To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   49 ławników do wybrania – zgłoszenia do 30 czerwca    -   14/6/2011
Wybory ławników sądowych
W 2011 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2007 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie informację dotyczącą ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ilości ławników do wyboru na kadencję 2012 – 2015.

Ogloszenie

I tak:
Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie – 4 osoby.
Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 osób.
Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 34 osoby.
Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 osoby.
Łącznie – 49 ławników

Do dnia 30 czerwca 2011 r. możliwe jest składanie w Urzędzie Miasta Tarnowa zgłoszeń przez kandydatów na ławników.
Należy jednocześnie wskazać, że na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) zmienione zostały przepisy dotyczące ławników, w tym również koniecznych do spełnienia wymogów. Ponadto, Minister Sprawiedliwości podpisał w dniu 9 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Rozporządzenie to, jak również powyższa ustawa, wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2011 r.
Wśród niezbędnych dokumentów, obok karty zgłoszenia kandydata na ławnika znajduje się jego oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona oraz zapytanie o karalność.
Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jaki jest tryb zgłaszania kandydatów?
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Tarnowie w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku, za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika znajdują się na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (Referat Społeczno-Wojskowy WZKiSO III piętro, pok. nr 311; Biuro Obsługi Mieszkańca – parter). Zgłoszenia przyjmuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich ul. Nowa 4, pok. nr 311. Informację w sprawie można uzyskać telefonicznie pod nr (14) 68 82 711 lub (14) 68 82 703.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, April 13, 2024 18:53:36
IP     : 44.212.99.208
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html