Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   "Trzecia droga" dla Tarnowa ? Kandydatura Zbigniewa Martyki    -   04/8/2006
Ponad miesiąc temu, podczas oficjalnej konwencji w Sali Lustrzanej, swoją kandydaturę na stanowisko Prezydenta Tarnowa oficjalnie ogłosił Zbigniew Martyka. Znanego lekarza i radnego miejskiego popiera ponadpartyjne ugrupowanie "Solidarny i Nowoczesny Tarnów" (SiNT), w skład którego wchodzą m.in. lokalni politycy LPR, UPR i niektórzy działacze związkowej "Solidarności". Ze Zbigniewem Martyką przeprowadziliśmy obszerny wywiad dotyczący jego propozycji dla mieszkańców miasta, rozpoczynając tym samym przedwyborczy cykl programowych prezentacji kandydatur na stanowisko szefa tarnowskiego samorządu.

Ogloszenie
>

Solidarny i Nowoczesny Tarnów (SiNT), którego Martyka jest honorowym przewodniczącym, uważa, że zaniedbania władz miasta ostatnich kadencji doprowadziły Tarnów do stanu zapaści. Na poparcie tej tezy działacze SiNT przytaczają m.in. statystykę : "Od roku 1998 (kadencja AWS – Unia Wolności) do chwili obecnej (kadencja POPiS z SLD) liczba zatrudnionych tarnowian spadła o ponad 12 000 osób! W przeciągu ostatnich kilku lat z miasta wyjechało kilkanaście tysięcy mieszkańców! Spada liczba przedsiębiorstw, podwoiła się ujemna migracja i drastycznie wzrosło zadłużenie!"
SiNT rozesłał wczesną wiosną ankiety do mieszkańców Tarnowa i przedstawicieli poszczególnych branż. Swoje odpowiedzi przysłało kilka tysięcy mieszkańców miasta. - Z wiedzą wynikającą z analizy ankiet zwróciliśmy się do specjalistów z wybranych dziedzin problematyki miejskiej oraz samorządowców z miast i gmin, które odniosły sukces. Razem z mieszkańcami i specjalistami stworzyliśmy racjonalne propozycje programowe - mówi Zbigniew Martyka, podpierając się m.in. opinią o programie SiNT, którą w swojej recenzji zawarła prof. Jadwiga Staniszkis. Jej zdaniem "trafnie ujmuje on problemy gospodarcze i społeczne, jak również implikuje słuszne rozwiązania sztandarowych dolegliwości mieszkańców".
Wśród konkretnych postulatów w konsultowanym właśnie z mieszkańcami programie „Pomysł na Tarnów 2006 – 2012” znalazło się m.in.: obniżenie podatków dla przedsiębiorców i osób fizycznych (m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości na dwa lata podmiotów gospodarczych, które „przerejestrują” się do Gminy Miasta Tarnowa i obniżenie o 8% innym juz w roku 2007r. , zniesienie opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłat targowych, obniżenie podatku od środków transportowych o 20%), likwidacja opłat parkingowych, zaniechanie pobierania podatku od psów, zahamowanie podwyżek cen mediów miejskich i wymiana większości nawierzchni ulic. SINT chce rozpisać przetarg na usługi związane z oczyszczaniem miasta, a MPGK sprywatyzować. Miejski Zarząd Budynków i Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ugrupowanie Z.Martyki chce połączyć a nieruchomości, którymi zajmowały się oba podmioty, będą sprzedawane. Połączone mają też zostać i umieszczone w jednym budynku TCK i Centrum Informacji Turystycznej. Zbigniew Martyka, co nie jest tajemnicą głównie dzięki postulatom działaczy LPR-u, chce także zwiększenia tzw. „becikowego” o kwotę 200 zł dla mieszkańców miasta.
SiNT chce znacznie większy nacisk niż dzisiaj się to czyni, postawić na bezpieczeństwo i oświatę w mieście. Proponuje m.in. uczynienie Tarnowa miastem patroli prewencji i system permanentnej konsultacji z mieszkańcami a także rozwiązanie problemu graffiti na murach (przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej ma za pomocą samochodu i sprzętu dostosowującego odpowiednio barwę farby bezpośrednio po powiadomieniu usuwać napisy) i psich odchodów. SINT żąda również wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej zakazu promowania treści pornograficznych poprzez eksponowanie czasopism i multimediów o takiej tematyce w witrynach i na wystawach sklepowych oraz kioskach.
Głośnym echem odbiły się już propozycje ugrupowania dotyczące poprawy bezpieczeństwa uczniów i przywrócenia dyscypliny w szkołach, w tym m.in. wprowadzenia pilotażowego programu strojów szkolnych według zatwierdzonego/wybranego przez rady rodzicielskie, rady pedagogiczne i samych uczniów wzoru stroju. SINT postuluje także wprowadzenie „godziny nocnej” (po godz. 22.00) dla dzieci do lat 16. Są też inne pomysły dotyczące edukacji i wychowania młodzieży, m.in. darmowe podręczniki dla młodzieży szkolnej, odtworzenie szkolnictwa technicznego i zawodowego, program społecznego wychowania młodzieży, sanacja tarnowskiego sportu. W sumie na pomysły dotyczące oświaty, kultury i sportu składa się kilka szczegółowych programów.
Wśród innych ciekawszych inicjatyw znajdują się m.in. zagospodarowanie terenów Piaskówki i stworzenie w oparciu o tereny zielone miejsc zabawy i odpoczynku a także zagospodarowanie Góry Św. Marcina z przeznaczeniem jej dla celów rekreacyjno-historycznych oraz zabezpieczenie rozsypujących się ruin zamku.

Inaczej niż dziś wyobraża sobie Zbigniew Martyka i SiNT organizację struktury magistratu. W programie ugrupowania zawarto już kilka propozycji w tym względzie, ale kompleksowe zadanie reorganizacji Urzęd Miasta SiNT chce powierzyć ekspertom. To wyniki ich prac mają zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału magistrackich urzędników, przy możliwie dużej redukcji kosztów funkcjonowania urzędu. Co ciekawe, po dokonaniu tych zmian, SINT chce zapewnić miejsca pracy tzw. budżetówki miejskiej. Poczucie stabilizacji zawodowej mają uzyskać nauczyciel, pielęgniarka, strażnik miejski i personel administracyjny, po to aby mogli bez obawy planować wydatki ze świadomością, iż ich miejsce pracy jest stabilne - czytamy w dokumencie, z którego pełną treścią możecie się zapoznać tutaj (stąd pobierzesz program SiNT).

Zbigniew Martyka 7 lipca skończył 50 lat . Co prawda urodził się we Wrocławiu, ale od trzeciego roku życia mieszkał w Tarnowie. Tu ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące. Studiował w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Staż odbywał w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, a następnie pracował przez trzy lata jako lekarz w jednostce wojskowej. W tym czasie wyspecjalizował się w dziedzinie chorób wewnętrznych w Wojskowym Szpitalu Lotniczym w Dęblinie. Po zdanym z wyróżnieniem egzaminie I stopnia został przeniesiony do Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Krynicy. Ze względu na niepartyjną przeszłość i odważne głoszenie swoich poglądów środowisko opozycyjno-solidarnościowe zaproponowało mu kandydowanie na przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krynicy. Pomimo, iż był w dalszym ciągu żołnierzem zawodowym (w strukturach zdominowanych przez PZPR), zdecydował się na propozycję, ryzykując nasilenie szykan. Wybrany został zdecydowaną większością głosów, co wzbudziło ataki na jego osobę w ówczesnej „czerwonej” prasie wojskowej. Marzył o odbudowaniu zaufania społecznego do oficerów Wojska Polskiego, dlatego nie zgodził się na proponowane mu przez władze naczelne MON odejście z wojska.
W roku 1990, w pierwszych wolnych wyborach samorządowych wybrano go do Rady Miasta w Krynicy i został jej przewodniczącym. Rozpoczął walkę z korupcyjnymi układami w środowisku krynickim, lecz zderzył się z rzeczywistością, w której większość radnych optowała za kontynuacją tolerowania nieoficjalnych powiązań nomenklaturowych. Po zebraniu dowodów nieuczciwości i stwierdzeniu, że na większości Rady nie robią one większego wrażenia, na znak protestu zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady uzasadniając oficjalnie swoją decyzję. W kilka tygodni później uległ wypadkowi doznając urazu kręgosłupa, co było przyczyną długotrwałej choroby i rekonwalescencji, która skończyła się opuszczeniem szeregów wojskowej służby zdrowia, powrotem do Tarnowa i odsunięciem się od życia politycznego na kilka lat. Rozpoczął pracę w Szpitalu ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. W międzyczasie zdobył II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, II stopień specjalizacji z chorób zakaźnych (z wyróżnieniem) i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest Ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Przez kilkanaście lat uczestniczył w organizowaniu zabezpieczenia medycznego Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, początkowo indywidualnie, a później jako przełożony Tarnowskiego Oddziału Maltańskiej Służby Medycznej. Na kilka miesięcy przed ostatnimi wyborami samorządowymi spotkał się z licznymi propozycjami ponownego włączenia się w życie publiczne. Przekonał go ostatecznie cytat: „Aby zło zwyciężało wystarczy, by dobrzy nic nie robili”. W 2002 roku wybrany został do Rady Miasta Tarnowa. W roku 2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego z czwartego miejsca na liście, uzyskując ok. 10.000 głosów (niewiele brakło do uzyskania drugiego mandatu dla listy, a tym samym mandatu Eurodeputowanego). W tym roku zamierza kandydować w wyborach na stanowisko Prezydenta Tarnowa z ramienia Forum Obywatelskiego „Solidarny i Nowoczesny Tarnów”.

biografia Z.Martyki na podstawie materiałów SiNT

Posłuchaj :
- pierwszej części wywiadu z doktorem Zbigniewem Martyką - (((mp3)))
- drugiej części wywiadu - (((mp3)))
- trzeciej części wywiadu - (((mp3)))
- czwartej części wywiadu - (((mp3)))

(MP, pd)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 467)Dodaj komentarz
(05-08-2006) Dżet :
I znów pobożne życzenia. Wyjazdy za pracą moze zatrzymać jedynie polityka całego państwa. Po zniesieniu opłat targowych ciekawym z czego będą zyć prywatne place i z czego będzie się dotować Targowiska Miejskie. Pewność zatrudnienia dla urzędników którą chce zaproponować p. Martyka przerabialiśmy w komunizmie. W praktyce będzie, że każdy patałach będzie miał pracę byle był swój. Becikowe? 200 zł nie rozwiaże problemów rodzin jedynie niektórzy będą mieć więcej flaszek. Czynsze i podatki są związane z polityką rządu. Obecne władze miasta NIK chiał ukarać za niepodwyższanie opłat a tym samym narażanie budżet na straty. Ankietę o której była mowa wyrzuciłem do kosza bo wydawała mi sie bez sensu a zwłaszcza zawarte w niej pytania świadczące że autorzy nie mają pojęcia o tematach w których potrzebują się zorientować. Obecnie rząd proponuje większe obciążenia dla samorządów dając mniejsze pieniądze. Ciekawym z czego w takiej sytuacji chce p. M. zfinansować swój populizm a mam wrażenie że nie ma pojęcia jak funkcjonuje budżet miasta. A czy pozyskiwanie pieniędzy ma być wyłacznie ze sprzedazy majątku miasta? Może to być znacznie za mało na realizację programu opiekuńczego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) gilu :
przecież ten fako nie ma własnego zdania, kierują nim inni np tacy jak tymoszenko..a poza tym szkoda mówić...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) do dzet :
Naszczescie dzet wie wszystko i uratuje bohatersko nasze miasto :P. A tak przy okazji, to moze bys tak posluchal najpierw argumentacje p. Martyki a nie mowil glupot skad prywatne place wezma pieniadze. Czlowieku, prywatne jest prywatne, tu chodzi o place miejskie. A o dotowaniu ich z budzetu miasta mowi sam pan Martyka, wiec nie bede tu niepotrzebnie powtarzal tego co On powiedzial. Pozdrowienia dla "znawcow" tematu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Weredyk :
Niby jest za zmniejszeniem podatku, ale jak przychodzi co do czego to glosuje za skarga na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody, ktore uchylilo przepisty dot. tzw podatku od deszczu i sniegu... Zadziwiajace.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Dżet :
Nie jestem znawcą tylko czytam to co jest powyżej opisane. Place miejskie też maja koszty uczymania i to nie małe. Chcąc dalej handlować spożywką w przyzwoitych warunkach (nie na krawężnikach) to są potrzebne duże pieniądze które UE też nie da zadarmo. Co do wyjazdów polecam artykuł: http://wiadomosci.onet.pl/1348 845,2677,1,1,kioskart.html. To co mówi Martyka to są utarte slogany na które napewno nie będzie miał wpływu. Obecnie w Tarnowie brakuje rąk do pracy ale nikt nie zapłaci za godzinę 10 euro, no chyba że Martyka będzie dopłacał różnicę. hihihi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) MkG :
Podobają mi się pomysły jak darmowe podręczniki, godzina policyjna, dyscyplina w szkole, rozwój sportu i rekreacji. Ja bym jeszcze dodał takie pomysły jak rozdanie młodzieży rowerów a tym co mają prawojazdy motory, darmowe bilety na dyskoteki i na baseny, na górze Św. Marcina wybudowałbym dużą, dużą piaskownicę żeby młodzież mogła budować zamki i uczyć się tym samym historii. Moze ktoś jeszcze dorzuci parę pomysłów równie nierealnych jak te p. Martyki ze wzgledów prawnych lub finansowych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Winetou :
Ja natomiast widze ze 70 % to nie wiem na co liczy.Podniesc becikowe?......no tak liczba lumpów i pseudo biedoty da głos..... zawsze to jakiś elektorat.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Tomek N. :
Dla mnie wygląda to tak: 2/3 liberalizmu i 1/3 populizmu, ale jak program jest tak obszerny to pewno nie da się tego uniknąć. Przyznać muszę, że jestem pod wrażeniem solidności podejścia. To jedyny tak kompleksowy program dla miasta. Jest tu sporo dziur i sporo chybionych moich zdaniem pomysłów, ale całość zasługuje na szacunek. "Programy" Rojka, Ciesielczyka czy Bienia lub Sasaka jest głównie deklaratywny, mówiony i wielowariantowy. Z tym przynajmniej da się jakoś podejmować polemikę. Ciekawe, czy konkurenci Martyki odważą się na publikacje podobnych dokumentów. Nie wątpię, że drukarniom dadzą zarobić, ale czy to będzie głównie lanie wody czy konkrety? Martyka ustawił poprzeczkę wysoko. Nie jestem pewien czy sam zdoła doskoczyć choćby do połowy tej wysokości, ale azymut ma na pewno.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Ewka :
Uważałam Martyke za uczciwego gościa ale z tym programem mi po prostu zaimponował. To co głosi Sint mi odpowiada w stopniu większym niż kiedykolwiek głosiła jakaś partyjka, która chciała mojego głosu. Martyka i sint mogą liczyć na mnie i moich bliskich ale ile nas będzie nie wiem. Boję się, że ludzie i tak zamiast programów wybiorą znane szyldy i najgłośniej wykrzykiwane nazwiska.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) SintMan :
MkG wypowiedział się jak zwykle bardzo merytorycznie i po tatusiowemu. Wysłuchałeś wywiadu, przeczytałeś całą propozycję naszego programu czy tylko ten pobieżny wybór, który w artykule dał portal ? Skrót rządzi się swoimi prawami. Zachęcam do lektury całości. Byłoby nam miło, abyś nie przystępował do takiej lektury z góry przyjętą tezą, ale za wiele przecież wymagać nie możemy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) tomek w :
Własnie Tomku N ....wychodzi na to ,że wszyscy gadaja, a Bień robi hehehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) do dzet :
Ludzie chętnie wroca do Polski jeśli za zarobione pieniądze będą mogli godziwie żyć. I nie musi być to 10 euro za godzinę!! Powinniśmy się starać zmieniać nasz kraj na lepsze już na szczeblu lokalnym. Małe zmiany stają się kołem napędowym do większych zmian. Od czegoś trzeba zacząć. Im więcej będzie się zmieniało na plus tym więcej osób będzie tu wracać. A co do porgramu sintu, to ogólnie rzecz biorąc to dobry program aczkolwiek kilka zmian bym wprowadził (np. nierealne jest jak dla mnie wprowadzenie tych darmowych książek). Ale jak słyszę, są otwarci na propozycje i to jest jakiś tam projekt. Gratuluję pomysłu "konsultacji" z mieszkańcami i życzę sukcesów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) MkG :
Teza tezą, owszem jest to porządny człowiek ale mołosamodzielny. W radzie niczym nie błysnął, wypowiedzi Martyki które słyszałem były amatorskie. Ten człowiek tez traci opanowie w sytuacjach kryzysowych. Współczuję tragedii bo niejeden by sie załamał ale czy właściwie ocenił wydarzenie? Na przywódzców wolę osoby które mają haryzmę, ludzi którzy odnieśli sukces a nie legitymują się tylko chęciami. Mamy wielu świetnych lekarzy ze specjalizacjami ale wolą sie zajmować tym co dobrze potrafią robić. Moja córka też chodziła na pielgrzymki, kończyła studia z wynikiem 5, zna biegle j. angielski, praktykowała za granicą ale jakby ktoś jej zaproponował żeby została prezydentem to by pękła ze śmiechu. Program jest żaden bo nafaszerowany dobrymi chęciami a o gospodarce finansami cieniutko. Małopolska dostanie 300 mln mniej dzieki ekipie Rojka czyli na Tarnowie tez to się odbije. Żeby dać 200 zł też trzeba zabrac gdzie indziej a o tym cisza. Struktury miasta widziałby inaczej ale jak inaczej to sam nie wie bo nie wie co na to pozwoli prawo. Eksperci będą kosztować (skąd ekspertów, straszny populizm) i mogą powiedzieć że jest dobrze ewentualnie zrobia kosmetykę. O ile wiem nasz urząd ma przyznane ISO czyli eksperci już badali pracę urzędu. Miasto juz wydało raz pieniądze na "fachowców" żeby ocenili usytuowanie hipermarketów. Były podpisy profesorów z Krakowa, pieniądze wzieli a władza i tak musiała zrobić tak jak pozwoliło wiele czynników np natury prawnej. Nie życzę temu panu zle ale wolę żeby moim miastem kierował ktoś bardziej kompetentny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) Dżet :
Właśnie wczoraj straciłem dwóch pracowników bo ja płacę tylko 10 zł za godzinę. Na wiecej mnie nie stać a właściwie moich klientów i będe musiał ograniczyć przyjmowanie zamówień. Nie oszukujmy się, na zachodzie więcej płacą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) M.Wietrzyk :
Panie MkG przygotowaliśmy nasz alternatywny budżet (2006) więc spokojnie - można porównać na co SiNT wydawałby pieniądze i w jakich ilościach oraz skąd by te pieniądze zostały wzięte(budżet lada moment zostanie opublikowany na stronie SiNT). Po drugie o finansach w programie nie jest mało. Przy odrobinie dobrej woli można się wszystkiego dowiedzieć. Wiem, że od pana Martyki woli pan pana Bienia jako tego niby bardziej kompetentnego, ale ta kompetentna osoba jakoś nie wywiazuje się ze swoich obietnic wyborczych (vide: ograniczenie zadłużenia miasta) więc nic mi z jego kompetencji skoro nawet słowa dotrzymać nie potrafi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2006) hehe :
FALSTART!!! kandydat spalony OUT:P

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) lola :
zapomnieliście jak pan martyka bardzo szybko zmienia zdanie,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) dżet :
jak był w LPR to był zdecydowanym przeciwnikiem nowych supermarketów ale jak zbliżała się kampania do parlamentu europejskiego i potrzeba było kasy na nią

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) lola :
to szybko podniósł łapki w głosowaniu aby taki market postawić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) lola :
kto go zna osobiście to wie że to człowiek bez własnego zdania i chodzi mu tylko o kase

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) do lola :
To chyba pomyliłaś Maryków. To nie o tego chodzi co myślisz :D

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) psycholog :
Zdaje się że lola i dżet to ta sama osoba tylko z rozdwojoną osobowością. Jeśli tak jest to w ogóle nie brałbym serio opinii przez tę osobę wygłaszanych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) ******** :
Woda na młyn dla PO i SLD. Nie ma żadnych szans ale musi startować.Pytanie z kim tak naprawde trzyma .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) Komentator :
Dobrze że to niegotowy program, a wersja do konsultacji. Chcę powtórzyc to co już kiedyś tu pisałem: jeżeli uda się martyce przejśc do drugiej tury to wygra. Nie dlatego że bym tak chciał, ale dlatego, że takie są elektoraty w tarnowie. Tyle

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) ---------------------------------- :
I wtedy zawiąże On Koalicje z PO i nie tylko..........

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) jo :
Panie Martyka, niech Pan nie slucha co tu pisza. Super robota, tak trzymac!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) ty jo :
panie Martyka z kim ty właściwie czymosz

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2006) kolo :
Trzecia droga....Droga do nikąd...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) Anita :
Podoba mi się poważne potraktowanie sprawy. Powodzenia Panie Martyka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) Trisza :
Zyczę powodzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) las vegas parano :
Ta droga to raczej.zagubiona autostrada

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) papryka :
i tak lepszy ten Martyka niz dytlatant Rojek!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) Weredyk :
Papryko a Tobie to wpierw by sie przydal slownik wyrazow obcych...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) petent :
MkG i Ty mówisz o "amatorstwie"? To najlepszy żart z wpisów pod tym tekstem!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) MkG :
Owszem, tez jestem amatorerm w sprawach samorządowych i dlatego nie startuję na prezydenta ale swoje zdanie mam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) misiek :
jak narazie dr Martyka jest najlepszym kandydatem na prezydenta naszego miasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-08-2006) petent :
Nie o "sprawach samorządowych" tu mowa i dobrze o tym wiesz. A z tym "dlatego nie" kandydowaniem na prezydenta to niezły dowcip. Gdybyż to był jedyny powód...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Sylwia T. :
Przyłanczam się do przedmówców - jestem pod wrażeniem. Powodzonka!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) dorn :
to jest agent wsi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
I prosze kolejny wspanialy pomysl upada - podatek od psow bedzie zniesiony. Tak swoja droga zabawne to jest - jest sie za zniesieniem podatku, ktory rocznie przynosil miastu 5 tys zł. Ale fajnie to brzmi - jestesmy za obnizka podatku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Jest mi bardzo miło, że ktoś zaczyna realizować nasze pomysły. Oby tak dalej. Panie Weredyku skoro pana ten podatek bawi to proponuję, żeby zaplacił go pan w całości za wszystkich posiadaczy psów w mieście.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) dobry kandydat :
Pan Martyka - tak. Pan Rojek - nie. Nie po to wybieraliśmy go na posła by teraz dezerterował z Sejmu i wracał do Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
Przyklad Debicy pokazuje, ze mozna egzekwowac podatek. Reszta Pana wypowiedzi hm - nic nie wnosi do dyskusji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Antyweredyk :
Martyka - TAK, Rojek - NIE,NIE,NIE,NIE,NIE,NIE,NIE,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
I to jak widac cala argumentacja srodowiska SINTu :) Czuje ze to bedzie niezwykle merytoryczna kampania wyborcza.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Luke :
o, widzę że weredyk chce brać przyklad D dębicy. To moze pójść dalej i pokazać cały kontekst tej sprawy . Trochę to byłoby na wyrost orzekać, że Rojek to taki tarnowski Brzostowski, ale fakt jest taki, że po żadnym z prezydentów Tarnowa w III RP nie trzeba było tak długo sprzatać i wychodzić z tarapatów w jakie popadliśmy po jego nieudolnej kadencji. Skojarzenie z dębickim btrzostowskim jest w dobrym klimacie, ,choć Rojek nie ma jeszcze kłopotów z prawem. Rodzaj szkodnictwa podobny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) :) :
Cieszy, że "argumentacja" środwiska AWS (Pan Rojek et consortes) jest lepsza. Jak to mówił o chłopaczkach z AWS J.Kaczyński: "teraz k**** my!"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Panie Weredyku wiele podatków można egzekwować z dużą skutecznością tylko pojawiają się conajmniej dwa pytania 1) O opłacalność ściągania takiego podatku. 2) o sprawiedliwość. ad1 nie opłaca się go ściągać ad2 jest niesprawiedliwy bo właściciele innych zwierząt takiego podatku nie płacą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Pomijam już fakt dodatkowego obciążania i tak bardzo mocno obłożonego podatkami społeczeństwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
Nie ulega watpliwosci, ze trzeba usunac ten podatek, bo mija sie z celem. To jest oczywiste. Ale kreowanie sie dzieki checi likwidacji tego pierwiastkowego podatku na osobe, ktora jest obronca ucisnionych i jest antypodatkowa to jednak zbyt daleko idace stanowisko. Rezygnowanie z czegos co prawie nic nie znaczy dla budzetu miasta ma przeciez tylko wymiar stricte propagandowy. Luke jesli uwazasz. ze bylo cos cos zle - wyjdz na ulice i zbierad podpisy za likwidacja przebicia, basenu, hal, wsparcia PWSZ, itd... albo w Waszym programie przekreslcie 4 lata rzadow Rojka i solennie zobowiazcie sie do anihilacji 4 letniej kadencji Józefa Rojka. Tak swoja droga - czy dzialal dobrze czy zle ocenili wyborcy w 2005 r. Pozdrawiam i zycze lepszych pomyslow na atak.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) to Mr Weredyk :
Swoją droga: czy prezydent Józef Rojek zbierał podpisy ZA robieniem przebicia, finansowaniem przez nas basenu i hal, dotowaniem PWSZ kosztem remontowania ulic i innych wydatków? Zbierał chyba tylko przez gazetkę podpisy za tym, czy urzędnicy mają być w pracy w godzinach, w których mogą tam bez kłopotu pojawić się ludzie pracujący w innym miejscu niż w urzędzie. I wyszło mu, że mieszkańcy wolą brać dzień urlopu niżby mieli sprawić, że urzędnik będzie dostępny po południu dla człowieka który na niego płaci. A przy okazji korzeni pana J.R.: AWS - nie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
Nie musial zbierac - wyborcy w 1998 zdecydowali, ze chca realizowac taki program, ktory firmowal miedzy innymi Józef Rojek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Przepraszam panie Weredyku, ale argument z wyborcami jest cienki. Równie dobrze można by było napisać, że grubo ponad 70% wyborców nie chciało głosować na PiS i nie chciało realizować tego programu który firmował m.in. pan Rojek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Zresztą, ciekawe ile osób z głosujących za panem Rojkiem wiedziało jaki ma program. Nie oszukujmy się. Program interesuje 5-10% społeczeństwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
To czemu tak stawiacie na program? Czyzby hipokryzja?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Nie rozumiem pytania "To czemu tak stawiacie na program?". Traktujemy ludzi poważnie oraz poważnie podchodzimy do wyborów dzięki, którym zamierzamy wprowadzić ten program w życie w przeciwieństwie do części konkurencji, która ma tylko hasła albo i tego nawet nie ma. Nie zmienia to faktu, że jakieś 5-10% tarnowian zainteresuje się takim programem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) M.Wietrzyk :
Pamięta pan panie Weredyku jaki program wyborczy miał p. Józef Rojek w 1998 r.?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Komentator :
Jak zwykle kłamiesz wredyku! 1998 w chwili głosowania so samorządu nie wiadomo było kto ma byc prezydentem, bo wówczas był on wybierany przez radę miasta i głosowaliśmy wówczas na zasrany AWS, który wspólnymi głosami sikory i unii wolności wybrał nieznanego rojka na prezydenta. A dlaczego jego? Bo był osobowością najprościej nadającą się do sterowania przez tego kto go zaproponował, czyli mistrza zakonu azotowego andrzeja s.. Oczywiście nie było rzadnego programu rojka o przebiciach i wsparciach. Chcę Ci powiedziec jedno wredyku, jesteście LENIAMI, bez pomysłu ukrytymi po przypadkowymi szyldami ugrupowań prawicy. Przynosicie wstyd "prawicy" i gorsi od niemoralnego bienia!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Komentator :
Aha i jeszcze odpowiadając "czemu(dlaczego) tak stawiacie na program": czy Ty jesteś zdrowy?! Chłopie, a po co idzie się do władzy? BY tam tylko byc? Przecież podstawą jest program! no i ludzie! Mam jeszcze pytanie: w marcu tego roku, pełnomocnik pis pan Iwaniec, zapowiedział, że do miesiąca czasu przedstawi listy wyborcze i program do miasta?! I gdzie to?! Ludzi w balona robicie jak z AWSem! I nie mówiłem, że to ukryte pod szyldem partyjnym LENIE, bez pomysłu?!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Komentator :
Martyka! Tak! Ma pomysł i traktuje sprawę tarnowskich problemów poważnie! Rojek - Nie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) Weredyk :
Komentatorze - to pytanie tyczylo sie oczywiscie uwagi M.Wietrzyka, ze tylko nikle grono osob interesuje sie programem - doszedłem do wniosku ze dziwne, ze z jednej strony stara sie przygotowac program, a z drugiej strony jest sie swiecie przekonanym, ze jets on w ogole nieprzydatny - zadziwiła mnie ta postawa. Tak Rojek byl w ogole nieznany, byl od 1994 r. radnym, zas w 1998 otrzymal najwyzszy wynik do Rady Miejskiej - prawie tysiac glosow. Pisałem dlatego, ze sygnował swym nazwiskiem program min , dlatego wlasnie, ze nie bylo bezposrednich. Piszcie co sobie chcecie, to samo robiliscie w 2005 r, i dobrze wiemy jak było. Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) gandolf :
Komentatorze, sprawy czyichś problemów poważnie traktuje również kat. Ma do tego odpowiednie instrukcje, procedury, a pewno i budżet. To, że je znasz to dobrze. Z drugiej strony, nawet najlepszy program nadaje się na papier toaletowy, jeśli nie jest realizowany. Moim zdaniem lepszy mniej ambitny program, który zostanie zrealizowany, niż ambitny przerobiony na surowiec wtórny. Niestety znając pobieżnie zaplecze p. Martyki oceniam, że szybko wypali się ono po wyborach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) wyborca :
Przeciez wam chodzi tylko o kasę i stanowisko. Obecni posłowie też mieli program na wybory. I co? Dlaczego Rojek nie realizuje swój program wyborczy tylko po 8 miesiącach panowania myśli o zdobyciu nastepnego stołka? Dlaczego tłum kupuje szklenie oczu przez populistów?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-08-2006) wyborca :
Acha zapomniałem że Rojek ma kolegów np. Łabno którym pewnie trzeba dać pracę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
No, o ytm że programami nie wygrywa się wyborów wszyscy wiemy. Tylko, że ich brakiem można je przegrać.:vide PO. Wybory samorządowe maja to do siebie, że żeby je wygrać nie wystarczy, moim zdanie dotrzeć do środowisk intelektualnie biernych, które żadnym programem się nie interesują. Ludzie w mieście znają miasto i jego potrzeby. Dlatego dobry program jest potrzebny. Oczywiście program wyborczy, bo jak program będzie za szczegółowy to kontrkandydaci będą mieli na czym żerować. A propos J. Rojka nie tylko podczas wyborów na prezydenta miasta był postrzegny jako człowiek łatwo sterowalny...Łatwo sterowalny jest również dzisiaj.Patrz Azoty.Przecież wiadomo, że to Andrzej.S tym steruje.No jakiś dziwny ten poseł tak w zasadzie to oszukuje wyborców. Przecież wybrali go na posła.A on teraz wybiera sobie wygodniejszy fotelik. Po co ??To proste jako prezydent ma większe możliwości obsadzania kolegami stanowisk.A jako poseł co on może.Nawet 300 baniek mu podwędzili koledzy,nikt go nie słucha w klubie.Tylko jeździ i głosuje jak Kaczka przykaże....No i jeszcze jedno oczywiście że sygnoiwanie swoim nazwiskiem programu nie miało tu nic do rzeczy.Do rzeczy miało poparcie środowisk kościelnych a nie żadne tam sygnowanie..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Materazzi :
Do: kolo. Masz cakowita racje, milo sie czyta Twoje wpisy i cieszy to ze ludzi przeciwnych Rojkowi jest coraz wiecej, bo to na prawde nie jest dobra kandydatura dla naszego miasta! Najgorsze jest to, ze gdyby jednak Rojek zostal prezydentem to czekaja nas nowe wybory do sejmu na miejsce, ktore sie zwolni po Rojku, czyli marnowanie kolejnych pieniedzy podatnikow tylko dlatego, ze jeden nedzny polityk ma ambicje znowu byc prezydentem. Trzeba miec niezly tupet zeby kandydowac po tym jak bylo sie juz prezydentem i w opinii wiekszosci bylo najgorszym prezydentem miasta od lat 90-tych!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Weredyk :
Prosze o usuniecie postu powyzej. Co do reszty: 1) materazzi - polecam poczytac ordynacje wyborcza - to co piszesz o koniecznosci przeprowadzenia wyborow jest albo brakiem wiedzy albo celowym zagraniem - od razu prostuje - nie przeprowadza sie jakichkolwiek wyborow. 2) czytam sobie Wasze komentarze i piszecie bardzo ogolnie, dodatkowo stwierdzacie ze w "opinii wiekszosci" - jak na razie zgodnie z ostatnimi sondazami MTK Józef Rojek moze liczyc na powyzej 30 % 3) jesli jest taki slaby to przestansie sie produkowac i w spokoju oczekujcie wynikow wyborow.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
co ty z tym usuwaniem postów. zwariowałeś.Człowiek się tylko pomylił zróciłeś na to uwagę i tyle. rzeczywiście nie przeprowadze sie wyboprów uzupełniających to nie Senat. Prawdą jest natomiast to, że w przypadku, (mam nadzieję, iż jest to tzw warunek przyszły i niemożliwy(hi,hi)) wyboru J.R na Przydnta posłem zostanie ktoś kogo ludzie nie wybrali...czyli następny w kolejce w PISIE. No nie pamiętam kto zajął tam zaszcytne 5 miejsce.ALE TO NIE BYŁ CZŁOWIEK Z TARNOWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Więc gdzie te nawoływania Weredyku?No gdzie?Pamiętam w kampani.GŁODUJCIE NA LUDZI Z TARNOWA . TAKIE BYŁY TWOJE POSTY. Materazzii nie przejmuj się każdą obłudę Weredyka należy zwalczać..i komentować ...Chyba że przestanie być takim hipokrytą..Bo osbiście do gościa nic nie mam. W@eredyku:jak będziesz tak często domagał się usuwania postów.W tym przypadku moim zdaniem bezpodstawnie!!!,To inni zaczną sie domagać usunięcia twoich.STANOWCZO PROTESTUJĘ PRZECIWKO USUWANIU POSTÓW.TO ŻE KTŚ SIĘ POMYLIŁ NIE ZNACZY, ŻE NIE MOŻE PISAĆ.Z TYM, ŻE POWINIEN SIĘ PRZYZNAĆ DO POMYŁKI.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
no i jeszcze jedno J.R nie jest słabym kandydatem. Wręcz przeciwnie.Ale będzie marnym Prezydentem i dlatego należy go zwlaczać...To proste. Zwalczać wszędzie gdzie się da.Oczywiście w grancach prawa i dozwolonej krytyki. Po to jest forum żeby wumieniać opinie, po to kampania żeby walczyć o elektorat. osobiście nie mam zamiaru siedzieć cicho i spokojnie.WOLNOŚĆ JEST PO TO ŻEBY JEJ UŻYWAĆ.Ja wiem , że PIS to by chciał, żeby wszyscy siedzieli cicho i poddali się wszechpropagandzie braci mniejszych Kaczuchów.NIEDOCZEKANIE WASZE -WOLNA POLSKA JESZCZE JEST I BĘDZIE SIĘ ODZYWAĆ.!!!NAWET JAK SIŁĄ BĘDZIECIE KNEBLOWAĆ.WYZYWAĆ OD LUDZI UKŁADU , ŻYDÓW, NIEMCÓW I INNYCH.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
No tak....Maciej Klima -Wieliczka. Osobiście nie znam.....a to żadko się zdaża...hi,hi). Ale jakoś kurcze nie jest z Tarnowa....Co więc z tym wzywaniem na głosowanie na ludzi z Tarnowa w kampanii. Czyżby zwykły typowo PISOWSKI POPULIZM...Teraz oddajemy mandat Wieliczce i co?Tarnów zostaje bez posła największej parti i właściwie całej koalicji. Bo zawisza i Sobczak do Tarnowian jakoś nie należą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) maciek :
Mamy przecież Grada :D

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
kolacji napisałem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
koalicji.przepraszam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) maciek :
Na stronie SINT w galerii z inauguracji jest foto Imć Pana Mariana W. niedawnego pełnomocnika PIS (nadal członka PIS), a jednocześnie współtwórcy w poprzednich wyborach POPIS, krytykowanego przez SINT. Trochę w tym hipokryzji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
No bo go ludzie Rojka zwalczają jak się da. Wszyscy wiedzą, o konfliktach w PIS.Marian mogł być podobno Senatorem Teraz ostał mu się jeno Wąs. Chyba że zgolił.Problem w tym że Marian był członkiem PIS wtedy kiedy J.R jeszcze o tym nieśniłi nie postanowił wykorzystać fali popularności braci mniejszych Kaczyńskich do własnych korzyści. Czyli powstania z niebytu politycznego w którym de facto nie dawno się . A Marian coć wycięty przez imć JR, a wcześnie zwlaczany przez B.M poprostu szuka sobie miejsca. Chyba . ALE CO MNIE PISOWSKI KŁOPOTY. NIEVCH SIE ŻRĄ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) lechu :lechu_m 
Tak trzymaj Zbyszku progra b dobry

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Weredyk :
Kolo - chodzilo o post, ktory zostal usuniety. a ktory naruszal ogolnie przyjete normy spoleczne. Nie dotyczyl on w zupelnosci materazziego. Tym samy Twoje dygresje za nieuzasadnione. Pozdrawiam. Co do Twoich obaw - bylo i bedzie 5 parlamentarzystow PiSu w Tarnowie, tym samym kontakt z poslami i senatorem bedzie zachowany.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
a to przepraszam. nie widziałem postu.Ja przynajmniej potrafię przyznać się do błędu.....A który przepraszam będzie z Tarnowa, bo ci z Wieliczki, Brzeska,Krakowa i Tuchowa nie są z Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) maciek :
Marian stworzył POPIS, z którego żaden radny nie przyznaje się do PIS. Super osiągnięcie jak na pełnomocnika. SINT krytykuje POPIS, ale jego twórcę gości w swoim gronie. Hipokryzja z wysokiej półki. Poza tym w składzie SINT sam odpad polityczny, który nie mógł znaleźć swojego miejsca w przyzwoitych partiach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
tp świadczy o ewolucji PIS w kierunku populizmu i prądu narodowego oraz pozostałości po AWS.Przykładu: np radni województwa. Mandat dla POPIS ale osoba z PO w jej miejsce przejście Pani ziębowej z LPR(nie jest członkiem ale jest w klubie) Można podać kilka innych przykładów. Dla mnie to potwierdzenie ewolucji PIS w kierunkach wymienionych.Stary PIS skłonny do współpracy z PO i nowy PIS populistyczny i nacjonalistyczny w wyrazie.I m.in. dlatego nie ma koalicji.Ta ewolucja PISU jest szczególnie widoczna porównując przeszłe i obecne wypowiedzi liderów. wystarczy krótka naliza porównawcza. jak zmieniła się retoryka, argumenty...Zresztą w PO też.. w mieście to juź w ogóle pomieszanie z poplątanie od czasu POPISU. Kandydat popierany przez obie partie....a potem na listach PIS jego główny przciwnik w radzie...Ale to wiecie wszyscy. Analizując popierany przez Po i PIS komitet "Twój Powiat" to w ogóle nic nie widomo.....radni pis popierają czł. zarządu z PO a radni PO. jest jeden ale z szerzyn, bo nie startował z listy "Twój Powiat" reszta to ludzie Michała.także teza o tym że jest jakiś POPIS jest nie do utrzymania. kiedyś był ale zapewne już nigdy go nie będzie. Nie wiem czy się cieszyć czy smucić....To oczywiście tylko moje małe de lege ferenda,choć z prawem nie ma to nic wspólnego

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Materazzi :
kolo: z Tarnowa czy nie z Tarnowa i tak nie maja ŻADNEJ sily przebicia bo kaczory z garstka kurdupli dziela kase jak im sie podoba, a reszta to przydupasy i maszynki do glosowania, jak rzeczony wyzej mr Rojek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) zidane/kolo :
fakt,ytlko po co w kampani J.R tak bardzo podkreślał swoją tarnowskaść/???Zrobił ludzi w balona i tyle.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Weredyk :
To ludzie zadecyduja kogo chca miec za Prezydenta. Pozdrawiam i zycze jednak troche wiekszej kultury - bo nie dajecie zbyt dobrego swiadectwa wlasnych osob - atakujac w bardzo prymitywny sposob osoby, ktora faktycznie ma troszke zaslug dla miasta. ale taki juz los osob, ktore cos osiagnely...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) Weredyk :
zamiast osoby - osobę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) jo :
Wzywam wszystkie środowiska, którym na sercu leży dobro Tarnowa!!! ZATOPMY ROJKA W TYCH WYBORACH! Niech wraca na wiejską, gdzie jego miejsce z innymi maszynkami do głosowania! Ps. Brawo dla Martyki, bo się postawił nawałnicy sikorowej i nie dał się kupi za stanowiska! BRAWO!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) jo :
Wzywam wszystkie środowiska, którym na sercu leży dobro Tarnowa!!! ZATOPMY ROJKA W TYCH WYBORACH!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) jo :
Wzywam wszystkie środowiska, którym na sercu leży dobro Tarnowa!!! ZATOPMY ROJKA W TYCH WYBORACH!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-08-2006) kolo :
no tak weredyku teraz birzesz wszystkicj na litość, ale w swoich argumentach litoścu nie uznajesz. pamietaj, że ci co mieczem wojują pd miecza giną. Kązdy kto nie potrafi przyznać się di błędu, popatzreć realniena ibie, swojego faworyta doczzekał sie w końcu reakcji na które zasłużyłeśi tyle. Nigdy nikomu nie przyznajesz racji. Tematy niewygodne dla swego pryncypała zbywasz albo ironizujesz, prawdę traktujesz dość luźno...To nie zebranie chłopów spod budki z piwem, nie da sie tu wcisnąć każdego kitu...Ludzie w Tarnowie jeszcze myślą i nie poddają się wszechogarniającej propagandzie.Oceniając innych ,wytkając im prymitywizm .Spójrz na siebie. Tylko tyle..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) zastraszony :
Słyszałem, że jak Rojek wygra wybory to Ciesielczyk ma zostać wiceprezydentem. Przecież to KATASTROFA.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) ipis :
głosujmy na Rojka bo Martyka to żyd

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
Podobno tak, sam Łabno coś tam o tym przebąkiwał w Maksie....Zapytajmy Weredyka...może choć raz odpowie wprost , bez wykrętów. No nie mówiłem , że chłopaki zaczną wrzucać od żydów...kilka postów wcześniej. Jak szybko zaczęli.Dobra przyznaje sie ja też jestem Żyddm i masonem i jestem czerwony i zielony i niebieski, jestem w układzie i mam podwójne obywaelstwo polsko -niemieckie rzecz jasna ,bo mój dziadek był w Wermachcie .Gilotyny w ruch ,ściąć mi głowę...ZAPYTAJMY PANA WEREDYKA CZY ODDAJĄC GŁOS NA JÓZEFA ROJKA GŁOSUJĘ NA MARKA CIESIELCZYKA? CZY ODDAJĄC GŁOS NA JÓZEFA ROJKA ODDAJEMY MANDAT POSŁA DO WIELICZKI?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Weredyk :
Zatopmy, katastrofa - bla bla bla - to chyba tylko dla Waszych pryncypalow lub dla Was samych. Was najbardziej w tym wszystkim irytuje efektywnosc. Józef Rojek jest skuteczny - swiadczyla o tym 4 letnia kadencja - udalo sie przeprowadzic wszytskie inwestycje z ktorymi szlo sie do wyborow - to Was boli. Na szczescie mieszkancy Tarnowa maja inne zdanie i wiedza kto mowi a kto dziala. PS Umiem sie przyznawac do bledow - w koncu bladzic to rzecz ludzka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Weredyk :
Kolo - nie utozsamiam sie z wpisem Ipisa - uwazam, ze wartaloby go usunac, zwazywszy ze nic nie wnosi. W moim miemaniu to ukryta prowokacja majaca na celu dezawuowanie JR.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Materazzi :
Weredyk - ale ty zalosny jestes! Jak ktos pisze ze ludzie nie beda na Rojka glosowac to sie oburzasz, a za chwile sam piszesz ze na szczescie wiekszosc na Jozia zaglosuje HAHA, ile ty masz czlowieku lat? A jak juz nie masz zadnych argumentow przeciw to wtedy "wyjezdzasz" , ze ludzia brakuje kultury, oh, ah, chyba sie zaczerwienie z tego powodu! A Wam z Rojkiem brakuje programu dla tego miasta, chodzi Wam tylko o STOLKI, jestescie typowo PiS-owskimi gnidami !!! Przyklad idzie z gory, Kaczory dogadaly sie Lepperem i Giertychem, a Wy dogadacie sie nawet z Ciesielczykiem byle by tylko wygrac! MAM NADZIEJE ZE TYM RAZEM TARNOWIANIE SIE NIE DADZA NA TO NABRAC!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Weredyk :
Materazzi - program jest dopracowywany i pare osob sie zdziwi. Ale nie bedzie szedł w kierunku kosmetycznych zmian, ale o tym sie dopiero przekonacie. Moje komentarze troszke odbiegaja od Waszych - zauwazcie, ze cały czas to Wy atakujecie -podajac paranoidalne argumenty lub piszac tylko wnioski, bez podstaw - ciezko zaprawde dyskutowac z ogolnikami.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolisty materacyk :
"Materazzi" i "kolo" nie łudżcie się i tak zostaniecie "wykołowani" . Wyborcy w Tarnowie nie są takimi idiotami jak wy dwaj ! Ai!Wai!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
To właśnie jest poziom dyskusji ludzi związanych z J.R. Zwyzywać kogoś od idiotów. Wzruszające...Wyborcy rzeczywiście nie są idiotami...Ale mamy tu do czynienia z klasycznym błedem logiczny z którym nawet sylogizm arystotelejski a inne formy wnioskowania nie dają rady..Otóż skoro jestem wyborcą(a jestem)to nie jestem idiotą. Skoro wyborcy nie są idiotami a ja jestem wyborcą to nie jestem idiotą. Pozdrawiam. troche logiki "kilisty materacyku" na początek cięxżkiego dnia się przyda...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
chociż być może jestem w błędzie....bo cyt"wyborcy nie są takimi idiotami...znaczy się ,że wogóle zdaniem kolegi są idiotami....tylko że ja bardziej. Czyli jestem idiotą bardziej. Czyli zdaniem J.R - owców wyborcy są idiotami a ja i materazzi jesteśmy bardzie. ciekawe czy PIS stworzył już odpowiednią sklę idiotyzmu wyborców. Np bezrbotni z niżsym wkształcenie idioci w 10 stopniach, nauczyciele idioci w 8 stopniacg, kolo idiota w 150 stopnoiach....CZAS JUŻ TO UJAWNIĆ SKORO I TAK KAŻDY KTO MA PRAWO WYBORCZE JEST IDIOTĄ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Materazzi :
No tak wyborcy sa idiotami i dlatego az tylu z nich wybarlo ostatnio PiS, hehe, a to dobre!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) PiS - blizej ludzi ? CHYBA NIE! :
PROPONUJE ZOBACZY NA TO - PiS, czyli "BLIZEJ LUDZI". Podejscie do sprawy Dorna pokazuje jak nasza wladza ma zwyklych ludzi w d*pie!!! http://www.onet.pl /180

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) et :
Wysoko postawił poprzeczkę pan Martyka i spółka. Chyba teraz wszyscy zaczną wreszcie pisać programy wyborcze a nie tylko hasła (Już widać, że PiS zaczął pisać żeby nie być gorszym). A co do wyborców, to niestety ale więkoszość to niestety "idioci" którzy mają w nosie programy, bo szkoda czasu na ich przeczytanie, nie mówiąc o ich przeanalizowaniu. Jak tu ktoś wyżej napisał niewiele judzi wie co dana partia tak naprawde ma w swoim programie. Myślę, że nawet te 5% to przesada. Po prostu liczy się dla nich wygląd i "papka wyborcza". W końcu ludzie w Polsce lubią sobie ponarzekać, to taka dobra stara tradycja.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) indelfons :
Weredyk - "pare osob sie zdziwi", aha brzmi ciekawie, czyzby powrocil pomysl budowy pomnika na Marcince? ROTFL!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) zeby kazdy widzial jak sie PiS o nas troszczy! :
http://www.onet.pl/180 ------------------- http://www.onet.pl/180 -------------------http://www. onet.pl/180 ------------------- http://www.onet.pl/180 -------------------http://www. onet.pl/180 ------------------- http://www.onet.pl/180 -------------------http://www. onet.pl/180 ------------------- http://www.onet.pl/180 -------------------http://www. onet.pl/180 ------------------- http://www.onet.pl/180 -------------------

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Weredyk :
Et - nie badz zabawny - program wyborczy jest immanentna czescia kampanii wyborczej. Piszesz tak jakby program SINTu byl calkowitym novum pod tym wzgledem. Moim zdaniem nie jest odkrywczy i nie ma pomyslow, ktore by Tarnów zrewolucjonizowały. Oczywiscie bedzie program Prawego Tarnowa i bedzimy wtedy sobie mogli podyskutowac konstruktywnie i merytorycznie. na pewno dobrym dzialaniem sa zakrojone na szeroka akcje konsultacje. Tego nie mozna odmowic SINTowi i w ta strone trzeba isc .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
Ja to się sprzeciwiam nazywaniu komitetu wyborczego J.Rojka "Prawy Tarnów". jaki to prawy tarnów.??Przecież to lewy tarnów. PIS ma program lewicowy(ciekawe jaki ma prawy tarnów??ale rewułucji się nie spodziewam. Więc jeżeli ktoś jest socjalistą to niech się nazywa lewy tarnów co by nie było wątpliwości. Bo ja czuję się wprowadzony w błąd.Martyka jest bardziej prawy niż J.Rojek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
et-znowu tak wysoko tej poprzeczki nie postawił. Z całym szacunkiem ale ten program nie jest oszałamiający...Tragedii nie ma ale, rewelacji też nie.Trochę haseł....Z całym szacunkiem ale pilotażowy program strojów to niepomysł na reformę edukacji i tak dalej.Chociaż fajny tylko niewiele rozwiązuje. Podajcie mi proszę jakiś link na stronkę SINT-i bo chce poczytać ...w tekście jest za dużo ogolników i nie chcę sie tylko na nich opierać..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) trawy parnow :
kolo - mało tego, prawy znaczy takze uczciwy, szlachetny, a tego raczej Panu Rojkowi zarzucic nie mozna...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
a nie sorki jest link przepraszam..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Materazzi :
a kiedy oficjalnie startuje kampania wyboracza?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
jak jest taki "Prawy" to nich odda 300 baniek regionowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Materazzi :
kolo - czego ty wymagasz od nich, przeciez wybory samorzadowe ida i trzeba sie lansowac na prezydenta, a ty o jakis drobnych 300-tu milionach mowisz... badz Pan powazny ;-)))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) Ktoś :
A ja zadam inne pytanie-dlaczego Pan Rojek chce ponownie startowac?Czy aby tak zle jest na Wiejskiej ze wraca do naszego miasta?Hmmm

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) kolo :
Pan Rojek czuje mało władzy bo w klubie nie ma nic do gadania, albo bardzo nie wiele. No i powiedzmy sobie szczerze mozliwości zatrudniania znajomych i kolegów w Urzędzie są znacznie większe to proste.Polansować się na Prezydenta zawsze można;-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-08-2006) debilski :
na wjeskiej nie ma niezniszczalnego wszechzwiązkowca A.Sikory i nie ma mu kto podpowiadać co ma robić.Bo sam przecież nie wie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) ciekawy :
Ciekawe co to za rojkowy program, który zrewolucjonizuje Tarnów. Mam nadzieję, że przy realizacji rojkowszczyzny nie dojdzie do żadnej rewolucji w mieście choć to nie wykluczone znając pomysły JR,Sikory,Barwacza i Ciesielczyka, który jeszcze nie dawno wieszał na nich psy a teraz grzecznie je im z ręki. Głosując na Rojka głosujesz na Ciesielczyka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) jupiter :
...i Samoobronę ludzie zastanówcie się !!!!! czy chcecie Samoobronę w UM. Głosując na Rojka i PiS wciągacie aferzystów i cwaniaczków do władzy Z kolei Martyka jest dla mnie spalony za związki z LPR

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) kolo :
raz już tą rewolucje mieliśmy.Drugi raz ta sama rewolucja-bardzo dziekuję. Rojek poprostu otaczał się ludźmi, którym brak komptencji. I gdyby został Prezedyntem będzie robił to dlej. Dobrze wiemy , że części pisowskichhaparatczyków nie znaleziono żadnej nagrodyza rozwieszanie plakatów.A oni są czekają, dyszą...już, już skok na władze trzezba zrobić.Stołki, stołki, stołki i zero krytycyzmu dla własnych kompetencji czyli AWS-bis.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) Weredyk :
Wiec kolo kogo proponujesz? Z checia sie dowiem kogo Ty preferujesz. Bo na razie tylko krytyka i nic w zamian... Tak apropo watek o Martyce, zreszta jak wiele innych został przeistoczony w temat "Dlaczego Rojek jest niemocny i dlaczego nie wygra wyborow". Kompleksy oj kompleksy. Na szczescie wiem, ze Wasze gadanie nic tu nie da i to jest w tym wszystkim najlepsze. Wiec powodzenia w dalszym dostosowywaniu i wypaczaniu otaczajacej rzeczywistosci, a noz sie ktos nabierze...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) lulek :
Boje się tylko "a noz sie ktos nabierze" ale na Rojka Rojek bez pomysłu i zaściankowiec Bień rozczarował Martyka to LPR nie chcę Sasak za słaby Nie ma z kogo wybierać zostaje tylko Ścigała i on ma szanse PO ta partia nie wyciąga wniosków z przegranej i znów polegnie w wyborach ale tym razem powinni dostać po tyłku może czegoś się nauczą. Sasak nie ma szans z Rojkiem zrozumcie to. Młodzi wykształceni nie zagłosują na PiS ale oni są za granicami i babcie wybiorą bogobojnego Rojka znów zmarnowany czas

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) Trisza :
Weredyku ja mam tylko nadzieję,że Ty tez chociaż troszkę powątpiewasz w duchu,że Pan Rojek to osoba kompetentna na stanowisko prezedenta.No daj spokój człowieku....Bo ta czołobitność mnie przeraża:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) kolo :
zrozum, że jedyną osbą, która może mieć opatrzony pogląd na rzeczywistość. Jesteś TY. A to chciażby dlatego, że jesteś powiązany w spoasób prawny z posłem Rojkiem.On choć nie wpeot jest tak naprawdę twoim pracodawcą. Więc twój pogląd na sprawę nie może być obiektywny. SKORO JUŻ CHCESZ MOJEJ DEKLARACJI TO ZNACZY, ŻE NIE CZYTASZ UWAŻNIE MOICH POSTÓW, BO WIEDZIAŁBYŚ. ONLY ŚCIGAŁA.!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-08-2006) Komentator :
PiS - iwaniec, deklarował program na marzec! ... długo długo nic,... i myślę więc, że można martyce pogratulowac, że stał się przyczyną, dla której rojki chcą wrszcie pomyślec o jakims programie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) kto to ten grad?? :
http://fakty.interia.pl/fakty_ dnia/news/Prokuratura_bada_czy _pose_PO_popeni_przestpstwo,780647,2943

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) chorzysta :
A jaki rojki mogą mieć program? Piękny śpiew w kosciele, ładny kalendarz na koniec kadencji i obsadzenie kolesiami wszystkich stanowisk w mieście. To chyba tyle i to nie w skrócie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) wyborca :
szanowny chorzysto dziekuje ci ze tak podziwiasz spiew p ROJKA a ty gdie spiewasz t o posluchamy ajak myslisz czy p MARTYKA wszyskie stanowiska w miescie obsadzi tow z SLD ?: tez kol czy ty drogi chorzysto jestses jednym z nich POZDRAWIM WYBORCA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) zombik bombik :
Słusznie ktoś zauważył głosując na Rojka głosujesz na CIESIELCZYKA!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) PWN :
CIESIELCZYK RULEZZ!!!SWIETNIE MAREK NAPISZE WIECEJ INTERESUJĄCYCH KSIĄŻEK...np "KOD CIESIELCZYKA"..TO BĘDZIE HIT...A GŁÓWNYM BOHATEREM BĘDZIE TYM RAZEM POSEŁ ROJEK.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) kto ten Łojek?? :
kto ten Grad?? a no w rankingu polityki jeden z 10 najlepszych merytorycznie posłów. No tak tylko poltyka kłamie. Wszyscu kłamią tylko PIS mówi prawdę.Rojka tam nie było. Poseł Rojek podobno 16 razy zabierał głos w sejmie.Tak ,zabierał go innym, tym co mieli coś do powiedzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) kto ten Łojek :
Rojek ma program...Tak nawet 360 w Cyfrze+

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) Łojek śpiwak i nie paweł :
wyborco co cie obchodzi gdzie ktoś śpiewa? Ja chcesz wiedzieć to ja śpiewam w łazience przy goleniu, moja żona w kąpieli, a moja babcia w ogóle nie spiewa bo nie żyje..A Rojek jak chce śpiewać to nich śpiewa...Może chociaż to robi dobrze...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) Łojek śpiwak i nie paweł :
wyborco wysłać ci taśmę z nagraniem mojego śpiewu???może całkiem nieźle mi wychodzi.jak śpiewam lepiej od rojka to zostanę kandydatem pisorów na prezysenta???a może wystawimy DODĘ ona śpiewa lepiej od Rijka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) Weredyk :
Porównanie: 1. Interpelacje: Rojek (w tym okolo 5-7 kolejnych w drodze) 14:7 Grad 2. Zapytania: Rojek 10:5 Grad 3. 3. Wypowiedzi: Rojek 16:46 Grad 4. Oświadczenia: Rojek 4:0 Grad Jak mozna zauwazyc, tylko w wypowiedziach Grad ma "wiecej" wiec tylko w tym zakresie mozecie atakowac co zreszta w bardzo trywialny sposob czynicie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2006) zombik bombik :
Ciekawe ile z tej rojkowej paplaniny było sensownego gadania?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) Komentator :
Jest wredyku tylko jedna różnica między rojkiem a gradem, że grad ma coś do powiedzenia w po, a rojek w pis nic.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) taki sobie :
Komentatorze, rządzi Polską PiS, będzie rządził jeszcze wiele lat a to oznacza, że dla Tarnowa nawet niewiele znaczący w partii człowiek jest Prezydentem dającym szansę na rozwój miasta. Natomiast z oczywistych powodów człowiek z PO będzie samobójem dla miasta, tym większym im większym jest opozycjonistą do układu rządzącego Polską.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) Kuba Kwaśny www.sld.org.pl :
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to jaka jest "szara" rzeczywistość "tzreciej drogi" Dr. Martyki. Bowiem, wątpie w całej rozciągłości w to iż ten człowiek będzie dobrym Prezydentem Miasta Tarnowa, a to z prostej przyczyny. Bowiem dobry Prezydent powinien przede wszystkim Kochać to miasta, dbać o jego wizerunek... niestety plakaty Kandydata (choć jeszcze kampanii nie ma!!!) na Prezydenta SZPECĄ miasto, wywieszane są w niedozwolonych miejscach, na przęsłach mostów, skrzynkach energetycznych, a nawet płatnych tablicach TCK. Ludzie Pana Martyki nie zważają na to, że za owe tablice trzeba sobie zapłacić - zaklejają plakaty - swoimi, a konkretniej owymi wykresami, które świadczą na niekorzyść jego kontrkandydatów. Niestety metody "sztabu" akceptowane są przez samego kandydata, dlatego wątpie, że człowiek który SZPECI miasto, sprawia, że jest ono mało estetyczne - będzie dobrym gospodarzem, wszak NIE DOBRYM JEST PTAK KTÓRY WŁASNE GNIAZDO KALE!!!!!!! Podobnie jak ktoś z poprzedników, uważam start Pana Martyki za falstart, a jego negatywną w stosunku do kontrkandydatów kampanię, za pogrążającą jego samego! Ciesielczyk w ostatnich wyborach się już przejechał na swych "czarnych ulotkach", życzę Panu, Panie Martyka tego samego!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) do dzieciucha kwasnego :
weź dziecko zabawki i idź do piaskownicy się bawić. Rządzenie nie polega "na plakatach" ale na czymś zupełnie innym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) Jan Kętny :
Widziałem plakaty "Kuby" Kwaśnego. Z głupawymi unijnymi gwiazdkami i ... dużo czerwonego. Teraz, gdy wychodzą na jaw sprawy z IPN widać jakimi łajdakami byli czerwoni. Fakt, że młody wydawałoby się inteligentny człowiek kontynuuje czerwoną tradycję budzić może jedynie smutek, a u niektórych odrazę że kanalie znajdują kontynuatorów ich zgubnej ideii zniewolenia i kradzieży.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) kolo :
do takiego sobie. Człowieku, wysnuwasz tezy poprostu absurdalne. Na jakiej podstawie twierdzisz, że te pólinteligentne mini - kaczki będą rządzić Polską przez wiele lat?To manipulacja.Prawda jest taka, że przywożenie pieniędzy z Warszawy już się dawno skończyło, przsspałeś ładnych pare lat polskiej samorządności.TARNÓW POTRZEBUJE ŚWIETNEGO GOSPODARZA I MENADżERA a nie politykierka z trzeciej ligi sejmowej. Swoją skuteczność poseł Rojek pokazał w walce o pieniądze dla regionu gdzieś mu koledzy podwędzieli 300 mln. EURO.Nieszczęście polega na tym , że poseł-mam nadzieję nie prezydent Rojek nie może nawet protestować.takie to mamy korzyści z jego posłowania??PRAWDA JEST WIĘC TAKA ŻE JEŻELI SAMI SOBIE NIE WYWALCZYMY, NIE ZAGOSPODARUJEMY TO NAM WARSZAWKA NIC NIE DA.TO WIDAĆ OD DAWNA.DLATEGO POTRZEBNY JEST GOSPODARZ I MENADŻER!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) rojek oddaj moje 300 mln/kolo :
teza jakoby Rojek temu miastu miałby "coś załatwić" stoi w oczywistej sprzeczności z faktami.-300 MLN. jedyną rzeczą jaką załatwił jest stanowisko dla kolegi bereta-obecnie głownego restrukturyzatora na ZA.Podobno Pan Beret szuka już doradcy???(zgłosze się)Ten doradca pewnie też będzie potrzbował jakiegoś .doradcy i tak w koło macieju.Łańcuszek kolesiostwa się kręci.Mam pytanie jaki konkurs wygrał Pan Beret ?, że powierza się mu ważne stanowisko?Tylko Weredyku nie pisz mi tu o skrzynkach pocztowych w Klikowej.Bo to jest tak zabawne , że nie powstrzymam sie do złośliwości. Tak jak myślałem oczywiście ranking polityki nie zrobił na tobie wrażenia...no bo na PISIE robią wrażenia tylko te rankingi w których jest na pierwszym miejscu, reszta jest fałszywa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) Dżet :
Wyjatkowo popieram K. Kwasnego. Po plakatach widać, że oprócz wielkiej checi rządzenia i to za wszelką cenę nic innego kandydat nie proponuje (okreslam to techniką małego Jasia). Prawo powinien każdy respektować a przedewszystkim władza. Mam wrażenie, że jeszcze wybory nie zostały ogłoszane a Martyce już puszczają nerwy. A co robi straż miejska???? Radzę połączyć siły: Martyka, Ciesielczyk, Rojek. Dla mnie oni się nie różnią co widać po plakatach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) Weredyk :
Czekam na liste zaslug Aleksandra Grada - Kolo zapewne jestes blisko z nim zwiazany, wiec licze na male podsumowanie po prawie roku poslowania w tej kadencji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) kolo :
sugestie co do mojej bliskości z posłem a.gradem są nieuzasadnione i prosze wiecej nie sygerować takich rzeczy.Nie noszę za nikim teczki, nie marnuje pieniędzy podatników nie traktuje polityki doktrynalnie i nie jestem jak TY od nikogo zależny.Polityka jest dla mnie miarą skuteczności. A nie wklejką idiotycznych statystyk.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) obywatel :
Weredyku nie ilość a jakość się liczy!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) hehehe :
Ale co poniektórzy teorie wymyślają. Dżet i Kwaśny powinni bajki pisać hahaha. A tak odnosnie tematu, powiem tylko tyle, że kilka pomysłów ciekawych, kilka beznadziejnych. Czy ktoś słyszał tą piosenke o której mówił Martyka? hehehe bardzo fajne słowa i jakie trafne dla działań co poniektórych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-08-2006) M.Wietrzyk :
Człowiek tylko kilka dni nie ma przy kompie a tu taka ładna pyskówka się wywiązała :P . Bardziej jednak interesują mnie opinie na temat programu. Do hehehe: Które pomysły są dobre a które złe lub które trzeba przerobić? Zresztą to pytanie kieruję do wszystkich. Jak nie macie nic innego, ciekawszego do roboty to proszę o Wasze opinie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) izis :
Jesli p.Martyka bedzie tak zarzadzal miastem jak zarzadza swoim oddzialem - to nie czekas nas nic dobrego...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) Łukasz : Do Kwaśnego :
Jestem uczniem 3lo w Tarnowie. Słyszałem, że piłeś z Leszkiem Millerem!? Nauczyciele, uczniowie plotkują o twoich wojarzach z ludzmi z niższej półki.!? Podobno kiedy byłeś uczniem powoływłeś się na wpływy chałeś przesuwać egzaminy na studia!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) M.Wietrzyk :
I po rozmowie. Dochodzę do wniosku, że program przeczytało może 2-3 osoby z forumowiczów, ale z 10 twardo dyskutuje nie wiadomo o czym. Wiadomy tylko, że nie o programie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) prawo :
oo co ja widzę. Pan Kwaśny poucza innych że łamią prawo i są bezndziejni z tego powodu, a sam łamie prawo paląc maryche!! A po drugie panie Kwaśny to nie wiem co jest normalne w całej Europie... czy palenie czy prawo pozwalające na palenie. Bo mi się wydaje że tylko to pierwsze. W większości krajów jednak istnieje zakaz palenia nawet miękkich narkotyków.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) Komentator :
Do Dżeta: Jeżeli p. martyka płączy swoje siły z rojkiem i ciesielem, jak sugerujesz, to cała reszta może już spokojnie do domu, bo będzie po wyborach. Połączenie tych potencjałów to wygrane wybory.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-08-2006) edi :
jakich plakatach ? przecież jeszcze kampania się nie zaczęła. Prawda panie Kwaśny??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Materazzi :
No to mamy na forum juz dwoch stalych kretynow, do Weredyka dolaczyl niejaki Jakub Kwasny, ktory chce (podobnie jak jego starszy kolega Józef R.) rządzić tym miastem, mam nadzieje ze takze i tego Pana nie wybierzecie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Weredyk :
I to jest jedyna argumentacja przeciwnikow. Moze sie ujawnisz Materazzi i podpiszesz pod swoimi slowami, przy okazji pokazujac z jakiej opcji jestes? To chyba jednak przekracza Twoje mozliwosci...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) kolo :
cz wg Weredyka wszyscy są z ajkiejś opcji? To bez sensu, to że ktoś uważa że poseł Rojek będzie beznadziejnym Prezydentem nie oznacza że reprezentuje jakąś skonkretyzowaną opcję. Poprostu ma swoją opinię, którą kształtuje na podtawie dokonań, podejścia do problemu. ja wiem , że PIS chciałby upartyjnić cały świat. Tylko po co?CHASŁ KTO NIE JEST Z NAMI TEN PRZECIWKO NAM, bliskie jest raczej systemom totalitarnym...No ale czyżby Weredyk również myślał totalitarnie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) antyweredyk :
Weredyk !!! Dlaczego wymagasz ujawniania się , a sam nie masz odwagi ??????? Ciebie tez już mamy powyżej uszu , czy ty tego nie widzisz ????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) kolo :
do kuby kwaśnego - ej kuba,kuba myślałem, że jesteś mądrzejszy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Materazzi :
Weredyk - nie naleze do zadnej opcji, jestem zwyklym mieszkancem tego pieknego miasta i tak jak wielu nie zycze sobie tu wiecej cwaniactwa, kretactwa i robienia ludzia papki z mozgu! Juz wystarczy nam Kaczorow, Giertychow, Lepperow i ich kretynskich pomyslow. Tak samo jak nie potrzeba nam chorego na wladze Rojka, ktory startuje w kazdych mozliwych wyborach. Problem polega tylko na tym ze poza startowaniem niczego nie robi, co pokazuje jego super nieskuteczna dzialalnosc w sejmie. Raz Wam (PiSowi) sie udalo wyruchac ludzi, ale tym razem tak latwo juz nie bedzie, tym bardziej ze Wy nie macie zadnego pomyslu na rzadzenie, poza krytyka wszystkiego co sie rusza i szukanie wszedzie zydow, faszystow i innych smrodow historii. Ja ujawniac swojego nazwiska nie mam potrzeby, ale biore pelna odpowiedzialnosc za to co pisze, natomiast Ty, wspanialomyslny pomocniku Józefa Rojka moglbys to zrobic, wszak jestes osoba pubiczna skoro dzialasz w jego punkcie wyborczym, ale widac ze brak Ci do tego odwagi. ps. pozdrawiam osobe piszaca pod ksywa "kolo" i ciesze sie ze coraz wiecej osob trzezwo patrzy na to co sie obecnie dzieje, oby tak dalej!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Weredyk :
Moje dane juz nie raz byly podawana na intarnecie, sa rowniez dostepne na Forum, ale dla przypomnienia. Imię: Piotr nazwisko: Sak stanowisko: doradca numer telefonu: 014 627 68 32 Student IV roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Tarnowskiego (z wyróżnieniem). Ukonczył studium menadżerskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współpracownik Kancelarii Adwokackiej Adwokat Piotr Danek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) kolo :
czyżby nowe wyborcze hasło PIS.??? zamiast ujawnić archiwa bezpieki ujawnimy wszystkich internautów. którzy śmią pisać przeciwko PIS lub jego kandydatom.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Weredyk :
Czyzby ktos sie wstydzil swoich pogladow?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Marcin z Królewskiego :
Cieszę się że są tacy ludzie jak Pan dr. Zbigniew Martyka. Ciesze się że ma w swoich szeregach takich ludzi, którzy chca dobrze dla naszego miasta. Mają niezły program na wyciągnięcie miasta tarnow z dołka. Przestańmy sie kłucić, sprzeczać! Weźmy sie wreszcie do pracy. A co do plakatów to nie wiem kto je nakleja w całym mieście ale ciesze się że są tacy ludzie, którzy chcą nam uświadomić, pokazać jak spadło zatrudnienie w naszym mieście za czasów rządów pana ROJKA, Bienia!!! Czas wreszcie przemyslec co stało się w ostatnich latach!!! Życze powodzenia PANIE DOKTORZE MARTYKA!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Maciej Stańczyk :
Hmmmm... przyglądam się tej dyskusji z lekkim zażenowaniem :( urządzacie Panowie personalne wycieczki a odbiegacie od tematu. Nasze Miasto ma niesamowicie duży problem,otóż jako mieszkańcy tego niegdyś wojewódzkiego Miasta cierpimy na brak dobrego gospodarza.Tarnowski samorząd jak i tarnowska polityka nie wykreowały Człowieka, który byłby godzien rządzić tym Miastem. Przepraszam jest jeden, ale niestety wycofał się z tarnowskiego samorządu ( Roman Ciepiela). Tarnów potrzebuje PREZYDENTA WIZJONERA a nie administratora. Za paręnaście lat Tarnów będzie miastem gospodarczo wchłoniętym przez Kraków(autostrada,szybka kolej...) Tarnów stanie się "dzielnicą" Krakowa dlatego potrzebny jest taki Prezydent, który nie będzie miał planów wizji tylko na 4 lata kadencji , ale na kilkanaście lat.Potrzebny jest taki Prezydent,który faktycznie będzie dbał o to Miasto i jego Mieszkańców. Może to brzmi dumnie i patetycznie ale taka jest prawda. Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-08-2006) Trisza :
Weredyku a jakie ma znaczenie,że ukończyłeś szkołę z wyróżnieniem?Dajmy spokój-kandydat Rojek powinien już chyba zaprzestać o odejść spokojnie z tarnowskiej sceny politycznej.Niczym nie wyróżnił się będąc jedynie tylko prezydentem miasta.Szansa teraz należy do kogoś innego,powiew swieżości przyda się naszemu miastu.Pan Martyka ma mój głos i wydaje się ,że naprawdę ma na celu zrealizowanie postulatów i programu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) Komentator :
Mój głos oczywiście też ma.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) zosia samosia :
słusznie "Maciej Stańczyk" - tak może będzie za paręnaście lat. nie należy wykluczać

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) wow :
Panie Kwaśny, a czy pan wie, że poływanie się " na wpływy i znajomości" pachnie m.in. płatną protekcją?! Niech Pan zapyta Weredyka, może on to Panu objaśni szerzej. WSTYD!!!! młody człowieku:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) wow :
błąd - wyżej miało być "powoływanie" się - przepraszam za tę literówkę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) Kuba Kwaśny www.sld.org.pl :
zostałem źle zrozumiany, i to by było na tyle.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) Trisza :
Niestety został Pan zrozumiany według tego co sam Pan napisał.Więc następnym razem proszę formułować zdania i opinie tak aby były czytelne dla ogółu.Ja jednak myślę ,że właśnie chciał Pan przekazać to,co dokładnie odczytaliśmy w kilku zdaniach.I to byłoby na tyle.Nie wymaże się słów które padły.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) Weredyk :
Uwagi do programu. 1. O ile generalnie zmniejsza sie wplywy do kasy miejskiej w zwiazku z planami obnizenia podatkow? Zdaje sobie oczywiscie sprawe, ze wiecej pieniedzy w portfelach nakreca handel i konsumpcje, ale czy byla przeprowadzona symulacja w tym zakresie? 2. Becikowe - 200 zł. Te kwote nawet jalmuzna nie mozna nazwac. Wiec to typowa kielbasa wyborcza. 3.Likwidacja SM. Co w zamian? Trzeba pamietac , ze zmienily sie przepisy dotyczace kompetencji straznikow miejskich i maja o wiele wiecej uprawnien. 4.Dlaczego chcecie prywatyzowac spolki miejskie, ktore przynosza znaczne profity?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) M.Wietrzyk :
ad 1) o około 6 mln o ile dobrze pamiętam ad 2) Jeżeli pana stać na dołożenie to proszę bardzo droga wolna, będziemy się bardzo cieszyć, że chce pan pomóc ludziom. ad 3) Co? To chyba nie ten program pan czytał co trzeba. ad 4) Miasto nie jest od zarabiania pieniędzy tylko od ułatwiania ludziom życia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) Weredyk :
No prosze to dobrze wiedziec, ze sie SINT wycofal sie z likwidacji Strazy Miejskiej. Jestescie elastyczni:) - ludzie sa przeciwni i od razu zmiana - to sie nazywa dostosowywanie do potrzeb.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) misiek :
SiNT nie chciał zlikwidować straży miejskiej,to nie jest program tylko propozyjcja i mogą ja weryfikować mieszkańcy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) M.Wietrzyk :
Którzy ludzie są przeciwni?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) o rety :
nic sie w tym grajdole nie dzieje???!!!! do cholery jedna wiadomość od dwoch tygodni!!! i to o czym, że jakiś niszowy kandydat z poparcirem swoim i zony startuje????? zlitujcie sie!!!! do roboty!!1!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) do maciej stańczyk :
a co ty wiesz o rzadzeniu miastem lub o czymkolwiek? gdzieś może shańbiłeś się pracą, czy tylko raczej lizusostwem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) SiNT Man :
Suma dodatkowych 200zł becikowego wynika m.in. z kwoty, którą przeznacza na ten cel Gmina Tarnów(okoliczne miejscowości). Nie chcemy by mieszkańcy Tarnowa przenosili się np. do Tarnowca. Tam Wójt dopłaca 200 zł ponad dopłatę państwową. Niezależnie od tej argumentacji Becikowe jest istotnym argumentem w walce z niżem demograficznym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-08-2006) SiNT Man :
SiNT nigdy nie postulował likwidacji Straży Miejskie. Proponuję się za to rozszerzenie zakresu obowiązków SM. Szczegóły w programie. Proszę zaprzestać takich imputacji, Panie Weredyk.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) ipis do sit mana :
masz kolego złe informacje bo w gminie Tarnów wójt dopłaca nie 200 a 500zł

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) ipis do sit mana :
masz kolego złe informacje bo w gminie Tarnów wójt dopłaca nie 200 a 500zł

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) ipis- :
nie chce mu robić reklamy bo go osobiście nie lubię ale takie są fakty

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Weredyk :
A jak sie sprawa ma z izba wytrzezwien?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Krytyk :
Praca Rojka dla miasta była tak naprawdę żadna. I niech nikt nie przywołuje tego śmiesznego przebicia ulic, bo doskonale było widać że zrobiono to pod koniec kadencji po to by zdobyć elektorat, a problem zatłoczenia miasta zmniejszył się nie znacznie. Bień juz zrobił więcej, ale jego nie lubię bo jego rzady są autokratyczne, zachowuje się jak prawdziwy urzędas - tylko on wie co najlepsze - zdanie innych, nawet bezpośrednio związanych ze sprawą go nie interesuje. Następny, który przyjdzie będzie pewnie albo porównywalny albo jeszcze gorszy niż obaj pozostali. Takie mamy społeczeństwo nie tylko w Tarnowie ale i w Polce. Jacy ludzie - taka władza.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Krytyk :
Rojek niech lepiej śpiewa te swoje nabożne pieśni w kościele - to zdaje się wychodzi mu jeszcze jako tako

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) kibic UniiTarnów :
http://www.tarnow.pl/media/ind ex.php?id=1710 Panie pośle pośle Rojek DZIĘKUJEMY!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT Man :
Do Wererdyka: W programie SiNT nie ma nic na temat Izby Wytrzezwien

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Weredyk :
Polecam pocztrac informacje prasowe wczesniejsze o aktywacji SINT - wtedy ta informacja byla. Widac powolutku program zaczyna przypominac dziury w serze, byleby tylko nie narazic sie czyms wyborcom.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Na TAK :
Głosuje na dra !! Nie wiem w ogóle po co te debaty, Bień się nie sprawdził Rojek też nie, a czerwoni po 50 latach nie powinni mieć nic do gadania (a w ogóle to powinni wisieć...).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) wow :
Weredyku, czy świat zatrzymał się jesienią ubr.? NIE! Czy Ty zawsze byłeś taki mądry i już mądrzejszy nie będziesz? Chyba nie! - Więc bądź łaskaw i przestań się czepiać dopracowywania ( opartego na konsultacjach) programu wyborczego SiNT. Tylko ludzie głupi są pewni swej nieomylności. A czy Ty się czasem mylisz?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) Weredyk :
Oczywiscie - jak kazdy człowiek. Bladzic rzecz ludzka:) I przy okazji - kto pyta nie bladzi, wiec zapytuje:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) wow :
No, już lepiej! Mniej pary a więcej luzu:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) gandolf :
wow, gratuluję zgrabnego wykpienia programu SiNT-u i samego SiNT-u.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT Man :
Zrozum Weredyk, że program nie był efektem samych propozycji widzianych z punktu widzenia polityka. Nie, raczej odwrotnie. Postaraliśmy się porządnie porozmawiac z ludźmi i zapytac jak oni widzą problemy miasta/ich samych. Te opinie z koleii były ubierane w cele strategicznie i przekazywane dalej do ekspertów z wybranych dziedzin. Dopiero, po kolejnejnych poprawkach"propozycja programowa" przedstawiliśmy go mieszkańcom w formie całości do opiniowania i dalszych konsultacji. Efektem będzie dobry, bo ratujący miasto, program dla Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT :
I dlatego nie ma w "Propozycji Programowej 2006 - 2012" kwestii "izby wytrzeźwień"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT :
I dlatego nie ma w "Propozycji Programowej 2006 - 2012" kwestii "izby wytrzeźwień"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT :
I dlatego nie ma w "Propozycji Programowej 2006 - 2012" kwestii "izby wytrzeźwień"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-08-2006) SiNT Man :
Przepraszam, za powtórzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-08-2006) ipis do sint mana :
naoglądaliście się chłopy filmów amerykańskich jak to amerykanie robili kampanie jelcynowi i chcecie na podstawie badania opini zrobić program wyborczy? dobry żart...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-08-2006) Weredyk :
Usuniecie z programu to jedno, ale czy ten pomysl calkowicie upadł? Zeby sie pozniej nie okazalo, ze program to jedna bajka, a zycie to bedzie calkowicie inna, ktora bedzie realizowala koncepcje, ktore sie teraz usuwa, zeby nie irytowac wyborcow? Hm...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-08-2006) koles :
Ty się lepiej martw o Twojego szefa Weredyku. Niech się każdy martwi o swoje. Bo można by rzec, że wiele postulatów wydawałoby się sztandarowych dla PiS jakoś tak dziwnie zniknęło.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-08-2006) wow :
Gandolf, absolutnie nie taki był mój zamysł. Ja akurat owe konsultacje uważam za niezły pomysł, a że komuś się chciało przez te "płotki" poskakać (toż, to jednak pewnego wysiłku wymaga) to chyba dobrze?! Pozdrawiam wszystkich: i "za" i "przeciw", a nawet tych "a nawet":)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-08-2006) Kuba Kwaśny www.kubakwasny.pl :
Niestety widze że powziom tego forum strasznie się zaniżył włącznie z podszywaniem się pod moją osobę!!!! Wystarczyło wyjechać na kilka dni i już!!!! Po poście dotyczącym plakatów wyborczych nie napisałem na forum żadnego postu!!!!!! Proszę administratorów o sprawdzenie tego, i wyciagniecie konsekwencji być może nicki na hasła będą sposobem!!!!!!!!!!!!! SKANDAL

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-08-2006) Egon :
Dobre! ale nie z nami te numery ściemniaczu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-08-2006) Kuba Kwaśny www.kubakwasny.pl :
I jeszcze krótka dygresja do moich oponentów, którzy jak widać nie cofną się przed niczym !!! No cóż! brudna polityczna gra - brzydzę się czymś takim! A kto mnie zna i tak wie jak było i jest naprawdę. Pozdrawiam wszystkich trzeźwo myślacych , którzy nie dali się oszukać. I jeszcze raz PROŚBA DO ADMINISTRATORÓW O USUNIĘCIE POSTÓW NIE NAPISANYCH PRZEZE MNIE A PODPISANYCH MOIM NAZWISKIEM

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) misiek :
Ty,Kwaśny może byłeś zjarany trawą i nie pamiętasz jak to pisałeś...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) Weredyk :
Tez tak przeczuwałem, ze to nie beda slowa Kuby kwasnego - dlatego powstrzymalem sie od komentarza. W koncu jest na tyle inteligentnym i rasowym człowiekiem, ze wie, ze takie wypowiedzi wiecej by przyniosly szkody niz pozytku, wiec nawet jesli by tak uwazal, to by to przemiczał. Moze faktycznie czas najwyzszy wprowadzic logowanie, ale zachowujac mozliwosc wypowiedzi bez rejestracji - tez mnie dotknely przypadki podszywania sie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) kolo :
jestem za logowaniem. Podszywanie się to już przegięcie.Nieładnie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) czytelniczka :
Ile jeszcze info o Martyce będzie wisieć na stronie? Nic innego się nie dzieje????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) Łukasz : Do Kwaśnego :
to co napisałem o Jakubie jest prawdą!!!! Pan Kwaśny chwalił się żę popijał z Leszkiem Millerem, próbował przenosić egzaminy itp itd. Kuba Kwaśny dobrze o tym wie żę tak było. Nie dziwi was to, że nie skomentował tej informacji? Panie Kwaśny prosze o komentarz!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) Kuba Kwaśny www.kubakwasny.pl :
Jeśli oficjalne pismo do Rektora z prośba o zmianę terminu egzaminu wstępnego na studia nazwać przestępstwem to proszę bardzo!!! Chciałem jedynie poinformować, że na studia dostałem się z wynikiem 75pkt na 90 możliwych, czyli jeden z wyższych. Komentował więcej tego wątku nie będę bo uważam tego typu metody walki politycznej za urągające jakiemukolwiek poziomowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) ANTY sld :
"brudna polityczna gra - brzydzę się czymś takim! " A gra Twoich kolegów z PZP, UB, SB, MO, ZOMO, SdRP, SLD to jest taka czysta i klarowna ?? Hipokryto ..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-08-2006) Komentator :
Jest mi obojętne czy p. Kwaśny pali trawkę czy daje sobie w żyłę. Niech to będzie poważna dyskusja, a nie pranie brudów!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) obywatel :
A mi nie jest obojętne czy sobie daje w żyłe czy nie. Do tego się pan Kwaśny nie ustosunkował. Jeśli ktoś ma nas reprezentować musi być czysty, musi dawać przykład.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) ipi :
ludzie dajcie spokój z tą trawą, homoseksualizmem, alkoholozmem itp. co to kogo obchodzi co ktoś robi, jest to jego problem i sam z nim musi soie poradzić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) Łukasz: Do Kwaśnego :
A co z spożywaniem alkoholu z byłym premierem? Jak an to skomentuje?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) obywatel :
ipi to nie jest już tylko problem kandydata. Jeśli by nie startował do wyborów byłby to jego problem. Nie chciałbym żeby reprezentował nas ktoś kto bierze narkotyki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) J. brzemienny przedślubny :
jestescie jak "jarzyny" w bajce Brzechwy i tak wszystkie te wasze pogawędki lądują w du...... :))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) Łukasz: Do Kwaśnego :
Ja dobrze wiem ty też dobrze wiesz że kręciłeś z tymi egzaminami powoływałeś sie na wpływy. I nie oszukuj ludzi bo dobrze wiem jak popisywałeś się w 3 lo. Nauczyciele dużo rzeczy mówili i mówią!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) ipis :
tow.Kwaśny kandyduje na prezydenta???? no to powodzenia....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) obywatel :
Kwaśny kandyduje nie na prezydenta tylko na radnego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) też obywatel :
Panie Kwaśny nie ważne jak mówią byle by mówili, jeśli starają się Pana zgnoić wyssanymi z palca kłamstwami znaczy, że się boją! Taka jest polityka, zapewne Pan sobie z tego sprawe zdaje! Proszę się nie przejmować tylko brnąć dalej. Obserwuje Pana od dłuższego czasu i na pewno ma Pan mój głos!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) Łukasz :
Pisze tylko to sprawdzone informacje. Dowiedziałem się wiele różnych rzeczy i po prostu pytam. Interesuje mnie kto kandydatuje na stanowiska w moim mieście.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) PRZEMO_T :
Panie Kwaśny zadarł Pan zdaje się z ludźmi Pana Martyki, po co go było krytykować? Znamy już przypadki bezwzględności w polityce. A niektórzy ludzie nie cofną się przed niczym! To już jest chore i powinno się leczyć! Poziom tej dyskusji spadł tak nisko, że lepiej się tu już nie wypowiadać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) misiek :
Pan Kwaśny nie mógł zadrzeć z ludźmi pana Martyki,ponieważ jemu chodziło o plakaty ,,Co z tym gospodarzem?" ponieważ te plakaty nie były SiNTu,jak ktoś je widział to wie do kogo należą...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) edi :
misiek ma racje te plakaty są podpisne w lewym dolnym rogu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) Łukasz :
Życze wszystkim powodzenia w wyborach, zwlaszcza młodym, którym zależy na naszym mieście!!! POWODZENIA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) też obywatel :
A plakaty Martyki na skrzynkach elektrycznych i płotach?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) * :
jakich plotach? to że sympatyk rozwiesił plakaty na swoim płocie to chyba nie przestępstwo???? każdy może sobie wziąść plakat i powiesić na swoim ogrodzeniu!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) marta :
Ja np. ten niebieski plakat powiesiłam na swoim ogrodzeniu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-08-2006) też obywatel :
śmieszne ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) lidka :
a ja ten plakat mam w ubikacji....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) jasiek :
Poziom "dyskusji" tego forum jest żenujący !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) zbigniew :
pogadajmy lepiej o kobietach:P pyranie i te sprawy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) smakosz :
towarzyszu Kwaśny ! Wy to się wspaniale nadajecie do czerwonego barszczu !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) buba :
Ludzie, skad w was tyle jadu. Zachowujecie sie jak banda (p)oslow tarnowskich w przerwach obradowych sejmu (bo na obradach sa bardzo "wyciszeni") ...hi hi. Tak przy okazji; PiS rozsiewa informacje ze po wyborach liczba wojewodztw ma wzrosnac do 34-rech i Tarnow jest potencjalnym kandydatem na siedzibe jednego z nich. Co wy na to? Niezly chwyt reklamowy nie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) Komentator :
Uważam, że to jedynie chwyt reklamowy, tak jak autostrada w 2008. Chciałbym jednak by Tarnów był znów województwem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) wow :
uff, aleś się chłopie rozmarzył:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) Demon :
LPR = Ludzie Pozbawieni Rozumu i tyle w temacie .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) Wiktor :
Widac, ze musiales nad tym Demon myslec co najmniej kilka tygodni swoim rozumkiem, gratulacje, hehehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-08-2006) antanas :
Świetny pomysł z tymi plakatami,wreszcie ktoś pyta lokalną społeczność o zdanie i pomysły na Tarnów Ja osobiście też uważam że Tarnów powinien zostać znów województwem do Demon znam kilka osób które namiętnie działają w lpr a jednak posiadają tytuły naukowe pozwalające im na wykładanie na uczelniach wyższysz (to jest dopiero ewenement co? ;) )

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Dżet :
Proszę sobie wyobrazić, że każdy z kandydatów chce dyskutować ze społeczeństwem za pomocą plakatów. Ciekawym komu takie miasto będzie się podobać? Napewno nie turystom. Straż miejska powinna zareagować bo po to jest. Plakaty były dobre jak podziemie grało na nosie SB. Teraz jak polityk używa tej samej metody jest to żenujące i świadczy o jego poziomie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) j.dzierży :
bardzo ciekawe te wasze komentarze. po prostu czasem sie zastanawiam ile niektorzy spedzaja czasu na takim czytaniu , pisaniu, odpisywaniu, analizowaniu, snuje wniosek ze nie zaciekawei w waszym zyciu prywatnym podsycanym jakims chorych spojrzeniem na myslenie innych. karmienie sie proba wybrniecia z argumentacji i kontragrumetacji, wczytywanie sie i proba odegrania spektakularnego łomotu słowotworczego na rywalu szybkosci pisania i zasadnosci zastosowanych aspektow polemicznych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) wow :
do j.dzierży- musiałeś się chyba zbędnej literatury naczytać i zapewne stąd ten słowny polot...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Weredyk :
Ostatnia wypowiedz w Temi Pana Henryka Labedzia musi budzic watpliwosci- człowiek Solidarnosci mowi, ze jest mu niezalezne czy beda ludzie z prawicy czy lewicy rzadzic w Tarnowie. Nie dziwi mnie upadek tego zwiazku...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Weredyk :
Wiec wreszcie kto bedzie kandydatem SINTu - Scigała czy Martyka?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) observer :
Weredyku... Ty sie wreszcie zdecyduj jaką opcję reprezentujesz... Czy jeśli jeden człoweik "S" wypowiada głupoty w swoim imieniu, to ty to interpretujesz jako upadek Solidarności. A kto ci poprze Rojka?????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Weredyk :
Decydenci tarnowskiej Solidarnosci popieraja SINT, na szczescie członkowie maja inne zapatrywania. Zwiazek to zrzeszenie wielu ludzi, moze faktycznie przejaskrawilem, ale wiele w nim osob, ktore nie powinny sie w nim znalezc zwazywszy na swoje zapatrywania i poglady. Jesli niektorzy ludzie z Solidarnosci i to majacy wpływ na jego funkcjonowanie opowiadaja sie za postkomunistami to naprawde powinni obrac inna sciezke kariery...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Henek Łabędż :
Do observera: przeczytaj do czego zmierzała moja wypowiedź;poraz kolejny chciałem zasygnalizować że czy rządzi tzw.prawica czy też tzw.lewica związek "Solidarność" jest dla nich przeciwnikiem i musi wypracować kontrakt ,który zabezpieczy polityczne obiecanki wyborcze.Jeśli to zrozumiesz możemy podyskutować. Do weredyka : na dobrą sprawę nie musiałbym z Tobą dyskutować młody człowieku ,którego nigdy nie widzę przy jakiejkolwiek rocznicy związanej z szeroko rozumianą niepodległością a tym bardziej nie przypominam sobie abyś oprócz monotematycznych tekstów miał coś ciekawego do zaproponowania.Chcę zwrócić Ci uwagę ,że wśród najwyższych władz naszego państwa- na stanowisku ministerialnym - jest były członek PZPR(skrót rozszyfrowany przez L.Moczulskiego) a i wśród aktualnych członków PiS są osoby o takim rodowodzie.Więc jak mam traktować takie organizacje czy jako prawicowe czy na obecną chwilę prawicoe.Mamy niestety członków PZPRwśród członków "Solidarności";choć to "Solidarność" jest JEDYNĄ organizacją która rozliczyła się poprzez IPN ze swoją przeszłością.Nie uważam aby "Solidarność" upadała Swiadczą o tym dojrzałe działania propracownicze wielu moich koleżanek i kolegów przewodniczących KZ.Jeżeli chodzi o robienie kariery to nie skłamię keśli powiem ,że Ty śpisz kiedy ja wyjeżdżam do pracy w ZR i staram się pomóc zakładom które w wielu przypadkach dzięki decyzjom polityków przechodzą dramaty zwolnień czy likwidacji firm.To jest ta różnica ,że ja robię w taki sposób "karierę" od 18 lat po kilkanaście godzin na dobę (mają studia wyższe i zdany egzamin państwowy do Rad Nadzorczych) a Ty od kilku miesięcy nie mając do tego absolutnie żadnego prawa ani odpowiednich dokonań chcesz recenzować wszystko i wszystkich.Myślę młody człowieku że czas abyś nabrał trochę dystansu do swojej osoby i jej możliwości intelektualnych.A jaki kontrakt zostanie zawarty lub też nie z potencjalnym kandydatem (mam na myśli Martykę lub też Rojka) zostaw władzom stanowiącym związku a więc Oddziałowi "Solidarności" w Tarnowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) M.Wietrzyk :
A ja sądzę , że nie powinniśmy do tego podchodzić z pozycji "przeciwnik" "przyjaciel" tylko dążyć co najmniej do wysłuchania argumentów drugiej strony. Szyld partyjny czy przynależność do tej czy innej organizacji ma drugorzędne znaczenie (znaczenie jednak ma) a liczą się: szczere intencje, chęć rozwiazania problemów, współpraca i ostatnie, ale nie wiem czy nie najważniejsze, znajdowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla danego problemu bez zbędnego zacietrzewiania się i doprawiania ideologii tam gdzie nie jest to konieczne. Myślę, że jest pan Panie Henryku osobą z którą można współpracować i robić wiele dobrych rzeczy bez względu na takie czy inne różnice w poglądach. Piszę to z pozycji UPRowca czyli osoby niejako z definicji za związkami nie przepadającą ale miałem okazję z Panem rozmawiać i podtrzymuję to co napisałem wyżej. Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) Weredyk :
Ciesza mnie niezmiernie Pana działania. Zwazywszy, ze od kilkunastu lat Pan tak aktywnie dziala poprosze choc 10 wyszczegolnien Pana dokonan, ktore pomogly zwyklym ludziom. Nie powinno to byc dla Pana problemem, jako ze wklada Pan taki wielki wysilek w prace i niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebujacym. Tak apropo - jest Pan osoba publiczna i moge komentowac Pana działania, wypowiedzi, itd. Zreszta jak kazda osoba. Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) wow :
panie Weredyku, powinien Pan podjąć decyzję o kandydowaniu, wtedy będzie Pan mógł i sporo recenzować i mnóstwo działać. Powodzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) SiNT Man :
Infromuję Pana Weredyka, że kandyadatem SiNT na Prezydenta Miasta będzie Pan dr Zbigniew Martyka. Pan Ryszard Ścigała, któremu należą się słowa uznania za jego pracę na rzecz tarnowskich Azotów, może oczywiście poprzeć program SiNT i tym samym jego kandydata na prezydenta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-08-2006) antanas :
do wederyka: czytając powyższe posty chciałbym zwrocić Twoja uwagę młody człowieku na fakt następujący,podałeś kilka słów wyrwanych z kontekstu i probujesz je interpretować po swojemu(proponuję czytać do końca art, wtedy można cos sensownego wywnioskować) pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) ipis :
pan labędź jest cienki w swoich wypowiedziach jak wszyscy z solidarności, a poparcie jakie ma w społeczeństwie widać było w ostatnich wyborach parlamentarnych, dlatego dziękujemy panu i proszę tak zaciekle nie walczyć o stołek tylko dać szansę innym, pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Observer :
Do Henryka Ł.: Dokładnie przeczytałem Pana wypowiedź, ale mam troche inny stosunek do "prawd" przez Pana wypowiadanych. Jestem akurat zwolennikiem tego aby Związek nie angażował się w politykę. Ma on inne działania, które mają chronić prawa pracowników, wszystkich, które mogą być łamane przez pracodawców niezależnie z jakiej opcji politycznej się wywodzą. Niestety mamy takie czasy, że bez polityki się nie obejdzie... Ale Pana ostatnie wyczyny przechodza moje najśmielsze wyobrażenie. Jak można popierać w tak oczywisty sposób osobę, która dzięki największemu wrogowi "S", którą jest SLD (dawna PZPR), została prezesem największej tarnowskiej firmy. Popiera go Pan wbrew organizacji działającej w tej firmie, co powoduje dużo szumu medialnego wykorzystywanego przez przeciwników. I daje im prawo do twierdzenia, że związek upada... Skoro Pan podchodzi do każdego partnera "S" jak do przeciwnika, to tym bardziej potrzebna jest jedność w związku... Może wreszcie się to uda zrobić w Tarnowie, skoro Pan robi "karierę" w Krakowie... :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Demon :
Wiktorku , o rozumek pomódl się w kościółku . A co do tytułów naukowych Antanasie , to ludzie nie potrafiący znaleźć się w życiu najczęściej lądują na uczelniach i dlatego mamy to co mamy , a Ciemnogród rośnie w siłę . Młodzi wieją za granicę , brain drain hula aż miło , ale oczywiście LPR jest cacy . MW jest cacy . Roman jest cacy i pewnie Wierzejski też . Współczuję zaślepionym .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Henek Łabędź :
Weredyku masz prawo komentować i oceniać moje działania ,postaraj się jednak zachować w swoich ocenach minimum obiektywizmu. Dziękuję ipisowi za "b.mertytoryczną wypowiedź" , przykro mi że masz taki stosunek do ludzi;natomiast nie będę robił wykładów na temat tego że w ostatnich wyborach parlamentarnych przysłowiowa "szklanka" z napisem PiS czt też PO weszłaby do Sejmu . nie mi oceniaĆ TAKI WERDYKT SPOŁECZNY JA GO SZANUJĘ.Observerze wiesz doskonale że mówiąc "kariera" jesteś złośliwy ,ponieważ nie mieszkam w Krakowie i nie jest mi obojętne co dzieje się w Tarnowie.Świadczy o tym fakt że nadal pełnię funkcję przewodniczącego KZ w Zakładach Mechanicznych.Jeszcze raz do weredyka : nie będę pisał o 10 "dokonaniach" ,odpowiedz sobie natomiast dlaczego jako jedyny z terenu jestem na etacie w Zarządzie Regionu a Tarnów po prawie 20 latach ma zastępcę przewodniczącego ZR. Jestem głęboko przekonany że na taki zaszczyt trzeba zapracować a Tobie - zresztą jak i sobie ,co robię - respektowanie 10 przykazań ,wtedy dyskusja będzie bardziej merytoryczna i mniej w niej będzie zawiści.Dziękuję tym ktorzy ze zrozumieniem podeszli do moich słów natomiast innych proszę o więcej spokoju w załatwieniu swoich spraw.Dziękuję

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Observer :
Do H.Ł.: Co do "kariery", to rzeczywiście była to złośliwość z mojej strony. Cieszy mnie, że znajduje Pan tyle czasu aby dzielić obowiązki przewodniczącego w Zakładach Mechanicznych i funkcję w ZR. Tylko będąc na etacie w ZR cieżko będzie interesować się sprawami Tarnowa... No ale ja Panu czasu nie liczę... Natomiast jeśli chodzi o to dlaczego jest Pan tylko jedynym przedstawicielem Tarnowa w regionie i dlaczego został Pan zastępcą przewodniczącego ZR, to społeczność tarnowskiej "S" doskonale zna rozgrywki jakie Pan toczy z niektórymi działaczami "S", a szczególnie z "S" azotowskiej. Tajemnicą Poliszynela jest fakt jak odbywały się wybory w regionie i jak zostały "ustawione". Acha... Czy w ostatniej kadencji nie mieliśmy z Tarnowa członka Prezydium Komisji Krajowej? W tej kadencji chyba na to się nie zanosi...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) haha :
Bez sensu dyskusja. Wg nowych pomysłów (sejm już zatwierdza) PiS będą się liczyć tylko koalicje natomiast regionalne komitety przepadną. Czyli Martyka będzie miał wybór- albo dogadać się z Rojkiem, albo całą dotychczasową kampanię wyrzucić w błoto. Mam wrazenie, ze Martyka znów źle sprawę rozegrał i za wcześnie wystartował, co świadczy że jest słabym politykiem i za bardzo kieruje się emocjami. Dalej uważam, ze jego kandydatura jest bez sensu natomiast coraz bliższa nam jest Białoruś. Coraz bardziej zastanawiam sie jakie są różnice między PZPR a PiS bo coraz trudniej te różnice znalez

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) M.Wietrzyk :
Pożyjemy zobaczymy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Henek Łabędź :
Observerze: Werdykt wyborczy ;o którym już wcześniej wspominałem jest bezwzględny.Można się z nim nie zgadzać ale należy go uszanować.Naprawdę głupio - wybacz sformułowanie- brzmią Twoje słowa :"...tajemnicą poliszynela jest fakt jak odbywały się wybory w regionie...". Odbyły się normalnie komisja skrutacyjna po głosowaniu tajnym ogłosiła wyniki ba które złożyło się głosowanie delegatów z całego województwa małopolskiego.Mógłbym "ustawić" Tarnów ale Tarnów ze swoimi 30 delegatami na prawie 230 głosujących nie decydował o wyniku głosowania. Nie Tarnów nie miał członka Prezydium Komisji Krajowej ,miał członka KK którym był A.Sikora.Natomiast w latach 1998 - 2002 to moja skromna osoba reprezentowała Tarnów w KK i z przyczyn osobistych nie startowałem na kadencję 2002 - 2006 . Chciałbym aby Tarnów miał członka Prezydium i cieszyłbym się z tego bez względu na to kto pełnibym tę funkcję ,bo wierzę ,że pełniłby ją godnie. Wyraźnie chcę zaznaczyć że nie toczę żadnych rozgrywek z KZ Zakładów Azotowych.wprost przeciwnie doceniam merytoryczną pracę moich kolegów z ZA ale normalną (niekiedy) różnicę zdań przeciwnicy "Solidarności" wykorzystują do swoich celów.Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) ipis do Łabędzia :
będzie pan kandydował w wyborach samorządowych?? jeśli tak to gdzie i z jakiej partii??? proszę o szczerą odpowiedź

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Observer :
Do H.Ł.: Ok... Przyjmijmy, że wybory, były wyborami i wszystko było w porządku... Co do niezbyt dobrych stosunków Pana z KZ ZAT, to zbyt wiele osób tak twierdzi żeby to była nieprawda. A podstwą tego konfliktu jest wymieniona przeze mnie wyżej osoba byłego prezesa. I tu dochodzę do sedna, gdyż to właśnie Pana wypowiedzi i działania ujmujące się za p. Ścigałę doprowadziły do tego konfliktu. I do tego Pan się zupełnie nie ustosunkował. Czyżby dlatego, że zamierzacie startować w wyborach z tej samej listy???????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) Henek Łabędź :
Zdecydowanie odpowiadam że nie będę kandydował do jakiejkolwiek funkcji samorządowej. Doświadczenia z poprzedniego roku dość wyraźnie uzmysłowiły mi że dopóki nie podniesie się poziom kultury politycznej nie ma tam dla mnie miejsca.Obowiązki które mam w Krakowie mam na tyle absorbujące że byłbym marnym radnym pojawiającym się tylko po dietę a nie miałbym czsu poważnie zająć się tak ważną funkcją społecznego zaufania. Natomiast nie jest mi obojętne kto rządzi w moim rodzinnym mieście i będę namawiał moich kolegów z terenu działania Oddziału "Solidarności" w Tarnowie do tego aby zaangażowali się w poparcie dla kandydata z prawicy na prezydenta jak i niektórzy sami zechcieli kandydować na radnych. Podtrzymuję że kilku dobrych ,operatywnych radnych byłoby większą korzyścią niż organizowanie kilku pikiet czy manifestacji.Jak zadecydujemy nie wiem ale będzie to decyzja kolegialna. Observer poraz kolejny piszę że różnicę zdań ktoś chce wykorzystać przez sztuczne rozdmuchiwanie do rangi problemu.Nie ma rozbicia w "Solidarności";bo jest jedna a czasem zwyciężają rację jednego a czasem rację drugiego. Moje wypowiedzi zostały opacznie zrozumiane.Moją wypowiedź z sesji rady miasta powtórzyłbym i dzisiaj.Nie będzie mojej zgody jeśli politycy będą chcieli dokonywać zmian tylko z pobudek politycznych ;kosztem pogorszenia perspektyw dla zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach pracownikach.To była wypowiedź ogólna która dotyczyła przedsiębiorstw a nie przedsiębiorstwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) ipis do Łabędzia :
to kto znamaszczenia solidarności będzie kandydował do sejmiku z 1 miejsca i kim będzie wasz kandydat na prezydenta, chcielibyśmy poznać waszych kandydatów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-08-2006) ipis :
prośba do administratora - panu martyce juz chyba wystarczy miesiac reklamz y może jakiś inny kandydat tera

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-08-2006) wow :
ależ w "sondzie" ( patrz! lewo) promuje się PO ! Więc w czym problem?!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-08-2006) Przemek :
Dobrze niech promują Pana Doktora Zbigniewa Martyke bo to najlepszy kandydat na prezydenta w tegorocznych wyborach. Mam nadzieje że taka uczciwa, sprawiedliwa, solidarna osoba jak pan doktor wygra wybory i bedzię prezydentem naszego miasta!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-08-2006) ipis :
widze ze przemek i doktor to ta sama osoba

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-08-2006) ADas :
hej ipis hyba kiepsko widzisz polecem okuliste

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-08-2006) Komentator :
ipis daj sobie już spokój! Rozumie że jesteś w przegranej grupie pana Sasaka. Staraj się więc ugrac klęskę rojkowców, gdyż w przeciwnym razie, zlokwidują wasz układzik na kilka kadencji, a Martyka może będzie łaskawszy, gdyż chce porozumienia programowego, a nie partyjnego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-08-2006) Sympatyk z królewskiego Do ipis :
Daj sobie spokój z tymi porównaniami i przypuszczeniami bo ajtak sie nie dowiesz kto to co pisze. A Przemek to jestem ja. Apeluje do wszystkich zniszczyć w tych wyborach ludzi, którzy opierają się na krętactwie, oszustwie, korupcji itp. Wybierzmy wykształconego człowieka z doświadczeniem dzięki któremu Tarnów wyjdzie z dołka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-08-2006) ipis do komentatora :
jakiego porozumienia programowego, przecież on chce tylko władzy, gdyby jej nie chciał na siłe to nie opuszczałby LPR

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-08-2006) Komentator :
ipis jesteś żałosny

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-08-2006) ipis :
w którym miejscu???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-08-2006) wow :
ipis? A co dokładnie, wg Ciebie, znaczy słowo "władza"???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
wystarczy możliwość decydowania o losach drugich np. ludzi w urzędzie, umiejscowienie tam swoich by mogli cię popierać w swoich partykularnych interesach - nie do końca zawsze pewnie czystych ale to co piszę to nic oryginalnego bo tak jest zawsze i nikt tego nie zmieni czy się będzie nazywał martyka, kowalski czy drzymała - ale to właśnie ciągnie ludzi do polityki - wpływ na drugiego człowieka, NIE WAŻNE CZY POZYTYWNY CZY NEGATYWNY

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
wystarczy możliwość decydowania o losach drugich np. ludzi w urzędzie, umiejscowienie tam swoich by mogli cię popierać w swoich partykularnych interesach - nie do końca zawsze pewnie czystych ale to co piszę to nic oryginalnego bo tak jest zawsze i nikt tego nie zmieni czy się będzie nazywał martyka, kowalski czy drzymała - ale to właśnie ciągnie ludzi do polityki - wpływ na drugiego człowieka, NIE WAŻNE CZY POZYTYWNY CZY NEGATYWNY

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
i niech nikt nie próbuje wmówić mi że np pan martyka startuje z innych pobudek - zawsze będzie chodziło w pierwszej kolejności o kasę ale dla siebie, działa pierwszą kadencję w samorządzie i co ? już ma pomysł jak naprawiać świat? bzdury...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
niech ktoś dokładnie przeczyta ten ich niby program to zobaczy że jest po plątanina pzprowsko -elpeerowskiego szajsu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
z tego co mówią sintowcy to polepszy się tylko piekarzom bo ludzie ponoć będą 2 razy więcej chleba kupować, prezydent powoła sobie komisję nadzoru prezydenckiego która będzie go kontrolować w swoich poczynaniach i pan martyka nie pozwoli budować hipermarketów w mieście ale wiemy dokładnie że jak przychodzi do głosowania w radzie miasta to głosuje za hipermarketami - to wszystko panowie to stek kłamstw i propozycji z których można pęknąć ze śmiechu - polecam tę lekturę wszystkim zamiast dobrej komedii

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
z tego co mówią sintowcy to polepszy się tylko piekarzom bo ludzie ponoć będą 2 razy więcej chleba kupować, prezydent powoła sobie komisję nadzoru prezydenckiego która będzie go kontrolować w swoich poczynaniach i pan martyka nie pozwoli budować hipermarketów w mieście ale wiemy dokładnie że jak przychodzi do głosowania w radzie miasta to głosuje za hipermarketami - to wszystko panowie to stek kłamstw i propozycji z których można pęknąć ze śmiechu - polecam tę lekturę wszystkim zamiast dobrej komedii

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis :
dobra dość monologu....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis do komentatora :
nie wiedziałem że to forum jest tylko od chwalenia tego programu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Komentator :
Jakbyś był przeczytał ipis biografię dra to wiedziałbyś, że samorządowcem jest od początku lat 90ch. Rozumię Twoje powody oceny dzisiejszych polityków. Martyka jednak jest zupełnie inny. Jest bezwzględnie uczciwy i jak widać niezwykle poważnie traktuje sprawę zapaści Tarnowa. Ja słyszałem o nim już jakieś +-8 lat temu. Na tej podstawie daje mu szansę. Niezależnie odtego czy chcesz w niego wierzyć czy nie, nie ma alternatywy do martyki. Albo on, albo to co był, a było statycznie, czyli pochyłą w dół. Jeśli chodzi o kwestię hipermarketów, to widzę, że znów nie czytałeś programu. Tam jest iż SiNT jest przeciwne lokalizowaniu hipermarketów w centrum miasta. Pamiętaj, że pierwszy Hipermaket do Tarnowa wpóścił Rojek z Łabnem(Echo Investments) i blokują powstanie kolejnych w jego sąsiedztwie, a to właśnie monopol wysokich cen. Gdyby w sąsiedztwie powstały kolejne to SUPER, gdyż więcej osób znalazło by pracę, ceny spadły, a liczba osób kupujących w hiperm., nie wzrosłaby. Rozumiesz?!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) ipis do komentatora :
sądzisz że prezydentem może być tylko martyka rojek bień ciesielczyk sasak scigała czy czech?? a może tą giełdę trzeba uzupełnić o jakieś nowe twarze?? gdybam... może jakiś manager z zewnątrz, może ktoś młodszy, niekoniecznie polityk....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Weredyk :
Komentatorze - zauwaz, ze pierwszy hipermarket jest na obrzezach Tarnowa. Chyba ze Blonie uwazasz za scisle centrum miasta. Co do blokowania - to przede wszystkim decyzje Mieczysłąwa Bienia obarczone sa bledami i uchybieniami i stad komplikacje. Juz nie wspominajac, ze sprzedano tereny chocby pod Kaufland ponizej wartosci czy nie wykorzystano do konca mozliwosci jakie dawala umowa z Gemini.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) wyborca :
O jakiej zapaści Tarnowa mówimy? Wg mnie miasto lepiej by się rozwijało jakby nie blokowanie niektórych spraw przez samych mieszkańców i radnych (Owintar, Azoty, nowy hipermarket)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Komentator :
Do weredyka: Nowy Hiperm. ma być 300m od Hipernowej, a jednostronna i zaciekła obrona przez rojka i łabnę Echo Investments, wbrew oczywistemu interesowi Tarnowa to...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Komentator :
Do wyborcy: Też racja!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Weredyk :
Komentatorze, nie badz zabawny, Mieczyslaw Bien ma wiekszosc w Radzie i na ten moment jest w stanie wszystko przepchnac. Ale jesli czyni to najprawdopodobniej niezgodnie z regulacjami prawnymi to juz inna kwestia (WSA ma sie wypowiedziec w tym zakresie).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp Weredyk :
Skąd nagle taka dbałość o prawo? Zwykle szuka sie kruczków jak sie ma w tym interes zwłaszcza finansowy. Podobno dobry prawnik zawsze znajdzie paragraf tylko sprawa za ile.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Weredyk :
Wojewoda stwierdzil, ze najprawdopodobniej doszlo do uchybien i przekazal sprawe do WSA. Jak bedzie werdykt w tym zakresie to bedzie mozna sie wypowiadac.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Wyborca :
Przeciez Weredyk pisze "najprawdopodobniej" czyli nie wie czy jest to zgodne z prawem czy nie ale każde działanie mozna zablokować w sądach. Uważam, że opcja Rojka jest wyjątkowo złosliwa nawet kosztem miasta byleby postawić na swoim i swoich ludzi. W ten sposób mając takich ludzi Tarnów zawsze będzie zaściankiem. Nawet Ciesielczyk nie wierzy w swoją uczciwosć i w reklamach posługuje się dziećmi z przedszkola ale krzyczeć potrafi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp W :
Jeszcze lepiej, nawet Wojewoda nie wie i jak w takim mieście działać. Nikt nie wie ale blokowac Trzeba!!!!! Gratuluje Rojkowi pomysłowości w działaniu na rzecz miasta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) internet :
Tarnów z dochodami 2,68 tysiąca złotych na osobę w grupie miast na prawach powiatu awansował w ciągu roku z 22 na 18 miejsce.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Łukasz :
O panu doktorze usłyszałem kilka lat temu. Poznałem jakiś czas temu i musze tutaj przyznać racje KOMENTATOROWI!!! Każdy kto zna doktora świetnie wypowiada się na jego temat. Wszyscy mówią o uczciwości, chęci do działania. Co najważniejsze nie jest osobą skorumpowaną.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp Łukasz :
I tak Martyka nic nie zrobi bo jego działania beda najprawdopodobniej niezgodne z prawem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Łukasz do odp :
Na jakiej podstawie sądzisz, że Pan Doktor w przyszłości będzie działał niezgdonie z prawem. Skąd takie dziwne domysły?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp Ł :
nie istotne czy zgodnie z prawem czy nie, chodzi mi tylko o to że w ten sposób można zablokować każde działanie jak to robią teraz z ugrupowania p. Rojka. Pomysły są czasem bardzo dobre ale czy da się wprowadzić w życie bez wchodzenia w układy? Bień ma większość w radzie ale w sądach jest już bezradny. Wystarczy powiedzieć "najprawdopodobniej" i działanie idzie do kosza. W ten sposób świetnie funkcjonuje np Samoobrona a nasi politycy z PiS są dobrymi uczniami.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) wow :
tak, Tarnów awansował na 18 miejsce, a Nowy Sącz na 5 ...Bez komentarza:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp wow :
ale u nas bezrobocie znacznie mniejsze, Nowy Sącz tez ma swoje problemy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Awens :
Ten awans był możliwy, gdyż kilkanaście tys. Tarnowian wyemigrowało, a w ciągu ostatnich dwóch kadencji 12 000 osób starciło zatrudnienie(GUS) i już nie zarabiają, więc statystyka idzie w górę. Bleeee

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) odp A :
zgadzam się ale to dotyczy całego kraju. Proszę sobie kupic Tygodnik Podhalanski który jest ukierunkowany do czytania za granicą choć wydawany jest w Zakopanym. Górale należą do najliczniejszych polonii i chyba nie dla tego że prężnie rozwija się Nowy Sącz i okolice. I jeszcze jedno ; co to znaczy starciło pracę. U mnie ostatnio porzuciło pracę dwóch pracowników a trzeciego wylałem bo przyszedł pijany. Moze te 12000 osób znalazło lepszą pracę? Na BP w Tarnowie i po różnych sklepach wiszą kartki ze poszukują ludzi do pracy czyli dla chcących zawsze się coś znajdzie. Tylko na początek nie można dyktowac warunków ale trzeba pokazać co się potrafi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Łukasz do odp :
BARDZO ISTOTNE czy zgodne z prawem czy nie zgodne!!! Jak sie chce i komuś zależy to można bardzo dużo zdziałać... zwłaszcza prezydent!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Awens :
To oczym piszesz w odpowiedzi na mój komentarz to prawda. Proces ten rozpoczął się 1,5 - 2 lat temu. Jesli chodzi o lata 97 - 2004, mieliśmy doczynienia ze spadkiem zatrudnienia o blisko 12 000 osób. Dodatkowo były to już lata kiedy wyż demograficzny wszedł na rynek pracy. Po wejściu do eu nastąpił prawdzaiwy eksodus mieszkaqńców na zachód. W ciągu dwóch ostatnich lat kilkanaście tysięcy mieszkańców opóściło Tarnów. Uważam, że za Twojej problemy jako pracownika odpowiadają ci, którzy poprzez zaniedbania nie stworzyli możliwości młodym do pozostania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Weredyk :
Tak na ten moment trzeba uzyc slowa najprawdopodobniej. Nie jestem WSA zeby to oceniac. Jesli wojewoda znajduje podstawy do skierowania sprawy do WSA to znaczy, ze cos musi byc na rzeczy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) Kasia :
Życze powodzenia dr Martyka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-08-2006) a ja :
również

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) ipis :
a ja nie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) Awens :
oj ipis, ipis... :(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) odp W :
Jestes smieszny tym "ze cos musi byc na rzeczy".Wszystko sprowadza sie do tego zeby za wszelka cene blokować i szklic ludziom oczy przed wyborami. Przeciez was i wojewodę nic to nie kosztuje wiec mozecie sobie gdybać i chodzić po sądach. Biedne jest to nasze społeczenstwo mając taką "elite"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) Awens :
No to na koniec podsumowanie! Kto ile da?! Pierwsza tura: Sasak 18%, Martyka 25%, Rojek 28%, SLDowiec 15%, Ciesielczyk 10%

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) ciesielczyk :
Obstawiam nieco inaczej: 1. Rojek - 35% 2. Ciesielczyk 15% 3. Scigala 12% 4. Sasak 12 % 5. SLD-owiec 10 % 6. Martyka (o ile wystartuje, gdyz jest wymyślony przez PO/SLD i jego kandydatura zostanie prawdopodobnie wycofana, jeśli wystartuje Ścigała 8% 1. Wasze informacje tutaj to propaganda gorsza w stylu niz Kim Ir Sen i Fidel Castro razem wzięci, a wypowiedzi martykowców to wishfulthinking 2. Martyka na początku kadencji podpisał porozumienie z Bieniem, a tego popierały PO i SLD (przypominam, że wtedy Martyka był w LPR), świadczy to o jego labilności polityczno-etycznej 3. Choć teoretycznie reprezentował program LPR, głosował wbrew niemu 4. Z powodu pierwszej części tej kadencji jest współodpowiedzilany za katastrofę miasta, do której doprowadzili Bień PO i SLD 5. Jest "agentem" Radia RDN, PO i Grada - pomysł jest prosty - jako że liberalny ksiądz Wójcik (dyrektor RDN i "lustrator" w naszej dicezji), ten który wcześniej wymyślił razem z Gradem posłankę Augustyn (pracowała w RDN), postanowili odebrać Rojkowi trochę elektoratu przy pomocy rzekomo "prawicowemu" Martyce. Ma to umożliwić zwycięstwqo Ścigale, za którego kadencji w AZOTACH płynął strumień pieniezy za reklamę AZOTÓW w RDN (Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno tę sprawę zbadać - dlaczego reklamowały się AZOTY w lokalnym radio) 6. Jeśli obok Martyki i Sasaka wystartuje Ścigała, który ma największe z nich szanse, to Martyka zostanie wycofany przez "centralę" RDN-PO, gdyż wtedy głosy rozbiłyby się na tych 3 kandydatów i do drugiej tury mógłby wejść np. Ciesielczyk przy takim rozdrobnieniu. 7. Niezależnie od wszystkiego - i tak prezydentem będzie Rojek, więc proponuję, by w Tarnowie nie organizować wyborów, a te pieniądze przeznaczyć na jakiś inny cel. Pozdrawiam ciesielc zyk

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) wow :
No,no, fajnie się to czyta:) Ale, o ile moja wiedza jest zgodna z rzeczywistością ( o ile nie jest tylko plotką), to akurat żona Martyki została przez wspomnianego dyrektora wyrzucona z RDN. Dlatego nie sądzę, by Martyka był agentem RDN :) Martyka to ciekawa kandydatura i być może "czarnym koniem" tych wyborów. Moim zdaniem będzie w 2 -turze. Obawiam się jednak, że nie z Panem. Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) Komentator :
Panie Ciesielczyk, Pan popada w paranoję. Tworzy Pan świat spisów. To pasuje do Pana chorej osobowości. Przez 4 lata opluwał Pan rojka, a teraz bez wazeliny do tyłka mu wchodzi?! To może niech Pan przypomni tu na forum 10 najpoważnieszych wpadek rojek. PROSZĘ!? Jeśli jest Pan "etyczny", a nie sprzedajny to Pan napisze. A ja załatwię, że to przedrukują z właściwą datą. OK?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) NSZZ :
Marku, po tych wyborach, w których dajesz sobie (15%haha), będziesz miał od 0-2 radynych. Nie więcej. Jeśli potrafisz liczyc to wyliczysz. Twój czas mija. Czujesz już to? Ps. Sikory Cię przeżują i wyplują. Będziesz zgrany już u wszystkich. A mogłeś (i wiem że chciałeś) dogadac się z Martyką. Teraz i jego chłopaki będą Cię outowac. Jesteś zupełnie bezmyślny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) jo :
Martka 20, rojek 20, bien 20, ciesiel 10,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-08-2006) antanas :
do ciesielczyk: Bardzo ciekawa teroria spiskowa i powiem szczerze jestem pod dużym wrażeniem rozległości Pańskiego umysłu w/w kwestii, chciałbym sie zaposiłkować istotnym faktem podanym pzez wow w tym kontekście bardzo uwiarygadnia Pan swoją osobę ;) natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność to o ile sie nie mylę Pan zasiada juz kolejną kadencją w Radzie Miejskiej(krytyka jest jak najbardziej wskazana- ciekawe w którą stronę?) A poważnie : konfrontując Pańską osobę za którą idą hasła i plakaty z osobą Pana dra Martyki za którą idzie propozycja programowa oparta na konsultacjach społecznych dla mnie wybór jest oczywisty:) pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) Weredyk :
Prawda kole w oczy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) Dzet :
Dlaczega Tarnów kupuje bzdury Ciesielczyka i wybiera go na kolejne kadencje? Przecież to co pisze i mówi to jest totalna nie"Uczciwość". Moze Martyka powinien na tąj wypowiedz zająć stanowisko o ile razem nie współpracują.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) M.Wietrzyk :
A po co? Ja np. lubię czytać powieści z cyklu politicalfiction.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) benjamin :
Ciesielczyk do roboty!. Zrób cos pożytecznego w życiu . Wyjedź z tego kraju!!!!!!!!!Na dlugo...Zajmij się czymś. Popracuj na chleb...jak normalni ludzie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) Łukasz :
do ciesielczyk: To co pan pisze to się w głowie nie mieści!!! Wymyśla pan sobie jakieś historyjki, opowiadania. Niedługo pan napisze, że ciesielczyk ma 80% poparcia i najlepiej panu odrazu dać fotel prezydenta. Dosyć tych głupot!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) wow :
Łukaszu, spokojnie, nie denerwuj się. Pan Ciesielczyk to inteligentny gość i z pewnością wie, że w tym mieście niebawem przejdzie do historii...Dajcie się więc chłopu wygadać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-08-2006) antanas :
hehehehehe :D popieram sugestię benjamin

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) ciesielczyk :
Fajnie Was było "wkurzyć". Zawsze jest tak, że w momencie wejścia informacji niepożądanej w środowisko jednomyślne, tak jak tutaj Wasze, jedyną reakcją jest "znerwicowanie" tegoż srodowiska. Denerwujecie się, bo jeszcze nikt nie powiedział prawdy na temat autorów pomysłu wystawienia Martyki, czyli podjęcia próby odebrania głosów PiS-owi (czytaj: odciągnięcia elektoratu Rojka do Martyki). Sam pomysł z punktu widzenia PO i SLD oraz ksiądza Wójcika i RDN jest oczywiście dobry, ale sądzę, że okaże się nieskuteczny. Przy okazji pozwolę sobie skomentować rzekome "zwolnienie" z pracy w radio żony pana Martyki. Po wyborach wróci do tej samej pracy - możecie być spokojni. To zwolnienie - moim zdaniem jest na tzw. "pokaz". Mówienie głośne o tym, że Martyka odgrywa rolę "konia trojańskiego" lub "osła trojańskiego" - jeśli nie jest świadom, iż odgrywa przypisaną mu rolę przez środowisko PO-RDN - denerwuje Was, zwłaszcza tych, którzy czuwają tu nad tym , by oceny Martyki były zgodne z Waszymi oczekiwaniami, gdyż część ludzi , którzy zagłosowaliby faktycznie na Martykę - jako alternatywę w stosunku do PiS - nie zrobi tego, jeśli uświadomi sobie, jako rolę faktycznie odgrywa Martyka. Nikt z Was nie porusza (wiadomo dlaczego) możliwośco wycofania się Martyki i popracia przez niego Ścigały. Faktycznym kandydatem RDN i części PO jest Ścigała, któremu ma pomóc wystawienie Martyki. I o tym trzeba głośno mówić w czasie kampanii. I tak jesteście łaskawi, że przyznajecie UCZCIWOŚCI 2 mandaty. Nawet gdyby tak było (a sądzę , że faktycznie UCZCIWOŚĆ będzie miała 4-6 mandatów) , a WY czyli Martyka 0-2, albo ) - jeśli wycofa się od Was LPR - a to Wam grozi - to i tak wystarczy to do 13-osobowej większości w Radzie. Wracając do LPR - po uchwaleniu ustawy o ordynacji, PiS będzie zawierał przecież porozumienia przedwyborcze z LPR i Samoobroną. Wyjmą Wam więc LPR , a bez tej partii (teraz w Tarnowie to załóżmy 5-8 %) - nie istniejecie. To nie ja zniknę ze sceny politycznej w Tarnowie (przed każdymi wyborami tak mówią moi przeciwnicy i nic z tego nie wychodzi) - to Martyka zniknie, bo to on wypowiedział wojnę zarówno PiS-owi jak i UCZCIWOŚCI (słynne plakaty stylizowane na Ciesielczyka, pod którymi Martyka nie miał się odwagi podpisać). Tak jak główną cechą Bienia jest arogancja, tak głóną cechą Martyki jest tchorzostwo - to Martyka jest współodpowiedzialny za "udany" start Bienia po wyborach 2002 - patrz np. głosowanie w sprawie pierwszego budzetu i inne głosowania, gdy Martyka podpisał porozumienie z Bieniem.. Tak w ogóle pół żartem pół serio można by powiedzieć, że Martyka jest "marksistą", jako że w jego przypadku sprawdza się model teza-antyteza-synteza. Najpierw - czyli oryginalnie był sojusznikiem Bienia, a pośrednio PO i SLD, które go popierają, później strał się wykreować na "opozycjonistę", a teraz znowu wrócił do ŹRÓDEŁ - występując przeciw PiS (patrz jego w/w plakaty) Piszę o tym nie dlatego, że liczę na jakąś ciekawą dyskusję, lecz po to, by te uwagi były przeczytane przez tych, którzy "wpadają" w internecie na Was, tj. tych którzy wprowadzają w błąd tarnowian, tak jak media 4 lata temu przedstwiając Bienia jako dobrego gospodarza. Oczywiście nie chodzi mi o to, by Martyka wypadł w wyborach słabo (bo i tak nie ma szans), lecz o to, by odebrał jak najmniej głosów PiS-wi, co sprawi z kolei , że w Tarnowie nie będą kontynuowane rządy PO-SLD (dzięki wystawieniu Martyki). pozdrawiam ciesi elczyk PS Nie podniecajcie się tak bardzo polityką, zostawcie to na inne sfrey życia, bo przecież większość z Was jest jeszcze młoda

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Tomek N. :
Panie Marku, jesli pisze Pan , że "wkurzył" jednomyślne środowisko osób komentujących ten materiał to znaczy,że pan sobie nie zadał minimum trudu , aby przeczytać tę dyskusję. Tyle warte są też Pana teorie budowane na pasujacych do z góry wiadomej już panu tezy , wyrywanych z kontekstu "faktach". Mam nadzieję, że taki manipulator jak Pan zatonie w tych wyborach z kretesem. A pomyśleć , że 4 lata temu dałem się nabrać i głosowałem na Pana. NICZEGO W ŻYCIU BARDZIEJ SIĘ NIE WSTYDZĘ !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) seba :
do Ciesielczyk. kochany wyksztalcony politologu coprawda ja mam tylko srednie wyksztalcenie ale moge tylko tyle powiedziec ze to co pan pisze to jest jeden stek klamstw i pomowien z panskej strony(Tak w ogóle pół żartem pół serio można by powiedzieć, że Martyka jest "marksistą", jako że w jego przypadku sprawdza się model teza-antyteza-synteza) na jakiej podstawie przyszywa pan latke marksisty doktorowi???Co bedzie wtedy gdy okaze sie na forom poblicznym iz to co pan napisal jest wierutną bzdurą a co wazniejsze jak pan to udowodni skoro pan mowi takie zeczy. ps. panie ciecielczyk najwyzsza pora zrezygnowac z polityki.Skoro pan jest dr.nauk politycznych to powinien pan sobie zdawac sprawe ze to juz jest pana kaniec. za 2 miesiące era ciecielczyka minie bezpowrotnie jak era dinozaurow a chyba pamieta pan jak one skonczyly. jedyne czego mi szkoda to tych osob ktore startuja z pana listy bo wiekoszci to sa poządni ludzie(((((( POZDRAWIAM

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) M.Wietrzyk :
Uważam, że p. Ciesielczyk prowokuje w swoich wypowiedziach nie dlatego aby przedstawić swój punkt widzenia tylko po to aby się czegoś dowiedzieć o p. Martyce i jego zapleczu. Co do tych "rewelacji" to równie dobrze mógłbym napisać, że p. Ciesielczyk jest "koniem trojańskim" p. Rojka aby on sam nie musiał babrać się w wojnę podjazdową z PO i wyjść na polityka genetlmana co to nie wdaje się w utarczki słowne. Proponuję państwu wejsc na stronę p. Ciesielczyk i poszukać co pan radny był łaskaw pisać na temat p. Rojka jeszcze 4 lata temu. Nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki p. Rojek jest już dobry i może liczyć na poparcie p. Ciesielczyka w 2 turze wyborów. Rzecz jasna to nie p. Rojek dokonał tak gigantycznego skoku i rozwoju jako polityk oraz osoba która mogłaby zarządzać miastem to poprostu zmienił się punkt widzenia p. Ciesielczyka. A jak wiadomo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia a w grę wchodzi siedzenie na wiceprezydenckim stołku. Stad też bierze się niecierpliwe przebieranie nogami radnego Ciesielczyka i namawianie do tego aby nawet wyborów nie organizować. Wiadomo wybory mogą się nie udać i nici z wiceprezydenckiego stołka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Weredyk :
Coz czasami człowiek idzie do Canossy widzac co robia obecni wlodarze. Oceniasz Panie Macieju kompetencje zwiazane z zarzadzaniem miasta przez Rojka w bardzo lekki sposob, zas moze bys sie wypowiedzial o kompetencjach dra Martyki?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Łukasz :
jak czytam wypowiedzi Ciesielczyka( niby to doktor a w stanach kazdy przecietny czlowiek moze miec doktora!!!) to naprawde zastanawiam się czy ten pan nie jest...? Ostatnie lata pokazały jaki jest pan mocny, moim zdaniem nie zna się pan na polityce, nie ma pojęcia o naszym mieście, nie umie rządzić, tylko pisać głupoty. Bardzo prosze niech pan oposci nasze miasto!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) M.Wietrzyk :
Panie Weredyku nie było moją intencją ocenianie zdolności ani umiejętności p. Rojka. Była to odpowiedź na domniemania p. Ciesielczyka, który zarzucał p. Martyce start w wyborach w celu odebrania głosów p. Rojkowi i pomoc PO. Ja tylko odwróciłem role. Nb bierzecie sobie ciężkiego partnera do współpracy. Póki co jest ok, ale zobaczycie jak po wyborach zacznie wierzgać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Weredyk :
Czy spotkal sie Pan z jakas wypowiedzia, ktora swiadczylaby o wspolpracy? To Pana dywagacje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) mieszkaniec :
ludzie przestancie sie zachowywac jak dzieci.skoro wszyscy chcecie tak dobrze dla tarnowa to dlaczego sie nie wezmiecie do roboty.Czy to jest az takie dogadanie jest az tak trudne wkoncu skoro wszyscy chcą dobrze dla tarnowa sądze do dogadanie sie czy to z lewicą czy sprawica nie powinno stwarzac zadnych problemow?(jak sądze dla normalnego i muslacego czlowieka nie stwazalo by to problemu) A jak sądze wiekszosc z nich ma ukonczone studja(oby nie tak jak kwasniewski ) to az dziw bieze ze nik nie wpadl na cos takiego WKONCU ONI WSZYSCY CHCĄ DOBRZE DLA TARNOWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! KOCHANI PSELDO POLITYCY ZMILUJCIE SIE NAD NAMI PONIEWAZ NIEDLUGO TARNOW BEDZIE WYMARLYM MIASTEM CHYBA ZE SIE WEZMIECIE NAPRAWDE ZA PRACE

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) M.Wietrzyk :
Chce się pan założyć kogo poprze p. Ciesielczyk w 2 turze i z kim będzie blokowała listy wyborcze "Uczciwość"?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Weredyk :
Uczciwosc nie bedzie blokowała sie z PISem:) O to mozemy sie zalozyc:) Poza tym przekazywanie poparcia uwazam za dziwne - ludzie sami najlepiej beda wiedziec na kogo głosowac - niepotzrebne beda im wskazowki. Poza tym druga tura? Coraz czesciej mowi sie o pierwszej...Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) antanas :
do ciesielczyk: muszę niestety dla pana, stwierdzić iż nie zna pan pojęcia sarkazm (odsyłam do encyklopedii) i radze czytać przed napisaniem czegoś;) a środowisko tego forum to jak pan jeszcze nie zauważył to nie tylko sintowcy, chyba ze pan tez popiera dr Martykę(w myśl pana stwierdzenia ;)) Powyższe stwierdzenia naprawdę muszę powiedzieć robią na mnie wrażenie (pomowienia i kłamstwa: "Tak w ogóle pół żartem pół serio można by powiedzieć, że Martyka jest "marksistą", jako że w jego przypadku sprawdza się model teza-antyteza-synteza.") Czy może pan mi odpowiedzieć jak, kiedy i jak to możliwe iż WIELOKROTNY KANDYDAT DO URZEDU PREZYDENTA MIASTA TARNOWA !!! radny miasta tarnowa kilku ostatnich kadencji uwżywa takich wyrażeń ( dla mnie to jest język rynsztokowy:/ ) to dziwne ze pan teraz stał sie lewą flanką p. Rojka zważywszy na nieustanną krytykę w stosunku nie tylko do osoby p. rojka ale i całego aparatu administracyjnego p Rojka ! Wygląda na to że pann nie jest do końca w temacie ppomimo zażyłych stosunków z p Rojkiem ( Niezależnie od wszystkiego - i tak prezydentem będzie Rojek, więc proponuję, by w Tarnowie nie organizować wyborów, a te pieniądze przeznaczyć na jakiś inny cel. Pozdrawiam ciesielczyk) gdyż wg nowej ordynacji wyborczej którą PIS (czytaj p Rojek) przeforsował , pana Ugrupowanie dostaje 0-2 mandatów, tak więc po przeczytaniu tej ordynacji proponuję zrobić symulację w exelu i wtedy można mowić o łaskawości( pytanie tylko czyjej??? ;-)] pozdrawiam i mam nadzieje ze w przszłosci zostanie pan głównym konsultantem przy tworzeniu filmu politicalfiction

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-09-2006) Komentator :
Do ciesielczyka: bez emocji panu pisze, że w ciągu ostatnich lat stał się pan pośmiewiskiem w tarnowie. Grząźnie pan coraz bardziej w swojej błędnej logice. Mówił pan kiedyś, że jest panu obojętne z kim pan będzie współpracował, byle ugrać politycznie. Mówi pan też publicznie, że będzie wice prezydenem u rojka. W jednym i drugim jest pan zakłamany, gdyż atakuje pan dra za rzekomą współpracę z po, a na rojka pan niedawno pluł. To się w głowie nie mieści.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-09-2006) MAK :
No i mamy polskie piekło Tarnowskie piekło A TARNÓW TONIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-09-2006) Weredyk :
Tak apropo jak grupowała się SLD, PO i w pewnym momencie rowniez LPR to wszystko bylo pieknie i dopuszczalne. Coz za hipokryzja.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-09-2006) mieszkaniec zielonego :
Widze że na forum dzieją się niesamowite rzeczy. Po przeglądnięciu planu Pana Doktora Zbigniewa Martyki jestem optymistycznie nastawiony do tej kandydatury!! Popieram go w pomysłach. Zagłosujmy na doktora! Jest wykształconą, odpowiedzialną osobą. Dajmy mu szanse. Dość z bandytyzmem, korupcją, odzustwami w naszym mieście. Niech wygra SINT!!!!!!!!!!! Nie wiem jak możan głosować na p. rojka- miał swoją szanse! nie wykorzystał wiec niech odpusci

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-09-2006) wow :
Panie Marku, chyba Pan przesadził:( Dr Martyka, to porządny gość i opluwanie go, niczego dobrego Paniu nie przyniesie = może Pan tytlko stracić. Za brak klasy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-09-2006) Do Ciesielczyka :
Niech pan nie robi syfu w naszym miescie. pana ludzie zdzieraja plakaty pana przeciwnika i rozrzucaja po miescie!!!! po osiedlach i brudza osiedla!!! SKANDAL PRECZ Z CIESIELCZYKIEM

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-09-2006) antanas :
do ciesielczyk: proszę pana niech pan nie mowi ze panu zdzierają plakaty.Wczoraj w godzinach nocnych widziałem i jechałem samochodem za ppana ludzmi którzy zalepiiali wsszsystko w mieście co sie da (nawet na koszach na śmieci są jakies naklejki , czy to juz nie jest przypadkiem zaśmiecanie miasta. A co warte podkreślenia to ci panowie zrywali inne plakaty lpr.chyba sint i drobne ogłoszenia! ! ! (żenada ! ! ! ) polecam przemyśleć powyższe fakty ! ! ! ps. właściwie to się juz wyjaśniło dlaczego sztandarowym hasłem było "likwidacja straży miejskiej"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2006) kolo :
Jakie dywagacje Łabno otwarcie mówił o współpracy Z ciesielczykiem W RDN. Nie pamiętam to było juz chwile temu. A kogo poprzeMaro...W sumie to nieistotne bo jego poparcie jest g...warte. Wstyd dla Rojka, że w ogóle z takim gościem podejmuje jakiekolwiekmdyskusj. Świadczy to o braku kręgosłupa przecież ten gość pluł na niego ile wlezie...A po co Nam prezydent bez kręgosłupa...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2006) kolo :
Jakie dywagacje Łabno otwarcie mówił o współpracy Z ciesielczykiem W RDN. Nie pamiętam to było juz chwile temu. A kogo poprzeMaro...W sumie to nieistotne bo jego poparcie jest g...warte. Wstyd dla Rojka, że w ogóle z takim gościem podejmuje jakiekolwiekmdyskusj. Świadczy to o braku kręgosłupa przecież ten gość pluł na niego ile wlezie...A po co Nam prezydent bez kręgosłupa...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2006) Weredyk :
Kolo - jak zwykle przeinaczasz - bylo powiedziane, ze z kazdym nalezy rozmawiac. Pozdrawiam.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-09-2006) antanas :
z każdym???????????? a gdzie jest przyzwoitość (w kieszeni ? ? ? ), powiedz mi wederyku w jaki sposob można prowadzić rozmowy z kimś kto delikatnie mowiac wieszał psy na tobie ????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) Weredyk :
Antanas - obrazanie sie moze i jest dobre ale w piaskownicy. Niczemu animozje nie sluza. Jakos PO w Tarnowie dalo sie dogadac z SLd. Poseł PO popiera Ryszarda Scigale. I czemu tutaj nie grzmisz?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) Komentator :
Porozumienie SLD i PO było oczywiście naganne. Natomiast Ścigała niczy się nie skompromitował i nie opluwał platformy. Ciesielczyk natomiast... www.uczciwosc.org.pl Wylewał kubeł pomyj na rojka i przy pierwszej lepsze okazji skoczy mu do gardła. Rojek jest naiwny jeśli myśli, że za cenę honoru zyska na układzie z ciesielczykiem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) antanas :
do wederyk: Jak widzisz nie tylko ja mam taki pogląd na tą sytuację( odsyłam do wpisu Komentatora) pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) kolo :
I tu na szali stają dwie osoby Ryszard Ścigała i Marek Ciesielczyk. Cóż osiągmnięcia obu same mówią za siebie....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) kolo :
jaki oczywisty wybór mamy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-09-2006) wow :
My tu sobie; gadu-gadu, a PiS z Samoobroną i LPR-em budżet majstrują:( Każdy drze tą krótką kołdrę, jak tylko może, na swoją głowę... Nogi i tak nam spod niej wyjdą:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-09-2006) grzmot :
Martyka, Sasak czy Ścigała?! Oby Panowie załatwili Rojka!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-09-2006) błyskawica :
nie dokońca grzmocie. Martyka w związku z rozdrobnieniem na liberalnej stronie, Martyka wejdzie do drugiej tury i wygra. Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-09-2006) kolo :
martka liberałem , matko do czego to doszło...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-09-2006) Marcin :
Jestem za Doktorem Martyką. Ma świetne pomysły!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-09-2006) wow :
kolo , co Ci się słonko dzieje?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2006) Ula :
Głosujmy na dr. Zbigniewa Martyke!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-09-2006) antanas :
Mili Państwo jezeliby przesledzic rankingi, media to pan dr Martyka wg nich jest tuz za panem Rojkiem. A skoro pan Rojek jest posłem no to chyba nie pozbawi Tarnowa z przedstawicielstwa w parlamencie i nie da wolnej ręki panu Gradowi w tej kwestii, bo przeciez chyba zależy mu aby Tarnów i region sie rozwijał jak najlepiej chyba ze jest inaczej... pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-09-2006) kolo :
jak mu zalęży to poseł Rojek pokazał walce o uNijna kasę. 300 baniek euro mu koledzy z innych regionów podp...Nie liczyłbym na łaskawość posła Rojka w kwestii niestartowania on startuje !!1I koniec. kaczka każe Rojek robi . taka w pisie demokracja. A poza tym wiadomo , że chodzi o stołki. Mając magistrat pole do rozdawnictwa stołków dla posła znacznie wzrośnie...Gdzie go tam obchodzi jakiś region.Mijsce trafi bidajże do Wieliczki. Nasze Tarnowskie miejsce poselskie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bo cóż może rozdać taki poseł...Tak więc, choć Martyce nie pozostaje nic innego jak pokonać Rojka...Konstatacja jest taka poseł Rojek tak kocha stołki, że swoje miasto chce pozbawić mandatu poselskie. Jakaż przewrotna ta miłość.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-09-2006) Andrzej :
Po obejrzeniu wszystkich programów, zapoznaniu sie z ludzmi, ich przeszloscia musze stwierdzic ze najlepszym kandydatem jest doktor Zbigniew Martyka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2006) mieszkaniec :
Dzisiaj w Temi czytam ze Martyka był w okolicach Wrocławia uczyć się przedsiebiorczości. Dla mnie to kolejne potwierdzenie, że gość nie ma pojęcia o realiach i zasadach kierujacych inwestycjami. Dla mnie taka wyprawa to strata czasu! Tarnów musi wypracować własną drogę do sukcesu. Na ziemiach wschodnich jest to znacznie trudniejsze jak na terenach zachodnich które pomału przejmują Niemcy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2006) misiek :
do mieszkaniec wg.mnie to ze.dr.Martyka odwiedza miasta ktore sa wlepszej sytuacji to wg mnie dobry znak gdyz ich pomysly na lepsze miasto moze przeniesc na nasz tarnowski grunt a pozatym podczas wczesniejszych i obecnych rządow tarnow zszedl na psy jakbys "mieszkancu"niezauwazyl. Wg. mnie to jest dobry znak na lepsze czasy!! :):):):):)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2006) Kociak :
Życzę powodzenia w w yborach Panu Z. Martyce!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-09-2006) Łukasz :
Moim zdaniem ważna jest konsultacja z innymi miastami. Trzeba rozmawiać z ludzmi. Jestem jak najbardziej za Doktorem Martyką

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-09-2006) misiek :
do lukasz widze ze ktos mnie popiera

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2006) DO misiek :
Wiesz dr. ma program, plany, jest po konsultacjach wie czego chce.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2006) odp misiek :
Czy do ch.... nie widzicie że ziemie zachodnie to mnóstwo hektarów po których goni tylko wiatr. Jaki problem jak jest gospodarstwo o pow 2000 ha przeznaczyc np 150 ha na inwestycje. W Tarnowie nie można znaleź wolnych 10 ha a jak sie znajdą to pojawiają sie liczne protesty. Wykupienie pól klikowskich to jest dogadanie sie z mnóstwem właścicieli i uzbrojenie działki czyli jest to poza zasiegiem budżetu miasta. Ponadto Niemcy uwazają, że inwestuja na swoich terenach plus bliskoskość autostrad, granicy itd. Na spotkaniu polsko-niemieckim wykładowca wprost powiedział, że takimi miejscami (a jest ich w Polsce mnóstwo) jak Tarnów nikt z zachodu nie interesuje się!!! No chyba ze ktos przez sentymet ze ma tu rodzinę ale to jest drobny inwestor. Ten sam wójt z którym rozmawiał dr u nas napewno sukcesu by nie odnósł bo są realia których nie da sie przeskoczyć. Zamiast jezdzić wystarczy poczytać literaturę ale trudno też zeby lekarz znał sie na problemach regionalnych co udowodnił swoim artykułem. Skoro jezdzi i szuka czyli mam wrazenie ze jeszcze nie wie czego chce.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2006) malopolska :
Jakoś Nowy Sącz czy Niepołomice nie leżą na ziemiach zachodnich tylko w Mołopolsce a ich rozwój powinien zawstydzić dotychczasowych włodarzy Tarnowa więc nie wciskaj nam kitu panie "odp misiek", że rozwój jest niemożliwy w Tarnowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2006) Łukasz :
popieram "malopolska"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-09-2006) odp malopolska :
Jedne Azoty zatrudniają wiecej jak wszystkie zakłady prywatne w Nowym Sączu. Wjeżdżając do miasta widzimy zakł Wiśniowskiego i Koral i trochę mniejszych bud, wyjeżdżając widzimy Fakro Dako, padający Optimus i to wszystko. Więc gdzie ten rozwój??? Każda z tych firm to obecnie 50 -300 osób i są to firmy które zakładał miejscowy biznes.. To ze zabrali TP i ZUS to sprawa polityczna i trzeba o to pytać posłów z PiS i PO ale budynki i tak zostały i dalej pracują. Niepołomice to są przedmieścia Krakowa czyli blisko lotnisko, na ukończeniu przebudowa dróg, zaplecze naukowe z Krakowa oraz pozyskane tereny po poligonach wojskowych. Przygotowania do dużych inwestycji Kracik rozpoczał ok 10 lat temu (cały czas ten sam burmistrz) a u nas co zrobiono w tym kierunku w czasie wcześniejszych rządów? Rozwój jest możliwy ale napewno przykładem nie są gminy z ziem zachodnich i napewno nim nie jest Nowy Sącz który ma wieksze bezrobocie jak Tarnów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-09-2006) antanas :
rozwój jest możliwy przykładem moze byc rzeszów czy nowy sacz, nie trzeba być specjalista aby zoboczyc roznice pomiedzy infrastruktura w ww aglomeracjach a tarnowem

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-09-2006) odp antanas :
Rzeszów jest miastem wojewódzkim więc ma większy dostęp do kasy i podlega dofinansowaniu w ramach programów rozwoju terenów przygranicznych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-09-2006) antanas :
zgadza sie wszystko ! ciekawe jak ma sie status miasta wojewódzkiego do strefy ekonomicznej co??? pewnie sa tu konnotoacje pomiedzy władza a przedsiebiorcami???!!! pozdra wiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-10-2006) odp :
Nie są, są tylko pieniądze np na przygotowanie terenów pod inwestycje, na drogi, marketing, szkolenia itd.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-10-2006) odp :
Nie są, są tylko pieniądze np na przygotowanie terenów pod inwestycje, na drogi, marketing, szkolenia itd.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2006) ciesielczyk :
Wygląda na to, że plan księza Wójcika (szefa Radia Dobra Nowina - teraz Radia Dobrze Nastawionego) i posła Grda nie powiedzie się, jako że Martyka nie zdoła jednak spełnić ich oczekiwań i nie odbierze Rojkowi dużo punktów. Oto sonda Radia MAKS: Rojek - 34% Sasak 23% Ścigała 18% Bazuła 12% Ciesielczyk 11% Martyka 2% A więc totalna kompromitacja Martyki. Wygląda więc na to, że jednak Rojek będzie prezydentem , a PiS i Uczciwość zblokowane będą miały większość w Radzi (wg symulacji ok. 15 mandatów) Pozdrawiam Ciesi elczyk PS Oczywiście MAKS już kiedyś zaniżył moje notowania i to dwukrotnie (w 2001 roku do Senatu)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2006) do ciesielczyk :
panie ciesielczyk pan chyba w mlodosci sie solidnie w glowe uderzyl bo to co pan wypisuje zakrawa na paranoje.ludzie ktorzy pisza lub mowia takie brednie sa zakowani w kaftany bezpieczenstwa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2006) oj panie Ciesielczyk :
Naprawde nie zdziwie sie jak kiedys ktos sprzatnie pana na ulicy, naprawde:) lub wsadzi ten mikrofon co sie drzesz do niego po miescie w gembe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2006) Komentator :
Panie Ciesielczyk, uważam że jest pan głęboko nieszczęśliwym i schorowanym człowiekiem. Myślę że będzie pan niemile zaskoczony wynikami wyborów. Ani rojek ich nie wygra, ani pan nie będzie wickiem. Szczęść Boże

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2006) wow :
Te bzdury dotyczące RDN i posła , toś pan chyba wyśnił dziś w nocy:) To radio i ten poseł, na pewno Martyki nie popierają. Wymyśl pan coś bardziej prawdopodobnego!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2006) antanas :
witam! panie Marku pomarzyc kazdy moze;), przeciez to nic nie kosztuje. A powaznie, to myślę ze to Pan WIELKI giermek probuje w jakis sposob ustawic osobę pana Martyki w niekorzystnym świetle (czyzby Pan obawiał sie dra Martyki czy to obowiazki giermnka ) Skoro Pan juz jawnie mowi o wice dla pana jaki sens zrywac plakaty dra Martyki i lpr???? czy i kiedy wyjdzie saga o niejakim ks. Wojciku??? ciekawe czy znow beda sie powtarzac wątki ;) pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2006) bratpitt :
hahahaha podatek od piesków, psie kupy, opłaty parkingowe, darmowe podręczniki, becikowe itd itp - szczyt populizmu i typowa kiełbasa wyborcza (budżet miasta zdechnie po miesiącu) a Wy popierajcie i wybierajcie hahahahaha

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2006) bratpitt :
ten cały SiNT chyba myśli że ma do czynienia z ostatnimi ćwokami obiecując takie bzdury (a może tak jest?????) grunt to nie tracić dobrego samopoczucia :) miłego wybierania hehehe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2006) Dzet :
Czy wynik w sondazu to nie manipulacja informatyka? Jeżeli tak to jest to niedzwiedzia przysługa. Internet mozna oszukać ale nie ludzi. Podobno wystarczy mieć internet podłączony do neostrady gdzie jest zmienny adres i mozna tłuc dowoli głosy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2006) wow :
antanas- saga powinna wyjść. Koniecznie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2006) Martykowy wyborca sondażowy :
Dzet to nie takie proste i nawet przy zmiennym ip z neostrady trzeba sie troche natrudzic, aby nabić każdy kolejny głos, ale nie bedę instruować...Ja mam net od providera i dostałem smsa od doktora Martyki z prośbą o oddanie głosu w sondzie na niego. Co z przyjemnością uczyniłem i co zrobiło pewno mnóstwo innych osób.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2006) M.Wietrzyk :
bratpitt zabierasz głos nie mając pojecia o budżecie. Zerknij z łaski swojej na wydatki i przychody i od razu zobaczysz o czy mówisz.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2006) bratpitt :
jak się ludzie z "solidarnej Polski" wezmą do roboty "łóżkowej" to na becikowe nie wyrobimy :) poza tym przyznasz chyba M. że 90% tych obietnic w życiu nie zostanie spełnione może poza godziną policyjną i patrolami New ORMO hehehe pozdro

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2006) MkG :
Boję się jednego, że nowy prezydent będzie się uczył rządzenia przez conajmniej 2 lata. Podatnicy muszą za tę naukę zapłacić. Czy nas stać? 4 lata to bardzo krótki okres. U nas co kadencja to nowa twarz i praktycznie z obietnic wiele nie wychodzi. Obecni władcy mają już przetarte ścieżki w różnych urzędach, wiedzą gdzie szkoda czasu a gdzie można coś dla miasta szybko załatwić. Dotacje nie jest łatwo pozyskać bo starających sie jest mnóstwo. Przekonała się o tym Dąbrowa Tar. gdzie o odrzuceniu wniosku zdecydował nieprawidłowy podpis. Czytając program Martyki wyraznie widać ze facet nie zna realiow tylko szkli wyborców. Ja też czasem obiecuję żonie mercedesa żebym mógł wyjsc na piwo,tylko oboje wiemy ze to nierealne. Ja bym chciał usłyszeć skąd pieniądze na obiecanki, w jakiej wysokości i w jakim terminie. Mam wrażenie że w ten sposób tylko Sasak jest w stanie realnie określić bo wiele spraw jest w toku lub zostało zaniechanych ze względu na okoliczności nie do przeskoczenia. To nie chodzi czy chwalic przeszłość czy nie tylko kto potrafi efektyfnie działać. W kraju jest jak jest i nikt w Tarnowie cudów nie zrobi. Całkiem źle nie jest. Trudno np porównywać Wrocław do Tarnowa ale my drogi w miescie mamy o niebo lepsze. Ścigała miał efekty bo zlikwidował w azotach rzeczy nierentowne (PCV,stadion, dom kultury, naukę itd). Nie słyszałem o wprowadzeniu nowej technologii,nowych osiągnieć w badaniach.Gdzie te czasy gdzie wprowadzano Tarnamid, Krzem, półspalanie i przyjeżdzali Japończycy podglądać. Ale to jest zakład produkcyjny. Miasto jest na ogół nie rentowne i nie da się zlikwidować komunikacji miejskiej, kultury, sportu, szkoły, pomocy społecznej itd.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2006) wow :
o, proszę, jaki błysk talentu publicystycznego. Zgodnie z Twoją ( MkG) logiką,funkcję posła, prezydenta, wójta i pewnie sołtysa najlepiej sprawować dożywotnio?! Skoro tak, to ja pójdę dalej - owe funkcje powinny być dziedziczne. Tak, jak dzisiaj bieda i niestety, często głupota:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2006) odp :
niekonieczne, może to być inna osoba ale mająca praktyke w administracji panstwowej lub np wykazała sie skutecznoscią w pozyskiwaniu dotacji. Ja przyjmując nowego, rzutkiego, wykształconego pracownika wiem z praktyki ze pół roku to będzie pracownik który się uczy wszystkiego, poznaje ludzi związanych z firmą itd. Pełną zdolnosc pracy uzyskuje w okresie 1-2 lat. Ja mam komfort, że jak przyjeta osoba nie sprawdza sie mogę ja zwolnic. W przypadku prezydenta jest inaczej. pracuje od razu na pełny etat za pełne wynagrodzenie, zwolnic też nie można więc ryzyko straconych pieniedzy i czasu przez miasto jest b. duże. Jak mam wybór to wolę nie ryzykować.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2006) wow :
prezydent ma cały aparat apolitycznych (i mam nadzieję, że dobrze wykształconych i doświadczonych ) urzędników do pomocy. On ma być menadżerem miasta, a nie kumosiem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2006) odp :
Martyka ma aparat? Ciekawe. A to nie sa kumosie? Po drugie wow pisze "i mam nadzieję" no właśnie. Obecnie ogłasza się konkurs i zgłasza się dwóch nieudaczników z których jednego trzeba posadzic na stołku. Reszta wyjechała albo pracuje w prywatnych firmach za duzo większe pieniądze. Z tego też wynika ze kandydat niewiele moze umieć bo i tak za niego będa odwalać robotę inni. Gratuluje rozumowania.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2006) wow :
odp, obawiam, że albo nie rozumiesz mnie, albo, co gorsza, siebie:( Przyjmij więc i moje gratulacje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2006) Michael :
heh no jak wygra to sie 16latkowie bardzo zdiwia! ;) Dla mnie żałosne

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2006) do michael :
a czym mają sie ci 16latkowie zdziwic??????????????????????? ????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-10-2006) wow :
może o ankiecie, którą, jako dorośli wypełniali:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-10-2006) sondaż :
wyniki sndazy nigdy nie są wiarygodne pracuję w firmie gdzie jest dużo komputerów i zazwyczaj gdy jest sondaz dla internautów dziwnym trafem z mojego komputera juz został oddany głos i z komputerów koleżanek i kolegów dlatego mam nadzieję że Dr Martyka nie wejdzie bo sondaże są błędne

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-10-2006) Trójca :
wydaje mi się że niewazne na kogo oddasz głos jesli wejdzie Martyka i tak nim będzie rządził Sasak Bień i ścigała i odwrotnie w tej trójce- tylko że jesli będzie to martyka to nie podejmie żadnej decyzji to strasznie słaby człowiek i nie ma swojego zdania

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-10-2006) wow :
ty Trójco masz własne, tzn. nie urobione przez kolektyw partyjny zdanie...Dołącz do Weredyka i piszcie bajki dla (nie) grzecznych dzieci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) do trojca :
stary jak nie nie znasz martyki to nie pirdol takich glupot

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) wow :
wyjąłeś mi to z ust:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) Trójca :
co martyka zrobił dobrego dla swojego okręgu dwa przykłady tylko bez brukowania ulic i proszę trochę kultury bo jeśli takie ma zaplecze martyka to.... chyba nie pasuje to do jego wizerunku

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) zrobił :
ulice do siebie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) Trójca :
Prosiłem bez brukowania ulic

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) wow :
Trójco, zgodnie z Twoją logiką, nie powinien kandydować nikt, kto nie dojeżdża do pracy bitą albo błotnistą drogą. Propnuję skreślić 99% kandydatów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2006) wow :
Polecam uwadze, tablice wyborcze -kandydata Nowaka (PO) wiszą ok. 3,5 nad ziemią na słupie elektrycznym ( pawilon " Nad Białą") oraz pani małyszko -Guzy -drzewo tuż przed IV LO. Sądzę, że powinien się tym pilnie zająć nasz jaśnie panujący prezydent.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2006) Trójca :
brukowanie ulicy na której się mieszka jest już tradycją każdego radnego i prezydenta dlatego nie jest to nic nowego a ja prosiłem Cię wow o dwa przykłady jakie zrobił dla swojego okręgu . - czy tak ciężko je podać przecież Martyka to wspaniały Twój idol pokaż to.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2006) do wow :
heh... wieszanie plakatow... okolo 95% plakatow martyki wisza w nielegalnych miejscach... ale nie przejmujcie sie ...prokuratura juz czeka:p

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2006) wow :
na Wardzałę, Małyszko i Nowaka ????(PO)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2006) do wow :
na tych ktorzy wieszaja swoje plakaty w miejscach niedozwolonych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) wow palant :
tanich chwytów propagandy tutaj nie stosuj na forum "wow"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) Platforma Obywatelska :
dlaczego Platforma Obywatelska popiera Andrzeja Sasaka? BO jest to w tej chwili najlepszy kandydat na urząd Prezydenta miasta Tarnowa. Łączy ludzi a nie dzieli. Chodzi mi o doświadczenie, skuteczność, a takze zaplecze polityczne i struktury które go wspierają. A to co robi Aleksander Grad to zakrawa na dywersje wewnątrz partyjną. mam nadzieje że zapłaci za TO Grad i poniesie odpoweidzialność polityczną.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) hybryda :
Do PO: Tez taka mam nadzieję i gratuluję wam za to jak walczycie z Gradem oby wam wystarczyło siły. Ten człowiek powinien zejśc ze sceny politycznej już dawno, bo im dużej będzie tym więcej zaszkodzi. To człowiek który nie umie przegrywać i nie wie kiedy odejść. Jak mu plują w twarz to musli że deszcz pada. Trzymam za was kciuki. A Sasak powinien zostać prezydentem bo to najlepszy kandydat w tej chwili dla Tarnowa, a poza tym odważny , skoro stanął przeciw Olkowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) hybryda :
Do PO: Tez taka mam nadzieję i gratuluję wam za to jak walczycie z Gradem oby wam wystarczyło siły. Ten człowiek powinien zejśc ze sceny politycznej już dawno, bo im dużej będzie tym więcej zaszkodzi. To człowiek który nie umie przegrywać i nie wie kiedy odejść. Jak mu plują w twarz to musli że deszcz pada. Trzymam za was kciuki. A Sasak powinien zostać prezydentem bo to najlepszy kandydat w tej chwili dla Tarnowa, a poza tym odważny , skoro stanął przeciw Olkowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) do wow :
nie wiem dlaczego tak sie czepiasz Nowaka i Małyszko? Znasz ich? Bo ja tak i nawet ich lubie,przynajmniej maja odwage mowc glosno o tym o czym inni mowia tylko za plecami. Gdyby wiecej osob im pomagalo a mniej przeszkadzalo moze byloby lepiej ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2006) wow :
ja wszystkim kandydatom życzę szczęścia:) A co do znajomości: o tyle o ile...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-10-2006) zdezorientowany :
A przepraszam Sasak to kandyduje z PO czy z Naszego Domu Tarnów.? Bo ja juz nie wiem. Niby z PO a chałupka jego żony cała obwieszona Naszym Domem Tarnów. Nie łapię. Czy to nie aby jakiś koń trojański Prezydenta Bienia?Nic z tego nie rozumiem. Coś mi tu nie gra.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2006) wow to palant :
wez chlopak pograj w kregle albo wytocz sobie kuleczke z nosa. pograj w bilarda we wlasnych portkach. ulzysz sobie i za prad mniej zaplacisz jak bedziesz weicej ksiazek czytac niz patrzac w ekrana swego monitora.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2006) wow :
ale z ciebie kawał chama:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2006) nie przejmuj się :
wow - jakiś TY wraźliwy chłopak. nie przejmuj się że poszło CI w pięty. takie jest życie. Pewno jakbyście byli w jedenj partii to byście sie dogadali. mnie też nie jeden dogryzł. ciekawe z jakiej partii ten ham???? obstawiam że "tarnowianie"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2006) nie na martyke:p :
a ja obstawiam ze nie z "tarnowian". znam wiele osob z "tarnowian" i wiem ze sa to osoby kulturalne a nie byle chamy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2006) wow :
Chłopaki dzięki za wsparcie:) Też się zastanawiam, z której on opcji się wywodzi. Która by ona nie była, to powinna takich ćwoków autować na bruk. Bo tylko szkodzą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2006) do wow :
ty też ham jesteś. na chłopaków patrzysz rozmydlonym wzrokiem. widać ze spełniasz swe marzenia senne w towarzystwie miłych chłopców. TO główny wabik Twego działania i prób przebicia w polityce. wiesz że pederaści to mniejszość i musisz się skoncentrować na szerszym elektoracie. Tobie trudno nie zaszkodzić. człowiek tylko zobaczy i trudno znaleźć choć jeden punkt który można przepuścić do dalszego etapu pozytywnej oceny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2006) Komitet "Tarnowianie" :
no my chetnie pederastów pod swoje skrzydła weźmiemy. Choć staramy się bardziej uzywać nazewnictwa spolszczonego: "gejów". W naszych szeregach znajdują sie przedstawiciele wielu opcji w tym także te opcje mniejszościowe. Są mili chłopcy, takze nie będziesz sam. A my damy CI oparcie i schronienie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2006) wow :
no to sobie chłopcy posiedźcie we własnym ,paskudnym sosie. A ja wolę normalną opcję.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2006) proszący :
uffff ulżyło mi "wow". Startuje z list komitetu Tarnowian. i nie dośc że jest kilku komuszków, szef ZNP, to jeszcze gejostwa odrobine zrobiło by miszmasz z tego komitetu. zastanawiam sie czy sąsiaki mnie nie zbojkotuja jak zapukam do ich drzwi o poparcie. waham sie czy nie wycofac sie z kandydatury ale boje sie ze Ryszar Ścigała mnie spacyfikuje. pomożcie drodzy forumowicze. pozdrawiam:(((((((((((((((( poradzcie coś proszę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2006) wow :
hehe, proszący- przemyśl więc raz jeszcze swoją obecną sytuację i męską przyszłość :) Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2006) proszący i dziękujący :
ah tak obszerna wypowiedz "wow" tyle mi splenienia oczekiwan przyniosła. Kochalbym CIe

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-10-2006) **** :
PRECZ Z MARTYKĄ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-10-2006) **** :
PRECZ Z MARTYKĄ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-10-2006) gagatek :
latał w swoim życiu - widać jak go lubią nigdzie miejsca nie zagrzał zaraz się na nim wyznawali i z wszystkiego wyrzucali - nasi politycy to jak coś spieprzą to przynajmniej miejsca zamieszkania nie musieli zmieniać tak jak on- dobry z niego gagatek

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-10-2006) martyka do bani , ścigała tez :
chlopaki ostatnio z osiedla mnie pytali ostatnio ktory jest do glosowania. no i musialem im wyjasnic ze scigala to komuszek, martyka to taki drobny drobniutki. ze licza sie tylko SASAK z ROJKIEM. reszta to ściema. pozdro.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-10-2006) no i im puscilem takiego linka :
http://www.youtube.com/watch?v =0FHSKBwvrhc

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2006) kaczką po oczach :
no, grauluje inwencji. Chociaż z wizją się nie zgadzam.Powinno być jeszcze Andrzej Sasak - prawie jak prawdomówny.:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2006) opowiadasz film jest znakomity :
http://www.youtube.com/watch?v =0FHSKBwvrhc

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2006) wow :
gagatku, a z Ciebie nawet gagatek kiepski. Kiepski klakier i politykier prościgałowy. I taki wprost, bez żadnych ogródek. Dla jełopów wywody. Wstydx się:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-11-2006) do wow :
zamilcz... nie kompromituj sie wiecej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-11-2006) wow :
phi:(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-11-2006) moj wybor :
jakbym mial wybierac miedzy martyka a ścigałą to ewedentnie wybrałbym martykę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-11-2006) a to moj wybor :
a ja wybrałbym Ścigałę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) bo głupi jesteś :
Ścigała to moze startowac z Lepperem w konkursie na najbardziej znanego mulata w POLsce. Opala się jak panienka. tak wypacykowany facet nie ma czasu dla innych tylko dla siebie ..... przed lustrem. precz z mięczakami. a wogle to pajac z bródką jakby na jakiś podryw w zakładzie szedł.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) Ścigała to mulat :
buahahahahah

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) sam glupi jestes :
pewnie mu zazdroscisz... poza tym ma czas dla innych. ma czas porozmawiac chociazby z rzemislnikami i mlodzieza.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) Ścigała to mulat farbowany :
ma czas pokazać młodzieży jaki to on jest "najmądrzejszy" bo wie co to synteza chemiczna. nie każdy musi to weidzieć. no póki co nie mam mu czego zazdrościc chyba tylko tego że jest bezrobotnym i nie musi rano do pracy wstawać:D no i prawie nikt nie zna tak leszka Milera i krzysztofa Janika jak on.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) do sam głupi jesteś :
wiesz Prezydentura to nie "rozmowy w toku" czyny się liczą. komuch nic nie zrobi bez wsparcia rządu i premiera. zrobil w azotowych dzieki pomocy rzadu ministra skarbu, innych posłów, prezydenta tarnowa, i samorzadu. czyli wszsytkich ktorzy placimy podatki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) spox :
za to inni tak zap****alaja ze az sie kurzy. jak macie cos do niego to powiedzcie mu to w twarz. zobaczymy ilu sie takich znajdzie. i zobaczymy kto by wygral taka walke na slowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) lala :
Dlaczego będę głosował na dr.Martykę ? Sasak - mało reprezentatywny owszem pracowity ( może na wiceprezydenta ) Bazuła - czerwony mało komunikatywny Rojek - głosowałem na niego na posła a nie na prezydenta poza tym nijaki Ścigała - czerwony i niebezpieczny bo wykorzystał biskupa w swojej rozgrywce i wykorzysta każdego, Ciesielczk - nie powiem proszę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) do lala :
zostaniesz cudowną kobieta mojego życia?? potrzebuje tak skrupulatnych i rzeczowych rozmów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) do lala :
to teraz nam powiedz dlaczego bedziesz glosowal na martyke??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2006) Kola :
W oczekiwaniu na odpowiedź lali ja napisze dlaczegoooo zagłosuje na martyke. Jedyny który od wielu miesiecy podejmuje rzeczowy dialog z ludźmi (przysłał ankiety, zebrał odpowiedzi, opracował program, konsultuje go z mieszkańcami). Jest reprezentacyjny, nigdy nie był czerwony mimo, że bedąc w wojsku dostawał za to w tyłek, jest wrażliwy na los innych ludzi a równocześnie twardy i stanowczy w walce o słuszne sprawy. Porozmawiajcie z innymi, którzy go znają a zna go bardzo, bardzo wielu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2006) do KOli :
a ile masz lat?? jak wyglądasz, i czy jest szansa że po dyskutujemy o tym na żywo?? chciałbym tego naprawdę:) pozdrawiam CIę Kola

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2006) mk :
maryka oprocz tego co napisal kola smieci nasze miasto swoimi plakatami

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2006) wow :
ty chyba przespałeś cały miesiąc. Wyjdź z domciu, dobrze Co to zrobi i zobaczysz swoich idoli na chodniku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2006) mk :
idoli czyli kogo wg. ciebie??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2006) kto się ze mna umowi??? :
jestem sam co z tego mam. tyle juz gram tu i tam. nic mnie nie łechce.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2006) wyborca :
ale piękna porażka SInTu i Martyki

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2006) xxx :
niestety, z ta porazka koniec nadziei na realizacje ich programu, koniec nadziei na normalnosc i dobrobyt :(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-11-2006) Zbigniew Martyka :
Demokracja ma to do siebie, że decyduje większość. Jestem nie tyle zaskoczony przegraną, co postawą mieszkańców. Jako jedyni chcieliśmy realizować to, czego ludzie sami oczekiwali, co wyrazili w ankietach i na spotkaniach. Zaangażowaliśmy specjalistów z różnych dziedzin aby przygotować program mówiący w jaki sposób jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania ludzi, wyliczyliśmy wszystko, robiąc symulację budżetową, by to co proponujemy, było realne. Wykonaliśmy olbrzymią pracę, wychodząc naprzeciw ludzkim oczekiwaniom. Proponowaliśmy traktowanie tak partnerskie, uczciwe i sprawiedliwe, jakiego do tej pory w Tarnowie nie było. I... ludzie zagłosowali przeciwko programowi, którego sami oczekiwali, którego założenia zaakceptowali w ankietach... No, cóż. Nie da się nikomu służyć na siłę. Znam to z medycyny. Jeśli pacjent nie wyraża zgody na leczenie, to żadna siłą go do tego nie zmusi. Trzeba uszanować jego wolę, nawet jeśli przyniesie mu to szkodę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że traktuję ludzi z ogromną życzliwością i szacunkiem. Tak zamierzałem traktować wszystkich mieszkańców jako prezydent. Teraz będę miał więcej czasu dla rodziny i dla siebie. Dziękuję tym wszystkim, którzy rozsądnie podeszli do wyborów, którzy pokładali we mnie nadzieję, którzy oddali na mnie głos. Zachowuję życzliwość dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie - Zbigniew Martyka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-11-2006) iii :
Powodzenia, panie doktorze. Cztery lata miną bardzo szybko...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2006) Jo :
Myślę że jest Pan prawdziwym mężem stanu, Panie Martyka. Też głosowałem na Ścigałę. Zobaczymy czy się przejedziemy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2006) Pani doktorze :
Panie doktorze, nie głosowałem na Pana- ale ma Pan u mnie i moich znajomych duży szacunek. Pewnie to żadne pocieszenie, ale jak powiedział mój przedmówca- 4 lata miną szybko. Jest Pan, lekarzem- to szacowny zawód, dajacy Panu pwnie dużo satysfakcji. Tak więc na siłę do polityki Pan wchodzić nie musi. Mam wrażenie, że po rządach plastikowego Ścigały (oby nie), sami Pana poproszą o powrót. A tak na marginesie- jak wiadomo Arystoteles nie lubił demokracji- mówił, że w tym ustroju, jeżeli na wiecu politycznym spierają się o medycynę demagog z lekarzem - to ludzie zawsze uwierzą demagogowi, bo lekarz mówiąc prawdę będzie nieciekawy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl