mama na na imię Alona. numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (31-01-2011) WC do Piotra : A sprawdzałeś trop handlu organami ze wschodu? Warto!... numery ip komentujących są rejestrowane. . -------------------------- ------------------------------ ------------------------ (31-01-2011) a : co z tego ze ma dziecko ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Unia Tarnów -łapówkarze :
Piłkarze Unii Tarnów oskarżeni o handel meczami na wokandzie. Sąd podczas pierwszej rozprawy przesłuchiwał świadków. Na ławie oskarżonych zasiadają zawodnicy, sędzia, jak i pośrednik, który miałby zajmować się przekazywaniem „łapówek”. - Oskarżeni są podejrzewani o ustawianie wyników meczów z kilkoma klubami, między innymi z Dalinem Myślenice – mówi sędzia Tomasz Kozioł. Dziewięciu oskarżonym, których proces właśnie się rozpoczął, grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Zarzucono im, że czerpanie korzyści z boiskowych oszustw w okresie od kilku miesięcy do kilku lat. W tym okresie mieli się od wzbogacić o kwoty od dwustu pięćdziesięciu do dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo kilku sportowcom postawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie. Oni działali najdłużej i organizowali cały proceder. Przypomnijmy, że w sumie w aferze korupcyjnej zarzuty postawiono dziewiętnastu osobom. Dziesięcioro przyznało się i już końcem ubiegłego roku prawomocnie skazano ich na kary od pół do półtora roku więzienia, w zawieszeniu. Sąd orzekł też przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z oszustw oraz grzywny w wysokości od pięciu do dwóch tysięcy złotych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Piotr :
Zakup Fabiosu wygląda ciekawie jest to łańcuszek firm które tworzyły jako udziałowcy następne by ukryć prawdziwych udziałowców jako właściciele figurują firmy a nie osoby ich nazwy składają się np.z 20 liter by je nie zapamiętać kluczowa jest w likwidacji i zniknął z niej Prezes brak wpisu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) do Piotra i nie tylko :
Powyżej zainteresowani losami UNII Tarnów włączyli się w dyskusję na temat korupcji sportowej, ale mnie niezmiernie interesuje zasygnalizowany problem wynikający z treści powyższego artykułu i jego komentarzy. Chciałbym wiedzieć jaki miał udział Pan Bartłomiej w prywatyzacji FABIOS. Jestem Tarnowianinem, a więc nie jest dla mnie obojętnym to czy Pan Babuśka jako Radny i też Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej Tarnowa piastując te społeczne zobowiązania jest wiarygodną osobą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Piotr :
Jeżeli jego widza ekonomiczna jest taka jaką zaprezentował w Fabiosie którego wartość zmalała w rok o 50% to długi spowodowane jego ekonomią będą spłacać następne pokolenia.Zresztą działa on zgodnie z POlityka utopi ekonomicznej partii w której jest a jej skutki widać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Wariat :
Piotrze, masz łeb jak sklep! Zrobisz karierę na naszym oddziale!!! ZAPRASZAMY...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) Piotr :
Zadaje pytanie publiczne i oczekuje odpowiedzi od CBA Prokuratury ABW.W Fabiosie zakład zamierzała kupić załoga powołała pracowniczą sp.zoo istniała ona około 9 lat zgromadziła 8 milionów złotych kilkanaście miesięcy przed prywatyzacją zlikwidowano ją zwracając pracownikom pieniądze w kwocie w jakiej wpłacili.Pytanie pierwsze co stało się z odsetkami przecież za 9 lat odsetki powinny wynieść prawie tyle co kapitał nie leżały przecież w szufladzie.Pytanie drugie załoga miała pieniądze oraz należało się jej 15% bezpłatnie,miała przyznany kredyt w banku dlaczego minister się nie zgodził i na list wojewody popierającego taką prywatyzacje odpowiedział mgliście.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2011) znany :
a może by tak sprawdzić inyycg członków tarnowskiej PO np szefa powiatowego M.B.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2011) Paweł :
Odsetki zabrał sobie Babuśka oczywiście... :-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2011) Piotr :
Babuśka jest zbyt małym pionkiem w tej grze by to zrobić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2011) do Piotr :
Zabawne jak wiele czasu i zapewne nerwów poświęcasz na sprawę, która jest czystą bujdą. W dzisiejszych czasach każdy kogo wywalą z państwowej spółki pisze donos i robi z siebie wielkiego detektywa i ostatniego sprawiedliwego. Gdyby ludzie tacy jak ty poświęcili więcej czasu na pracę i samodoskonalenie to już dawno osiągaliby olbrzymie sukcesy. Smutne i żałosne jest takie życie ale pewnie taką a nie inną masz psychikę i podejście. Szczerze współczuje, życzę szybkiego powrotu do zdrowych zmysłów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2011) Piotr :
Nie pracowałem w Państwowej spółce i nigdzie nigdy mnie nie wywalono jak BB kieruje spółką zakładem prywatnym.To co pisze to są na to dowody.Obecnie znowu chcą okraść pracowników Fabiosu scenariusz jest taki załoga ma z mocy prawa 15% Akcji za 6 milonów złotych Fabios sprzedano 85% Akcji za 80.milionów bo wycena była zaniżona była niby licytacja.Przelicznik akcji nie jest od ceny wylicytowanej tylko od wyceny początkowej.Scenariusz jest taki większościowi udziałowcy uchwalą przymusowy wykup akcji od pracowników i pozostałe akcje kupią za mniej niż połowę wartości i znowu stracą pracownicy kilka milionów.Jedna ze spółek biorących pośrednio udział w prywatyzacji Fabiosu zrobiła tak już z innym zakładem to działanie jest niby zgodne z prawem ale co to za prawo i dla kogo na pewno nie dla zwykłych ludzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2011) Wikłacz :
Pietrek, jak się nie pospieszysz to będzie po Fabiosie. Jestes nosym Janosikiem, Pietrek. Hej!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2011) niecierpliwy :
Kiedy wreszcie tego przekręciarza Babucha zakują za nogę do stalowej kuli i osądzą za jego gospodarcze lodziarstwo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2011) cierpliwy :
BB (Bardzo Biedny) radny bawi się w afryce. Mam nadzieję że w egipcie i szybko nie wróci do kraju.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-02-2011) Wikłacz :
ponoć w egipcie, w kairze

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) Plotka? :
Podobno juz zamkneli postepowanie..niska szkodliwosc czy cos takiego:)czy tez nie dopatrzyli sie niczego...tak ludzie mowia ale czy to prawda?..pewnie tak. Tak wiec plebs do pracy..trzeba na PANOW zarobic i ich obroncow (czyt wymiar sprawiedliwosci). Jeszcze tylko chwile i dowiemy sie prawdy..jak to ludzi niewinnych pomawiaja (jak Pazurowa) i trzeba bedzie jeszcze za to beknac:) takie zycie:)))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) Paweł :
Ten co napisał powyżej jako -Plotka?- przygotowuje grunt pod ewentualne sprawiedliwe i uczciwe orzeczenie prokuratury, że BB jest oczywiście niewinny. Nie może być inaczej, bo to uczciwy i pracowity radny oraz dobry obywatel. Przypominam, że Chrystus też został fałszywie oskarżony, a teraz wszyscy wiemy jak było na prawdę... Hieny i faryzeusze, którzy oskarżają BB i jemu podobnych zostaną osądzeni przez prawa boskie, historyczne i ludzkie. Opamiętajcie się póki nie jest za późno!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) realista :
Jeśli ten pan na powyższym zdjęciu jest choć w minimalnym fragmencie podobny do Chrystusa, a działania prokuratury nie przeczą podstawowym zasadom etycznym to ja jestem świętym Piotrem. Temu panu na zdjęciu to jedynie rogów brakuje i mógłby chodzić w szopce robiąc za Diabła.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) do plotki :
Czego kłamiesz kłamczuchu. Postępowanie zostało wszczęte 28 stycznia. wydaje mi się że prokuratura zanim podejmie jakąkolwiek decyzję to musi wysłuchać co ma do powiedzenia osoba co do której prowadzi postępowanie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) witka :
a BB nie był słuchany jeszcze? dziwne...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) popiełuszko :
realista, jesteś Świętym Piotrem z Suchej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) Piotr :
Większościowi udziałowcy Stalproduktu który zakupił Fabios to Firmy:ARCELORAMITTAL POLAND SA .33,77% udziałów oraz STP INVESTMENT.SA .28,12% udziałów pozostałe 38,11% Akcjonariusze w tym bardzo tajemniczy mający 4,98% dlaczego nie 5% oni wiedzą najwyższy czas by zainteresowała się prokuratura i wyjaśniła dlaczego akcjonariuszowi zabrakło tak mało do 5%..Łańcuszek tych firm jest interesujący i tak jedna z nich ekologiczna tworząca firmę zanieczyszczającą taką jak Stalprodukt ciekawe jakie dostała dotacje na tą ekologie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) Monument :
Piotr, jesteś blisko czegoś naprawdę dużego. To może cię przerosnąć i przygnieść. Uważaj! Jesteś pierońsko bystry. Za bystry...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) Monument :
Piotr, to co odkryłeś jest duże, ciepłe i brązowe... To kupa!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-02-2011) wit10 :
To już jest nudne czytanie o tym małym człowieczku na pierwszej stronie nie macie ciekawszych tematów?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2011) kitel :
olać tego plenka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-02-2011) Piotr :
Jutro dowody na postępowania karne przeciwko BB.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2011) th :
The Resident

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2011) th :
then czy thanthen?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2011) tarnowianka :
Panie Piotrze, co słychać?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-02-2011) ciekawski :
A gdzie te dowody na postępowanie karne Babuśki?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) nie ma i nie będzie :
j.w.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) Piotr :
Dowody są rozsyłane do osób w Tarnowie jeżeli ktoś je chce otrzymać szybciej to proszę podać e-mail.Pierwsze otrzymały je osoby z PO by pokazać swoje kryształowe zachowanie.Zapytania o dowody na e-mail walkazbezpraw@interia.pl

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) oburzony :
ludzie przeciez Bartłomiej został wylansowany i ukszyaltowany przez czolowych dzialaczy Solidarności , jest kontynuatorem wszczepionych mu idealow przez ludzie moze nawet internowanych . Dlaczego go tak perfidnie atakujecie . Przeciez to juz jest nieludzkie. Nawet w zyciu osobistym szukacie tylko czego . Trudno to ocenic pozytywnie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) solidarny :
To że był w AWS to wcale nie znaczy że był związany z Solidarnością. I nie był (nawet ze względu na wiek) nigdy tak samo jak 80 % członków AWS, choćby członkowie Unii Wolności, których wielu zapisało się bardzo negatywnie dla realizacji Ideałów Solidarności. Wielu z nich jest dziś u władzy reprezentując PO a więc po drugiej stronie.Niech nas Pan Bóg broni od takich sympatyków Solidarności jak Pan Babuśka. A kto go wylansował na solony to niech się uderzy w piersi i przyzna, bo być może iż pomogła mu w tym jakaś osoba związana z Solidarnością wierząc w szczere intencje BB, a dziś tego żałuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) chryste elejson :
Kirie Elejson! Dzisiejsza solidarność ma tyle wspólnego z tym pięknym ruchem sprzed 30 lat co rak z górskiego potoku z rakiem górnych dróg oddechowych! Ludzie trzymajcie mnie!!! Buahaahhhaahahahahaa....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) solidruch :
A trzymaj się za swój głupi łeb komuchu. Ta dzisiejsza Solidarność jest oczyszczona z TW i konfidentów. A co może BB to człowiek Solidarności, która jak powstawała to w pieluchy sikał.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-02-2011) Maryś :
Wreszcie prawda wyjdzie, na jaw,a Pan BB, pokaże swą ciemną stronę kłamstwa i obłudy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Piotr :
Wysyłam e-mail lecz jest ich dużo do wysłania tylko wczoraj wpłynęło ponad 100 zapytań ze względu na prace mam tylko wieczór czas na wysyłanie proszę o cierpliwość.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) jk :
Już się znudziła ta morda. Może łaskawie ktos zmieniłby wizerunek tej strony.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Maryś :
I BB się doczekał, dowodów na swój parszywy pogląd na świat. Za dużo pozytywista chciał dostać naraz, krzywdząc innych ludzi... Teraz niech prokurator zabierze się za niego...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Słowik P. :
Przecież Bartek kocha ludzi, szczególnie wyborców, a najbardziej tych biednych, nieporadnych. Dlatego już trzeci raz zapina się w kierat pracy społecznej w Radzie Miasta Tarnowa. Brawo Bartek!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Maryś :
P. Piotrze ten e-mail pokazuje, więcej z działalności BB niż się w ogóle spodziewałam. Gratuluje odwagi, i skrupulatności w działaniu. Mam nadzieje,że BB pokaże klasę i zrezygnuje z życia publicznego bo szkoda tych biednych ludzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Wacek :
A ja dostałem ten materiał i uważam, że to wielka lipa i burza w szklance wody. Jestem szczerze rozczarowany, bo myślałem, że wodiwm się coś ciekawego, a po prostu okazał się, że Bartłomiej Babuśka to świetny, uczciwy i ciężko pracujący radny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Marysia :
P.Piotrze, proszę pocałować mnie w dupę! Na pewno umyję...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Maryś do Marysi :
Dupsko do całowania to rezerwuj dla BB, bo Maryś dupy tego pana nie podetrze jak ty Marysiu. Co za gówno.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) do wacka :
Przypominasz mi ,,Wacka" jak twierdzisz że BB to pracowity osobnik. bu.. ha ha ha ..........

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Wacek :
Tak, BB jest niezmiernie pracowity, a szczególnie dla Szanownych Wyborców!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-02-2011) Maryś :
Panie BB, nie pokazuj, że nawet kultury ci brak bo już całkiem z wątpię co robisz na tym stanowisku. Miej odwagę, ujawnij się.I nie korzystaj z mojego nicka jak powyżej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) do Maryś :
To raczej nie BB tylko jego pomagierzy z wiadomych kręgów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Wagin :
Maryś moja Maryś, aleś Ty niechluja, że przy mojej mamie łapiesz mnie za ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Srom do Wagin :
Ramie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) obywatel prawy i sprawiedliwy :
Widzę Panowie, że te rewelacje o Panu radnym Babuśce niejakiego Piotra są tyle warte co wypłuczyny Poświatowskiego . Żenada!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) abzz :
Panowie Poświatowski i Dżiża; nieładnie postępujecie umieszczając takie zdjęcie Pana Prezesa BB,który przecież godniej się prezentuje w różnych ważnych Państwowych sytuacjach,niż u Was.A fe ,jesteście tendencyjni

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Tarnowianin :
Totalne gówno polityczne. Dlaczego Babuśka od trzech tygodni siedzi za granicą i nie złożył do tej pory wyjaśnień prokuraturze, a jego zwolennicy prezentując wątpliwe morale jak wskazują powyższe komentarze bezkarnie ujadają. Pytam się jako obywatel czy ta bezkarność i przyzwolenie na nią przez państwowe organy to demokracja o którą przelewali krew ludzie Solidarności. Kiedy to gówno stworzone przez cwaniaków i popierane przez PO będzie trwać?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Tarpedowski :
Tarnowianin, ty jesteś gównem z owsikami! Babuch siedzi za granicą, bo to wolny kraj. Ty siedzisz w śmierdzącej norze i nie zmieniasz majtek przez tydzień i nikt ci tego nie zabrania imbecylu, BO TO WOLNY KRAJ. O wolność walczyli inni ludzie - nie te karykatury dawnej solidarności sprzed 30 lat, co teraz chowają swoje nieróbstwo za pięknymi hasłami. Ile ten pisowski rak będzie toczył zdrową tkankę naszeog kraju? Obrzydliwość!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Waldemar Maszałek :
Ten Tarnowianin co pisze powyżej to świnia po prostu. Przecież wszyscy widzimy, że zgraja psów ujada na świetnego radnego Babuśkę od kilku tygodni. Jak w dyskusji publicznej pojawiają się rozsądne głosy odmienne od tej zgraji to zaraz jakiś patafian obraża mądrych internautów. Skanda! Typowe pisowskie ujadanie. Rynsztok!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Maryś :
Jestem, niebywale wzruszona totalnym brakiem słownictwa Wagina, który nica uczciwego nawet wymyślić nie potrafi:) Cóż jedni są uczeni i uczciwi inni daleko w tyle z kulturą ale na najwyższych szczebelkach:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) Piotr :
Totalny brak kultury zwolenników BB jest porażający rozmawiajmy spierajmy się miejmy odmienne poglądy na sprawy to przywilej demokracji lecz nie ubliżajmy sobie w dyskusji w której jedynym argumentem jest poniżanie drugiego nie zamierzam uczestniczyć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) brat moskal i sojaldemokrata nie prochach :-) :
a ja byłem dzisiaj na rybach i znowu nic. :-( i pewnie BB winien, i pewnie PO, PIS, PSL, SLD, ZSL, SD, PZPR, WSI, ZChN , LPR i qrna Czarnobyl sorki jeśli kogoś pominąłem ..... psia mać. Uprzejmie proszę sz. redakcję o zmianę tematu na stronie głównej. Do tej oczywiście poproszę o powrót , gdy będzie o czym pisać... Z jako takim poważaniem. BMiSNNP, K-A i takie tam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-02-2011) SMAFIOO :
Tarpedowski ma rację pisząc, że „…TO WOLNY KRAJ”, wszak od dziesięcioleci nareszcie możemy nie zmieniać majtek nawet przez tydzień. Kolana same uginają się przed tymi „innymi ludźmi” (bardzo innymi…), którzy tak szeroko pojętą wolność wywalczyli Narodowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Tarpedowski do SMAFIOSO :
Oczywiścei masz rację. Szanuję, podziwiam i dziękuję ludziom, którzy wywalczyli naszą wolność i to w dodatku prawie bez ofiar (w porónaniu do innych rewolucji). Bardzo szanuję ludzi tamtej solidarności, Lecha Wałęsę, Mazowieckiego, Krzywonos i tysiące innych. Zwróć uwagę, że ludzie Tamtej Solidarności nie wyrażają się dobrze o dzisiejszych krzykaczach. W dzisiejszej Solidarności jest garstka tatych idei. Można tam spotkać wielu oszołomów. Mamy świetne przykłady także w Tarnowie...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) do zwolenników BB :
Wściekłość wam rozum pomieszała i toczycie pianę jak psy chore na wściekliznę. W jednym macie rację że to wolny kraj z jednym wyjątkiem bo te wolności są dwie tzn dla ludzi na świeczniku inna niż dla pozostałych. Jednak mam nadzieję że BB zgłosi się dobrowolnie na policję Krakowską by złożyć wyjaśnienia, a gdy się nie zgłosi to wystawią list gończy. Warto przeczytać wczorajszy artykół w Gazecie Krakowskiej o tym problemie BB zanim się zacznie innych znieważać. Poza tymi zeznaniami majątkowymi jak wynika z treści artykułów zamieszczonych na tym portalu ma też inne problemy które absorbują sądy i prokuraturę nie tylko Tarnowską, ale Krakowską też. Póki co to radzę wam strzelić setę bo to was rozluźni i uspokoi, a możę i wróci rozum.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) solidruch :
A Lech to lepiej niech nam powie kto i dlaczego mu nadał ksywę Bolek. Torpedowski ty chyba jesteś TW. Kzywonos cieciu zastrajkowała wtedy jak na trakcji prąd wyłączono.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) abc :
Solidruch, czy to ty jeździłeś z Kiszczakiem jako kierowca, czy to twój koleś z obecnej Solidarności?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) do abc :
jeździłem z Fidelem Castro

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) do przeciwnika BB czyli megabarana :
Ty głąbie! To, że kolejna gazeta przepisuje rzygi poświatowskiego na BB to nic nie znaczy! Ja na przykład będę codziennie powtarzał, że ktoś mi powiedział, że macasz swoją córkę co wieczór. Czy to się po tygodniu stanie prawdą, bezmózgu? NIE! Akurat w twoim przypadku jest inaczej - ty macasz swojego synalka... Ale to inna historia. Ponoć prokuraturka już się interesuje twoim burdelem w domu... Dzyń dzyń kajdanki brzęczą na pedofila... Ten artykuł z Gazety Krakowskiej warto - ale zabrać ze sobą do kibla, gdyby nie było papieru! Musisz być z PISu bo używasz ich argumentów i metod: ZAATAKOWAĆ ZAJADLE I WŚCIEKLE, A POTEM KRZYCZEĆ, ŻE NAS INNI WŚCIEKLE ATAKUJĄ!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) abc :
Solidruch, a opowiedz nam jak to się zostaje kierowcą Kiszczaka we wojsku, a potem rączki się składa i psalmy w kościółku piszczy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) pytajnik :
Kto jest lepszy = ten co nie wierzył a uwierzył, czy ten który wierzył i zwątpił za srebrniki. Dla mnie ten pierwszy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) do abc :
Nie mogę ci tego durniu opowiedzieć bo w wojsku nie byłem

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) kubek :
no cóż - udeż w stół, a komuch Kiszczaka się odezwie...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Kumotr :
- Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i zgromadzony materiał dowodowy uzasadniają podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa - mówi prok. Owsiak. Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym zagrożone jest karą nawet 3 lat pozbawienia wolności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) M :
ludzie kogo wy wybieracie do tej rady?????? w zyciu bym na niego zaglosowal! zalosne poprostu sami sobie go wybraliscie gratuluje

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Katarzyna Vitt :
A ja zagłosowałam na Pana Bartka, bo to świetna propozycja dla Taaaakiego Miasta!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Piotr :
W związku z setkami e-maili na które nie jestem wstanie szybko odpowiedzieć podaje w skrócie jedną ze spraw która najbardziej interesuje państwa.Prowadzi ją prokuratura w Suchej Beskidzkiej nadzór nad sprawą przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydz.III nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi nr sprawy DS 984/10.Sprawa prowadzona z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie i pracowników z art 218.kk Mobing oraz fałszowanie dokumentacji pracowniczej pokrzywdzonych jest 46 osób byłych pracowników Fabios którzy przepracowali po20 i 30 lat w Fabiosie zwolnionych przez Bartłomieja Babuśke za zbyt częsty pobyt na chorobowym.Nie dostali nawet odprawy.Bo BB nazywał to ciężkim przewinieniem pracownika.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) jajo donosi :
solidruch z mpk woził nie tylko Kiszczaka, ale też Gomółkę, Gierka i Jaruzela. Ci obrońcy BB muszą iść po poradę do psychiatry. Jak się z tych porad korzysta to niech wicherka pytają.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Jajkowski :
Piotrze, wiedziałem , że się spultasz, ale że obsrasz się aż tak rzadkim gównem to przeszło moje najszczersze oczekiwania!!! Dlaczego nie zajmiesz się handlem ludzkimi organami?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Maryś :
Bo jak widać powyżej temat dotyczy poszczególnej osoby a nie jego organów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Wiesiek do Maryś :
Jesteś tak głupim dupą, że to jest nie do opisania. Daję wam głąby cynk na Babucha już po raz kolejny, ale jesteście głupsi niż krętek blady!!!...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) SMAFIOO :
Panie Tarpedowski, do wspomnianej wcześniej szeroko pojętej wolności (znaczy się swoboda w zmienianiu majtek), którą „inni ludzie” (bardzo inni…) wywalczyli Narodowi Polskiemu, dodałbym jeszcze to, że nikt nam nie zabrania obgryzać paznokci czy dłubać palcem w nosie. I właściwie to już wszystkie pogłówne dobrodziejstwa realnej wolności większości Polaków, bo cała reszta, to antywolność – perfidnie zakamuflowana medialna, ekonomiczna (w tym finansowa), polityczna i kulturalna niewola Narodu, niewola bis – która nastała wkrótce po dominującej przed 1980 r. niewoli sowieckiej. Widząc to, co się w Polsce kręci, mówiła o tym w 2005r. głośno i dobitnie prawdziwa legenda „Solidarności” ś.p. Anna Walentynowicz słowami: „…nie dajcie sobie odebrać Polski, to wy macie do niej prawo…”.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) Piotr :
Używanie języka obelżywego uwidacznia z jakiego środowiska wywodzą się zwolennicy BB i jak staranne otrzymali wychowanie.Niestety nim wiosna nastanie BB radnym być przestanie i darmowe mieszkanie od sądu dostanie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-02-2011) anonim :
Babuśka jest od kilku tygodni za granicą i boi się wrócić...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) Wacek :
Taaaa...boi sie:)) kpiny sobie robicie? On jest w zarzadzie PO i radnym!! Robic na PANOW i nie interesowac sie biznesami bliznich!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) marek :
ponoć jest wniosek do sądu koleżenskiego o wykluczenie Babuśki z PO, no ciekawe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) do marka :
A czy jego podopiecznych też wykluczą

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) Pamela :
A czy to prawda, że Dziżę i Poświatowskiego mają wykluczyć z grona dziennikarzy jak się okaże, że BB był niewinny i go obsmarowali? A może sami zachowają się honorowo i zamkną ten portalik?!? To by było uczciwe.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) do Pameli :
Sprawiasz wrażenie osoby ograniczonej w prostych sprawach. Ale imię Pamela jak wskazuje historyczny przebój, bo Pamela oparła swoją sytuację na zawiedzionej miłości / znany przebój Pamelo żegnaj/. Niestety swą miość zaabsorbowałaś w niewłaściwą osobę. Pan Dziża i Pan Poswiatowski w swoich artykułach nikogo nie oskarżają lecz przekazują rzetelnie informacje pozyskane od prokuratury i innych instytucji państwowych. Taki jak piszesz z ironią portalik jest potrzebny społeczeństwu by mu uświadomić jakie nadużycia w stosunku do niego robią przez niego wybrani swoi przedstawiciele.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) wyborca :
PO = Partia Oszustów Ludzie pamiętają obietnice ! Rozliczą was tacy jak ja - zwykli , szarzy wyborcy mający prawo do głosu 1 x na 4 lata ! Wszystkie Babuśki i inne - pójdą w zapomnienie. Nie jeden Babuśka z PO w Tarnowie to aferzysta ! Poszukajcie innych ! Podrzucić kilka nazwisk ? Zacznijcie od "góry" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) jk :
Weźcie już tę mordę zakazana z tej strony. Już chyba wszystkim zbrzydł ten zarozumialec

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-02-2011) do jk :
a właśnie że nie. Niech istnieje na stronie jako przestroga.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-02-2011) duralex :
Czy to prawda że podobna historia dotyczy radnego Jerzego? Ponoc też zarabia kase na miejskich instytucjach co wskazuje na omijanie prawa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-02-2011) jk :
i jeszcze dalej ta morda na widoku, rzygać się chce

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-02-2011) do jk :
a dlaczego nie chcesz oglądać buzi swojego przyjaciela?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-02-2011) SMAFIOO :
Oczywiście, że jk podle ściemnia, jak wielu jk-podobnych. Wkrótce zapewne usłyszymy, że czyni to w hołdzie Polakowi. Nie z nami takie pseudo-socjo-techno numery jk!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-02-2011) Maryś do Wieśka :
Cofnij się chłopcze do podstawówki,może ktoś podejmie się twojej edukacji. Twoje słabe teksty mnie nie ruszają:) I cóż żal mi cie biedaku, że nawet wypowiedzieć się nie potrafisz!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-02-2011) hu hu hu...Marusiu :
nie denerwuj sie krupciu, BB ma p.....j..bane.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) prawda :
kto ma p..bane? na pewno nie bb:) ludzie skonczcie sie kompromitowac:) on jest z PO i juz pewnie wszystko gra:) a wy tu dywagujecie o pierdolach. a elita polewa z was i dzieli torcik:)))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) do prawdy :
twoja prawda to GÓWNO PRAWDA. PO dołuje i to jest prawda.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) do do prawda :
Smieszny jestes buraczku, Po doluje, w czym moze (?) w sondazach wciaz sie trzyma a co do wladzy gdzie ten dol?? Rzadzi w kraju i samorzadzie, a wiec ich wymiar sprawiedliwosci, wszystkie spolki skarbu panstwa, stoleczki w urzedach, ministerstwach, agendach, adm specjalnej etc.. Daj sobie spokoj buraczku i nie opowiadaj o ich dolkach .Co z jednej rady nadzorczej cie wyrzucili i masz tylko 9000 zl na miesiac? A moze juz nie doradzasz jakiejs spolce sp (np PKP) za 5000 zl? A reszta (czyt. plebs) do roboty robic na nietykalnych i "dolujacych".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) ddo autora poprzedniego komentarza :
Wytną was wyborcy w nadchodzących wyborach. Skończy się wam Eldorado bezprawia a zacznie się dla was okres resocjalizacji jeśli ją podejmiecie. Bo inaczej to pozostanie was tylko z utylizować jako szemrane i skorumpowane towarzystwo. BB to na Tarnowskiej scenie PO nie jest jedynakiem. Są inne znacznie bardziej utuczone ryby w kolejce do rozliczenia. HEJ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) kursant :
Jeśli fałszowano badania techniczne samochodów MORDU na których egzaminowano, to powinno się wszystkie praktyczne egzaminy z negatywnym wynikiem unieważnić, bo te auta mogły być niesprawne. O tym fakcie bębni od wczoraj RDN. A autobusy MPK podobno też tak badano, że ich diagnosta nie widział a wydawał pozytywny przegląd. Jak podaje RDN za takie zachowanie można i 5 latek dostać. A kto w MORD-zie odpowie za tą sytuację, a kto w MPK?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) morda :
w MPK odpowie Jan Guty, tak jak kiedyś Chrystus oddał swe życie za grzechy innych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) pracownik mpk :
Każdy za swoje grzechy niech odpowie. Tak będzie najlepiej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2011) czytelnik :
To zdjęcie powyżej to jest podobne do ogłoszeń w listach gończych na dzikim zachodzie. Tylko kapelusza temu gościowi na głowie brakuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) http://www.rp.pl/artykul/2,613472_CBA-u-samorzadow :
Biuro wzięło pod lupę oświadczenia majątkowe 8 tys. radnych. Potem sprawdzi resztę władz lokalnych CBA * Kontrola CBA. Pitera chwali, samorząd się dziwi Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się w styczniu do wojewodów, starostów i przewodniczących rad powiatów o przekazanie analiz oświadczeń majątkowych radnych powiatowych ubiegłej kadencji. Działania mają objąć najpierw ok. 8 tysięcy osób (tylu w Polsce jest radnych w powiatach), ale na nich CBA nie zamierza poprzestać. – To początek systemowych działań w samorządach – zapowiada w rozmowie z "Rz" Paweł Wojtunik, szef CBA. Na wojewodach, starostach i przewodniczących w myśl prawa spoczywa nie tylko obowiązek kontrolowania wpisywanych przez samorządowców danych o stanie majątku, ale też, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, powiadomienie urzędu skarbowego czy CBA. – Chcemy się przekonać, czy wojewodowie, starostowie i przewodniczący powiatowi należycie wywiązują się z nałożonych obowiązków kontroli oświadczeń majątkowych. Chcemy też uświadomić, że weryfikacja oświadczeń to nie tylko sprawa CBA, ale zgodnie z przepisami także innych organów – podkreśla Wojtunik. Delegatury CBA ocenią analizy oświadczeń majątkowych i prześlą wnioski do Warszawy. Jeśli coś wzbudzi podejrzenia funkcjonariuszy, oświadczenia mogą być szczegółowo sprawdzone. Z kontrolą mogą się liczyć samorządowcy, którzy mieli duży majątek i szybko się go "pozbyli" lub dokonali zakupu np. domu ze środków, których pochodzenia nie ujawnili. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości CBA skieruje wnioski do prokuratur. Za złożenie fałszywego oświadczenia grożą nawet trzy lata więzienia. Choć zezwala na to prawo, CBA nie ma praktycznej możliwości bezpośredniego sprawdzenia oświadczeń wszystkich samorządowców. – W biurze pracuje zbyt mało funkcjonariuszy, abyśmy mogli przeprowadzić takie czynności bez szkody dla bieżących działań – przyznaje Wojtunik. – Dotychczas prowadziliśmy wyrywkową kontrolę. Teraz chcemy także sprawdzić, czy prawo nakazujące kontrolę oświadczeń samorządowców przez wojewodów czy starostów nie jest faktycznie martwym zapisem. Szef CBA zapowiada, że teraz zwróci się o analizy dotyczące oświadczeń majątkowych pozostałych samorządowców minionej kadencji (radnych miejskich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Następnie przyjdzie kolej na obecnych samorządowców. Oświadczenia majątkowe Co roku, do 30 kwietnia, samorządowcy mają obowiązek złożyć swoje oświadczenia majątkowe. Informacje w nich zawarte są jawne - oprócz adresu zamieszkania i miejsca posiadanej nieruchomości - a same oświadczenia przechowywane są przez sześć lat. Kto składa oświadczenie? Obowiązek złożenia oświadczenia mają przede wszystkim prezydenci miast, wojewodowie, marszałkowie i starostowie województwa, przewodniczący rady i sejmiku, radni, wójtowi, zastępcy wójta, sekretarze gminy, skarbnicy gminy, kierownicy jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. W ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana w regułach składania oświadczeń: samorządowiec nie ma już obowiązku składania informacji majątkowej o zatrudnieniu czy działalności gospodarczej współmałżonka, rodziców, dzieci czy rodzeństwa. Niezłożenie informacji majątkowej w terminie skutkuje utratą diety do czasu ich złożenia, a w wyjątkowych sytuacjach odwołaniem samorządowca z pełnionej funkcji. Rzeczpospolita

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) pracownik mk :
odnalazł się Pan BB. Jest teraz na naradzie w mpk u panów prezesów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) pracownica :
był w ubikacji i oddał mocz i kał, a za wodę płaci miejska spółka. ciekawe czy uwzględni to w zeznaniu majątkowym?!?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) pracownica :
był w ubikacji i oddał mocz i kał, a za wodę płaci miejska spółka. ciekawe czy uwzględni to w zeznaniu majątkowym?!?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) do pracownicy :
to ty pracujesz w szalecie publicznym. Czyżby już do takiej roli wicherek sprowadził mpk?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2011) pracownica :
podawanie papieru toaletowego prezesom to miła praca, czasami to się nawet radny trafi... fajo!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2011) Jan A. Strusiński :
Szanowna Redakcjo, dziwię się, że dopiero po wyborach opublikowane zostały wiadomości-fakty dotyczące, już radnego BB. Gdyby opubikowano artykuł przed wyborami, to z pewnością nie byłoby teraz takiego zamieszania. Ale, o ile mi wiadomo, to i procedura w postępowaniu prokuratury w sprawie, byłaby inna. A z drugiej strony, ileż taki BB mógł zataić, nie podając rzeczywistych wartości swoich maaątku i dochodów. No, ileż tego mogło być? Tyle co kot napłakał? Więcej? A cóż to jest w porównaniu z przekrętami posłów, z milionowymi przekrętami związanymi z budową autostrad, poczynając od "Kobry", a kończąc na dniu dzisiejszym. Idżmy dalej. Przekręty miliardowe z funduszem emerytalnym - podobno zostały przerżnięte na giełdach. To nasze pieniądze - nie do odzyskania. Ceny budowy stadionów rosną w zastraszającym tempie - pieniądze "idą", podobno, na odbudowę kieszeni. Rozumiem, ze autostrad nie buduje sie dlatego, bo przeciez ziemia nasza przesiaknieta jest krwia bohaterow. Nie mozna takiej ziemi zalac asfaltem. Jutro cd. Popsuta klawiatura.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2011) Jan A. Strusiński-cd :
Ziemi zroszonej i przesiąkniętej krwią bohaterów. No, i dobrze, ale gdzie kasa? A te wszystkie zbiórki na powodzian, na biednych, na wystawców gołębi, na pokrzywdzonych przez los i przyrodę? Czy wszystkie pieniądze trafiły do potrzebujących? Prawdopodobnie tylko znikoma część tych pieniędzy trafiła do biednych. Reszta, podobno, się rozmyła razem z arielem. A przekręty z budową domów w Lublinie. Domów nie ma, są baraki, forsy też nie ma. A zbiórki na stocznie? Nie ma stoczni, nie ma wojska, nie ma przemysłu, nie ma .... Kolej w rozsypce. Są spółki od lewego toru, od prawego toru, od podkładów drewnianych i od betonowych. Są dwa samoloty i to na chodzie! Przemysł wydobywczy w ruinie. W kampaniach węglowych działają komitety związkowe, a jest ich(na koniec ub.r.), ponad sto. Nie podlegają one kontroli i wolne są od odpowiedzialności. Przeciętna płaca darmozjada związkowego - to 18 tysięcy złotych. /Górnik przodowy zarabia około 5-6 000zł./. Ale jest za to kiełbasa i pałace zusowskie. A WY Panowie mówicie o jakimś BB. To śmiech na sali. Takie niedopatrzenie to nawet nie jest nagminne, nie mówiąc już o napowiatowym. To takie malutkie, nawsiowe. O, gdyby BB ukradł w piekarni pół bochenka chleba, jakiegoś snikersa w markecie, za dwie pomarańcze w Lidlu., gazetę w kiosku na stacj PKS-u - no, to inna inszość. Zaraz rewizja i do pierdla. Rozprawa i dwa lata w zawiasach ma jak w banku. Chyba, że już był karany, no to w kibitku i na Sybir. Polska jest krajem praworządnym, sprawiedliwym, katolickim i o wynik dochodzenia prokuratorskiego jestem spokojny. A mina pana BB to wynik błysku lampy w czasie robienia zdjęcia. Pozdrowienia dla Redakcji!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2011) Do powyżej :
O ile dobrze zrozumiałem inny Pana wpis, nie przepada Pan za „…jedyną słuszną ideologią z pierwiastkami moherowymi...”. Dlatego też liczyłem na to, że po ponownej wyliczance przykładów potencjalnego żerowania na Narodzie polskim, zaprezentuje Pan swoją „ideologię”, która tłumaczy taki stan rzeczy… . SMAFIOO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2011) SMAFIOO :
Zawiodła moja rewolucyjna czujność – mój ostatni wpis przekierowuję wyłącznie do Jan A. Strusiński.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) do strusińskiego :
załóż sobie kompres na czoło, bo chyba masz gorączkę. Czytając twoje wypociny niezorientowany może odnieść wrażenie że BB to niemal bezdomny i że chodzi o stare kapcie które w zeznaniu nie ujawnł. Przecierz on nie grzebał po śmietnikach tylko w dobrach które mu politycy PO z jego partii stworzyli. A jest to partia bogaczy i biznesmenów np. Drzewiecki, Schetyna Waldi Dzikowski i wielu innych. Wielu podobnych do BB wisi u cyców takich tuzów biznesowych PO. Jego błysk w oku nie świadczy o tym że prokuratura wyda decyzję oczekiwaną przez BB, bo jeśli decyzja zależna by była od błysku i buty to zachodzi pytanie w jakim państwie my żyjemy. Z resztą to zdjęcie już jest starej daty bo na nowym wzrok może być już lekko zgaszony. I nie chodzi tu też wyłącznie o zeznanie majątkowe, bo na podstawie faktów zawartych w artykułach na tym portalu, to można sądzić iż występują znacznie większe problemy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) Do Strusinskiego :
Panie! Czytac sie tego nie da...o czym Ty piszesz? Biznesik krecicie razem czy co? Moze jeszcze o wymierajacych gatunkach w Afryce napiszesz np takim gepardzie..taki szybki a porazdzic sobie nie moze:). Wracajac do tematu nadal upieram sie ze g..no mu zrobia bo to Wielki dzialacz PO i zreszta nasze organy podejda do tego jak Pan Strusinski ze to malutkie pomyleczki bo czym one sa przy topniejacych todowcach Antarktydy:). A co do komentarzy powyzej to jak cos piszesz/cie to na trzezwo:) i na temat:) Jak masz/cie ochote komentowac syt. w kraju to na jakies forum..tam na prawde nie bija:) moze pija tylko:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) do strusińskiego :
czy nic mu nie zrobią. Na pewno radnym być przestanie jeśli skłamał. Tym zajmuje się nie tylko prokuratura której wiarygodność jest mocno ograniczona, ale też CBA. Nie takie pomniki się przewracały jak BB.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) tarnowianin :
rzeczywiście na tym zdjęciu wygląda na gnębionego bidoka i pewno niejedna schorowana babcia ze znikomą emeryturką się nad nim użala. Taki młody i piękny i tak go krzywdzą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) do SMAFIOO :
Ciepło, ciepło...Więcej wieczorem...Pozdrawiam.JAS.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-02-2011) ciąg dalszy :
Widzę, że nie wszyscy zrozumieli własciwie mój tekst. Ale,tak to już jest. Miał rację M.Twain, kiedy mówił, że"...durnie stanowią większość w każdym mieście. Wśród pozostałych mieszkańcówpewien odsetek stanowią analfabeci tradycyjni. Do nich należą ci, którzy nie potrafią zrozumieć podstawowych tekstów i informacji takich jak instrukcja obsługi laski czy parasola...". Z pewnością dodałby jeszcze linki internetowe, gdyby internet był w tamtych czasach. Zaś St. Lem, pisarz, o fantastycznej fantazji, powiedział kiedyś, że "dopóki nie korzystał z internetu, nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów". W istocie, nic nowego nie powiedział. Pełno jest naokoło różnego rodzaju pudelków, nieudaczników, szumowin, popaprańców, padalców czy nieudaczników. Tacy byli i będą. I nikt nic na to nie poradzi. Zmieniła się tylko sytuacja i to na ich korzyść. Powstał internet. Dawniej trudno im było dotrzeć do, już nie mówię opinii publicznej, ale na szersze forum. Pisanie listów odpadało. Ulotki - można było dostać kilka trafnych, jak złapali. Pozostawały mury i kible. /Kto pamięta wierszyki i sentencje, które pokrywały kible na stracjach PKP i PKSu, albo cudowną poezję klozetową w wygódce przy sali kina "Łączność" w budynku poczty?/. I na ich szczęście pojawił się internet. "Wielki, opasujący Ziemię mur, na który każdy może - za przeproszeniem - oddać mocz". Jak Pan widzi, w internacie jest wszystko. Od wiadomości godnych uwagi, ciekawych, prac naukowych i wszelkiego rodzju fantastycznych tekstów i zdjęć po nieprawdopodobne bzdury. Paranoicy snują swoje wizje, rasiści swoje, pornografia pleni się jak pleśń itd. itp. Jedni podpisują swoje teksty imieniem i nazwiskiem. Są to przeważnie dziennikarze, blogerzy, politycy, felietoniści. Ale jest wiele tekstów anonimowych, podpisanych pseudonimami. I to jest wszystko w porządku, każdemu wolno wyrazić swoje zdanie, czemuś się sprzeciwić, coś zaaprobować, podzielić się spostrzeżeniami i uwagami. Problemem jest kloaka internetowa, posty meneli internetowych, którzy opluskwiają internautów i nie tylko ich. Robią to anonimowo i anonimowo robią z internetu rynsztok. Myślę, że w ten sposób odreagowują swoją frustrację i niepowodzenie. A, wracając do mojej poprzedniej wypowiedzi, to jestem pewien, że pan BB poniesie jakąś karę. Jeżeli nie był karany, to może to być kara wytknięcia lub ustnego upomnienia. W najgorszym razie będzie to postraszenie Makarenką. Co się tyczy mojej "ideologii", to jest mi bliska ideologia polityczna nieżyjących już: Kozakiewicza i Małachowskiego. Natomiast za największego polskiego etyka, filozofa, socjologa i antropologa ostatniego wieku uważam profesora-uczonego Józefa Marię Bocheńskiego - dominikanina i żołnierza. Pozdrawiam. Jan A. Strusiński

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2011) Infułat :
Panie Strusiński, do kogo Pan piszesz? Nie rzuca się pereł przed wieprze! Nie przekona Pan przeciwników BB, tak samo jak nie przekona Pan wariatów co wierzą, że rosjanie zrobili sztuczną mgłę w Smoleńsku...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2011) SMAFIOO :
Panie „Jan A. Strusiński”, aby spróbować „właściwie zrozumieć” Pana wpis(y), wpierw, dla klarowności sytuacji, powinien Pan zaprzeczyć lub potwierdzić, że wpis o nick-u „Jan A. Strusiński-cd” jest Pana tekstem. Ja natomiast nadal czekam na wyartykułowanie Pana preferencji w zakresie ideologii, która wg Pana „pasuje” do takiego stanu rzeczy, jaki Pan opisał (zwłaszcza - gdy przekornie), poprzez sprecyzowanie i podanie przez Pana interpretacji realnych, bieżących faktów i ew. przyczyn ich zaistnienia (lub nie-zaistnienia określonych zdarzeń), bo, póki co, uciekł Pan od tej oceny w tematy zastępcze. Ufam, że ma Pan ugruntowane poglądy do objaśniania (rozumienia) otaczającej nas rzeczywistości, w szczególności te dotyczące sensu i sposobu aktywności człowieka w danej społeczności, realizowanej akceptowalnymi (lub nie) metodami, zwykle w dążeniu do osiągnięcia jakichś interesów klasy, grupy czy narodu. W brew uwadze zawartej w jednym z ostatnich wpisów, poruszanie tych problemów ma związek ze sprawą Pana BB, a szerzej z „syt. w kraju”. Póki co, zastanawiam w której kategorii Internautów zaszufladkować siebie, bo nie wymienił Pan „kołków” (intelektualnych). Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2011) do SMAFIOO :
Szanowny Panie, wszystkie 4 nicki, są przeze mnie własnoręcznie napisane. Jeden, który Pan wymienił,zapomniałem podpisać. Przepraszam i podpisuję: JAS. Cieszę się, że Pan mnie doskonale rozumie i tylko przez przekorę domaga się Pan dodatkowych wyjaśnień/!?/ O "syt. w kraju" nic nie mówiłem. Nie ma takiej potrzeby, Pan ją doskonale zna, i zna także przyczyny tejże. Pozdrawiam i do następnej wymiany poglądów. Temat z pewnością podrzuci Redakcja. JAS.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-02-2011) Rudy 102 :
A niechby go zapuszkowali, tego całego babuśkę. I w ogóle gdyby przelustrować wszystkich po-wców, to trzeba by zorganizować nowego mamra dla nich wszystkich bo by się nie pomieścili wśród uczciwych złodziei. To byłby taki PO-prawczak. Nasz ścigała też by się załapał bo jest za co.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) Rudy 102 :
Jeszcze raz ja z taką propozycją. Zróbmy zakłady czy spacerniak wyszczupli naszego babuśkę, czy odwrotnie. Ja stawiam że gnida schudnie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) Szary :
Ja stawiam że nie trafi ten cienki wacek na spacerniak, pewnie tylko pożegna się z polityką i to pewnie tylko na jakiś czas. Takich flaczków organicznie ciągnie do politycznego miodu. Ale też uważam że puszka by mu poprawiła linię. A całemu krajowi wyszła na dobre. A propos PO-prawczaka: jak myślicie - kto z duetu babuśka-ścigała byłby cwelem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) Zielony :
Znając mentalność peowców pewnie by sie probowali nocami jeden drugiego od tyłu podchodzić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) Gov :
No mordkę ma taką średnio wzbudzającą zaufanie ten nasz spryciarz babuska

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) czerwony :
od tyłu podchodzenie jeden drugiego to taktyka typowa dla PISu. widzieliśmy to pięknie podczas ostatnich wyborów, jak załatwili np. braci Gancarz albo to: http://wybory.wp.pl/title,Kand ydaci-PiS-dowiedzieli-sie-ze-n ie-ma-ich-na-listach,wid,12796674,wiadomosc.html?ticaid=1bd39

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) maja :
Biedni dziennikarze. Bawią się w detektywow i myślą ze zrobią karierę :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) gucio :
Biedni dziennikarze powinni raczej pisać komiksy dla młodzieży - nieźle na nich można zarobić…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) Ola :
Czy nastanie dzień, w którym zniknie ten temat i zdjęcie z tej strony?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-02-2011) major :
A ten Babuśka to chłobczyk czy dziewczynka.To ważne pod ,celom bo procedury we więżniu są nieubłagalne,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) PANI POŚWIATOWSKI :
PANIE POŚWIATOWSKI JUŻ CZAS ZMIENIĆ PIERWSZĄ STRONĘ - JUŻ WSZYSCY GO I WYCHWALILI I WYPSIOCZYLI JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS ...JUŻ CZAS

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) mieszkaniec :
Ja protestuję bo mnie się nie znudził. Czas dobry usunięcia go z pierwszej strony będzie wtedy jak zapadną prawne decyzje w stosunku do tego pięknego pana

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) BILLAdent :
A co tam słychać w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) Re :
Zostawcie Go jak byl:) juz nie dlugo zreszta oglosza jaki on niewinny i ze prokurator az sie dziwi ze mozna sie tak PANOW czepiac. A potem awansik i wszysko gra!:) Normalka tylko jak wy mozecie jeszcze sie czepiac PANOW...miejsce plebsu jest znane wiec placic podatki i zapierd..c na elity:) i kasowac bilety w autobusach bo do paki pojdziecie!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) chemik :
A co z zatuszowana sprawa w JoteRCHa? Chlopu się zmarlo w cysternie bo nie przestzegano procedur. Zrobilo się papiery i jest cacy. A prezes się smieje i gra w tenisa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-02-2011) SMAFIOO do JAS :
Nie jestem pewien, czy Pana „doskonale rozumiem”. Z pewnością nie rozumiem, dlaczego pisze Pan o sobie, że „O ‘syt. w kraju’ nic nie mówiłem”, skoro wcześniejsze Pana wpisy np.: „…Przekręty miliardowe z funduszem emerytalnym…” i temu podobne, stoją w jawnej do tego sprzeczności. Nie uważam też, że "syt. w kraju" „… doskonale zna(m), i zna(m) także przyczyny tejże”, a jestem za „wymianą poglądów” o problemach lokalnych także w szerszym kontekście. Niepokoi mnie Pana „dwoista” retoryka, ocierająca się o wszechobecny w Polsce chaos w przekazie informacji, w który Pan jakby wpisuje się. Bo, czy mały przekręt można maskować innym mega-złodziejstwem, lub szkodnictwem i nieróbstwem naszego Rządu? Czy wysuwaną tezę (opinia w sprawie BB) można uwiarygodniać epatowaniem pobocznymi, często populistycznymi „prawdami” (opinia o internautach)? Wszak pojedynczej zbrodni nie można usprawiedliwiać (pomniejszać) mową o innej multi-zbrodni. Od takiej metodyki wypowiedzi już tylko krok do groźniejszego zjawiska, utożsamiania - z pozycji superobserwatora - arogancji i grubiaństwa, ze zohydzoną wcześniej, wieloma zabiegami, obyczajnością i przyzwoitością, co wydaje się być cząstką istoty polskiego, ucywilizowanego (ponoć!?), ustroju. P.S. Swoją drogą, faktycznie, nowy felieton powinna „podrzuci(ć) Redakcja”, bo można odnieść wrażenie, że liczba wpisów Internautów rozleniwia nieco Panów Redaktorów, (do czego :-) sam się przyczyniam). Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) jk :
nAprawdę obrzydzenie bierze jak się otwiera stronę i od miesiąca ta sama morda. Litości panowie, zmieńcie wygląd strony. W końcu za to bierzecie nasze pieniądze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) SMAFIOO :
Jaka bądź będzie ocena prokuratury czy sądu i jak by nie wyszło, nie morda, tylko twarz, Panie jk, twarz!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) do jk :
Dzięki tej ,,mordzie" portal nabija kasę, a nie z twoich pieniędzy. To jest medium prywatne, co nie wyklucza że możesz mu zafundować sponsoring za to że ujawnia skutecznie takie ,,mordy". Niech lud wie kto rządzi i rozdaje karty. jak piszesz

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) do jk :
Dzięki tej ,,mordzie" jak piszesz portal nabija kasę, a nie z twoich pieniędzy. To jest medium prywatne, co nie wyklucza że możesz mu zafundować sponsoring za to że ujawnia skutecznie takie ,,mordy". Niech lud wie kto rządzi i rozdaje karty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) Prawda :
Zostawcie go - niech ludzie troszke popatrza na elity. Przeciez to zapewne nowy prezes jakies spolki skarbu panstwa:) przypadkowo czlonek wladz PO i oddany radny miejski.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2011) Zniesmaczony :
Podobno czyn naszego bohatera zagrozony jest kara: podwójnego pogrożenia palcem sędziego! Straszna kara za tak błache oskarżenia. Poniekąd to prawda bo przecież jak to można porównać z brakiem legitymacji podczas kontroli biletów w pociągu czy rzuceniem peta na ulicy! Tylko wyjątkowo mściwe osobniki mogą pastwić się nad naszym bohaterem! Jak pisał wyżej P. Strusiński przecież to bidny,nie karany, który tylko sie pomylił obywatel partii rządzacej w kraju, województwie oraz w naszym pięknym mieście. Wiec wara od POlaków z krwi i kości, weźcie się lepiej do pracy bo podatków w kasie ubywa, a żyć "godnie" z czegoś trzeba.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2011) milek :
Ja Wam napiszę jeszcze coś na jego temat. On był jeszcze udziałowcem cukierni "JacMar" Właścicielem tej cukierni był jego ojciec Marek i wujek Jacek Babuśko. Komentarz usunięty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2011) Amorek :
Toć to on niewinny. Taki dobry menager ,tyle firm uzdrowił z kolegami. Gdzie Wy serce macie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2011) SMAFIOO :
Rzeczywiście, trochę nie trendy jest mówić cokolwiek złego o „POlakach z krwi i kości”, dla których wielką, wręcz haniebną karą za przekręty związane z Mamoną jest „podwójne pogrożenie palcem sędziego”. Natomiast już ew. potrójne pogrożenie palcem sędziego, za mega-przekręt „POlaków z krwi i kości”, musowo trzeba wcześniej konsultować na forum międzynarodowym (zazwyczaj z jednym państwem), urzędowo nakazując Polskiej Agencji Prasowej, aby jej redaktorstwo nie zadawało podchwytliwych pytań w sprawie tegoż mega-przekrętu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2011) Gonia :
A ja myślę że będzie jak zwykle. Żadna krzywda dziubusia nie spotka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-03-2011) Do Gonia :
Chyba nawet najwięksi optymiści nie wierzą, że sprawiedliwość może dosięgnać kogoś z Platformy przy jej rządach. No bez jaj ,tak to nie będzie w Polsce jeszcze wieleee lat. Zresztą czemu on? Mało macie innych podejrzanych? Proponuję opisać jakieś niejasne interesy kogoś z SLD lub PiSu i gwarantujmę wam , że ci sami prokuratorzy moment załatwią sprawę!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-03-2011) tarnowiak :
Zastanawiam się jak długo jeszcze ten temat będzie wałkowany na tym portalu. Czy wszystkim wydaje się że tarnowianie niczym innym nie żyją tylko jakimś tam "przekrętasem i kombinatorem"? Czy w tarnowie nic innego o wiele ciekawszego się nie dzieje? A może ten portal tym się tak fascynuje i dlatego od wielu miesięcy jest w czołówce. Jak długo można się tym fascynować! Przecież to beznadziejne i najwyższa pora aby ten temat zmienić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-03-2011) do tarnowiaka :
Gość co prawda nieciekawy, lecz ciekawa jest jego kariera polityczno biznesowa i kto tę karierę wspierał ( czy partie, parlamentarzyści, członkowie rządu , adwokaci- oto jest pytanie, na które chcę mieć odpowiedź zanim zagłosuję w wyborach). Powinien wisieć na pierwszej stronie tego portalu do czasu ogłoszenia decyzji organów prowadzących postępowanie wyjaśniające czy ten Pan naruszył prawo, czy też nie. Wszak to publiczna osoba. 0

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-03-2011) Piotr :
Pan BB czyli Tarnowski Dyzma niech widnieje na stronie jako przestroga dla POlskich POlitków że naród ich rozliczy za działania na szkodę Polski. Jestem spokojny że Polska demokracja wyeliminuje wkrótce takich osobników z życia publicznego i zapełnią cele gdzie będą mieli czas na przemyślenie swoich działań i odpokutowanie win.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-03-2011) do Piotra :
Nie zgodzę się z Tobą że w celi można winy odpokutować, bo w niej to można grać w karty z ,,towarzyszmi niedoli" czy czytać gazety, lub pornole oglądać. Tylko praca uszlachetnia i resocjalizuje. Więc tak jak to było w serialu ,,Stawka większa niż życie" należy kierować do pracy przydzielając raz kilof a raz łopatę. Tym sposobem osiągniemy oprócz głównego celu w postaci resocjalizacji także przyspieszenie w budowaniu autostrad obiecanych przez PO. Wszak przestępców jest cała chmara.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-03-2011) żak :
Ciekawe czy otoczenie polityczne Bartłomieja B. /Grad,Augustyn,Ścigała/ zapłaci cenę za oczywiste popieranie bohatera naszej rozmowy.Wydaje się,że burzliwa kariera BB,zaczęła się od firmy Privat i trudno sobie wyobrazić by Ci państwo nie mieli o tym pojęcia

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-03-2011) prezes :
myślę, że wszystkie wyżej wymieniona problemy załatwiło by wznowienie działania niezapomnianego Aresztu Śledczego przy ulicy Montelupich 7 w Krakowie :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-03-2011) Buła :
Cisza wielka zapanowała tutaj czyżby już po sprawaie było? :) Założę się że tak. "Pana" nie ruszą koledzy zawsze tak było i będzie. Czasem trudno się z tym pogodzić lecz takie są skutki naszych wyborów. Zresztą cyt.: "ścierwo nie będzie się nas czepiać, mamy wszystko i ch..a nam zrobią! Takie życie...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-03-2011) Nie lekajcie sie Pan czuwa.. :
GP podkreśla, że wśród ułaskawionych przez prezydenta Komorowskiego osób są m.in. członkowie zorganizowanych grup przestępczych, zabójcy, osoby znęcające się nad rodziną oraz uchylające się od płacenia alimentów. W pięciu przypadkach prezydent Komorowski skorzystał z tzw. trybu nadzwyczajnego prezydenckiego ułaskawienia.Obecny prezydent tylko w ciągu dwóch miesięcy ułaskawił 52 osoby - takiego tempa w stosowaniu aktów łaski nie miał żaden jego poprzednik - pisze "GP".Komorowski podpisał ułaskawienia nie mające pozytywnej opinii prokuratora generalnego, a także takie, których nie podpisał Lech Kaczyński. Jak ustaliła "Gazeta Polska" wśród osób ułaskawionych przez Komorowskiego są członkowie zorganizowanych grup przestępczych, które trudniły się najcięższymi rodzajami przestępstw m.in: porwaniami, wymuszeniami, fałszowaniem dokumentów, paserstwem, obrotem i kradzieżą samochodów. Bronisław Komorowski ułaskawił też osoby znęcające się nad rodziną i nie płacące alimentów, które nie miały szans na ułaskawienie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego z tego względu, że były to przestępstwa wymierzone przeciwko rodzinie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-03-2011) do wyżej :
Jeśli Pan czuwa to czekam cierpliwie na jego reakcję na to co wyprawiają członkowie jedynie słusznej partii PO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-03-2011) sadruk :
Nawet na tym zdjęciu jest podejrzenie co do czeżwości -myślę że Zagłoba miałby problem z wygraniem z Babuszką.........kto więcej wyp.......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-03-2011) fotograf :
Zdjęcie jest zawsze odzwierciedleniem rzeczywistości.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-03-2011) obywatel :
gonić złodzieji

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-03-2011) wyborca :
kiedy zaczną złodzieji łapać?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-03-2011) Prawnik :
Przeczytełem te wpisy, obserwuję tę sprawę, ale bez szczególnych emocji. Niemniej jednak wniosek jest jeden. Nasze zycie publiczne to jedna wielka makabra. Mamy do czynienia z tak wielką iloscią oskarżeń w stosunku do osoby publicznej, że w konsekwencji musi skukować to obnizeniem autorytetu tej osoby oraz osób sprawujących funkcje publiczne. Zgadzam się z jednym, że w takim przypadku powinno wystąpic wyjątkowo szybkie działanie prokuratury, która przeciez ma pracowac wyłącznie na dokumentach oraz publiczny szczegółowy komunikat. Nie może trwac stan niepewności, wpływa to demoralizujaco na społeczeństwo. Redakcja jako, że wywołala tę burze winna domagac się częsciej informacji od prokuratury, jest to kwestia odpowiedzialności mediów za informowanie społeczeństwa albowiem w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z kolejnym tabloidem. Zastanówcie się, chodzi o wiarygodność i o rzetelność dziennikarską, której coraz bardziej brakuje

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-03-2011) zdegustowany :
cisza ogromna zapanowała to tym wszystkim. prokuratura coś robi czy też czeka do wyborów? Prosimy o jakieś informacje. Tak być nie może że szarych obywateli osądza się szybko a elity śpią spokojnie! Gdzie obietnice o jawności życia publicznego i równości! wobec prawa!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-03-2011) do Prawnika :
Ja także oczekuję na szybkie rozstrzygnięcia. Autor domaga się ich nieprzerwanie i zadaje pytania prokuraturze. A prokuratura podobno niezależnie politycznie działa, w co ja nie wierzę. Dlatego jest ta cisza. Oprócz publicznej i biznesowej kariery Bartłomieja to chciałbym wiedzieć jaką rolę w tej jego działalności wypełniali Wiatr, Grela, Klucznik i Morawski, oraz te biznesowe związki z wiadomymi firrmami w tym tej z Ukrainy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-03-2011) Jeszcze nie :
Jeszcze nie ma żadnych decyzji co do sprawy gdyz czekają pewnie na wybory, a PO nich chulaj dusza pana nie ma....znacie zakończenie:). Przecież ścierwo i plebs nie mogą PANOM szkodzić. Takie mamy realia i trzeba się z tym pogodzić.Zresztą sami zobaczycie....i

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) do palantów co piszą głupie komentarze (np. Jeszcz :
No to zdecydujcie się przygłupy czy uważacie sądy i prokuraturę za obiektywne czy nie. Raz piszecie, że prokuratura przyjęła do rozpatrzenia i to znak, że Babuch jest winny, a raz że prokuratura specjalnie przeciąga i że wynik jest z góry znany. Troszeczkę konsekwencji bałwany!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) do brzeszczota powyżej :
Ofiaro rózni ludzie tu komentują ten wątek wiec odmienne też pojawiają się zdania na temat sądu i prokuratury! Zasadniczo pewne jest tylko że prokuratura coś rozpatruje:) Jak dla mnie to pic na wodę gdyż czy on winny czy też nie, dla naszych organów sprawiedliwości nie ma to znaczenia! Przecież on jest radnym z PO (!) i ważnym ich działaczem.Więc zakończmy dyskusje bo i tak do wyborów nic sie sprawa nie posunie do przodu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) sceptyk :
Są dokumenty, a więc można w nie spojrzeć i wydać decyzję. Prokuratura nie umie czytać dokumentów???????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-03-2011) do sceptyka :
nie wystarczy patrzeć - trzeba rozumieć... i wiedzieć co nieco...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-04-2011) Olek :
Niestety Olek już cie nie kocha . Krynica papa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-04-2011) Olo :
dni Augustynowej i Babuśki sa w PO policzone

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-04-2011) pytajnik :
Wiadomo coś już o sprawie? Czy czekamy na przedawnienie..zreszta wybory idą i zakaz pewnie ma teraz cały "niezależny" wymiar sprawiedliwości.No bo jak działacza PO teraz wałkować, za duże ryzyko dla kariery:) oj nasi eksperci są boscy:) ale liczyć potrafią:).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2011) uhahaha :
prokuratura umorzyła, bo dla tarnowskiej prokuratury dokumenty internetowe urzędu państwowego niewiele znaczą. ONA JEST NIEZALEŻNA I MOŻE DECYDOWAĆ JAK CHCE KTO RZĄDZI TEN MA WŁADZĘ I DECYDUJE, A PRAWO MA W D.......IE.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-04-2011) dobre :
Spodziewalem sie tego:) pozostaje tylko podsumowac, ze nie dla psa kielbasa:) a wy szaraczki do roboty i placic podatki na elity:) i zeby przypadkiem nie probowac jezdzic na gape pkp czy spoznic sie z rozliczeniem Pitu bo prawo was(czy. wymiar sprawiedliwosci) ukarze:)ale tylko was bo jestescie zerem i tylko tym zostaniecie dla prawdziwych elit!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-04-2011) pytajnik :
a BABUŚKA TO ELITA? ŻADNA MOIM ZDANIEM BO TYLKO DO CZASU.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-04-2011) wykrzyknik :
a ty PYTAJNIK jesteś śmieciem i śmieciem pozostaniesz. twoje zdanie na jakikolwiek temat nikogo nie interesuje. masz tyle do gadania co żul spod budki z piwem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2011) niemand :
... a ostatnio "bohater" tego wątku został podobno prezesem kolejnej spółki skarbu państwa (rozmyślnie małą literą) - Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem koło Rzeszowa. Spółka ma grunty przez niemal całą Polskę południową od opolskiego do granicy z Ukrainą ... a EURO 2012 za pasem ... chyba będzie kolejna spektakularna prywatyzacja ... pachnie gruuuubą kasą, oj grubą !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl