To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wieści z tarnowskiego magistratu    -   17/7/2012
Wyprawka szkolna 2012/13
Ruszył rządowy program „Wyprawka szkolna” - poinformował Urząd Miasta Tarnowa. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można składać od 6 lipca do 5 września 2012 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych.

Ogloszenie

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych (kl. I szkoły podstawowej), a w przypadku uczniów niepełnosprawnych bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Jednorazowo na ten cel można otrzymać od 180 zł do 352 złotych. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 464 uczniów, w sumie na kwotę prawie 99 tys. zł.

Od 6 lipca do 5 września 2012 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 706).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. jest udzielana:
- uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
a) w kl. I-IV szkoły podstawowej;
b) w kl. I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
c) w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;
d) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
e) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
f) w kl. I liceum plastycznego;
- bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych.

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:
dochód na osobę nie może przekroczyć 504 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);
dochód na osobę nie może przekroczyć 351 zł netto (klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego);
dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 351 zł netto – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów – klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);
bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 (bez względu na miejsce zamieszkania).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:
- w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej gdy dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2010 (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 351 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość dofinansowania do podręczników w 2012 r. wynosi:
180 zł – dla ucznia kl. I-III szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);
210 zł – dla ucznia kl. IV szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);
325 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
352 zł – dla ucznia kl. I ponadgimnazjalnej dla młodzieży (+ uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

Dowodem zakupu podręczników może być:
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);
rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);
paragon;
oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”);
potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Szczegółów – wzorów wniosków należy szukać na portalu Urzędu Miasta Tarnowa www.tarnow.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 05:06:43
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html