To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Magistrat i profilaktyka chorób    -   25/4/2012
2 miliony na promocję zdrowia
W najbliższych latach miasto wyda około 2 milionów złotych na realizację Miejskiego Programu Promocji i Profilaktyki Chorób Społecznych. Tylko w tym roku na programy zdrowotne miasto wyda 340 tysięcy złotych – czytamy w komunikacie magistratu.

Ogloszenie
>

W ramach kolejnej edycji Programu przewidziano realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Wśród nich znajdą się programy stanowiące kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich oraz nowość – program profilaktyczny w zakresie raka piersi. Poniżej zamieszczamy informacje na temat tegorocznych programów zdrowotnych, a wszelkie szczegóły będzie można znaleźć w zakładce „miejskie programy zdrowotne”, zaraz po podpisaniu umów z wykonawcami. Zachęcamy do korzystania z nich.

Realizacja programów zdrowotnych w roku 2012 została podzielona na III etapy:

Etap I.

Do etapu pierwszego zakwalifikowane zostały programy zdrowotne wdrażane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez podmioty lecznicze. Konkursy na te programy zostały częściowo rozstrzygnięte w roku 2011 oraz w I kwartale roku 2012. W realizacji pozostają następujące programy:

Podmioty lecznicze

1. Program ochrony narządu żucia u dzieci do 6 roku życia uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie miasta Tarnowa”
Realizacja w roku szkolnym 2011/2012. Program składa się z działań edukacyjnych oraz działań z zakresu profilaktyki wstępnej mającej na celu przede wszystkim zapobieganie próchnicy zębów oraz innym schorzeniom narządu żucia u dzieci do 6 roku życia. Program zostanie podsumowany w maju bieżącego roku.

2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa”
Program pozostaje w trakcie realizacji do końca roku 2012. W ramach programu wykonywane są szczepienia przeciwko pneumokokom obejmujące dzieci urodzone poniżej 37 tygodnia ciąży (wcześniaki) z rocznika 2009, 2010 i 2011. Program ma celu obniżenie liczby zakażeń pneumokokowych w grupie dzieci szczególnie narażonych na zachorowania (zapalenia płuc, zapalenia ucha, sepsa).

Organizacje pozarządowe

1. „Rehabilitacja i aktywizacja dorosłych”

1.1. Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii”

Zadanie ma charakter programu rehabilitacyjno – terapeutycznego, którego celem jest pomoc „amazonkom” w powrocie do zdrowia po przebyciu choroby nowotworowej.

1.2. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu, lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - (reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienia stawów, stwardnienie rozsiane)
Zadanie ma charakter programu rehabilitacyjnego skierowanego do osób ciężko i przewlekle chorych ze znacznie częściowo ograniczoną sprawnością ruchową. Program ma pomóc w usprawnieniu i poprawie jakości życia osób rehabilitowanych. W ramach zadania wykonywana jest rehabilitacja w domu chorego oraz rehabilitacja dla osób chodzących, w siedzibie organizacji pozarządowej wykonującej program.

1.3. „Rehabilitacja i aktywizacja dorosłych – terapia neurologopedyczna u osób po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych”
Program został skierowany do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy spowodowanymi przebytymi ciężkimi chorobami lub urazami.

1.4. „Rehabilitacja i aktywizacja dorosłych inwalidów słuchu”
Program ma charakter rehabilitacji społecznej przystosowującej dorosłe osoby głuche lub ze znacznym uszkodzeniem słuchu do funkcjonowania społecznego.

2. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży

2.1. „Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami dziecięcymi”

Program ma charakter specjalistycznej terapii rehabilitacyjnej obejmującej 23 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Celem terapii jest zwiększenie dostępu do kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2.2. „Diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia społecznego”
Program ma charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny. Celem programu jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

2.3. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi”
Program ma charakter specjalistycznej terapii rehabilitacyjnej. Wczesna diagnoza i wykrycie deficytów rozwojowych dziecka pomagają w doborze odpowiednich form i metod pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej. Proces terapeutyczny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego rehabilitowanego dziecka, wraz przygotowaniem odrębnego programu terapeutycznego.

2.4. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi”
Program rehabilitacyjny obejmujący dzieci głuche i niedosłyszące pełną specjalistyczną rehabilitacją, mającą na celu stymulację prawidłowego rozwoju dziecka głuchego, lub niedosłyszącego, a także dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

3. „Edukacja prozdrowotna”

3.1. Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku  kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku”

Głównym celem programu jest pozyskanie niespokrewnionych dawców szpiku kostnego oraz przekazanie społeczeństwu wiedzy na temat chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i transplantacji szpiku kostnego oraz zainteresowanie.

3.2. prowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na astmę i choroby alergiczne”
Program skierowano szczególnie do osób chorych na astmę oskrzelową, POCHP oraz inne schorzenia alergiczne, zarówno dorosłych jak i młodzieży. Celem realizowanego zadania było przekazanie wiedzy uczestnikom programu w zakresie umiejętnego radzenia sobie z chorobą przewlekłą, jaką jest astma oskrzelowa w ramach kursu edukacyjnego.

4. „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego”
W ramach programu prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno - leczniczego zakupionego ze środków budżetowych Gminy Miasta Tranowa, który jest niezbędny do prawidłowej opieki nad chorymi pozostającymi w stanie choroby terminalnej. 

Etap II
Do etapu drugiego zakwalifikowane zostały programy zdrowotne wdrażane wyłącznie przez podmioty lecznicze. Realizacja tych programów rozpocznie się w miesiącu maju 2012 r. Będą to następujące programy:

1. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego oraz  nowotworów jelita grubego” 
Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn 45 - 60 lat, lub 50 - 65 lata w przypadku raka jelita grubego oraz do mężczyzn powyżej 50 roku życia w przypadku raka prostaty. Działania mają na celu wczesne wykrycie choroby w populacji szczególnego ryzyka.

2. „Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia przeciw grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”
Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn powyżej 65 roku życia oraz podopiecznych tarnowskich domów pomocy społecznej.

3. „Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet” a. prowadzenie punktu samobadania piersi
W ramach programu prowadzona będzie edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi oraz nauka samobadania piersi. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i terapii raka piersi wśród mieszkanek Tarnowa.

Etap III
Realizację pozostałych programów zdrowotnych przewidziano na II półrocze bieżącego roku. Wybór podmiotów leczniczych, które będą wykonywały pozostałe programy nastąpi  do końca I półrocza roku 2012. Przewidywane w tym etapie programy będą następujące:

1. „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców”
Program edukacyjny skierowany do rodziców i kobiet (ciężarnych) oczekujących narodzenia dziecka, biorących udział w zajęciach tzw. „szkoły rodzenia”. W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki antynikotynowej oraz profilaktyki próchnicy zębów u dzieci do 3 roku życia.

2. „Podnoszenie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie raka szyjki macicy”
Program edukacyjny skierowano do młodzieży lub dziewcząt uczących się w ostatnich klasach szkół ponadgimnzjalnych oraz kobiet zatrudnionych w zakładach pracy funkcjonujących na terenie miasta Tarnowa (np. duże sieci handlowe) . Celem programu jest upowszechnienie wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy oraz dostępnych i zalecanych metod profilaktyki raka szyjki macicy.

3. „Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet” (Edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych)
Program edukacyjny skierowano do młodzieży w tym szczególnie dziewcząt, uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Program edukacyjny skierowano do młodzieży w łącznej liczbie 900 osób, w tym szczególnie dziewcząt, uczennic szkół ponadgimnazjalnych

4. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz rozwojowi czynników ryzyka chorób krążenia u dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia”
Program został przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, celem pozyskania opinii, mającej decydujący wpływ na ostateczną realizację programu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, May 19, 2024 05:50:59
IP     : 44.200.86.95
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html