To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Zakończyło się III Europejskie Forum Kultury   -   19/10/2004
W sobotę wieczorem w Dębicy z udziałem 150 gości z różnych państw kontynentu zakończyło się trzecie już Europejskie Forum Kultury. Głównym organizatorem była Tarnowska Fundacja Kultury. Poza sesjami wykładowymi i panelami dyskusyjnymi uczestnicy imprezy mieli możliwość kilkukrotnego zapoznania się z lokalną twórczością artystyczną. Na zakończenie Forum w dębickim Kościele Ducha Świętego odbył się koncert światowej sławy kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego oraz orkiestry Sinfonia Varsovia. Uczestnicy Forum pozostawili 13 rezolucji i "Przesłanie".

Ogloszenie

Po czwartkowej sesji inauguracyjnej w Tarnowie zatytułowanej "Kultura w Europie Regionów" w drugim dniu goście Forum uczestniczyli w kilku panelach dyskusyjnych, popołudniu przenieśli się na Pogórze - do Ciężkowic i Kąśnej Dolnej. W trzecim dniu odbyła się natomiast sesja dyskusyjna nt. "Dębica - miejsce kultury w rozwoju lokalnym".
Podczas obrad Forum dominowała tematyka związana z organizowaniem i finansowaniem kultury, europejską integracją kulturalną, wykorzystaniem mediów dla potrzeb kultury, relacjami pomiędzy kulturą a rozwojem społeczno - gospodarczym Europy.

Imprezie towarzyszyły występy artystyczne, spektakle, koncerty. Uczestnicy Forum mieli możliwość zobaczenia m.in. najnowszego widowiska Tarnowskiego Teatru zatytułowanego "Krynicki Ostaniec - rzecz o Nikiforze Krynickim", przeżycia występu zespołów folkorystycznych -"Świerczkowiacy" , "Pogórzanie" i "Igloopolanie" , a także wysłuchać kameralnego koncertu artystów – Teresy Kaban Błażej i Henryka Błażeja w Dworku Paderewskiego w Kąśnej. Uwieńczeniem programu imprez towarzyszących Forum był wielki koncert z okazji 26. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II w Kościele św. Ducha w Dębicy. Orkiestra Sinfonia Varsovia, którą dyrygował mistrz Penderecki, wykonała dwa utwory – „AGNUS DEI” Pendereckiego i „VII Symfonię A-dur” op.92 Beethovena.

Owocem Forum jest 13 uchwalonych przez jego uczestników rezolucji (z ich treścią będzie się można zapoznać klikając TUTAJ). Uczestnicy III EUROPEJSKIEGO FORUM KULTURY wystosowali też wspólne "Przesłanie". Oto treść tego dokumentu :

III Europejskie Forum Kultury odbywa się pół roku po historycznym rozszerzeniu UE o nowych 10 państw spełniających ustalone kryteria.
Generację współczesnych Europejczyków - naszą generację - spotkało wielkie szczęście życia w czasie, gdy spełniają się wielkie marzenia ojców dzisiejszej UE, aby nasz kontynent zamieszkiwali ludzie pojednani, odczuwający i rozumiejący wspólnotę losów wszystkich jego mieszkańców.
Jednak fakt podpisania ważnych – formalnie, poszerzających Europę - dokumentów przez głowy państw nie stanowi jeszcze wypełnienia testamentu wielkich europejskich wizjonerów, animatorów europejskiej integracji.

Aby rzeczywiście wspólna Europa zapewniła jej mieszkańcom na przyszłość pokój, wolność, stabilizację i dobrobyt, zadbać trzeba jeszcze o to, co pięknie wyraził wielki Europejczyk - Jean Monet: „ ... my nie tworzymy sojuszu państw – my jednoczymy ludzi ”.
To jednoczenie ludzi, ludów Europy może być traktowane jako misja uzasadniona nie tylko pragmatyzmem w związku z budowaniem europejskiej potęgi gospodarczej, zdolnej do konkurowania z innymi globalnymi potęgami czy likwidacją dzielących Europę granic.
Ta misja wynika z istotnej potrzeby likwidacji granic i barier niewidzialnych – tych granic, które wciąż tkwią w mentalności ludzi, w utrwalonych w społecznej świadomości stereotypach, uprzedzeniach, w nie uświadamianej czasem ksenofobii.
Ta misja wynika nie tylko z potrzeby skłonienia Europejczyków do wspólnego działania na fundamencie uniwersalnych wartości kultury europejskiej – wolności, równości , braterstwa - na którym może być budowany świat godny człowieka , ten świat w którym harmonijnie połączone są osobiste wolności i prawa z obowiązkami obywatelskimi i poczuciem odpowiedzialności za los społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej , wreszcie europejskiej.

Ta misja bierze się z potrzeby moralnego umocnienia społeczeństwa europejskiego w okresie wielkiej konfrontacji kultur i w sytuacji, gdy maleje poczucie bezpieczeństwa w obszarze europejskiej cywilizacji. A przecież tylko w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i trwałość instytucji społecznych można spełnić sen o tolerancyjnej, pogodzonej, bogatej duchem i kulturą materialną Europie, Europie o której marzy wielu tak jak pisarz hiszpański Salvador de Mariaga w swoim „Portrecie Europy” (1952 ):
„Stwórzmy Europę, która będzie nie tylko po sokratejsku racjonalna ale jednocześnie chrześcijańska, pełna zarówno wątpliwości jak i wiary, pełna wolności i porządku, pełna różnorodności i jedności zarazem” Nie zbudują takiej Europy politycy – im marzyć nie wolno, ale taką Europę w sercach i umysłach ludzi da się zbudować na gruncie jednoczącej nas kultury.

Będzie to realizacja celów wytyczonych powołanej w 1949 roku Radzie Europy: „ Jej celem ma być urzeczywistnienie jedności ( ... ) w celu ochrony i wspierania ideałów oraz zasad stanowiących wspólne dziedzictwo ...” Do nas – ludzi kultury – najlepiej przemówi poeta. W sposób poetycki i wizjonerski mówi o nowej Europie w hymnie Unii Europejskiej Fryderyk Schiller: „ … wszyscy ludzie będą braćmi …” i „ Z nami ten co choćby jedną duszę rozpłomienić mógł ”.

Tylko wielka ofensywa instytucji i organizacji kultury może wzbudzić u wielu ludzi potrzebę i swoiste zobowiązanie, aby rozpłomieniać dusze ideą naszej wspólnej Europy. Powtórzmy za francuskim filozofem kultury Bernardem – Henrim Levi : „ Europa – należy to znudzenia powtarzać – to nie miejsce, ale wielka idea”.

Na szczęście dla nas odszedł do historii podzielony dwubiegunowy świat Zachodu i Wschodu, ale czy dziś możemy czuć się bezpieczniejsi ? Niestety jesteśmy świadkami narastających sprzeczności nie tylko miedzy Północą i Południem, wydarzenia na bliskim wschodzie pokazują przed jaką konfrontacją staje nasza cywilizacja oparta na kulturze śródziemnomorskiej. Dziś na nowo i wyraźnie już odczytać można zapisane w Agendzie 2000 uwagi o kulturze:
Kultura jest jednym z najważniejszych fundamentów rozszerzenia i rozwoju wspólnot europejskich oraz ważnym instrumentem służącym sprostaniu największych wyzwań jakie niesie dla Europy XXI wiek.

Kultura a także edukacja stają się kluczowymi elementami uczestnictwa w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Kultura, gdyż z jednej strony, jak nigdy przedtem, staje się towarem na rynku i warunkiem sukcesów gospodarczych, a z drugiej, ponieważ odgrywa szczególną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej w warunkach globalizacji.

Natomiast edukacja staje się czynnikiem warunkującym przynależność do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Od edukacji bowiem, i to w skali całego życia, a nie przede wszystkim w młodości, zależy nadążanie za rozwojem będącym immanentną cechą społeczeństwa informacyjnego. W tej perspektywie rola mediów lokalnych, a przede wszystkim telewizji lokalnych, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jest to również moment, kiedy małe i duże przedsiębiorstwa z terenu działania poszczególnych mediów lokalnych mogą stać się ich partnerem, oczekując szybkiej informacji o zmianach w przepisach, aktualnościach w swojej branży z rynku europejskiego.

Polskie i nie tylko polskie doświadczenia historyczne potwierdzają jak potężną siłą spajająca wspólnotę narodową jest jej tradycja i kultura. Trzeba obecnie podjąć próbę stworzenia takiej potężnej, kreującej siły, która zespoli narody Europy, połączy wszystkich Europejczyków w przekonaniu, że hasło „kultura europejska” nie jest pustym pojęciem, że nasze kultury narodowe nie tylko mają wspólne źródła ale wniosły do tej wspólnej skarbnicy wzbogacające pierwiastki.

Ta europejska integracja intelektualna to także jedyna droga, aby odpowiedzieć na wyzwania jakie wynikają z cywilizacyjnej uniformizacji w skali całego świata i swoistej globalizacji w dziedzinie masowej kultury. To jedyna droga prowadząca do umocnienia jednoczących nas wspólnych wartości decydujących o naszej europejskiej tożsamości i naszego modelu społecznego a także naszych narodowych kultur, naszych języków, naszych narodowych tradycji.

Nie da się bogactwa naszych kultur skutecznie chronić, nie da się ich rozwijać, jeśli Europejczycy nie połączą sił w tej dziedzinie? Nadanie zjednoczonej Europie pożądanego oblicza w dziedzinie kultury jest ogromnym przedsięwzięciem, w którym nie można improwizować. U E i jej agendy zgodnie z unijnymi wytycznymi powinny być aktywne w tej dziedzinie. Interwencja unijnej wspólnoty przy - poszanowaniu zasady pomocniczości - potrzebna jest tam, gdzie widać niedostatki na szczeblu lokalnym, gdzie uszczerbku doznaje kulturowa tożsamość społeczności lokalnych, mniejszości narodowych, małych narodów, gdzie zagrożone stają się: ludzki wymiar życia, wolna konkurencja i swoboda twórczości, demokratyczne stosunki społeczne.

Takie postępowanie może zapobiec wzrostowi zagrożenia naszej cywilizacji oraz umożliwić skuteczne działanie ludziom, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w działania na rzecz upowszechniania kultury. Aby wspólna przestrzeń kulturowa narodów Europy stała się faktem, istotne jest promowanie twórczości, uwydatnianie dziedzictwa kultury o wymiarze europejskim, pobudzanie oraz wspieranie wzajemnej wrażliwości na kultury i historię narodów Europy, propagowanie wiedzy o tych kulturach oraz stymulowanie współpracy i twórczości.

Sprawdzianem społecznych funkcji kultury jest przekładanie się jej treści i przesłań na stan świadomości społecznej, mentalności potocznej, na ład działań zbiorowych - na logos, ethos i habitus kulturowy.

Wielce wymowna jest treść Apelu Międzynarodowego Ruchu Europejskiego podjętego na Kongresie Europejskim w Hadze 10 maja 1998 r., w którym stwierdzono: "Udało się osiągnąć znaczący postęp w dziedzinie gospodarczej i monetarnej, ale postęp konieczny jest również w politycznym, społecznym oraz kulturowym jej wymiarze".

Od 1993 r. czyli od kiedy wszedł Traktat z Maastricht istnienie i działalność UE aż do dzisiaj opiera się na trzech filarach (gospodarki, polityki wewnętrznej, polityki bezpieczeństwa i obrony).
Dzisiaj widać wyraźnie, konieczność powstania IV segmentu, mającego za zadanie upowszechnianie wartości kulturalnych oraz nauki.
Powstanie IV filaru ma zarówno zagwarantować Europie niezbędne warunki do konkurowania w dziedzinie nowoczesnych technologii, wspomóc wynalazczość, jak i zbliżyć do siebie poszczególne państwa Wspólnoty nie tylko pod względem ekonomicznym lub politycznym, ale także kulturowym.
Budowa IV Filaru Unii Europejskiej związana jest także z intencją wyrażoną przez Komisję Europejską, aby od 2013 r., każdy z członków Wspólnot Europejskich był zobowiązany do przeznaczania minimum 3 % PKB właśnie na naukę, edukacje i kulturę.
Świadczy to o zasadniczej ewolucji myślenia europejskiego, w którym uznano, iż rozwój gospodarczy musi odbywać się równolegle z rozwojem społecznym, a obszary tzw. rozwoju inteligentnego, czyli nauka, edukacja i kultura są priorytetami rozwoju i rozszerzenia Wspólnot Europejskich w XXI w.

Kultura europejska tworzy się i wciąż odnawia. Dziś powszechnie już to zadanie środowisk twórczych realizować można przez wspólne ponadnarodowe projekty kulturalne, które wykorzystując politykę wsparcia UE w dziedzinie kultury, kształtując europejskość, umacniają jednocześnie narodowe polityki kulturalne. Skuteczne działanie w tej dziedzinie wymaga wiedzy, umiejętności, środków, silnej woli i wielkiej rzetelnej pracy. Mając świadomość doniosłości dzieła wobec, którego stają instytucje, organizacje i ludzie kultury w wielkiej misji budowy europejskiej świadomości kulturalnej będziemy pamiętać słowa JOSEPHA CONRADA „Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem – i tak – ewig – usque ad finem [wiecznie-aż do końca].
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, June 25, 2024 03:06:18
IP     : 44.192.48.196
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html