Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Poświatowski - Babuśka 1:0. Do przerwy ?    -   26/5/2011
Sąd: Poświatowski nie pomawiał
11 maja Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Tarnowie postanowił umorzyć postępowanie z powództwa Bartłomieja Babuśki przeciw naszemu koledze redakcyjnemu, Mirosławowi Poświatowskiemu. Właśnie otrzymaliśmy uzasadnienie tego wyroku. Sąd - byliśmy przekonani, że tak właśnie będzie - nie dopatrzył się żadnego przestępstwa w artykule pt. "Afera w o(d)słonkach? Tarnowski radny PO obiektem zainteresowania prokuratury i CBA", zamieszczonym w naszym portalu 25 listopada 2010 r. Przypomnijmy, informowaliśmy w nim o postępowaniu, dotyczącym m.in. Bartłomieja Babuśki, jakie prowadzi krakowska Prokuratura i CBA. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem tarnowskiego radnego PO, że stwierdzenia zawarte w artykule mają charakter pomawiający. Sąd stwierdza m.in., że M.Poświatowski "publikując swoje informacje nie działał jako osoba prywatna dająca upust swemu niezadowoleniu co do działań Bartłomieja Babuśki, a występował jako dziennikarz medium stawiającego sobie za cel monitorowanie i komentowanie ważnego przecież problemu to jest styku działalności gospodarczej i polityki ".

Ogloszenie
>

Bartłomiej Babuśka oskarżył dziennikarza obywatelskiego portalu o to, że ten poniżył go w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, sprawowania mandatu radego oraz zajmowania stanowisk w organach spółek, tj. o czyn ze słynnego ostatnio art. 212 paragraf 2kk.
W oskarżeniu radny Babuśka (a w zasadzie jego adwokat i partner biznesowy, Maciej Morawski) za pomawiające uznali następujące fragmenty naszej publikacji:
„tarnowski radny, w roli prezesa zarządu FABIOS S.A. zawierał umowy z wieloma swoimi znajomymi, wykorzystując – nie po raz pierwszy - sieć powiązań personalnych, w których ważną rolę odgrywają m.in. osoby związane z tarnowską Platformą Obywatelską. Firma pod zarządem B. Babuśki „robiła interesy” nie tylko zresztą ze znajomymi prezesa, ale także z jego najbliższą rodziną.”

„zainteresowanie Prokuratury i CBA mógł budzić chociażby fakt, iż Bartłomiej Babuśka w imieniu zarządu Fabiosu zawarł umowę współpracy handlowej z ukraińską firmą BOGEMA, pana Sergieja Konvinko. Pan Sergiej Konvinko, był udziałowcem spółki SOLARIS INVEST, w której prezesem był... Bartłomiej Babuśka.”

„Na marginesie należy dodać, że - jak dowiodło nasze śledztwo dziennikarskie – działające w Tarnowie biuro podróży należące do M.Babuśki, wystawiło firmie FABIOS S.A sporo faktur za obsługę turystyczną, w czasie gdy Bartłomiej był prezesem tego państwowego przedsiębiorstwa.” (
ta informacja została przez nas 3 dni później doprecyzowana w w artykule "Poświatowski oświadcza" - przyp.red. )

„nie przesłuchano dotąd - jak stwierdza Prokuratura - samego Bartłomieja Babuśki, prezesa ówczesnego zarządu Fabiosu. Przypomnijmy, że śledztwo trwa już blisko rok, a w marcu Prokuratura potwierdziła, iż dotyczy ono jego osoby i toczy się z paragrafu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez władze spółki. Być może zatem tarnowski radny zostanie przesłuchany w ostatnim etapie śledztwa, tuż przed postawieniem komuś zarzutów...”

Dziennikarz inTARnetu miał też - zdaniem oskarżyciela - znieważyć B.Babuśkę poprzez ... „umieszczenie jego wizerunku na czerwony tle z paragrafem – sugerującym w kontekście wywodów artykułu naruszania przez pokrzywdzonego przepisów prawa”.
Zdaniem lokalnego polityka znieważała go również wypowiedź z 26 listopada w radiu Eska, gdzie redaktor Poświatowski wskazał „że jako prezes spółki skarbu państwa zawarł umowę z ukraińskim przedsiębiorcom (cytat dosłowny - przyp.red), który wraz z nim był wspólnikiem spółki Solaris Invest”.
W uzasadnieniu aktu oskarżenia, przygotowanym przez adwokata M.Morawskiego, znalazło się też dziwne, kompletnie nielogiczne sformułowanie - oskarżenie, że M.Poświatowski zawarł w treści artykułu ... "nieprawdziwe pomówienia" (sic !).

W odrzucającym wszystkie powyższe oskarżenia uzasadnieniu wyroku, tarnowski Sąd stwierdza:
" Wypowiedzi oskarżonego nie dotyczyły życia prywatnego, czy też rodzinnego Bartłomieja Babuśki, ale działalności oskarżyciela prywatnego jako osoby publicznej to jest radnego reprezentującego określoną opcję polityczną, czy też reprezentanta firmy, w której udziały posiada Skarb Państwa"
Sędzia zauważył, że w kwestii granic wolności wypowiedzi wypowiadał się Sąd Najwyższy, stwierdzając „Osoba piastująca funkcję publiczną narażona jest – co stanowi zjawisko naturalne w każdym państwie demokratycznym – na wystawienie swoich poczynań pod osąd opinii publicznej i musi liczyć się z krytyką swojego postępowania, która to krytyka jest społecznie pożyteczna i pożądana, jeżeli podjęta została w interesie publicznym i ma cechy rzetelności oraz rzeczowości – a jednocześnie nie przekracza granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki (...)”.
Sąd powołuje się też na art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: „Swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa, warunkiem jego rozwoju i możliwości samorealizacji jednostki” - i „nie może ona ograniczać się jedynie do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój (...)”.

"Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem oskarżyciela prywatnego jakoby stwierdzenia dotyczące Bartłomieja Babuśki mają charakter pomawiający dlatego, iż nie zostały one sprawdzone oraz nie są poparte jakimikolwiek dowodami" - orzekł sędzia.
Sąd wskazał przy tym, że dziennikarz inTARnetu zweryfikował posiadane informacje, m.in. kontaktując się z Prokuraturą.
„Trzeba wreszcie zwrócić uwagę na okoliczność, iż oskarżyciel prywatny nie skorzystał z możliwości wynikającej z prawa prasowego to jest nie skorzystał z możliwości domagania się zamieszczenia sprostowania nieprawdziwych (jego zdaniem) treści, zażądał natomiast usunięcia kwestionowanego artykułu w całości (…). - stwierdza sąd .
Zdaniem sądu – we wskazanych powyżej realiach – to nie sala rozpraw winna być areną służącą do wymiany poglądów i udowadniania swoich racji – szczególnie gdy jedna ze stron świadomie rezygnuje z możliwości jaką daje jej prawo prasowe
- czytamy w uzasadnieniu.
"Reasumując zatem całość powyższych rozważań i biorąc pod uwagę zainteresowanie oraz kontrowersje jakie wzbudzają w społeczeństwie zdarzenia dziejące się na styku polityki (chociażby w lokalnym jej wymiarze) z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osoby publiczne, a nadto przedstawione uwagi co do rodzaju i charakteru informacji podawanych przez oskarżonego w spornym artykule Sąd uznał, iż jego autor to jest oskarżony Mirosław Poświatowski nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki a jedynie zabrał głos w sprawie publicznej, prezentując swoje opinie w tym temacie” - podsumowuje sąd.

Zachowania naszego kolegi redakcyjnego nie zawierają zatem znamion czynu zabronionego i dlatego postępowanie względem jego osoby zostało umorzone na podstawie art. 17 paragraf 1 pkt 2 kpk.
Oskarżycielowi prywatnemu przysługuje teraz możliwość zaskarżenia postanowienia Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

Od redakcji
Nie kryjemy satysfakcji z wyroku, choć oczywiście spodziewamy się, że to zapewne jeszcze nie koniec sądowych zmagań w tej sprawie (dlaczego tak sądzimy, staramy się wyjaśnić w dalszej części komentarza).
Niezawisły sąd stwierdził coś, co było oczywiste dla nas od początku: artykuł dziennikarza inTARnetu, dotyczący interesów Bartłomieja Babuśki i jego działalności w roli prezesa państwowego przedsiębiorstwa FABIOS SA, nie zawiera żadnych kłamstw, jak chciał to przedstawić - zainteresowany milczeniem w tej sprawie mediów - polityk-biznesmen i jego pełnomocnik - adwokat Maciej Morawski (na marginesie: o związkach biznesowych Pana Mecenasa z Bartłomiejem Babuśką nasz kolega redakcyjny pisał również w kontekście opisywanej w artykule sprawy).
Niezależnie od tego, czy zainteresowany (zainteresowani ? - podwójna rola w tym postępowaniu adwokata Morawskiego budzi bowiem co najmniej wątpliwości) odwołają się od tego wyroku i niezależnie od czasu, jaki przyjdzie spędzić jeszcze w salach i na korytarzach sądowych, po których ciągany jest teraz redaktor Poświatowski, jesteśmy pewni jedynego sprawiedliwego zakończenia tej sprawy, to jest prawomocnego wyroku, stwierdzającego to samo, co już stwierdził sąd I instancji - portal inTARnet i jego dziennikarz nie kłamali, działając w dodatku odważnie i w najlepiej pojętym interesie publicznym.
To zresztą nie pierwszy podobny wyrok, uznający oskarżenia pod adresem redaktora inTARnetu za całkowicie bezpodstawne. W lutym br. Sąd Rejonowy w Tarnowie postanowił - skądinąd wyłącznie na podstawie treści złożonego przez oskarżycieli wniosku ! - o umorzeniu postępowania karnego przeciwko redaktorowi Poświatowskiemu. Pozew o publiczne pomówienie (znowu słynny art. 212 paragraf 2 Kodeksu Karnego) artykułem „Jeździliśmy tykającymi bombami” , jesienią ubiegłego roku złożony został – z oskarżenia prywatnego, poprzez - a jakże - Kancelarię Adwokacką Macieja Morawskiego – w imieniu MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dyrektora Roberta Greli. Oskarżyciele złożyli jednak zażalenie na tę decyzję do Sądu Okręgowego, który nakazał przeprowadzenie postępowania. Czekamy cierpliwie, nie mogąc się doczekać kolejnego wyroku stwierdzającego kolejną oczywistość - w artykułach o tarnowskim MPK pod rządami kolegów pana Babuśki - tj. J.Wiatra i R.Greli - zawarta jest wyłącznie udokumentowana prawda. Prawda, która zresztą nie interesuje obecnych władz miasta, bagatelizujących podnoszone przez nas od 3 lat problemy, dotyczące funkcjonowania tej miejskiej spółki.

Czekamy też na pozew (tym razem pod adresem nie tylko M.Poświatowskiego, ale i P.Dziży ), którego złożenie radny Babuśka publicznie deklarował ostatnio w niektórych mediach (w innych stwierdzał już asekuracyjnie, że się nad tym jeszcze zastanawia).
Zdaniem radnego bowiem, w naszych artykułach dotyczących dziwnych rozbieżności między zawartymi przez niego w oświadczeniach majątkowych informacjami a stanem aktualnych wpisów w KRS, znów gdzieś "kłamaliśmy". Gdzie ? Tego już B.Babuśka przezornie nie ujawnia. Mamy nadzieję poznać te rewelacje na sali sądowej. Ciekawi jesteśmy przede wszystkim tego, jak szybko sąd uzna oskarżenia zawarte w pozwie za całkowicie bezzasadne. Nie mamy bowiem żadnych wątpliwości, że sędzia - o ile taki wniosek w ogóle do sądu dotrze - nie zostawi na nim suchej nitki.

We wszystkich tych sprawach (artykułów dotyczących patologii panujących w tarnowskim MPK oraz artykułów dot. niepokojących interesów B.Babuśki i jego kolegów) jesteśmy bowiem pewni ostatecznego oczyszczenia z wszelkich dotychczas sformułowanych zarzutów pod naszym adresem przez osoby publiczne, których dotyczą nasze demaskatorskie publikacje.

Tak jak pewni jesteśmy wyroku skazującego, w sprawie, którą Mirosław Poświatowski wytoczy radnemu Babuśce.
Radny w kuriozalnym (ze względu na formę i zadawane mu pytania), autoryzowanym wywiadzie udzielonym pod koniec listopada 2010 r. redaktorowi Kutrzubie z TEMI stwierdził, że artykuł M.Poświatowskiego "to jest klasyczny paszkwil na polityczne zamówienie" (dalej ten lokalny polityk PO sugeruje, że zamawiającym był PiS). Chodziło o ten właśnie artykuł, którego dotyczy przywołany wyżej majowy wyrok Sądu Rejonowego. Mimo wielu, również publicznych wezwań do wycofania się z tego stwierdzenia lub publiczne przywołanie dowodów na to ciężkie oskarżenie pod adresem dziennikarza, radny Babuśka nie tylko na te wezwania nie reagował przez kilka miesięcy, ale wręcz podtrzymał te skandaliczne oskarżenia w kilku ostatnich wypowiedziach medialnych.
Czekaliśmy prawie pół roku, dając radnemu szansę na uniknięcie procesu. Nie skorzystał z niej, zatem nie mogło stać się inaczej - Radny będzie musiał teraz przedstawić przed sądem "dowody" na swoje słowa, zniesławiające dziennikarza, albo ... Nie mamy wątpliwości, że to Bartłomiej Babuśka zostanie uznany w tej sprawie za bezczelnego, cynicznego kłamcę, przy okazji zasilając konto wskazanej przez redaktora Poświatowskiego instytucji dobroczynnej.

Na marginesie tej kwestii, nie możemy nie wspomnieć o niechlubnym udziale w niej - zaprzyjaźnionej, jak mniemaliśmy do grudnia ubiegłego roku - redakcji tygodnika TEMI.
Było nam przykro, że szefostwo tego tygodnika uniemożliwiło nam wówczas ustosunkowanie się na swoich łamach do zarzutów podniesionych pod adresem portalu we wspomnianym wywiadzie przez B.Babuśkę. Po kilku niezwłocznie podjętych przez nas próbach publikacji w tygodniku naszego stanowiska, zaniechaliśmy dalszych starań, głównie z powodu znacznej już odległości czasowej, który upłynął od czasu ukazania się kuriozalnego wywiadu.
Kilka miesięcy temu, TEMI poniosło jednak w naszych oczach coś więcej niż uszczerbek na dziennikarskiej wiarygodności ...

Mnożące się od czasu inTARnetowych publikacji oskarżenia pod adresem naszej, skromnej liczebnie redakcji obywatelskiego portalu, odbieramy teraz jedynie jako zmasowaną próbę zastraszenia.
Wiemy skądinąd, że to nie jedyne podjęte już próby zdyskredytowania nas.
Choć formalno-prawna obsługa tej systematycznej teraz akcji szykan, przygotowanej i realizowanej przez pana Babuśkę i jego kolegów, absorbuje sporą ilość naszego czasu ( zapewne po to jest pomyślana), nadal systematycznie i coraz bardziej szczegółowo przyglądamy się interesom radnego i jego polityczno-biznesowym znajomym. Tej wielowątkowej, bulwersującej sprawie, poświęcone będą kolejne opracowywane przez nas artykuły. Dotychczas na żadne z zadanych publicznie pytań nie doczekaliśmy się odpowiedzi, a nasze obywatelskie, dziennikarskie śledztwo praktycznie co tydzień przynosi kolejne wątki, które skrupulatnie weryfikujemy.
Redakcja
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 32)Dodaj komentarz
(26-05-2011) Marek :
Chylę czoła przed redakcją. Chciałbym takiej transparentności w informowaniu o postępowaniach sadowych administracyjnych ze strony każdej publicznej instytucji. Mam nadzieję na zainteresowanie się tym tematem ogólnopolskich mediów. Ta sądowa nagonka POpleczników Babuśki na portal nie może zostać nie zauważona, powinna być napiętnowana

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) szacun dla Sędziego :
sędzia, który wydał ten wyrok przywrócił jeszcze nadwątloną wiarę w prawo i sprawiedliwość tego nieszczęsnego państwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) sympatyk :
Tak trzymać Panowie i głowa do góry! Wasza walka z zakłamaniem i prywatą z Tarnowie jest godna podziwu.Już dawno ktoś coś z tym powinien był zrobić. Proponuję pisać e-maile do mediów krajowych i nie tylko. Problemy związane ze społkami często dofinansowanymi z funduszy europejskich zainteresują też media światowe. Daję wam gwarancję że częśc wydarzeń tu opisywanych zainteresuje BBC i nie tylko...więc Panowie szkoda czasu na proszenie redakcji zaściankowej gazety o publikację!!! Są więksi i silniejsi na świecie!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) reasumując :
pan BejBi dalej jest szefem PO w radzie miasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) KTO rzadzi? :
W naszym zakłamanym państwie kto rzadzi ten jest bezkarny. Dowodzą tego afery wielokrotni uwypuklane przez media, a tuszowane przez władzę (afera hazardowa, prywatyzacyjne etc). Także w naszym mieście rządy jednego układu od lat działaja rabunkowo na skarb państwa i naszego grodu! Ludzie opamiętajcie się i zacznijcie myśleć! Posprawdzajcie kto jakie działki pokupował podczas złotego okresu przejsciowego (!). Tarnów został rozgrabiony przez pasożytów piastujących teraz wysokie stanowiska lub ludzi kreujących się teraz za posiadaczy ziemskich:) i biznesmenów.Wystarcy posprawdzać przetargi i plany zagospodarowania przed 10-15 lat:) jak były:) wstyd ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) czytelnik :
Pozdrowienia dla Redakcji - cieszę się, że są w tym mieście normalni "nieumoczeni" ludzie, którzy opierają się lokalnym "układom i układzikom". Wiele osób Wam kibicuje, tak trzymać!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) mg :
Same sprzeczności. Pomówienia nie ma, więc była prawda. Ale inny sąd stwierdził, że przestępstwa nie było i sprawę umorzył, czyli wg mnie, pomówienie było. Co jest grane? Nie na mój rozum.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) do mg :
Ogólnie można odpowiedzieć a to POlska właśnie ale popełniasz błędy w rozumowaniu, bo w tej drugiej osobnej sprawie oświadczeń umorzonej nie z braku znamion przestępstwa ale z braku danych "dostatecznie uzasadniających podejrzenie" to decydował prokurator a nie sędzia po procesie i ocenie materiału dowodowego dostarczonego przez procesowe strony. I tu masz część odpowiedzi. a pro pos znane jest już uzasadnienie tej decyzji o umorzeniu ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) Do Sędziego :
Panie Sędzio , przywrócił mi Pan wiarę w polskie sądownictwo, wiarę w obiektywny osąd, wiare w to, że można w tym kraju jeszcze pisać prawdę. Brawo Brawo Brawo

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-05-2011) MAFIOSO :
Cieszy ta informacja. Nie wiem tylko, czy Panu Redaktorowi bardziej gratulować, czy współczuć z powodu doznanej nerwówki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) szumowina :
Cos trzeba z tym intarfnetem zrobic pozytedcznego.Stale tylko bruzdżą i brużdżą.A tak sie napraciowalismy, zdby dac na media naszych ludzi.Mielismy,rozumicie, te Augustyn z jej "własciwym wymiarem" na RDn-nie, dało się swojego człowieka dlo Eski,robi dla nas Kopa(wczesnie Kosiba) w Gazecie Krakowksiej,, żed o Temi nie wsspomne, bo tam chłopaki zgodne sa, pilnuja linii.zreszta Kupiec buy im pokazął,jakby który chciał podskoczyć.Dziennik Polski se odpusciliśmy,ale oni i tak nam nie podskoczą, bo jakm mnie to siie im ogłoszeń nie da. Trza bedzie troche Olka podkrecić Grada,trochę nacisnąć na tego Morawskiego, bo sie słabo spisał.A tu wybory za pasem i dobrze byłoby mieć ten intarnet przy sobie, żeby tańczył jak mu zagramy. Na razie myślimy,kombinujemy,coby tu,jakby tu. Zobaczymy,co się da zrobić.Może by ich jakoś finansowo zdusic? Morawski,do roboty, za dużo gadasz,a wyników nie masz!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) Do innego Sędziego :
Panie Sędzio , przywrócił mi Pan wiarę w polskie sądownictwo, wiarę w obiektywny osąd, wiare w to, że można w tym kraju jeszcze pisać prawdę. Brawo Brawo Brawo - GUTY NIE BĘDZIE PRZYWRÓCONY DO PRACY W MPK. JEGO ZWOLNIENIE BYŁO ZASADNE - apelacja Gutego odrzucona!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) o wczesniejszej obietnicy :
Jeszcze tylko mała prośba o obiecany już kilkakrotnie materiał na temat byłej HSG, teraźniejszej działalności tego zakładu tez warto by sie przyjrzeć :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) Jan Guty do do innego sędziego" :
Szanowny Sędzio pierwszy z komentarza i drugi z wyroku. Sędzia z wyroku określił mnię jako awanturnika działającego wbrew interesom MPK. Drugi Sędzia cieszy się z tego wyroku. A ja mam wyrzuty sumienienia w odniesieniu do korzystających z miejskiej komunikaci osób, które zakupują bilety u kierowców po wyższej cenie. Otóż to jest niezgodne ze stanowionym prawem i świadomym oszustwem w stosunku do pasażerów. Informowałem o tym konflikcie prawnym niektórych Radnych Tarnowa, lecz oni zasugerowali mi milczenie(ich zdaniem naruszyło by to wpływy ekonomiczne do MPK). Tym sposobem nadmiernie dbając o wynik ekonomiczny MPK zostałem ukarany przez niezawisły Sąd jak szkodnik. Przepraszam Mieszkańców Tarnowa. Jan Guty.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) Jan Guty :
Wszystkich pracowników MPK proszę o cierpliwość. Jestem w trakcie składania skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego i do Europejskiego Trybunału. MPK i jej pracownikom życzę jak najlepiej. Nie słuchajcie cwaniaków i demagogów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) Jan Guty :
Są wyroki sądowe orzekające o braku możliwości stosowania różnych cen za usługę publiczną sprzedawaną w różnych podmiotach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-05-2011) Jan Guty :
Ja wyrażam nadal pogląd że wzorem innych miast to samorząd powinien inwestować w komunikację samorządową w wymaganym wymiarze.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-05-2011) do Jana Gutego :
Jak sam sprzedawałeś bilety to wszystko było OK! Przecież doskonale wiesz że ta różnica w cenie trafia do nas kierowców bo sam brałeś te pieniądze. Wiesz doskonale że MPK nie ma nic z tych pieniędzy tylko jest to prowizja dla sprzedającego kierowcy i dyzpozytora. Nie zasłaniaj sie opinią radnych bo to czysta głupota. Wiec teraz uznałeś że jeszcz zabierając nam pracownikom MPK te niewielkie w końcu prowizje pomagasz nam? Sąd miał racje jesteś awarturnikiem dzałającym wbrew interesom MPK! Ciekawe tylko kiedy mechanicy to zrozumieją i wykopią cie ze związku, a na górze to sie lepiej nie pokazuj szkodniku !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-05-2011) Jan Guty :
(28-05-2011) Jan Guty : Prowizja dla kierowcy jest wypłacana od całej wartości sprzedanego biletu, a nie tylko niezgodnej z prawem nadwyżki. Jak ja bilety sprzedawałem to nie było orzeczenia sądowego w tej sprawie, a więc było to niepodważone prawnie. Dziś zgodnie i w oparciu o wyroki sądowe pobieranie dodatkowej opłaty jest sprzeczne z prawem. Portalowi w związku z zainteresowaniem moją skromną osobą i problemami Tarnowskiej komunikacji miejskiej proponuję otwarcie odrębnego forum dyskusyjnego w tym temacie co uszanuje inne wskazywane problemy w tym obecny poświęcony pamięci zasłużonej osoby. Pod tym artykułem jest mi się niezręcznie wypowiadać ze względu na jego charakter i przeznaczenie. Natomiast na osobnym forum poświęconym problemom MPK i związanym z nimi nie miałbym żadnych oporów. Najlepiej by komentujący zostali zobowiązani do identyfikacji. Zapobiegnie to chamskim i niecenzuralnym wypowiedziom. Ja w tej chwili weryfikuję informacje pracowników MPK które po analizie mogą wskazywać na stosowanie w tej firmie mobbingu, dyskryminacji czy nękania. Jeśli będzie to uzasadnione podejrzenia, to odszkodowanie uzyskane z tytułu mojego zwolnienia wykorzystam w celu rozstrzygnięć prawnych, oraz w razie potwierdzenia tych przestępstw skazania winnych. numery ip komentujących są rejestrowane. . Dodaj kom

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-05-2011) Jan Guty :
Będę niedługo na zakładzie by zweryfikować co jeszcze z majątku MPK spieniężył jego Zarząd.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-05-2011) ?? :
Hahah do Europejskiego Trybunału hahahhahahahb no nie mogę:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2011) do redakcji :
Pan BB został prezesem kolejnej spółki skarbu państwa - Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem. Firma posiada liczne grunty i nieruchomości w podkarpackiem, małopolskiem, śląskiem i opolskiem w bezpośredniej bliskości aktualnej bądź planowanej autostrady A4. Może warto byłoby trzymać oko na przebiegu prywatyzacji tego przedsiębiorstwa, która jest obecnie w toku. Wycena na potrzeby prywatyzacji a wartość rynkowa tego majątku to dwa odrębne światy ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-06-2011) hitrus :
Nareszcie się ktoś poznał na Poświatowskim. Otóż sąd nie stwierdził że rzeczony Poświatowski jest dziennikarzem lecz że cyt."występował jako dziennikarz". Nareszcie prawda wypłynęła.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-06-2011) MAFIOSO :
Już wiem, rzeczony Mirosław Poświatowski pewnikiem jest wrednym, bo hytrze utajnionym sowieckim agentem, rodem ze służb WSI, bowiem Sąd stwierdził, że cyt. „nie działał jako osoba prywatna”. Słowem, lustracja rzeczonego wypadła w iście japońskim stylu - jako tako.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-06-2011) SobhsmSXfi :
And I thouhgt I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-06-2011) dOdswmUywWpagJH :
MP4tnn qkckjnwsyngu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2011) chYYDkewJDPu :
3nKxUK oljwsxamilvm

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-06-2011) hitrus :
MAFIOSO jak każdy Starozakonny jesteś mistrzem gmatwania rzecz prostych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-06-2011) MAFIOSO :
Nie, no oczywiście hitrus, masz rację. Dlatego dla jasności trzeba dodać, że obywatel Mirosław Poświatowski to TW „dziennikarz”.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2011) hitrus :
Myślę że chyba jednak nie TW. Ci co rekrutowali TW chyba mieli jednak instynkt samozachowawczy i raczej kontaktów z Poświatowskim nie chcieliby mieć. Głowy za to nie położę gdyż nigdy z nimi nie miałem kontaktów, widać z jakichś powodów nie leżałem w kręgu ich zainteresowania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-06-2011) hitrusie :
i vice versa, tak to już jest jedni wytsepuja jako dziennnikarze a inni jako "wesz"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-06-2011) hitrus :
Półświatek się odezwał. Żeby jeszcze wiedział co to znaczy vice versa. Wiadomo że nie wie bo pasuje to do kontekstu jak pięść do nosa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl