To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   „Budżet dalszego rozwoju”    -   22/11/2005
- To nie jest budżet wyborczy, to budżet, który pozwoli naszym następcom na sprawne działanie w przyszłym roku – mówi prezydent Mieczysław Bień. Na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiony został projekt wydatków i dochodów na rok przyszły. Rosną w nim planowane dochody, rosną też wydatki – znaczna część środków przeznaczona ma być na inwestycje i wykup gruntów dla inwestorów.

Ogloszenie
>

Tegoroczne dochody wynosiły (wszystkie kwoty w zaokrągleniu) 292,9 mln zł wobec 335,7 mln zł wydatków. W roku przyszłym liczby te wyglądać mają odpowiednio: 318,8 mln i 361,3 mln zł .
W dochodach miasta, większych w projekcie przyszłorocznego budżetu o 7,55%, 117 mln zł stanowią subwencje (niewielki wzrost subwencji oświatowej o 3,5%, czyli o 3,8 mln zł), zaś 57 mln dotacje (wzrost o 19%). Tu największy wzrost – 0 10,7 mln zł nastąpił w przypadku dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – po prostu wzrosły wydatki na świadczenia rodzinne .
W pozostałych dochodach największa suma to oczywiście podatki – 103 mln zł, w tym przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa (ponad połowa podanej kwoty). Podatki w roku 2006 nie wzrosną – wzrosną za to wpływy z ich tytułu, co ma sugerować pewien rozwój naszego miasta i polepszanie się naszego bytu.
Aż o 128% wzrosną dochody z majątku gminy (11,1 mln zł) – w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych (269% - kiedyś nie będzie czego sprzedawać) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (to taki prawny wybieg, dzięki któremu coś, co jest twoje staje się jeszcze bardziej twoje). Ponad 9 mln stanowić mają opłaty, zwłaszcza skarbowa, komunikacyjna czy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oczekiwany jest wzrost wpływów z opłat o 12,78%). Wpływy z usług wynoszą 8,7 mln. Miasto ze źródeł pozabudżetowych pozyska 11 mln zł .

Wydatki
Rosną o 7,6% - procentowo znaczący wzrost widać w przypadku działu „turystyka” – aż o 150%, do kwoty 733 tys. zł. Najwięcej pochłonie „oświata i wychowanie” – 132 mln zł, „pomoc społeczna” – 62 mln, następnie „administracja publiczna” – 25 mln, „transport i łączność” – 24,9 mln, „edukacyjna opieka wychowawcza” – 22 mln i „różne rozliczenia” – 23 mln zł.

Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano kwotę ponad 15 mln zł ; skoro są programy i pieniądze, to trzeba je wydać. Udział własny miasta wyniesie tu 4,1 mln zł. Pieniądze pójdą zatem na „modernizację miejskiej infrastruktury drogowej”, rozwój gminnej infrastruktury teleinformatycznej, modernizację miejskiej infrastruktury społecznej (cokolwiek by to nie znaczyło), ochronę środowiska (to oznaczać może wszystko), „sukcesywne przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych”, „sukcesywne przygotowywanie terenów pod nowe inwestycje” i „ścisłą współpracę z miejskimi jednostkami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich” czyli, mówiąc po ludzku: „pieniądze uzyskane z programu na obowiązkową obsługę pieniędzy uzyskanych z innego programu”. O problemie tym istotnie czytamy już w samym opisie do projektu budżetu – „ubieganie się o wsparcie finansowe ze źródeł europejskich wiąże się często z relatywnie wysokimi nakładami na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla projektu, zgodnie z wymogami danego funduszu. Nakład te są ponoszone, bez posiadania pewności czy ostatecznie projekt uzyska dofinansowanie, czy też nie.” Na co zostaną przeznaczone te pieniądze – o tym niżej.

Na rezerwy ogólne przeznaczone ma być 3,1 mln zł, na celowe 12 mln zł (w tym m.in. 300 tys. na przedsięwzięcia kulturalne – przynajmniej część tej kwoty zasili dodatkowo BWA, Rady Osiedli – 650 tys., organizacje pozarządowe – 459 tys., 300 tys. kosztować ma remont Teatru, 1,7 mln regulacje i wyrównanie wynagrodzeń i inne); z kolei do wybranych organizacji pozarządowych trafi 459 tys. zł. Rosną poręczenia – do sumy 3,2 mln złotych. Miasto poręczy TTBS, MCM, Szczeklik II BGK i (dwie trzecie tej kwoty) – Szczeklik Nordea.

Tak dotarliśmy do długów. Na dzień 31 grudnia 2006 łączna kwota długu wynosić będzie 133.709.407 zł – czyli obciążenie długiem planowanych dochodów wyniesie 41,94%. O ponad 3 mln zł mniej wynosić będą spłaty rat kredytów i pożyczek – 27,6 mln zł (7 mln odsetek), z czego 27 mln zł wydatkowane zostanie ze specjalnie zaciągniętego na ten cel kredytu. Jednocześnie miasto zaciągnie dwa kredyty inwestycyjne – w sumie na ponad 37 mln zł. Znów więcej wydajemy, niż mamy – deficyt budżetowy sięgnie kwoty 42.477.966. Relacja deficytu do dochodów wyniesie 13,32 % . –Tylko krowa nie zmienia zdania – stwierdził prezydent Bień podczas konferencji, komentując w ten sposób swoje wcześniejsze obietnice nie zadłużania miasta. W jego ocenie stopień zadłużenia jest bezpieczny, a procentowo, wziąwszy pod uwagę większe dochody – mniejszy od stanu zastanego. Konieczność zaciągania pożyczek i kredytów związana jest z obowiązkowym wkładem własnym w inwestycje realizowane z środków unijnych.

Wydatki majątkowe Ogółem wydatki majątkowe wyniosą prawie 55 mln zł. Na modernizacje i przebudowy dróg trafi prawie 4,3 mln zł; prezydent zapowiedział, że w następnej kolejności kładzione będą wylewki nowej warstwy jezdni tam, gdzie wykonano wcześniej ścieżki rowerowe. W remontach tych mieszczą się takie zadania jak: modernizacja ul. Mościckiego – ul. Chyszowska, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orkana – Słoneczna – Lwowska, przebudowa ul. Dwernickiego na osiedlu Nad Stawkiem, budowa parkingu przy ul. Pułaskiego, modernizacja parkingu przy pl. Kościuszki, przebudowa dróg dojazdowych do parku przemysłowego – ul. Krzyska i al. Piaskowa, przebudowa ul. Czarna Droga w Tarnowie na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Brzozowej, modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie – budowa ronda oraz IV etap wykonania ścieżek rowerowych i dostosowanie chodników do ruchu rowerowego na terenie miasta.

9,6 mln zł trafi na remonty w szkołach i placówkach edukacyjno – oświatowych: w Przedszkolu nr 12, 33, 35, SP nr 2, 3, 8, 18, 19, Gimnazjum nr 4, ZSO nr 2, III LO, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych, Zespole Szkół Muzycznych (długo oczekiwana adaptacja budynku na kwotę aż 2,4 mln zł), Zespole Szkół Plastycznych, Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Bursie Międzyszkolnej i w Pałacu Młodzieży – remont i przebudowa za ponad 1,6 mln zł plus prawie 5 mln ze środków pozabudżetowych.

19 mln złotych pochłonie infrastruktura – mieszczą się w tym zakresie m.in. żłobki, DPS-y, Dom Dziecka, przychodnie, szpital, kanalizacje, obiekty rekreacyjne i ekrany akustyczne (os. Zielone), oświetlenia i wiele innych. Ponad pół miliona złotych pójdzie na „System Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet” (plus 1,8 mln zł ze źródeł pozabudżetowych), mniejsze sumy pochłonie monitoring; miasto kupi też komputery, zmodernizowany zostanie „Burek”, 550 tys. przeznaczonych jest na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wątoku. W planie jest też budowa obiektów rekreacyjnych na os. Krzyż, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z badaniami archeologicznymi i geologicznymi zabezpieczenia muru ul. Zakątna 9 / ul. Bernardyńska i inne. Zwraca uwagę budowa sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem (nie tego na Rynku) – 2,5 mln zł, modernizacja pływalni letniej przy al. Tarnowskich (470 tys.), objęcie akcji w podwyższonym kapitale Tarnowskiego Klastera Przemysłowego
„Plastikowa Dolina” S.A. (1 mln zł) , objęcie akcji MPEC S.A. – 1.045.000 zł , objęcie udziałów w TTBS Sp z o.o. – 1.571.000 zł, objęcie udziałów w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. – aż 4.130.000 zł . Znów powiało grozą – wzywam do obywatelskiego nieposłuszeństwa i nie płacenia dwukrotnie za to samo! Ze źródeł pozabudżetowych pozyskane środki na wydatki majątkowe wynoszą 13,7 mln zł – kwota ta zasili niektóre wymienione wcześniej zadania.

Mniej, bo 6,2 mln zł przeznaczono na Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Grubo ponad połowa tej kwoty pójdzie na oświetlenie ulic, mniej na zabezpieczenie Wątoku, tylko – lub „aż” 100 tysięcy na
czyszczenie graffiti i 5 tys. na remont Pomnika Nieznanego Żołnierza .
W wydziale inwestycji 1,3 mln zamiast 8,5 mln; za to aż 6,3 mln zł otrzyma Zarząd Komunikacji Miejskiej – o milion złotych więcej niż w roku ubiegłym. Rozumiemy, że dyrektor Kluza myśli o obniżce cen biletów. Tylko tak można wytłumaczyć pompowanie naszych pieniędzy w twór, który dziwnym sposobem nie jest w stanie funkcjonować na wolnym ponoć rynku.
6,1 mln w roku 2005 i 9,5 mln w roku przyszłym – tyle otrzyma Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami. Z kwoty tej aż 8,3 mln zł pochłoną wykupy gruntów i nieruchomości dla inwestorów – kończą się wolne działki m.in. na terenie Parku Kryształowego. Nieoczekiwanie ziścił się również sen o Młynie Szancera – miasto zakupi go na cele nowoczesnego, multimedialnego centrum kulturalnego za sumę 900 tysięcy złotych.
Ale inwestycje to „betka” – aż 17,3 mln zł pochłonie Wydział Organizacyjno – Prawny, z czego 16 mln pójdzie na płace własne . Zespół Obsługi Urzędu to już tylko 2,9 mln zł.

Wydział Kultury – dostanie 200 tys. mniej, czyli 450 tys. zł; odrobinę więcej, bo 2 mln – Teatr, odrobinę więcej, bo 800 tys. zł TCK pod nową, na razie tymczasową dyrekcją pana Kapturkiewicza , blisko 2 mln Miejska Biblioteka Publiczna i 275 tys. zł BWA.
Rośnie budżet Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej ; rośnie karkołomnie – z 27,8 mln do 36,9 mln zł; z tej sumy prawie milion złotych więcej, bo 4 mln otrzyma Referat Zdrowia, blisko 2 mln pochłoną żłobki, 1,45 mln inwestycje. Poza tym z 23,9 mln do 32,3 wzrosły wydatki na Referat Dodatków Mieszkaniowych ; kwota przeznaczona na same dodatki pozostała na nie zmienionym poziomie – 6 mln zł. Więcej pójdzie na świadczenia rodzinne – zamiast 18 mln, 26 mln.

O milion więcej otrzyma Zespół Informatyczny – 3,4 mln zł . Z tego 2,4 środków własnych i pozabudżetowych pochłonie niezmiernie potrzebny, a wspomniany wcześniej System Wspomagania Zarządzania Edukacją Edu-Net; poza tym miasto zakupi 8 kamer, zmodernizuje okablowanie przy Nowej 4, kupi 50 komputerów, 10 drukarek, wymieni 2 serwery… Reszta to już „drobiazgi”, po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kolejne, liczne działy - Wydział Urbanistyki – 390 tys. zł, Wydział Budżetu, Planowania i Analiz – 150 tys., Kancelaria Rady Miejskiej – 503 tys., Wydział Finansowy – 10 tys., Biuro Komunikacji Społecznej – znaczący spadek, do 584 tys. zł, ale część środków znajduje się w Rezerwie Celowej. 0,5 mln zł pochłonie tu szeroko pojęta „promocja miasta” .
Wydział Spraw Obywatelskich – 84 tys., Wydział Budżetowo – Księgowy – 10 tys., Wydział Komunikacji – 1,3 mln, Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 1 tys., Gabinet Prezydenta – 80 tysięcy, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – 5 tys., Urząd Stanu Cywilnego – 33 tys, Pełnomocnik do Spraw Systemu Zarządzania Jakością – 10 tys., Samodzielne stanowisko ds. BHP – 40 tys.

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki – w zakresie edukacji pożre 138 mln zł, z czego wynagrodzenia wynoszą 113,8 mln zł. „Stypendia Unijne” pochłoną więcej, niż w roku ubiegłym, bo 1,4 mln zł (część tych środków zapewne stanowić będą unijne - czyli też nasze - pieniądze); szkoły niepubliczne wezmą 3,8 mln zł. W zakresie sportu wydział ten pochłonie już mniej, bo około 1 mln zł. 147 tys dostaną organizacje pozarządowe. Tu mieszczą się też wspomniane na początku inwestycje (14,5 mln) na placówki edukacyjne. Największy wydatek to wymienione już lodowisko i maszyna – 2,5 ml oraz wiszący nam garbem TOSiR – bagatela: 4,42 mln zł.

DPS przy ul. Czarna Droga – 2,4 mln, DPS przy PCK – 201 tys, DPS przy Szpitlanej – 5,6 mln., MOPS ponad 2 mln więcej niż w 2005 – 16,5 mln zł ; Dom Dziecka nr 1 – 1,1 mln zł, Dom Dziecka nr 2 – 930 tys., Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 245 tys., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 374 tys., Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 168 tys., Państwowa Straż Pożarna – ponad 10 mln. Pogotowie Opiekuńcze – 1 mln. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wzrost z 230 tys na 1,2 mln, ale większość wydatków to remonty i przebudowy. Powiatowy Urząd Pracy – 5,7 mln zł , z czego połowa to rosnące wynagrodzenia. Straż Miejska – 2,8 mln zł , z czego 2,2 to rosnące wynagrodzenia. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich – 24 mln zł, z czego 1 mln to Parkomaty , 4,7 mln inwestycje. Targowiska Miejskie – 1,2 mln
Zwraca uwagę nagłe pojawienie się w projekcie wydatków budżetu Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki , który zdaniem pana prezydenta radzi sobie tak świetnie, że... trzeba go przejąć – kwota: 733 tys. zł. Od stycznia instytucja ta ma zmienić nazwę na Centrum Informacji Turystycznej (w skrócie - nomen omen - CIT).
I to by było na tyle, jeśli chodzi o skrócony spacer po budżecie.

-To nie jest budżet wyborczy, to jest „budżet dalszego rozwoju” – stwierdził prezydent Mieczysław Bień na zakończenie konferencji prasowej. –Oczywiście, będę ubiegał się o reelekcję, bo te cztery lata nie były latami straconymi i można dalej kreować moją wizję miasta. Ale jeśli wyborcy powiedzą „nie”, to inaczej niż to było, gdy ja obejmowałem to stanowisko, mój następca zastanie wszystko bardzo dobrze przygotowane. Prezydent, zapytany o możliwość przeprowadzenia wiosennych wyborów samorządowych stwierdził, iż szanse na takie rozwiązanie, w którym PiS chciałoby „iść za ciosem” i podwoić swój sukces w wyborach parlamentarnych – są jego zdaniem bardzo niewielkie.

Posłuchaj wypowiedzi Prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia o projekcie budżetu miasta na rok 2006 (((mp3)))

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, April 13, 2024 01:57:44
IP     : 3.235.172.123
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html